Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS
REFORMA LATVIJĀ:
19-02-2016
Sasniegtais un nākotnes ieceres
#LabaParvaldiba
#GoodGov
Arvils Ašeradens
Ministru prezidenta biedrs, Ekonomikas ministrs
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS
REFORMA LATVIJĀ:
Sasniegtais un ...
Reformas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā
paveiktais un turpmākie soļi
Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas centra va...
Pēteris Vilks
Pārresoru koordinācijas centra vadītājs
Reformas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā
Paveiktais un turpmākie...
Ietekme uz Latvijas tautsaimniecību
Valsts līdzdalība komercdarbībā
Esošais pārvaldības modelis
Reformas ieguvumi un turpm...
Valsts kapitālsabiedrību
ietekme uz Latvijas
tautsaimniecību
Dati par 2014.gadu
Kopējie aktīvi
11,084 mljrd. EUR
Apgrozīju...
67 5
44
Pieder valstij
Izšķirošā ietekme
Nav izšķirošās ietekmes
Valsts līdzdalība
komercdarbībā
 NOVĒRSTA TIRGUS NEPILNĪ...
Valsts kapitālsabiedrību
korporatīvās pārvaldības
elementi
ATKLĀTĪBA
RISKU VADĪBA UZRAUDZĪBA
MĒRĶI
Esošais pārvaldības modelis
Valsts kapitālsabiedrību
korporatīvās pārvaldības mērķis
SKAIDRI DEFINĒTI
VISPĀRĒJIE
STRATĒĢISKIE
MĒRĶI
PADOMJU
DARBĪBAS
UZSĀKŠANA
ATKLĀTS UN
PROFESIONĀLS
NOMINĀCIJAS
PROCESS
LĪDZ...
Kopīgi mēs varam īstenot sistēmisku
pieeju un uzlabot kapitālsabiedrību
pārvaldību!
www.pkc.gov.lv
Avots: http://agiletv.c...
Sākotnējās ieceres un izvirzītie mērķi
valsts kapitālsabiedrību reformai
Daniels Pavļuts, bijušais ekonomikas ministrs
KOR...
SĀKOTNĒJĀS IECERES UN IZVIRZĪTIE
MĒRĶI VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU
REFORMAI
Daniels Pavļuts
19.02.2016.
Konference: “Korporat...
Sākotnējie reformas mērķi
 Publiskie aktīvi tiek profesionāli, efektīvi un ilgtspējīgi
pārvaldīti, atbilstoši labākajai k...
Labie nodomi…
 Pilnīga atbilstība ESAO (OECD) vadlīnijām
 Centralizēts / daļēji centralizēts pārvaldības modelis
 Neatk...
Ilgais ceļš varas gaiteņos
 Diskusijas par valsts kapitāldaļu pārvaldības uzlabojumu
nepieciešamību – aptuveni 15 gadi
 ...
Ja nebūtu OECD…
Sausais atlikums
Sākotnējo ieceru īstenošana šībrīža regulējumā
Atbilstība OECD vadlīniju prasībām Daļēji
Daļēji centraliz...
Veiksmes
 Jauns likums tomēr ir – modernāks un labāks nekā iepriekšējais
 Valsts aktīvu izvērtēšanas darba grupas darbs ...
Ko tālāk?
 Iestāšanās sarunu pabeigšana ar OECD kapitālsabiedrību sadaļā
(lielākoties par jaunā regulējuma ieviešanu)
 T...
Paldies un veiksmi ieviešanā!
Daniels Pavļuts
daniels.pavluts@zeno.lv
Mob: 2933 8008
OECD Recommendations
Latvia SOEs Review Against SOE Guidelines (1)
OECD Recommendations
Latvia SOEs Review Against SOE Guidelines (2)
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS
REFORMA LATVIJĀ:
Sasniegtais un nākotnes ieceres
Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību
pārvaldīb...
11.00 Paneļdiskusija: valsts kapitālsabiedrību pārvaldības pārmaiņu pieredze
Edvīns Bērziņš, VAS “Latvijas dzelzceļš” vice...
LDZ pieredze
Edvīns Bērziņš
LDZ Valdes loceklis
«Latvijas dzelzceļa» ietekme uz
tautsaimniecību
«Latvijas dzelzceļa» ietekme uz
tautsaimniecību
Avots: CSP
Koncerna «Latvijas dzelzceļš»
korporatīvā pārvaldība
CSDD pieredze
Imants Paeglītis
CSDD Valdes loceklis
CSDD pārvaldības pārmaiņu pieredze - labā prakse
 Noteikti finanšu un nefinanšu mērķi un rezultatīvie rādītāji
 Sistemāt...
CSDD pārvaldības pārmaiņu pieredze - labā prakse
 Ieviesta pakalpojumu gaidīšanas laika monitorēšanas sistēma
 Kvalitāte...
CSDD pārvaldības pārmaiņu pieredze –
iespējamās neveiksmes
 Likumā paredzēto vadlīniju trūkums
 PKC kapacitāte sniegt at...
Latvijas Nacionālās operas
un baleta pieredze
Inese Eglīte
Latvijas Nacionālā opera un balets
Valdes locekle
Korporatīvās pārvaldības process praksē
Latvijas Nacionālā opera un balets
Kapitālsabiedrības pārvaldes procesa decentrali...
Latvenergo pieredze
Guntars Baļčūns
AS «Latvenergo» Valdes loceklis
Uzlabojam korporatīvo pārvaldību
Sākot ar 2016. gada 1. janvāri atbilstoši likumam
ir iespēja veidot padomi
Vērtīgākais La...
Iesaistām ieinteresētās puses svarīgo
tematu noteikšanai
2015. gada ilgtspējas pārskats sagatavojam atbilstoši GRI G4 vadl...
BKUS pieredze
Anda Čakša,
VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Valdes priekšsēdētāja
Pārmaiņu nepieciešamības
radīšana
PĀRMAIŅU IEVIEŠANA
Privatizācijas aģentūras pieredze
Vladimirs Loginovs
VAS “Privatizācijas aģentūra”
Valdes priekšsēdētājs
NOMINĀCIJAS PROCE...
Privatizācijas aģentūras pieredze
• Visās PA kapitālsabiedrībās (Lattelecom/ LMT/ Reverta/
Citadele) ir padomes, un kopš 2...
