Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NAP2020 vadības grupas 6.sēde

814 views

Published on

Pārresoru koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Pētera Vilks prezentācija NAP2020 vadības grupas 6.sēdē (14.06.2012.)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NAP2020 vadības grupas 6.sēde

 1. 1. NAP2020 vadības grupas 6.sēde Pēteris Vilks Pārresoru koordinācijas centrs 2012.gada 14.jūnijā
 2. 2. NAP Vadības grupas sēdes Nr.6 darba kārtība• Sēdes ilgums: 14:30 – 16:00 (90 minūtes)• Sēdes darba kārtība: – Priekšlikumi un to izvērtējums par NAP2020 melnrakstu – NAP2020 1.redakcija – tapšanas process un PKC piedāvājums – Turpmākie soļi NAP2020 izstrādē (max 30 minūtes) – Diskusija (max 50 minūtes) – Dažādi (max 10 minūtes) 2
 3. 3. Paveiktie darbi1• 29.05.2012 informācija Ministru kabinetā par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu• No 24.maija priekšlikumu apkopošana• NAP2020 1.redakcijas piedāvājuma izstrāde 3
 4. 4. Paveiktie darbi2• Tikšanās un diskusijas, kurās PKC pārstāvji piedalījušies: – Stratēģiskās attīstības komisijas sēde; – tikšanās ar Latvijas Pensionāru federāciju; – Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisijas sēde; – Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas sēde; – LTRK diskusija "NAP vadmotīvs - ekonomikas izrāviens: vai un kā izrausimies?; – „Ekonomistu apvienības 2010” Pavasara konference; – Latvijas Tranzīta biznesa asociācija; – Vides konsultatīvā padome; – Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo jautājumu un iekļaušanas ģenerāldirektorāts; – konference „Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski”; – Latvijas prezidentūras ES tematiskās diskusijas; – Zemgales plānošanas reģions – Vidzemes plānošanas reģions 4
 5. 5. NAP2020 «melnraksts» -sabiedrības un nozaru ministriju iesaiste 5
 6. 6. NAP2020 priekšlikumi633 NVO 433  Nozaru ministrijas pašvaldības  Valsts kanceleja plānošanas reģioni  SIF privātpersonas Publicēti www.nap.lv 6
 7. 7. NAP2020 priekšlikumi – raksturs Sabiedrība Ministrijas 37% 59% 4% 7
 8. 8. NAP2020 priekšlikumi – ministrijas1 Iespējamais pieejamais Ministriju aprēķini finansējums 4,35 mljrd. € + X 11,6 mljrd. LVL ES tiesību aktu Iniciatīvas ieviešana no 2014 Pašvaldību finansējums/ privātās / sabiedriskās iniciatīvas ES finansējums Valsts budžets1 Balstoties uz Eiropas Komisijas 2011. gada 29. jūnijā publicēto priekšlikumu un tā brīža makroekonomiskajāmprognozēm2 Līdzfinansējums pie ES atbalsta intensitātes 85% apmērā3 Nav zināma Latvijas finansējuma aploksne no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu unzivsaimniecības fonda 8
 9. 9. NAP2020 priekšlikumi – ministrijas2 Aktivitātes, kam veikts 30% izmaksu aprēķins 40% Aktivitātes, kam izmaksas nav zināmas Citi komentāri/priekšlikumi 30% 9
 10. 10. NAP2020 priekšlikumi – ministrijas3TOP summas:• TEN-T ietilpstošā dzelzceļa tīkla attīstība un caurlaides spējas palielināšana – Rail Baltic – 590.4 milj. LVL• Baltijas Pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras institūta (BIRTI) izveide 600 milj. LVL• ūdensapgādes sistēmu attīstība un dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana – 560 milj. LVL (ES) + 140 milj. LVL (pašvaldības) 10
 11. 11. NAP2020 priekšlikumi – sabiedrībaTOP komentētāji: TOP summas:• Latvijas Lauku forums (81) • Daugavpils, Jēkabpils un Krustpils• Latvijas Lielo pilsētu asociācija hidroelektrostaciju celtniecība – 509 (69) milj.• Ventspils pilsētas dome (62) • Latgales reģiona Rīcības programma ar 10• Liepājas pilsētas dome (54) darbības programmām – 937 milj.• Latvijas darba devēju • Lai 2020. gadā 40% iedzīvotāju (30 – 34 g.) konfederācija (46) būtu ar augstāko izglītību, valstij jāiegulda vismaz 760 milj. LVL 2020.gadā• Eiropas Kustība Latvijā (45) 11
 12. 12. Principi uzdevumu novērtēšanai• Vispārējais princips – uzdevumu kopumam jābūt samērojamam ar valstij pieejamajiem finanšu resursiem, un tas nedrīkst apdraudēt valsts fiskālo stabilitāti• Principi (uzdevumiem): izmaksu un ieguvumu atbilst Latvija 2030 un konkrēti un bilance ir Eiropa 2020 precīzi, sniedz risinājumu pozitīva, izmaksas ir samērīgas uzlabo papildu ieguvumi valsts nerada draudus videi, ir kvalitāti, pieejamību vai attīstībai- multiplicējošs ilgtspējīgi samazina izmaksas efekts uzņēmumu Latvijas starptautiskās starptautiskās stratēģiski nozīmīgi konkurētspējas konkurētspējas pieaugums pieaugums uzlabo Ilgstspējīgi izmanto mazina nodarbinātību, samazina kultūras, dabas, infrastru sociālekonomiskās bezdarbu ktūras un cilvēkresursus atšķirības mazina ienākumu mazina depopulāciju un nevienlīdzību novecošanos 12
