Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrāde

1,242 views

Published on

Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam (NAP2020) izstrāde. Pārresoru koordinācijas centra vadītāja Mārtiņa Krieviņa prezentācija Vidzemes plānošanas reģiona padomes sēdē Cēsīs 2012.gada 27.martā

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrāde

 1. 1. Nacionālā attīstības plāna (NAP2020) 2014.-2020.gadam izstrāde Mārtiņš Krieviņš Pārresoru koordinācijas centrs Cēsīs, 2012.gada 27.martā
 2. 2. Avots: Latvijas Avīze
 3. 3. Kas ir NAP2020?• NAP2020 no vienas puses ir valsts “biznesa plāns”, kas parāda valsts izaugsmes modeli – – kur tiks ieguldīts, lai nodrošinātu ekonomikas pašpietiekamību, produktivitātes pieaugumu un valsts konkurētspēju, – kā tiks nodrošināta sinerģija starp investīciju mērķiem un līdzsvarota attīstība, – kā pelnīs valsts un kā to izdarīt iedzīvotājiem.• Tāpat NAP2020 var tikt skatīts arī kā “sabiedriskais līgums” – ko valsts apņemas paveikt/sasniegt līdz 2020.gadam un ko tā sagaida no sabiedrības. Valsts parāda kopīgo redzējumu par vidēja termiņa attīstību, lai nodrošinātu ilgtermiņa prognozējamību nozaru, biznesa un katra indivīda lēmumu pieņemšanā 3
 4. 4. NAP2020 vieta plānošanas hierarhijā Latvijas ilgtspējīgas attīstības Saeimas konceptuālais dokuments «Latvijas stratēģija izaugsmes modelis. Cilvēks «Latvija 2030» pirmajā vietā.» Nacionālā reformu Nacionālais attīstības plāns programma stratēģijas «ES 2014.-2020.gadam 2020» īstenošanai Nozaru Reģionu un Valdības politikas novadu deklarācija attīstības attīstībasun Valdības plānošanas plānošanasrīcības plāns dokumenti dokumenti 4
 5. 5. 5
 6. 6. NAP2020 uzbūve- saturiskais ietvars Valsts attīstības vīzijaGalvenie vidējā termiņa makroekonomiskie šķēršļi un prognozes Latvija 2030 un ES 2020 (GAP Analysis) Prioritāte Prioritāte Prioritāte Stratēģiskā (makro līmeņa (makro līmeņa (makro līmeņa daļa rezultāti) rezultāti) rezultāti)Rīcības virzieni Rīcības virzieni Rīcības virzieni (politikas rezultāti) (politikas rezultāti) (politikas rezultāti) Ieviešanas Uzdevumi (darbības rezultāti) - norāda to īstenošanai nepieciešamo daļafinanšu apjoma un avotu novērtējumu (vispārējās valdības budžeta līdzekļus, t.sk. ES fondi 2014-2020 un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi) 6
 7. 7. Cilvēks pirmajā vietā Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija Latvija 2030 Inovatīva Kultūras Ilgtermiņa Inovatīva un Daba kā Telpiskās Paradigmas pārvaldība un telpas ieguldījumi ekoefektīva nākotnes attīstības maiņa izglītībā sabiedrības attīstība cilvēkkapitālā ekonomika kapitāls perspektīva līdzdalība NAP2020 prioritāte NAP2020 prioritāte NAP2020 prioritāte NRP “Tautas saimniecības “Izaugsmi atbalstošas “Cilvēka drošumspēja” ES2020 izaugsme” teritorijas”- Darbības virziens 1.1 - Darbības virziens 2.1 - Darbības virziens 3.1 - Mērķis 1.1.1 - Mērķis 2.1.1 - Mērķis 3.1.1 - Politikas rezultāts - Politikas rezultāts - Politikas rezultāts - Nepieciešamie soļi - Nepieciešamie soļi - Nepieciešamie soļi - Pasākumi (apraksts tālāk) - Pasākumi (apraksts tālāk) - Pasākumi (apraksts tālāk) - Mērķis 1.1.2 - Mērķis 2.1.2 - Mērķis 3.1.2 - Politikas rezultāts - Politikas rezultāts - Politikas rezultāts - Nepieciešamie soļi - Nepieciešamie soļi - Nepieciešamie soļi - Pasākumi (apraksts tālāk) - Pasākumi (apraksts tālāk) - Pasākumi (apraksts tālāk)- Darbības virziens 1.n - Darbības virziens 2.n - Darbības virziens 3.n - Mērķis 1.n.1 - Mērķis 2.n.1 - Mērķis 3.n.1 - Politikas rezultāts - Politikas rezultāts - Politikas rezultāts - Nepieciešamie soļi - Nepieciešamie soļi - Nepieciešamie soļi 7
 8. 8. Uzdevumu “pase” – projekts 8
