Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Par Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam
īstenošanas gaitu
Pārresoru koordinācijas centrs
Pēteris Vilks
Pārresor...
NAP2020* īstenošanas virzieni
1. NAP2020 pārnešana ES fondu plānošanas
dokumentos
2. NAP2020 pārnešana JPI (jaunajās polit...
1.1.Eiropas “mantra”
Latvijas sasniedzamie mērķi Eiropa2020 kontekstā un
rīcībpolitikas atbildes rekomendāciju ieteikumu i...
1.2.Sarunu process ar EK
2013. 2014.
janvāris februāris-aprīlis maijs – jūlijs augusts – septembris oktobris janvāris
29. ...
5
1.3.Neformālās sarunas ar EK
• NAP2020 vs. EK pozīcija (starpdienestu dokuments, publicēts 24.10.12.)
• Sarunu saturs = ...
6
Partnerības līgums
ESF, ERAF, KF, ELFLA,
EJZF
Darbības programma
«Izaugsme un
nodarbinātība»
ESF, ERAF, KF
Latvijas Lauk...
7
1.5.Finansējuma sadalījums
Kohēzijas politikas fondiem
7%
5%
8%
9%
6%
31%
12%
11%
11%
1. Pētniecības, tehnoloģiju attīst...
8
Nr.
p.k
.
Kritēriji Atbilstošais punktu skaits
1.
FM/
PKC
Atbilstība nacionālajam attīstības plānam vai
valsts aizsardzī...
9
Ministrijām dažādas pieejas JPI plānošanā/sastādīšanā
 JPI, kas 100% atbilst NAP2020 indikatīvajā finanšu
tabulā paredz...
10
1. Plānots vērtēt iesniegtās JPI, izmantojot NAP2020
indikatīvo finansējuma tabulu
– nepārsniedzot izmaiņas rīcību virz...
11
• Ministrijas strādā esošās plānošanas sistēmas
ietvaros, pēckrīzes apstākļos.
• Pēc JPI izvērtēšanas rezultātiem budže...
3.1.Attīstības plānošanas sistēmas
izvērtējuma lietderības pamatojums
• Sadrumstalota attīstības plānošanas dokumentu sist...
3.2.Attīstības plānošanas sistēmas izvērtējuma
juridiskais pamatojums
Pamatojums:
• Caurspīdīga un skaidrāk strukturēta na...
4.1.Attīstības plānošanas institucionālais
modelis
14
Nacionālā attīstības padome (NAP).
Padomes sastāvs – vada Ministru p...
4.2. PKC esošās un iespējamās papildus
funkcijas
15
Attīstības plānošanas
sistēmas darbības
koordinācija
(LIAS2030 + NAP20...
4.3. Modeļa īstenošanas finansiālie aspekti
16
Nr. Funkciju grupa Papildus līdzekļi
1. Attīstības plānošanas sistēmas darb...
17
4.4. Atskaitīšanās par valsts attīstību
reformēšana
LIAS2030 un
NAP2020
uzraudzības
ziņojums
Pirmajā un trešajā gadā
pē...