Privatizācijas aģentūras pieredze (2)
• Nominācijas komisijā piedalās 4-6 locekļi un ir svarīgi, lai
• NK locekļiem būtu a...
Problēmjautājumi
(vai ir tikai viena pareiza atbilde?)
• Kas definē kandidātu atlases kritērijus - pati nomināciju
komisij...
LVM pieredze
Tomass Kotovičs, AS “Latvijas valsts meži”
Komunikācijas daļas vadītājs
AS «Latvijas valsts meži» apgrozījums
Avots: AS «Latvijas valsts meži»
 
LVM koksnes produktu
ražošana un piegādes
LVM sēklas un stādi
LVM nekustamie
īpašumi
LVM rekreācija
un medības
LVM meža in...
AS «Latvijas valsts meži»
Pārmaiņu vadības modelis
Avots: AS «Latvijas valsts meži»
• Mērķa noteikšana
un pamatojums –
atb...
Pārtraukums līdz plkst. 12.30
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS
REFORMA LATVIJĀ:
Sasniegtais un nākotnes ieceres
12.30 Pretkorupcij...
Pretkorupcijas pasākumu loma
kapitālsabiedrības efektīvā pārvaldībā
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniek...
Publiskas personas institūcija
a) publiskas personas kapitālsabiedrība,
b) kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa...
Publiskas personas institūcijas vadītājs
a)publiskas personas kapitālsabiedrības valde,
b) tādas kapitālsabiedrības valde,...
Spēkā esošais regulējums iekšējo
kontroli, korupcijas risku un interešu
konfliktu novēršanu
Korupcijas risks – varbūtība, ka kāds no darbiniekiem ar
nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas
materiālo ...
Maldi
Korupcija/ krāpšana ir tiešās valsts pārvaldes un
tiesībsargājošo institūciju problēma,
interešu konflikts attieca...
Korupcijas un krāpšanas novēršanas un
apkarošanas politikas prioritātes
1) Pārorientēt pretkorupcijas un krāpšanas apkaroš...
Apakšmērķis: Izveidot un uzlabot tādu patstāvīgi
darbojošos iekšējās kontroles sistēmu, kas maksimāli
ierobežo korupcijas ...
Korupcijas novēršanas un apkarošanas
pamatnostādnes 2015.-2020.gadam
3.3.
Identificēt korupcijas riskus un riskam
pakļauto...
Korupcijas novēršanas un apkarošanas
pamatnostādnes 2015.-2020.gadam
3.6.
Izstrādāt priekšlikumus publisko
personu kapitāl...
Korupcijas novēršanas un apkarošanas
pamatnostādnes 2015.-2020.gadam
4.Rīcības virziens: Korupcijas novēršanas pasākumu ie...
Korupcijas novēršanas un
apkarošanas pamatnostādnes 2015.-
2020.gadam
4.Rīcības virziens: Korupcijas novēršanas pasākumu i...
Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par
iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas
un interešu konfli...
Iekšējās kontroles sistēmas elementi
Labvēlīga,
organizēta
institūcijas
darbības vides
izveidošana
Informācija un
komunikā...
Mērķis
Tāda iekšējās kontroles sistēmas ieviešana, kas maksimāli
ierobežo korupcijas rašanās un finanšu līdzekļu izkrāpšan...
Efektīvas institūcijas darbības vides
izveidošana
• skaidri definēti organizācijas mērķi, uzdevumi un
sasniedzamie rezultā...
Korupcijas un interešu konflikta risku
identificēšana, analīze un novērtēšana
• institūcijā noteiktas funkcijas (darbības ...
Kontroles pasākumu noteikšana,
ieviešana un īstenošana
• pēc korupcijas un interešu konflikta risku noteikšanas,
analīzes ...
Informācijas un komunikācijas nodrošināšana
• darbinieki pastāvīgi tiek informēti par institūcijas vadības
dokumentiem, ie...
Izglītošana par korupcijas un interešu konflikta
jautājumiem
• darbiniekiem, kuru amats pakļauts korupcijas un interešu
ko...
Uzraudzība
Institūcijas vadītājs atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir
atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas izveidoša...
Juridiskas personas atbildība
Juridiskas personas ir - privāto tiesību juridiskā persona (t.sk.,
valsts vai pašvaldību kap...
Piespiedu ietekmēšanas līdzekļi
Iekšējās pretkorupcijas kontroles
sistēmas novērtējums
Institūcijas, kuras piedalījās
aptaujā (nosūtīts)
Institūciju
skait...
Secinājumi
 Institūcijām nav noteiktas konkrētas satura prasības
pretkorupcijas plāna izstrādei.
 Ne visām institūcijām ...
Tālrunis: 67356161
Fakss: 67331150
E-pasts: knab@knab.gov.lv
Adrese: Brīvības iela 104/2,
Rīga, LV-1001
www.knab.gov.lv
Paneļdiskusija: uzņēmumu nefinanšu sasniegumu novērtēšana
Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts (I...
Uzņēmumu nefinanšu sasniegumu
novērtēšana
19-02-2016
Latvijas lielo uzņēmumu atklātības prakse
Dace Helmane, InCSR
Top500 uzņēmumu publiskotā
informācija (%)
Top500 uzņēmumu publiskotā
informācija (%)
Uzņēmumu sniegums
Ilgtspējas indeksā 2015
• Privātie uzņēmumi – 66,7% ↓(2014 - 70,8%)
• Valsts kapitālsabiedrības – 64,9% ...
83
Uzņēmumu nefinanšu sasniegumu
novērtēšana
19-02-2016
Vācijas lielo uzņēmumu atklātības prakse
Yvonne Zwick, German Sustain...
www.sustainabilitycode.org
The Sustainability Code
An established standard for reports
with non-financial parameters
Germa...
www.sustainabilitycode.org
• Report content and scope: 20 criteria and 28 GRI or 16 EFFAS key performance
indicators rangi...
www.sustainabilitycode.org
The training concept and Sustainability
Code toolbox.
General information on the Code Supportin...
www.sustainabilitycode.org
Our offer: 4 independent national
adaptions included in our database.
88
German
Sustainability ...
www.sustainabilitycode.org
All declarations of conformity are
listed in the public database.
