Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NAP2020 un Latvija 2030 mērķu sasniegšanas progress cilvēkresursu attīstības kontekstā

Kas tiek darīts, ir paveikts un kam jāpievērš uzmanība, lai sasniegtu valsts attīstības mērķus un uzlabotu iedzīvotāju spēju rīkoties savas nākotnes labā - lai izglītojoties un sevi pilnveidojot, gūtu darbu ar lielāku pievienoto vērtību

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

NAP2020 un Latvija 2030 mērķu sasniegšanas progress cilvēkresursu attīstības kontekstā

 1. 1. NAP2020 un Latvija 2030 mērķu sasniegšanas progress cilvēkresursu attīstības kontekstā Pēteris Vilks Pārresoru koordinācijas centra vadītājs www.pkc.gov.lv pkc@pkc.mk.gov.lv 05.10.2016.
 2. 2. Konkurētspēja – cilvēks, vide, resursi Tautas ataudze Iespēju nevienlīdzības mazināšana Darba tirgus pieprasījumam atbilstoša izglītība Radošums un uzņēmējspēja Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs Darba un ģimenes dzīves savienošana 2
 3. 3. 3 Progress attīstības plānošanas mērķu sasniegšanā No tiem >40 cilvēkresursu attīstības rādītāji >15 ietekmējošie rādītāji Dati uz 2015. gada 1. oktobri
 4. 4. 4 Pozitīvas tendences TAUTAS ATAUDZES mērķu sasniegšanā ekonomiskā augšupeja + īstenotās iniciatīvas demogrāfijas jomā + augsti sieviešu fertilajā vecumā skaita rādītāji Jaundzimušo skaita pieaugums 18825 21746 21,979 23000 27000 28000 21300 25300 24000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2020 Jaundzimušiebērni,skaits 257. Jaundzimušo bērnu skaits Jaundzimušo bērnu skaits Mērķa vērtības, optimistiskā prognoze Mērķa vērtības, vēlamā scenārija (PKC) prognoze
 5. 5. 5 Pozitīvas tendences TAUTAS ATAUDZES mērķu sasniegšanā 1,65 1.71 1.6 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2030 Summāraisdzimstībaskoeficients 18. Summārais dzimstības koeficients Summārais dzimstības koeficients Mērķa vērtība, LV-2030 Pieaug summārā dzimstības koeficienta rādītāji - šī rādītāja pieauguma tendenču kontekstā LV līdere Eiropā (2015. gadā – 1,71 )
 6. 6. 6 -10640 -8500 -1,500 1,000 -40000 -35000 -30000 -25000 -20000 -15000 -10000 -5000 0 5000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2020 Migrācijassaldo,cilv. 332. Migrācijas saldo Migrācijas saldo Mērķa vērtības Negatīvas tendences TAUTAS ATAUDZES mērķu sasniegšanā -6499 -16000 -14000 -12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dabiskaispieaugums,cilv. 79. Iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums Iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums Vēlamā prognoze Reālistiskā prognoze Negatīvs dabiskais pieaugums Negatīvs migrācijas saldo Iedzīvotāju skaits samazinās (samazinās ek.aktīvo iedzīvotāju īpatsvars)
 7. 7. 7 Negatīvas tendences TAUTAS ATAUDZES mērķu sasniegšanā Sievietes, 2010 un 2014 Veselīgi nodzīvotie mūža gadi – vieni no zemākiem rādītājiem Eiropā, izteiktas atšķirības vīriešu un sieviešu vidū Veselīgi nodzīvotie mūža gadi ES-28: • 61,4 gadi vīriešiem • 61,8 gadi sievietēm. Latvijā: • 51,5 gadi vīriešiem • 55,3 gadi sievietēm http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction. do
 8. 8. 8 Negatīvas tendences TAUTAS ATAUDZES mērķu sasniegšanā Sabiedrības novecošanās izaicinājumi TAUTAS ATAUDZES un NODARBINĀTĪBAS mērķu sasniegšanā Samazinās/-ies fertilā vecuma iedzīvotāju īpatsvars  Samazinās/-ies ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars Pastāvīgo iedzīvotāju vecuma piramīda; 2000, 2015
 9. 9. Negatīvas tendences TAUTAS ATAUDZES mērķu sasniegšanā Izteikta reģionalitāte – vecumgrupu struktūrā Kritiski nozīmīga dimensija, analizējot cilvēkresursu attīstību (iedzīvotāju iespējas) šobrīd un perspektīvā Pastāvīgo iedzīvotāju īpatsvars virs darbspējas vecuma administratīvajās teritorijās, % (62+); 2015 kā arī - dzimstības rādītājos, iedzīvotāju blīvumā, veselības, veselībai kaitīgo ieradumu u.c. rādītājos ! Augstākam emigrācijas riskam pakļautie = iedzīvotāji no augstāk attīstītiem reģioniem, fertilajā vecumā 
 10. 10. Iespējas TAUTAS ATAUDZES veicināšanai – cienīgs darbs 46% 40% 39% 25% 19% 13% 11% 8% 8% 8% 6% 4% 3% nepietiekami ienākumi nestabilitāte ienākumos nestabila valsts/pašvaldības atbalsta politika nestabilitāte darbā nepiemērots mājoklis nav stabilu partnerattiecību problēmas ar savu veselību nav piemērota partnera grūti tikt galā ar jau esošajiem bērniem nav gatavs tik lielai atbildībai partneris nevēlas karjeras plāni nākotnē problēmas ar partnera veselību Apstākļi, kas traucē sasniegt vēlamo bērnu skaitu Kā arī: Vērtībuzskatu maiņa sabiedrībā – mazinās vēlamo bērnu skaits, tomēr vēl aizvien tas ir augstāks nekā reālais Īpaši augsts nabadzības risks bērniem, kurus audzina viens pieaugušais, un daudzbērnu ģimenēs Demogrāfiskā «bedre» - zems fertilā vecumā esošo sieviešu īpatsvars Avots: Pētījums «Tautas ataudzi ietekmējošie faktori»