www.nap.lv
18
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālrunis: 67082811, 67082814
E-pasts: peteris.vilks@pkc.mk.gov.lv
Adrese: Brī...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NAP2020 īstenošanas gaita

653 views

Published on

NAP2020 īstenošanas virzieni:
- NAP2020 pārnešana ES fondu plānošanas dokumentos;
- NAP2020 pārnešana JPI (jaunajās politikas iniciatīvās);
- NAP2020 pārnešana nozaru politikas dokumentos;
- Jaunais attīstības plānošanas institucionālais modelis.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NAP2020 īstenošanas gaita

 1. 1. 1 Par Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam īstenošanas gaitu Pārresoru koordinācijas centrs Pēteris Vilks Pārresoru koordinācijas centra vadītājs peteris.vilks@pkc.mk.gov.lv Rīga, 2013.gada 18.jūnijs
 2. 2. NAP2020* īstenošanas virzieni 1. NAP2020 pārnešana ES fondu plānošanas dokumentos 2. NAP2020 pārnešana JPI (jaunajās politikas iniciatīvās) 3. NAP2020 pārnešana nozaru politikas dokumentos 4. Jaunais attīstības plānošanas institucionālais modelis *NAP2020 – Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2
 3. 3. 1.1.Eiropas “mantra” Latvijas sasniedzamie mērķi Eiropa2020 kontekstā un rīcībpolitikas atbildes rekomendāciju ieteikumu ieviešanai integrēti NAP2020 3 Stratēģija “Eiropa 2020” Ilgtspējīga izaugsme Izaugsmi atbalstošas teritorijas Tautas saimniecības izaugsme Gudra izaugsme Tautas saimniecības izaugsme Cilvēka drošumspēja Iekļaujoša izaugsme 2012. gada 6. jūnija Padomes rekomendācijas • Kopā 7 rekomendācijas, no kurām 5 saistītas ar ES fondu potenciālajiem ieguldījumiem • Ilgstošais un jauniešu bezdarbs • Nabadzība un sociālā atstumtība • Energoefektivitāte, konkurences veicināšana un savietojamība • Tiesu sistēmas pārvaldība un efektivitāte • Augstākās izglītības reforma, efektīva zinātniskās izpētes un inovāciju politika
 4. 4. 1.2.Sarunu process ar EK 2013. 2014. janvāris februāris-aprīlis maijs – jūlijs augusts – septembris oktobris janvāris 29. janvārī apstiprināts informatīvais ziņojumu par ES fondu investīciju prioritātēm un indikatīvo finansējuma sadalījumu Noslēgušās tematiskās konsultācijas ar EK, nozaru ministrijām 3. jūnijā noslēdzās plānošanas dokumentu publiskā apspriede, jūlija sākumā MK jāapstiprina plānošanas dokumentu projekti Diskusijas ar EK par iesniegtajiem plānošanas dokumentu projektiem Oficiālā Partnerības līguma un darbības programmas iesniegšana Likumprojekta par ES KP fondu vadību pieņemšana MK un Saeimā 4. jūnijā apstiprināta koncepcija par ES fondu ieviešanu 2014.- 2020.gada plānošanas periodā Regulu saskaņošana un apstiprināšana Attiecināmības perioda sākums ar DP iesniegšanu
 5. 5. 5 1.3.Neformālās sarunas ar EK • NAP2020 vs. EK pozīcija (starpdienestu dokuments, publicēts 24.10.12.) • Sarunu saturs = ES fondu plānošanas dokumenti – Partnerības līgums (ES fondu stratēģiskie mērķi) – Darbības programma (ES fondu pasākumi) • Būtiskie diskusiju jautājumi – Viedas specializācijas stratēģija ir būtiskākais priekšnosacījums ieguldījumiem P&A un NIP – Latvijā vairāk trūkumu e-komercijā, kā e-pārvaldē – Ieguldījumi kultūrā ir jākoncentrē radošo industriju sektorā – Investīcijas tautsaimniecībā jākoncentrē MVU – Piedāvātais finansējums transporta sektoram ir augsts, tas adekvāti jāpamato – Vēlas skaidru piedāvājumu investīcijām sociālo pakalpojumu un palīdzības sistēmās – Izglītības sektorā fokuss uz sadarbību ar uzņēmējiem – ne tikai profesionālajā, bet arī augstākajā izglītībā • EK oficiālais viedoklis būs zināms rudenī pēc plānošanas dokumentu projektu iesniegšanas izskatīšanai