89
www.sustainabilitycode.org
www.sustainabilitycode.org
www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de
90
Contact:
Sustainability Cod...
Uzņēmumu nefinanšu sasniegumu
novērtēšana
19-02-2016
Zviedrijas lielo uzņēmumu atklātības prakse
Ola Lohman, CSR Sweden
materiality
“how – and- if external costs & values becomes internalized in
the legal person of corporations”
The managemen...
Conclusion
1. Companies and management do not know how to
manage sustainability and social responsibility
financially
1. F...
..from managing reporting
to
report what is have been managed
1.The business model
– How a company produce money
1.Policy
...
Ola Löhman 0046 70 657 33 40
1. Management
2. Innovation
3. Policys
4. Process
5. Communication
6. Social
Friction
Transac...
19-02-2016
Ola Löhman
0046 70 657 33 40
CSR Sweden
Uzņēmumu nefinanšu sasniegumu
novērtēšana
19-02-2016
Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts
Galvenās atziņas un secinājumi
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS
REFORMA LATVIJĀ:
Sasniegtais un nākotnes ieceres
www.pkc.gov.lv
Twitter: @NAP2020
#LabaParvaldiba
#GoodGov
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PKC organizētās konferences: “KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres” dalībnieku prezentāciju kopsavilkums

2016. gada 19. februārī PKC organizēja pirmo nacionāla mēroga konferenci labas pārvaldības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās: “KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres”.
Konferences mērķis ir aktualizēt diskusiju par valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības nozīmi un lomu efektīvā komercdarbībā un iepazīt vairāku veiksmīgu un atbildīgu Latvijas uzņēmumu pieredzi pārmaiņu vadībā.

Šis ir pirmais šāda mēroga pasākums labas pārvaldības veicināšanai valsts kapitālsabiedrībās, kas pulcēja vienkopus visas Latvijas valsts kapitālsabiedrības, to nozares pārraugošās ministrijas, kā arī plašāku sadarbības un sociālo partneru loku.

Papildu informācija par konferenci apskatāma PKC mājaslapā sadaļā Kapitālsabiedrību pārvaldība: http://ow.ly/YBxIV.

 • Login to see the comments

PKC organizētās konferences: “KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres” dalībnieku prezentāciju kopsavilkums

 1. 1. KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: 19-02-2016 Sasniegtais un nākotnes ieceres #LabaParvaldiba #GoodGov
 2. 2. Arvils Ašeradens Ministru prezidenta biedrs, Ekonomikas ministrs KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres
 3. 3. Reformas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā paveiktais un turpmākie soļi Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres
 4. 4. Pēteris Vilks Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Reformas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā Paveiktais un turpmākie soļi
 5. 5. Ietekme uz Latvijas tautsaimniecību Valsts līdzdalība komercdarbībā Esošais pārvaldības modelis Reformas ieguvumi un turpmākie soļi Valsts kapitālsabiedrības
 6. 6. Valsts kapitālsabiedrību ietekme uz Latvijas tautsaimniecību Dati par 2014.gadu Kopējie aktīvi 11,084 mljrd. EUR Apgrozījums 3,563 mljrd. EUR Nodarbināto skaits 53 763 6,5% no visiem nodarbinātajiem 2.9% 0.2% Enerģētika 47.9% Izglītība un sports Mežsaimniecība un lauksaimniecība 4.8% Transports 18.8.% Nekustamais īpašums 10.2% Sakari 9.7% Veselība 4.8% Kultūra Pārējās (izņemot finanšu sektoru) 0.7%
 7. 7. 67 5 44 Pieder valstij Izšķirošā ietekme Nav izšķirošās ietekmes Valsts līdzdalība komercdarbībā  NOVĒRSTA TIRGUS NEPILNĪBA  STRATĒĢISKI SVARĪGAS PRECES/ PAKALPOJUMI  STRATĒĢISKI SVARĪGI ĪPAŠUMI 81 Valsts kapitālsabiedrību līdzdalība citās sabiedrībās
 8. 8. Valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības elementi ATKLĀTĪBA RISKU VADĪBA UZRAUDZĪBA MĒRĶI
 9. 9. Esošais pārvaldības modelis
 10. 10. Valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības mērķis
 11. 11. SKAIDRI DEFINĒTI VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI PADOMJU DARBĪBAS UZSĀKŠANA ATKLĀTS UN PROFESIONĀLS NOMINĀCIJAS PROCESS LĪDZSVAROTI FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶI REGULĀRS KONSOLIDĒTS PUBLISKAIS PĀRSKATS INTERAKTĪVAS MĀJASLAPAS IZVEIDE Reformas ieguvumi un turpmākie soļi OECD kapitālsabiedrību pārvaldības prakses ieviešana
 12. 12. Kopīgi mēs varam īstenot sistēmisku pieeju un uzlabot kapitālsabiedrību pārvaldību! www.pkc.gov.lv Avots: http://agiletv.com/from-chaos-to-order-on-agile-projects
 13. 13. Sākotnējās ieceres un izvirzītie mērķi valsts kapitālsabiedrību reformai Daniels Pavļuts, bijušais ekonomikas ministrs KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres
 14. 14. SĀKOTNĒJĀS IECERES UN IZVIRZĪTIE MĒRĶI VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU REFORMAI Daniels Pavļuts 19.02.2016. Konference: “Korporatīvās pārvaldības reforma Latvijā: sasniegtais un nākotnes ieceres”
 15. 15. Sākotnējie reformas mērķi  Publiskie aktīvi tiek profesionāli, efektīvi un ilgtspējīgi pārvaldīti, atbilstoši labākajai korporatīvās pārvaldības praksei  Publisko aktīvu atdeve būtiski uzlabojas  Uzņēmumi ar valsts / pašvaldību kapitāldaļām nekropļo tirgu un sniedz būtisku ieguldījumu ekonomikas attīstībā  Publiskie aktīvi efektīvi sasniedz tiem uzstādītos nefinanšu / sociālos / nozaru mērķus  Valsts / pašvaldības piedalās komercdarbībā tikai tik lielā mērā, cik tas ir pamatoti un nepieciešami, nevajadzīgie un komercaktīvi tiek atsavināti