 9. 9. Kas jau izdarīts? 2011.gada 19.oktobrī Ministru kabinets noteica NAP2020 izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtību (MK noteikumi «Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība») 2012.gada 2.janvārī darbu uzsācis Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) – atbildīgs par: NAP izstrādes nodrošināšanu un koordinēšanu sākotnējo dokumentu sagatavošanu Vadības grupas diskusijai un rekomendāciju iestrādi gala versijās pirms virzības uz MK sabiedrības informēšanu un līdzdalības nodrošināšanu 2012.gada 17.janvārī ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidota NAP2020 izstrādes Vadības grupa: sastāvā 31 dažādu organizāciju pārstāvi (ministrijas, plānošanas reģioni, LPS, LDDK, LTRK, LLPA, LZA, LRP, LSA, LLF, EKL, «Providus» u.c.) tās uzdevums ir līdzdarboties NAP izstrādes procesā, komentējot PKC sagatavotos dokumentus, konsultējoties ar savas nozares pārstāvjiem un organizācijām 9
 10. 10. Avots: Latvijas Avīze
 11. 11. Kas jau izdarīts?2 2012.gada 1. – 13.februārī izstrādāts NAP2020 prioritāšu pamata ziņojums 2012.gada 13. – 27.februārī par ziņojumu saņemti vairāk nekā 470 komentāri no 75 organizācijām un privātpersonām 2012.gada 5.martā NAP2020 vadības grupa vienojas par 3 prioritātēm un vadmotīvu 2012.gada 6.marts – Ministru kabinets konceptuāli atbalsta 3 prioritātes, neatbalsta vadmotīvu 2012.gada 14.marts – darbu uzsāk 3 darba grupas:  uzdevums – tālāka NAP2020 izstrāde, katrā prioritātē nosakot rīcības virzienus un konkrētus uzdevumus  sastāvs – nozaru eksperti, pētnieki, NVO sektora, ministriju pārstāvji (līdzsvars starp publisko un nevalstisko sektoru (aptuveni 50 : 50) 2012.gada 20.marts – Ministru kabinets vienojas par NAP2020 vadmotīvu «Ekonomikas izrāviens» 11
 12. 12. NAP2020 vadmotīvs un prioritātes Latvija 2030 prioritātes NAP2020 prioritātes NAP2020Ekonomikas izrāviens VADMOTĪVS 12
 13. 13. Lai notiktu ekonomikas izrāviens, vajadzīgs... ...par sevi un saviem apkārtējiem drošs, radošs, vesels un izglītots cilvēks, spējīgs ...reģionālā attīstība, tostarp parūpēties par sevi un infrastruktūra, publiskie citiem, pielāgoties pakalpojumi un citi apstākļiem teritorijās pieejamie resursi ir vienlīdz svarīgi gan cilvēka attīstībai un vēlmei EKONOMIKAS dzīvot Latvijā, gan...uzņēmējdarbība, kas IZRĀVIENS tautsaimniecības attīstībaiļauj augt vidusslānim un un investīciju piesaisteimazajiem un vidējiemuzņēmumiem, un kasturklāt ir arī sociāliatbildīga 13
 14. 14. Avots: Latvijas Avīze
 15. 15. Piedāvātās NAP2020 prioritātes – ilgtspējīgas un integrētasIlgtspējīgas attīstības faktori Konkurētspējas šķēršļi 15
 16. 16. NAP2020 prioritātes un NRP «ES 2020»Piedāvātās NAP2020 prioritātes «ES 2020» prioritātes• Cilvēka drošumspēja • Gudra izaugsme: uz zināšanām un inovāciju balstītas ekonomikas izveide• Tautas saimniecības • Ilgtspējīga izaugsme: attīstīt zaļu, izaugsme konkurētspējīgu ekonomiku, kurā resursi tiek efektīvi izmantoti • Iekļaujoša izaugsme: attīstīt• Izaugsmi atbalstošas ekonomiku ar augstu teritorijas nodarbinātības līmeni, nodrošinot sociālo un teritoriālo kohēziju 16
 17. 17. Cilvēka drošumspēja• Cilvēka drošumspēja (resilience) ir starptautiski zināms koncepts par cilvēka adaptācijas spēju strauji mainīgā vidē – personīgā iniciatīva, spēja sadarboties – pastāvīgi identificējot cilvēka šķēršļus attīstībai.• Iespējamie darbības virzieni šajā prioritātē: • pietiekami, spējām atbilstoši ienākumi un nodarbinātība; • nevienlīdzības mazināšana un saliedētība; • izglītība mūža garumā; • vesels cilvēks; • demogrāfiskās situācijas risināšana; • un citi, kas tiks izstrādāti. 17
 18. 18. Avots: http://web.me.com/gatis2/Gatis_Buravcovs/Blogs/Blogs.html