 6. 6. 6 Partnerības līgums ESF, ERAF, KF, ELFLA, EJZF Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» ESF, ERAF, KF Latvijas Lauku attīstības programma 2014-2020 ELFLA Rīcības programma Zivsaimniecības attīstībai EJZF 1.4.Plānošanas dokumentu struktūra
 7. 7. 7 1.5.Finansējuma sadalījums Kohēzijas politikas fondiem 7% 5% 8% 9% 6% 31% 12% 11% 11% 1. Pētniecības, tehnoloģiju attīstība un inovācijas 2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi 3. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja 4. Pāreja uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs 5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte 6. Ilgtspējīga transporta sistēma 7. Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana 8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība 9. Pilsētvide
 8. 8. 8 Nr. p.k . Kritēriji Atbilstošais punktu skaits 1. FM/ PKC Atbilstība nacionālajam attīstības plānam vai valsts aizsardzības koncepcijai atbilst – 6 daļēji atbilst – 3 neatbilst – 0 2. FM/ PKC Atbilstība citiem attīstības plānošanas dokumentiem un Ministru kabineta rīkojumiem un protokollēmumiem atbilst – 3 nav pamatojošo dokumentu – 0 3. FM Atbilstība normatīvajiem aktiem atbilst – 3 nav pamatojošo dokumentu – 0 4. FM/ PKC Atbilstība Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību norādītajiem uzdevumiem atbilst – 3 neatbilst – 0 5. FM Jaunās politikas iniciatīvas vieta ministrijas iesniegtajā jauno politikas iniciatīvu sarakstā 1.–5.vieta – 2 no 6. līdz pēdējai vietai – 1 2.1.Jaunās politikas iniciatīvas (JPI) 2014+
 9. 9. 9 Ministrijām dažādas pieejas JPI plānošanā/sastādīšanā  JPI, kas 100% atbilst NAP2020 indikatīvajā finanšu tabulā paredzētiem pasākumiem  JPI, kas apvieno NAP2020 uzdevumus ar citiem uzdevumiem  JPI veidotas atbilstoši likumiem, esošajām pamatnostādnēm 2.2.Jaunās politikas iniciatīvas (JPI) - Vērtēšanas aspekti
 10. 10. 10 1. Plānots vērtēt iesniegtās JPI, izmantojot NAP2020 indikatīvo finansējuma tabulu – nepārsniedzot izmaiņas rīcību virzienu ietvaros – pārliecinoties, ka rezultāti ietekmēs NAP2020 mērķu sasniegšanu 2. Ranžējumu (ar komentāriem) PKC iesniegs FM un ministrijām jūlija sākumā, FM gatavos ziņojumu MK sēdē 2.3.Jaunās politikas iniciatīvas (JPI) - turpmākais process
 11. 11. 11 • Ministrijas strādā esošās plānošanas sistēmas ietvaros, pēckrīzes apstākļos. • Pēc JPI izvērtēšanas rezultātiem budžeta sagatavošanas ietvaros PKC sagatavos priekšlikumus, kā uzlabot JPI plānošanas un vērtēšanas procesu un padarīt to atbilstošāku NAP2020 mērķu sasniegšanai. • JPI sākotnējais piedāvājums ievērojami pārsniedz pieejamos resursus. 2.4.Jaunās politikas iniciatīvas (JPI) - sākotnējie secinājumi
 12. 12. 3.1.Attīstības plānošanas sistēmas izvērtējuma lietderības pamatojums • Sadrumstalota attīstības plānošanas dokumentu sistēma – daudz nozaru līmeņa dokumentu, kas risina nozares atsevišķus problēmjautājumus • Iztrūkst institūciju sadarbspēja un pārnozarisks skatījums politikas plānošanā, īpaši gadījumos, kad politikas īstenošanai paredzama plašāka pārnozariska un teritoriāla ietekme • Izveidojusies zināma prakse, kas neatbilst kvalitatīvai ilgtermiņa plānošanai – liels skaits konceptuālu un finanšu resursu ziņā ietilpīgu iniciatīvu tiek izlemtas informatīvu ziņojumu veidā, steidzamā kārtā 12
 13. 13. 3.2.Attīstības plānošanas sistēmas izvērtējuma juridiskais pamatojums Pamatojums: • Caurspīdīga un skaidrāk strukturēta nacionālās plānošanas sistēma, tostarp caur stratēģiju skaita samazināšanu un pašlaik spēkā esošo plānu juridiskā un hierarhiskā statusa pārskatīšanu [Saprašanās memoranda starp ES un LR piektais papildinājums (I pielikuma 10.b) punkts] • Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu (PPSAP) 2007.-2013.gadam beigu termiņš Plānots: • Sagatavot un iesniegt MK Informatīvo ziņojumu par Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu ieviešanas ietekmes novērtējumu, kurā sniegti priekšlikumi sistēmas uzlabošanai un konkrētam plānošanas dokumentu skaita samazinājumam - provizoriski līdz 2013.gada 1.oktobrim [Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010. - 2013. gadam 3.2.1.5. punkts] • Izstrādāt un iesniegt MK Attīstības plānošanas sistēmas pamatnostādņu 2014.- 2020.gadam projektu – provizoriski līdz 2013.gada 31.decembrim [ PKC 2013.gada darba plāns]