 16. 16. Labie nodomi…  Pilnīga atbilstība ESAO (OECD) vadlīnijām  Centralizēts / daļēji centralizēts pārvaldības modelis  Neatkarīgs un kompetents valsts kapitāldaļu pārvaldības birojs ar kapitāldaļu turētāja pilnvarām  Sākotnējs un pēc tam regulārs valsts līdzdalības izvērtējums, vienota atsavināšanas politika  Skaidrs vidēja termiņa mērķu definējums un diferencēta dividenžu politika, regulāra stratēģijas, ekonomisko un sociālo rezultātu izvērtēšana  Vienoti un obligāti korporatīvās pārvaldības principi, informācijas atklātība un ziņošana, vienots pārskats par valsts aktīviem  Profesionālas padomes un valdes, padomju atjaunošana lielākajos uzņēmumos, darba tirgum piesaistīts konkurētspējīgs atalgojuma apmērs  Kapitāldaļu pārvaldības principi saistoši arī pašvaldībām
 17. 17. Ilgais ceļš varas gaiteņos  Diskusijas par valsts kapitāldaļu pārvaldības uzlabojumu nepieciešamību – aptuveni 15 gadi  Koncepcija par valsts kapitāla daļu pārvaldību – 2010-2012  Dialogs par kapitāldaļu pārvaldības modeli ar OECD – kopš 2011.gada  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums – 2012-2014  Jaunā likuma ieviešana no 2015.gada
 18. 18. Ja nebūtu OECD…
 19. 19. Sausais atlikums Sākotnējo ieceru īstenošana šībrīža regulējumā Atbilstība OECD vadlīniju prasībām Daļēji Daļēji centralizēts pārvaldības modelis (izņemot vadlīnijas) Nē Neatkarīgs kapitāldaļu pārvaldības birojs Nē Valsts līdzdalības izvērtējums (procesā) Jā Vidēja termiņa mērķu un dividenžu politika, rezultātu izvērtējums Daļēji Atklātība un ziņošana Jā Profesionālas, tirgum atblilstoši atalgotas valdes un padomes Daļēji Tie paši principi pilnībā saistoši pašvaldībām Nē
 20. 20. Veiksmes  Jauns likums tomēr ir – modernāks un labāks nekā iepriekšējais  Valsts aktīvu izvērtēšanas darba grupas darbs (2013)  PKC ir motivēts ieviest jauno pārvaldības modeli, regulējums lielākoties izstrādāts  Vienotas korporatīvās pārvaldības vadlīnijas, vienota ziņošanas kārtība (arī attiecībā uz pašvaldībām)  Apkopots (pirmoreiz!) PKC sagatavots pārskats par valsts aktīviem  Selektīva padomju atjaunošana, profesionāl(āk)u valžu un padomju locekļu nominācijas process, neatkarīgie padomes locekļi  Vienots stratēģiju un rezultātu vērtēšanas, un diferencētas dividenžu politikas noteikšanas process
 21. 21. Ko tālāk?  Iestāšanās sarunu pabeigšana ar OECD kapitālsabiedrību sadaļā (lielākoties par jaunā regulējuma ieviešanu)  Tas kā tiks ieviests jaunais regulējums (likuma un MK noteikumu prasības) noteiks reformas reālo iznākumu  Mērķu noteikšanas, stratēģiju izvērtējuma un vidēja termiņa dividenžu politikas noteikšanas procesi ir kritiski – PKC šobrīd nepietiek kapacitātes to īstenot bez plašāka ieinteresēto pušu konsultatīva atbalsta, līdzdalības un resursiem  Tajos aspektos, kur publiskajā sektorā nav kompetences (piem. finanšu analīze), nepieciešams iepirkt neatkarīgu privātā sektora kompetenci  “Cāļus skaita rudenī” – pēc tā, kā tiks noritēs kapitālsabiedrību valžu un padomju nominācijas process, varēs spriest par faktisko progresu vai regresu
 22. 22. Paldies un veiksmi ieviešanā! Daniels Pavļuts daniels.pavluts@zeno.lv Mob: 2933 8008
 23. 23. OECD Recommendations Latvia SOEs Review Against SOE Guidelines (1)
 24. 24. OECD Recommendations Latvia SOEs Review Against SOE Guidelines (2)
 25. 25. KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldība: žurnālista skats Pauls Raudseps, iknedēļas žurnāla “Ir” žurnālists
 26. 26. 11.00 Paneļdiskusija: valsts kapitālsabiedrību pārvaldības pārmaiņu pieredze Edvīns Bērziņš, VAS “Latvijas dzelzceļš” viceprezidents Imants Paeglītis, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” valdes loceklis Inese Eglīte, VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes locekle Guntars Baļčūns, AS “Latvenergo” valdes loceklis Anda Čakša, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekle Vladimirs Loginovs, VAS “Privatizācijas aģentūra” valdes priekšsēdētājs Tomass Kotovičs, AS “Latvijas valsts meži” komunikācijas daļas vadītājs KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres
 27. 27. LDZ pieredze Edvīns Bērziņš LDZ Valdes loceklis
 28. 28. «Latvijas dzelzceļa» ietekme uz tautsaimniecību
 29. 29. «Latvijas dzelzceļa» ietekme uz tautsaimniecību Avots: CSP
 30. 30. Koncerna «Latvijas dzelzceļš» korporatīvā pārvaldība
 31. 31. CSDD pieredze Imants Paeglītis CSDD Valdes loceklis
 32. 32. CSDD pārvaldības pārmaiņu pieredze - labā prakse  Noteikti finanšu un nefinanšu mērķi un rezultatīvie rādītāji  Sistemātiski tiek kontrolēta šo rādītāju izpilde un veikti efektīvi un mērķtiecīgi pasākumi procesu uzlabošanai Ieviesta unikāla darba efektivitātes kontroles sistēma  Tiek noteikta katras struktūrvienības kopējā efektivitāte  Struktūrvienības vadītājs analizē katra darbinieka efektivitāti  Darba efektivitāte tieši ietekmē algas mainīgo daļu  Kopš 2012.gada efektivitāte palielināta par 13%