 13. 13. Priekšlikumu izvērtējuma rezultāts Ņemti vērā Nepieciešama Nav ņemti vērā + diskusijaPKC piedāvājums NAP2020 1.redakcija 13
 14. 14. NAP2020 pirmā redakcija – PKC piedāvājums 14
 15. 15. NAP2020 pirmā redakcija• Paredzamas diskusijas ministru līmenī par: – konkrētību; – prioritizēšanu• PKC piedāvājums: – saturiski panākt sinerģiju «cilvēki – uzņēmējdarbība – teritorijas» – PRIORITIZĒT un FOKUSĒTIES UZ PAŠU NEPIECIEŠAMĀKO 15
 16. 16. Tālākais processPriekšlikumu vērtēšana – Konceptuāls MK lēmums Precizēšana – jūlijs, augustsno 25.05. par 1.redakciju – 19.06. • Finansējums• Dokumenta saturs • PKC piedāvājums ar summām • SIVN• Priekšlikumu izvērtējuma publisks • Pārējie priekšlikumi pielikumā • Sabiedrības diskusiju turpinājums atspoguļojums Gala redakcija MK - Saeimas lēmums – līdz gada septembris beigām 16
 17. 17. Tikšanās ar ministrijām – aktivitāšu un finansējuma precizēšana (jūlijs-augusts) horizontālās tikšanās = FM + trīspusējās PKC + nozares tikšanās = FM + ministrija + PKC + nozares ieinteresētās / ministrija saistītās nozaru ministrijas 17
 18. 18. Tikšanās satursRādītāji, kurus nepieciešams nozarē uzlabot Kuriem rādītājiem pakārtoti NAP2020 1. redakcijā paredzētie uzdevumi un kādi būs to ieviešanas rezultāti Kuriem rādītājiem būtu atbilstoši NAP2020 1. redakcijā neiekļautie uzdevumi, kādi būtu to ieviešanas rezultāti, kāds pamatojums to nepieciešamībai Kādos dokumentos atbilstošie uzdevumi ir apstiprināti (politikas plānošanas dokumentos, to projektos, NRP u.c.) Uzdevumu detalizācija un atbilstības vērtēšana, t.sk. piesaiste / atsaiste no teritorijas Konkrēti katram uzdevumam nepieciešamā finanšu apjoma pamatots aprēķins un finansēšanas avota noteikšanaCitu nozaru interešu ievērošana uzdevumu formulēšanā un ieviešanā 18
 19. 19. Sabiedrības diskusijas Publiskas diskusijas ar dažādām •Diskusiju vieta – reģionālās augskolas sabiedrības grupām •Diskusiju formāts – dažādu sabiedrības grupu (uzņēmēju, nozaru speciālistu, pētnieku, studentu, iedzīvotāju) (augusta tikšanās ar PKC, ministriju, ES fondu plānotāju pārstāvjiem beigas, septembra sākums) Iespēja komentēt NAP2020 gala redakciju (septembris) 19
 20. 20. www.nap.lv @NAP2020Pārresoru koordinācijas centrs Tālrunis: 67082811 E-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv 20
 21. 21. Vide starp citiem NAP rīcības virzieniem• NAP ir Latvija 2030 rīcības plāns jāievēro Latvija 2030 definētos mērķus• Latvija 2030 mērķu izpildi raksturo Prioritāšu pamatojuma ziņojums• Veiktā analīze liecina, ka ar vides stāvokli saistīto rādītāju izpildes ziņā Latvija ir ar pozitīvu tendenci un daudz labākās pozīcijās nekā ar situāciju citās jomās, piemēram – Demogrāfijā – Iedzīvotāju dzīves kvalitātē – Ekonomikas konkurētspējā – Reģionālajā attīstībā – Izglītībā – Ienākumu nevienlīdzībā
 22. 22. Latvija 2030 ar vides stāvokli saistītu mērķu izpilde, piemēri (Avots: Prioritāšu pamatojuma ziņojums)
 23. 23. Bioloģiskā daudzveidībaAttiecībā uz biotopu un sugu aizsardzības stāvoklis:Latvijas situācija, saskaņā ar "HABITATS DIRECTIVE ARTICLE 17 REPORT ( 2001 – 2006 ) OVERVIEW OF CONSERVATION STATUS", sliktā stāvoklī (unfavorable/bad) esošo biotopu un sugu skaits ir vismaz 3 reizes mazāks nekā Eiropā vidēji I Pielikuma Biotopu aizsardzības I Pielikuma Biotopu aizsardzības stāvoklis, Eiropa stāvoklis, Latvija Avots: Avots: Article 17 Report – National Summary: LATVIA HABITATS DIRECTIVE ARTICLE 17 REPORT ( 2001 – 2006 )
 24. 24. Sugu aizsardzības stāvoklis, LatvijaSugu aizsardzības stāvoklis, Eiropa Avots:Avots: Article 17 Report – National Summary: LATVIAHABITATS DIRECTIVE ARTICLE 17 REPORT ( 2001 – 2006 )
 25. 25. Lielākā paustā baža:Vai NAP ir par “attīstību par jebkuru cenu” Mūsdienās vides aizsardzība:(t.i., par dabas cenu) ? -Stingri regulēta joma ar dažādiem likumiem un noteikumiem; -Vides aizsardzības paradigma mainās no aizliegumiem uz ieguvumu parādīšanu un veicinošu darbību; -Nevar būt pretnostatīta sabiedrības vajadzībām;Imants Gross. Ādama ābols/Adams Apple, 2012. -Sabiedrībā ar augstāku dzīves kvalitātiAvots: http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/skeptiska-spele-ar- un izglītības līmeni ir atbildīgākapukem-un-aboliem-13927403 attieksme pret vidi

×