 14. 14. 4.1.Attīstības plānošanas institucionālais modelis 14 Nacionālā attīstības padome (NAP). Padomes sastāvs – vada Ministru prezidents (MP), dalībnieki - IZM ministrs, VARAM ministrs, EM ministrs, FM ministrs, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna apakškomisijas vadītājs Nosaka vidēja termiņa un ilgtermiņa izaicinājumus valsts attīstībai, dod uzdevumus PKC un vērtē PKC veikto uzdevumu izpildi un iesniegtās politikas rekomendācijas. Tiek īstenota LIAS2030 ideja par Ilgtspējīgas attīstības komisijas izveidi, PKC un ekspertu komisija pēc būtības aizstāj institūtu Latvija 2030. Reformu vadības grupa kā NAP2020 Sabiedriskā konsultatīvā padome PKC MP padotībā kā attīstības plānošanas koordinējošā institūcija Ekspertu komisija NAP2020 doto uzdevumu izpildei un atsevišķu PKC uzdevumu izpildes atbalstam uz uzdevuma izpildes laiku tiek nolīgti augsti kvalificēti eksperti- pētnieki
 15. 15. 4.2. PKC esošās un iespējamās papildus funkcijas 15 Attīstības plānošanas sistēmas darbības koordinācija (LIAS2030 + NAP2020 īstenošanas regulārs izvērtējums + politikas dokumentu savstarpēja saskaņošana Atsevišķu pārnozarisku problēmu risinājumu izstrāde (kapitālsabiedrību reforma, sabiedrības saliedēšana, elektromobilitāte u.c.)Analītiski uzdevumi (MP un MP biroja uzdevumā) Publisko investīciju koordinācija un atdeves analīze (budžets, ES un EEZ fondi) Valsts konkurētspējas uzraudzības sistēmas izveide un pastāvīgs konkurētspējas monitorings Nākotnes scenāriju veidošana un analīze («Foresight «pieeja) EsošieuzdevumiPapildusuzdevumi
 16. 16. 4.3. Modeļa īstenošanas finansiālie aspekti 16 Nr. Funkciju grupa Papildus līdzekļi 1. Attīstības plānošanas sistēmas darbības koordinācija (attīstības plānošanas dokumentu savstarpēja saskaņošana, LIAS 2030 un NAP2020 īstenošanas un valsts ilgtspējīgas attīstības novērtēšana) 104 355 LVL 2. Publisko investīciju koordinācija un atdeves analīze (ES, EEZ fondu ieguldījumu virzība atbilstoši NAP un ietekmes vērtēšana) 3. Nākotnes scenāriju veidošana un analīze («foresight» pieeja, ilgtermiņa prognožu izstrāde) 4. Valsts konkurētspējas monitorings 5. Nozaru kompleksas analīzes attīstīšana, iezīmējot problēmas un iespējamos ieteikumus to risināšanai 6. Pētījumu un publikāciju datubāzes funkcionalitātes uzlabošanai 47 496 LVL 7. Līdzdalība ar ES SF plānošanu un ieviešanu saistītajās sanāksmēs, kā arī darbinieku apmācība 8. Komunikācijas stratēģijas izstrādei un īstenošanas uzsākšanai, kā arī integrētas valsts attīstības plānošanas un PKC/NAP mājaslapas izveidei Kopā 161 851 LVL
 17. 17. 17 4.4. Atskaitīšanās par valsts attīstību reformēšana LIAS2030 un NAP2020 uzraudzības ziņojums Pirmajā un trešajā gadā pēc Saeimas vēlēšanām MP ikgadējais ziņojums Saeimai par valdības deklarācijas un rīcības plāna izpildi Termiņš – ikgadēji, 1.marts Ziņojums par nacionālo drošību Ikgadēji MP ikgadējais ziņojums Saeimai Termiņš 1.marts. Informāciju par LIAS 2030 un NAP īstenošanu un valsts ilgtspējīgu attīstību ietver pirmajā un trešajā gadā pēc Saeimas vēlēšanām
 18. 18. www.nap.lv 18 Pārresoru koordinācijas centrs Tālrunis: 67082811, 67082814 E-pasts: peteris.vilks@pkc.mk.gov.lv Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520 Twitter: @NAP2020

×