 33. 33. CSDD pārvaldības pārmaiņu pieredze - labā prakse  Ieviesta pakalpojumu gaidīšanas laika monitorēšanas sistēma  Kvalitātes standartā noteikts pieļaujamais gaidīšanas laiks katram pakalpojumam, stratēģijā noteikta pieļaujamā novirze %  Struktūrvienības vadītājs saņem tūlītēju informāciju, ja gaidīšanas laiks tuvojas maksimumam  Periodiski tiek apkopota informāciju par katru struktūrvienību un salīdzināta ar noteikto rādītāju (tiek apsvērta iespēja izpildi sasaistīt ar algas mainīgi daļu)
 34. 34. CSDD pārvaldības pārmaiņu pieredze – iespējamās neveiksmes  Likumā paredzēto vadlīniju trūkums  PKC kapacitāte sniegt atzinumus par katras valsts kapitālsabiedrības finanšu mērķiem un darbības finanšu rādītājiem, to atbilstību nefinanšu mērķiem, kā arī ikgadējo snieguma izvērtējumu  Mainīgā politika attiecībā uz dividendēs izmaksājamo peļņas daļu
 35. 35. Latvijas Nacionālās operas un baleta pieredze Inese Eglīte Latvijas Nacionālā opera un balets Valdes locekle
 36. 36. Korporatīvās pārvaldības process praksē Latvijas Nacionālā opera un balets Kapitālsabiedrības pārvaldes procesa decentralizācija. Kas ir autonomija? Valdes loma kapitālsabiedrības labas pārvaldības praksē? Inese Eglīte Valdes locekle , Latvijas Nacionālā opera un balets
 37. 37. Latvenergo pieredze Guntars Baļčūns AS «Latvenergo» Valdes loceklis
 38. 38. Uzlabojam korporatīvo pārvaldību Sākot ar 2016. gada 1. janvāri atbilstoši likumam ir iespēja veidot padomi Vērtīgākais Latvijas uzņēmumu „Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101” Platīna kategorija „Ilgtspējas indeksā” AS „Latvenergo” pārvaldes struktūra TOP101.LV: http://top101.lv
 39. 39. Iesaistām ieinteresētās puses svarīgo tematu noteikšanai 2015. gada ilgtspējas pārskats sagatavojam atbilstoši GRI G4 vadlīnijām
 40. 40. BKUS pieredze Anda Čakša, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Valdes priekšsēdētāja
 41. 41. Pārmaiņu nepieciešamības radīšana
 42. 42. PĀRMAIŅU IEVIEŠANA
 43. 43. Privatizācijas aģentūras pieredze Vladimirs Loginovs VAS “Privatizācijas aģentūra” Valdes priekšsēdētājs NOMINĀCIJAS PROCESS PADOMES IECELŠANAI
 44. 44. Privatizācijas aģentūras pieredze • Visās PA kapitālsabiedrībās (Lattelecom/ LMT/ Reverta/ Citadele) ir padomes, un kopš 2010.gada esam organizējuši 8 nominācijas procesus • Īsākais atlases process tika organizēts 2 nedēļu laikā – garākais – 3 mēnešos • Svarīgi bija nokomunicēt padomes izmaiņas pašā uzņēmumā un plašākā sabiedrībā (izmaiņas padomē bieži asociējas ar problēmām uzņēmumā vai politisko ietekmi) • Profesionāli organizēts nominācijas process ar augstu konfidencialitātes un uzticamības līmeni piesaista stiprākus kandidātus
 45. 45. Privatizācijas aģentūras pieredze (2) • Nominācijas komisijā piedalās 4-6 locekļi un ir svarīgi, lai • NK locekļiem būtu atbilstošs statuss • NK locekļi veltītu pietiekošu laiku procesam • NK locekļiem būtu pieredze ‘top executives’ atlasē • Nominācijas komisijā piedalītos neatkarīgi locekļi vismaz kā novērotāji • Intervēšanas laikā ir nepieciešams pārrunāt padomes locekļa lomu nākotnē, jo katram kandidātam ir bijusi nedaudz atšķirīga izpratne par sadarbības formulu starp padomi un akcionāru, kā arī starp padomi un valdi
 46. 46. Problēmjautājumi (vai ir tikai viena pareiza atbilde?) • Kas definē kandidātu atlases kritērijus - pati nomināciju komisija vai kapitāldaļu turētājs? • Atklāts konkurss vai mērķēta (‘targeted’) pieeja? • Kā pareizi rīkoties, ja ir jāmaina tikai viens loceklis – vai intervējam visus esošos padomes locekļus? • Cik lielā mērā nominācijas komisijas loceklis, kuru izvirza kāda ieinteresētā persona (‘stakeholder’), ir neatkarīgs vai pārstāv savas izvirzītājinstitūcijas pozīciju? • Cik daudz nominācijas komisijas lēmums ir saistošs kapitāldaļu turētājam?
 47. 47. LVM pieredze Tomass Kotovičs, AS “Latvijas valsts meži” Komunikācijas daļas vadītājs
 48. 48. AS «Latvijas valsts meži» apgrozījums Avots: AS «Latvijas valsts meži»  
 49. 49. LVM koksnes produktu ražošana un piegādes LVM sēklas un stādi LVM nekustamie īpašumi LVM rekreācija un medības LVM meža infrastruktūra LVM mežkopība AS «Latvijas valsts meži» biznesa struktūra Avots: AS «Latvijas valsts meži»
 50. 50. AS «Latvijas valsts meži» Pārmaiņu vadības modelis Avots: AS «Latvijas valsts meži» • Mērķa noteikšana un pamatojums – atbildēt uz jautājumu KĀPĒC? • Informācijas nodošana LVM vadības komandai • Komandas komplektēšana • Pirmā komunikācija ar darbiniekiem par pārmaiņu mērķi un uzdevumiem • Alternatīvu izvirzīšana un izvērtēšana • Lēmuma pieņemšana • Psiholoģiskais kontrakts par lēmumu ar darbiniekiem • Piesaistīt nepieciešamās papildu funkcijas • Noteikt pārejas plānu • Izpildīt plānotās rīcības pārejas un komunikācijas plānos • Kontrolēt izpildi • Nodrošināt regulāru komunikāciju ar darbiniekiem, netieši iesaistītajiem, sadarbības partneriem • Pastiprināta prasību uzturēšana • Pārmaiņu novērtējums ar darbiniekiem neilgi pēc pārmaiņām • Pārmaiņu lietderības novērtējums – 3-12 mēnešus pēc pārmaiņu ieviešanas
 51. 51. Pārtraukums līdz plkst. 12.30 KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres 12.30 Pretkorupcijas pasākumu loma kapitālsabiedrības efektīvā pārvaldībā Ilze Jurča, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece #LabaParvaldiba #GoodGov
 52. 52. Pretkorupcijas pasākumu loma kapitālsabiedrības efektīvā pārvaldībā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece Ilze Jurča 19.02.2016.