 11. 11. Sadarbības platforma «Demogrāfisko lietu centrs»: Paveiktie darbi Notikušas 7 DLC sēdes (1.: 14.04.2016.) Identificētas jomas, kur nepieciešama operatīva rīcība ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanai vai normatīvā regulējuma sistēmiskai sakārtošanai Sagatavots Konceptuālais ziņojums “Par Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2017. –2018. gadā” Atbalsts - 6 DLC virzītiem priekšlikumiem Valdībā, skatot jaunās politikas iniciatīvas 2017.gadam un turpmākiem gadiem „Mājokļu programmas” turpināšana Pasākumi bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpes ģimeniskā vidē pilnveidošanai Ģimenes valsts pabalsta palielināšana ģimenēs ar 4+ bērniem Valsts minimālā atbalsta apmēru apgādnieku zaudējušiem bērniem palielināšana Sociālās apdrošināšanas iemaksu palielināšana par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 g.v. Daudzbērnu ģimenēm – 25% atlaide braukšanai transportā DLC izveidots VRP izstrādes gaitā (Ministru prezidenta 06.04.2016. rīkojums Nr.111)
 12. 12. 12 Tendences mērķu sasniegšanā Iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzība Mērķa vērtība LV 2015. gadā: 5.8 Atbalsta mehānismi: Kvalitatīva izglītība Pieaugušo izglītība Labāk atalgotas darba vietas Nodokļu politika
 13. 13. 102.4 109.7 115.6 119.9 106.2 94.4 93.5 100.1 101.6 105.6 108 107.4 0 20 40 60 80 100 120 140 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Strādājošo reālās darba samaksas dinamika (% pret iepriekšējo gadu) 9.2 11.2 9.5 10.7 11.2 9.7 9.6 8.9 9.1 8.3 9.4 0 2 4 6 8 10 12 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NABADZĪBAS RISKA INDEKSS STRĀDĀJOŠIEM IEDZĪVOTĀJIEM (%) 18-64 13 Tendences mērķu sasniegšanā Nabadzības riska indekss strādājošiem iedzīvotājiem + Strādājošo reālās darba samaksas dinamika Mērķa vērtība 2014. gadā – 8% 2017. gadā – 6.5% Datu avots: CSP Mērķa vērtība 2014. gadā – 106 2017. gadā – 106 Samazinās nabadzības riskam pakļauto nodarbināto īpatsvars Būtiski - mazināt Nereģistrētu nodarbinātību Ēnu ekonomikas īpatsvaru Būtiski – atbalstīt Darba vidē balstītu izglītību Cilvēku ar ierobežotām darba iespējām iekļaušanos darba tirgū
 14. 14. Kritiskā domāšana un izvēles - cilvēka drošumspējas pamats 14 Vispārējā vs profesionālā Augstskola/pieaugušo izglītība Konkurētspēja darba tirgū Indivīda lēmumi Vide Dinamiska un inovatīva ekonomika Darba tirgus vajadzībām atbilstošas izglītības programmas Karjeras izvēles sākotnējā segmentēšana
 15. 15. Tendences mērķu sasniegšanā Izglītojamo skaita sadalījums (%) Datu avots: IZM 15 60.86 60.83 60.23 61.25 61.8 39.14 39.17 39.77 38.75 38.2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2011./2012.m.g. 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. vispārējā vidējā izglītībā profesionālajā vidējā izglītībā
 16. 16. Tendences mērķu sasniegšanā Studējošo skaits STEM programmās Datu avots: IZM 16 29563 29709 30711 31266 31133 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 2007/2008 2009/2010 2011/2012 2013/2014 2015/2016
 17. 17. Tendences mērķu sasniegšanā Pieaugušo izglītība Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2016– 2020 Mērķis – Paplašināt pieaugušo izglītības iespējas, nodrošinot pieaugušo izglītības pieejamību un palielinot tajā iesaistīto personu skaitu līdz 15% 2020. gadā SAM 8.4.1. noteikumi  pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu 17 Mērķa vērtība 2014. gadā – 7% 2017. gadā – 9.5% 2020. gadā – 15%
 18. 18. 18 Vidēja termiņa novērtējums 2017. gadā • Izmaiņas NAP2020 rīcības virzienos/ finanšu korekcijas 2018.–2020.g. • Sākotnējie priekšlikumi NAP2027 • Investīciju virzienu definēšana ES fondu nākamajam plānošanas periodam Metodes: - jaunāko datu un tendenču analīze - Pamatnostādņu vidējā termiņa novērtējumus - publiskas diskusijas visā Latvijas teritorijā ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDGs) integrēšana NAP2020(7)
 19. 19. www.pkc.gov.lv pkc@pkc.mk.gov.lv
 20. 20. Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība 20 Ietekme uz Latvijas tautsaimniecību Valsts līdzdalība komercdarbībā Reformas ieguvumi un turpmākie soļi Kopējie aktīvi 11,084 mljrd. EUR Apgrozījums 3,563 mljrd. EUR Nodarbināto skaits 53 763 Dati par 2014.gadu

×