 53. 53. Publiskas personas institūcija a) publiskas personas kapitālsabiedrība, b) kapitālsabiedrība, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā publiskai personai ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam, c) kapitālsabiedrība, kurā vienas publiskas personas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā vienai publiskai personai vai vairākām publiskām personām ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam.¹ ¹Likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» 1.panta 8.punkts
 54. 54. Publiskas personas institūcijas vadītājs a)publiskas personas kapitālsabiedrības valde, b) tādas kapitālsabiedrības valde, kurā publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā publiskai personai ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam, c) tādas kapitālsabiedrības valde, kurā vienas publiskas personas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus vai kurā vienai publiskai personai vai vairākām publiskām personām ir cita veida izšķirošā ietekme atbilstoši Koncernu likumam. ²Likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» 1.panta 9.punkts
 55. 55. Spēkā esošais regulējums iekšējo kontroli, korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanu
 56. 56. Korupcijas risks – varbūtība, ka kāds no darbiniekiem ar nodomu vai bez nodoma rīkosies savu vai citas personas materiālo interešu labā, gūstot sev vai nodrošinot citiem nepienākošos labumu un nodarot kaitējumu (naudas izteiksmē vai sagraujot reputāciju) institūcijai. Pretkorupcijas pasākumu mērķis ir mazināt vai nepieļaut korupcijas rašanās iespējamību konkrētā organizācijā.
 57. 57. Maldi Korupcija/ krāpšana ir tiešās valsts pārvaldes un tiesībsargājošo institūciju problēma, interešu konflikts attiecas tikai uz valsts amatpersonu darbībām, iekšējās kontroles mehānismu ieviešana ir ļoti dārga un nedod vēlamo efektu, stingra kontrole izskaudīs jebkuru korupcijas/ krāpšanas risku, visi uzņēmuma darbinieki ir lojāli un uzticami, korupcijas novēršana ir vajadzīga tikai KNAB.
 58. 58. Korupcijas un krāpšanas novēršanas un apkarošanas politikas prioritātes 1) Pārorientēt pretkorupcijas un krāpšanas apkarošanas politiku no ārējās kontroles, ko realizē kontroles institūcijas, uz resoru un institūciju iekšējo kontroli. 2) Panākt atklātumu publiskās pārvaldes cilvēkresursu atlasē un ētiska, motivēta, kompetenta personāla nodrošināšanu visā publiskajā pārvaldē un tiesu varā. 3) Veicināt sabiedrības tolerances pret korupciju mazināšanos un sabiedrības līdzdalību politikas veidošanas procesā. 4) Uzsākt īstenot korupcijas un krāpšanas ierobežošanas pasākumus privātajā sektorā.
 59. 59. Apakšmērķis: Izveidot un uzlabot tādu patstāvīgi darbojošos iekšējās kontroles sistēmu, kas maksimāli ierobežo korupcijas rašanās un finanšu līdzekļu, tai skaitā ES un citu ārvalstu finanšu līdzekļu, izkrāpšanas iespējas valsts, pašvaldību vai privātajā sektorā 1.Rīcības virziens: Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide, uzturēšana un uzraudzība valsts, pašvaldību institūcijās un kapitālsabiedrībās. 2.Rīcības virziens: Publiskās mantas un finanšu līdzekļu, tai skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu izlietojuma likumības nodrošināšana. 3.Rīcības virziens: Godprātības stiprināšana un korupcijas risku novēršana tiesu varas un tai piederīgo amatpersonu vidū. 4.Rīcības virziens: Korupcijas novēršanas pasākumu ieviešana privātajā sektorā.
 60. 60. Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam 3.3. Identificēt korupcijas riskus un riskam pakļautos amatus vai, ja riski ir identificēti, tad, mainoties risku ietekmējošajiem apstākļiem vai faktoriem, reizi gadā veikt korupcijas risku pārskatīšanu un aktualizāciju un attiecīgi plānot un īstenot pasākumus korupcijas risku ierobežošanai, novērtēt to lietderību un efektivitāti, iekļaut korupcijas riska novēršanas pasākumus institūcijas pārvaldes procesu regulējošos dokumentos; nodrošināt, ka visi institūcijas darbinieki ir informēti par korupcijas riska iespējamību, pārzina ētikas noteikumus, kā arī korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas prasības. 2015.-2020. Visas valsts un pašvaldību institūcijas, publisko personu kapitālsabiedrības - Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros un pašvaldību budžetā pieejamo līdzekļu ietvaros 1.Rīcības virziens: Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide, uzturēšana un uzraudzība valsts, pašvaldību institūcijās un kapitālsabiedrībās
 61. 61. Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam 3.6. Izstrādāt priekšlikumus publisko personu kapitālsabiedrību iekšējās kontroles sistēmas prasībām krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta novēršanai atbilstoši resora funkcionālajai jomai, ja kapitālsabiedrībā nav ieviesta kvalitātes vadības sistēma, paredzot, ka publiskās personas pārstāvji kapitālsabiedrībās ir atbildīgi par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes uzraudzību 31.12.2016. Koordinācijas institūcija valsts kapitālsabiedrīb u un valsts kapitāla daļu pārvaldē KNAB Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros 3.9. Nodrošināt apmācības par korupcijas risku monitoringu institūcijās, nodrošinot zināšanu apguvi par nepieciešamajiem korupcijas novēršanas pasākumiem 31.12.2017.- 31.12.2020. VAS KNAB, visas institūcijas Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros, kā arī piesaistot ES fondu 1.Rīcības virziens: Iekšējās kontroles sistēmas pilnveide, uzturēšana un uzraudzība valsts, pašvaldību institūcijās un kapitālsabiedrībās
 62. 62. Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam 4.Rīcības virziens: Korupcijas novēršanas pasākumu ieviešana privātajā sektorā 7.1. Tiesībaizsardzības iestādēm sadarbībā ar uzņēmēju intereses pārstāvošajām organizācijām (dažādās nozarēs) organizēt un iesaistīties informatīvu pasākumu organizēšanā, kas vērsti uz Latvijas uzņēmēju informēšanu par korupcijas (nacionālā un starptautiskā mērogā) negatīvajām sekām, veicinot kompleksu iekšēju pretkorupcijas pasākumu ieviešanu uzņēmumos. 31.12.2015. - 31.12.2020. KNAB, VID, VP, VRS NVO Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros
 63. 63. Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.- 2020.gadam 4.Rīcības virziens: Korupcijas novēršanas pasākumu ieviešana privātajā sektorā 7.2. Veidot izpratni par korupcijas riskiem un korupcijas negatīvajām sekām uzņēmējdarbībā un veicināt augstāku korporatīvās sociālās atbildības standartu ievērošanu 31.12.2018. EM TM KNAB NVO Likumā par valsts budžetu kārtējam gadam paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros
 64. 64. Izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā Publiskā pārvalde Informācijas par veiktajiem korupcijas un krāpšanas ierobežošanas pasākumiem ziņošana uzņēmuma gada pārskatos (OECD ieteikums)³ Privātais sektors ³OECD Padomes ieteikumos par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu ir norādīts, ka dalībvalstīm ir jāveicina tas, lai uzņēmumi ietvertu paziņojumus savos gada pārskatos vai citādi publiskotu savas iekšējās kontroles un ētikas pasākumus, tostarp to, kas paredzēti kukuļošanas novēršanai un identificēšanai.
 65. 65. Iekšējās kontroles sistēmas elementi Labvēlīga, organizēta institūcijas darbības vides izveidošana Informācija un komunikācija UzraudzībaIzglītošana Kontroles pasākumu noteikšana, ieviešana un īstenošana Korupcijas un interešu konflikta risku identificēšana, analīze un novērtēšana
 66. 66. Mērķis Tāda iekšējās kontroles sistēmas ieviešana, kas maksimāli ierobežo korupcijas rašanās un finanšu līdzekļu izkrāpšanas iespējas valsts, pašvaldību institūcijās un uzņēmumos. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības kā labās prakses piemērs.
 67. 67. Efektīvas institūcijas darbības vides izveidošana • skaidri definēti organizācijas mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti; • skaidri definēti katra darbinieka amata pienākumi, pilnvaru robežas, lēmumu pieņemšanas kārtība, atbildība, kā arī lēmumu pēcpārbaudes kārtība; • noteikti institūcijas ētikas principi, kas ir saistoši institūcijas vadībai un darbiniekiem.
 68. 68. Korupcijas un interešu konflikta risku identificēšana, analīze un novērtēšana • institūcijā noteiktas funkcijas (darbības jomas), kas ir pakļautas korupcijas un interešu konflikta riskiem, izvērtējot risku rašanās cēloņus, apstākļus, • noteikti korupcijas un interešu konflikta riskam pakļautie amati, izvērtējot korupcijas un interešu konflikta risku iestāšanās iespējamību un radītās sekas konkrētā amata pienākumu izpildē.
 69. 69. Kontroles pasākumu noteikšana, ieviešana un īstenošana • pēc korupcijas un interešu konflikta risku noteikšanas, analīzes un novērtēšanas, noteikti korupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumi, izstrādājot korupcijas un interešu konflikta risku vadības plānu, • ne retāk kā reizi gadā aktualizēti korupcijas un interešu konflikta risku vadības plāni, • ne retāk kā reizi gadā novērtēta esošo korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas pasākumu efektivitāte un lietderība, • ziņošana par pasākumiem vides aizsardzības jomā, korupcijas un kukuļošanas novēršanā, cilvēktiesību ievērošanā un valdes locekļu daudzveidību (nefinanšu ziņošana).
 70. 70. Informācijas un komunikācijas nodrošināšana • darbinieki pastāvīgi tiek informēti par institūcijas vadības dokumentiem, iekšējiem normatīviem aktiem un ētikas principiem, • darbinieki ir informēti, kam (t.sk.KNAB) un kādā kārtībā var ziņot par iespējamiem citu darbinieku vai vadības pārkāpumiem.
 71. 71. Izglītošana par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem • darbiniekiem, kuru amats pakļauts korupcijas un interešu konflikta riskam, nodrošinātas apmācības stājoties amatā, un vismaz reizi trijos gados papildu apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konfliktu novēršanā un korupcijas novēršanā un apkarošanā • darbinieku zināšanas par korupcijas un interešu konflikta riskiem un to novēršanu tiek pārbaudītas vismaz reizi trijos gados un veiktas nepieciešamās darbības, lai novērstu konstatētos trūkumus zināšanās (izveidota elektroniskā apmācību vide (KNAB e-mācību telpa)) Šogad plānojam tālākizglītotāju pretkorupcijas jautājumos sagatavošanas programmā aicināt iesaistīties arī publiskas personas kapitālsabiedrību deleģētos pārstāvjus
 72. 72. Uzraudzība Institūcijas vadītājs atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, uzlabošanu un uzraudzību.
 73. 73. Juridiskas personas atbildība Juridiskas personas ir - privāto tiesību juridiskā persona (t.sk., valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrība), arī personālsabiedrība. Piespiedu ietekmēšanas līdzekli var piemērot, ja fiziska persona izdarījusi nodarījumu (rīkodamās individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās institūcijas loceklis) juridiskās personas: interesēs; labā; nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā. Tiek vērtēti pasākumi, ko juridiskā persona veikusi, lai novērstu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
 74. 74. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļi
 75. 75. Iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas novērtējums Institūcijas, kuras piedalījās aptaujā (nosūtīts) Institūciju skaits Institūciju skaits, kurās ir izstrādāts pretkorupcijas pasākumu plāns Institūciju skaits, kurās ir izstrādāts pretkorupcijas pasākumu plāns, % Ministrijas un Valsts kanceleja (14) 14 11 78,6 Ministriju padotības iestādes un Valsts administrācijas skola 127 115 90,6 Pašvaldības (119) 98 54 55,1 Pašvaldības izveidotās iestādes (skolas, pagasta pārvaldes, sociālie dienesti, bāriņtiesas u.c.) 1129 315 27,9 Ostas (Rojas osta, Salacgrīvas osta) 2 1 50,0 Valsts kapitālsabiedrības (Valsts akciju sabiedrības, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību) 62 23 37,1 Pašvaldības kapitālsabiedrības 223 84 37,7 Centrālā vēlēšanu komisija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Pārresoru koordinācijas centrs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Satversmes aizsardzības birojs, Nacionālā elektrisko plašsaziņu līdzekļu padome. (12) 7 5 71,4 Kopā: 1662 608 36,6
 76. 76. Secinājumi  Institūcijām nav noteiktas konkrētas satura prasības pretkorupcijas plāna izstrādei.  Ne visām institūcijām pretkorupcijas plānos ir identificēti iespējamie korupcijas un interešu konflikta riski, kā arī veicamie pasākumi.  Vairākās iestādes pasākuma plāni ir tikai formāli.  Publiskas personas kapitālsabiedrības norāda, ka nav ārēja normatīva akta, kas uzliktu pienākumu izstrādāt pretkorupcijas pasākumu plānu.  Pašvaldībās ir vāja izpratne un zināšanas par pretkorupcijas pasākumiem iestādē.  Atsaucība no pašvaldību puses ir ļoti atšķirīga.
 77. 77. Tālrunis: 67356161 Fakss: 67331150 E-pasts: knab@knab.gov.lv Adrese: Brīvības iela 104/2, Rīga, LV-1001 www.knab.gov.lv
 78. 78. Paneļdiskusija: uzņēmumu nefinanšu sasniegumu novērtēšana Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts (InCSR) Ola Lohman, CSR Sweden (Korporatīvās sociālās atbildības platforma Zviedrijā) Yvonne Zwick, German Sustainability Code (Vācijas ilgtspējīgas attīstības padome) Andris Grafs, Baltic Institute of Corporate Governance (Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts) KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres 12.50
 79. 79. Uzņēmumu nefinanšu sasniegumu novērtēšana 19-02-2016 Latvijas lielo uzņēmumu atklātības prakse Dace Helmane, InCSR
 80. 80. Top500 uzņēmumu publiskotā informācija (%)
 81. 81. Top500 uzņēmumu publiskotā informācija (%)
 82. 82. Uzņēmumu sniegums Ilgtspējas indeksā 2015 • Privātie uzņēmumi – 66,7% ↓(2014 - 70,8%) • Valsts kapitālsabiedrības – 64,9% ↓(2014 - 68,7%) • Pašvaldību kapitālsabiedrības – 56,1% ↓(2014 - 64,7%)
 83. 83. 83
 84. 84. Uzņēmumu nefinanšu sasniegumu novērtēšana 19-02-2016 Vācijas lielo uzņēmumu atklātības prakse Yvonne Zwick, German Sustainability Code
 85. 85. www.sustainabilitycode.org The Sustainability Code An established standard for reports with non-financial parameters German Council for Sustainable Development, February 2016
 86. 86. www.sustainabilitycode.org • Report content and scope: 20 criteria and 28 GRI or 16 EFFAS key performance indicators ranging between 500-2,000 characters per indicator • Quantitative and qualitative reporting: compilation of numerically verifiable key performance indicators and descriptive texts • “Comply or explain” approach: undertakings report on the extent to which they meet the Code criteria (comply), or provide plausible explanations as to why they are not reporting on certain criteria (explain) The Sustainability Code. A lean reporting process on NFI 86 Strategy Criteria 1-4 Process Management Criteria 5-10 Environment Criteria 11-13 Society Criteria 14-20
 87. 87. www.sustainabilitycode.org The training concept and Sustainability Code toolbox. General information on the Code Supporting teaching aids Six presentation modules Practical work sequences
 88. 88. www.sustainabilitycode.org Our offer: 4 independent national adaptions included in our database. 88 German Sustainability Code hosted by RNE Greek Sustainability Code hosted by QNF The Sustainability Code
 89. 89. www.sustainabilitycode.org All declarations of conformity are listed in the public database. 89
 90. 90. www.sustainabilitycode.org www.sustainabilitycode.org www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de 90 Contact: Sustainability Code Project Office E-mail: team@sustainabilitycode.org Telephone: +49 (0)30 700186 974
 91. 91. Uzņēmumu nefinanšu sasniegumu novērtēšana 19-02-2016 Zviedrijas lielo uzņēmumu atklātības prakse Ola Lohman, CSR Sweden
 92. 92. materiality “how – and- if external costs & values becomes internalized in the legal person of corporations” The management of the corporation decides what external effects is material to corporation or not. Ola Löhman CSR Sweden 0046 7+ 657 33 40
 93. 93. Conclusion 1. Companies and management do not know how to manage sustainability and social responsibility financially 1. Financial institutions do not know how to evaluate and/or discount sustainability and responsibility financially Ola Löhman 0046 70 657 33 40
 94. 94. ..from managing reporting to report what is have been managed 1.The business model – How a company produce money 1.Policy – How a company can be expected to behave socially 1.Risk – The chance that an investments actual return will be different than expected 1.Comply or explain – If the company do not follow a policy it shall give a reasoned clear explanation on why 0046 70 657 33 40Ola Löhman
 95. 95. Ola Löhman 0046 70 657 33 40 1. Management 2. Innovation 3. Policys 4. Process 5. Communication 6. Social Friction Transaction costs Collaboration Innovation Integration EXPOSURE ABILITIES RESULT 1. Markets 2. Competition 3. Substitutes 4. Internal Costs 5. Stakeholders 6. Social friction 7. External cost 8. External values 9. Human Rights Discounted cashflow
 96. 96. 19-02-2016 Ola Löhman 0046 70 657 33 40 CSR Sweden
 97. 97. Uzņēmumu nefinanšu sasniegumu novērtēšana 19-02-2016 Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts
 98. 98. Galvenās atziņas un secinājumi KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS REFORMA LATVIJĀ: Sasniegtais un nākotnes ieceres
 99. 99. www.pkc.gov.lv Twitter: @NAP2020 #LabaParvaldiba #GoodGov

×