 19. 19. Cilvēka drošumspēja Situācijas Draudi Brīdinājuma signāli Riski Jaunas iespējaszema ------------------ drošumspējas --------------- augsta Trauksme Personīgās drošumstratēģijas Slimības Gūtā mācībaPašnāvība Īslaicīgs satraukums Sekas 19
 20. 20. Prioritāte «Cilvēka drošumspēja»Piem., NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA Piem., VIDUSŠĶIRAS ATTĪSTĪBASamazināt Džini koeficientu 2020.gadā līdz līmenim, Līdz 2020.gadam samazināt Lakenas indeksa vērtībukas ir zemākais salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju. Latvijā līdz ES-27 vidējam rādītājam, tādējādi stiprinot vidusšķiru. 20
 21. 21. Prioritāte «Cilvēka drošumspēja»Piem., IZGLĪTĪBA MŪŽA GARUMĀ Piem., IENĀKUMU PIEAUGUMSLīdz 2020.gadam palielināt pieaugušo izglītības Līdz 2020.gadam būtiski palielināt vidējos netodalībnieku skaitu Latvijā, pārsniedzot ES-27 vidējo ienākumus uz vienu mājsaimniecību pēc PPS,rādītāju. apsteidzot Lietuvu un Igauniju. 21
 22. 22. Tautas saimniecības izaugsme• Tautas saimniecības izaugsme ir svarīga ikviena indivīda un valsts kopējās labklājības veicināšanai, taču tai jāorientējas uz augstāku pievienoto vērtību, produktivitātes pieaugumu un sociālo atbildību• Iespējamie darbības virzieni šajā prioritātē: • valsts konkurētspējas uzlabošana (produktivitāte, ražojošais sektors); • eksporta turpmāka palielināšana; • investīcijas uzņēmējdarbībā (nacionālās un starptautiskās); • konkurētspējīga enerģijas cena (tostarp vietējo resursu izmantošana); • komercializējamas zinātnes un inovāciju atbalsts; • un citi, kas tiks izstrādāti. 22
 23. 23. Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»Piem., INDUSTRIĀLĀ POLITIKA Piem., INOVĀCIJĀS BALSTĪTA ATTĪSTĪBAUz 2020.gadu panākt ražojošā un tirgojamā sektora 2020.gadā inovāciju novērtējumā sasniegt vismazar lielāku pievienoto vērtību pieaugumu kopējā «vidējo inovatoru» kvartiles TOP3 vietu.tautsaimniecības struktūrā. Avots: EU Innovation Scoreboard Avots: 2011 CSP 23
 24. 24. Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme» Piem., PRODUKTIVITĀTES PIEAUGUMS Piem., EKONOMIKAS IZAUGSME Līdz 2020.gadam paaugstināt Latvijas Panākt vidējo IKP pieaugumu vismaz 5% apmērā, produktivitātes (uz 1 pilno darba laika vienību) 2020.gadā sasniedzot labākos rādītājus Baltijas rādītājus līdz 70% no ES-15 vidējā līmeņa. valstu starpā. IKP salīdzināmajās cenās (s.i.), 2007=100Darba tirgus indikatori 11040 20 10020 10 90 0 0 80-20 -10 70-40 -20 1Q 04 1Q 05 1Q 06 1Q 07 1Q 08 1Q 09 1Q 10 1Q 11 1Q 06 1Q 07 1Q 08 1Q 09 1Q 10 1Q 11 EE LV LT Avots: Eurostat Darba meklētāju īpatsvars, % (l.a.) Nodarbinātības gada izmaiņas, % (l.a.) Bruto reālās algas gada izmaiņas, % Produktivitātes (uz 1 pilno darba laika vienību) gada izmaiņas, % Avots: CSBL Abu grafiku autortiesības: izglītības un zinātnes ministrs prof. Roberts Ķīlis 24
 25. 25. Izaugsmi atbalstošas teritorijas• Izaugsmi atbalstošas teritorijas: efektīvi izmantoti un mērķtiecīgi attīstīti ģeogrāfiskā novietojuma, dabas un citi resursi, telpiskā struktūra veicina ilgtspējīgas tautsaimniecības struktūras veidošanos un kvalitatīvu investīciju piesaisti, dzīves kvalitātes līmenis izlīdzinās• Iespējamie darbības virzieni šajā prioritātē: • pakalpojumu pieejamība un infrastruktūra (ceļi, IKT, u.c.); • lauku saimniecību attīstība, kooperācija un pārstrāde; • dabas kapitāla pilnvērtīga izmantošana (zemes, mežu resursi); • nelauksaimnieciskā ražošana; • investīcijas attīstības centros; • un citi, kas tiks izstrādāti. 25
 26. 26. Prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas» Piem., LĪDZSVAROTA REĢIONU ATTĪSTĪBA Piem., CEĻU INFRASTRUKŪRAS Līdz 2020.gadam sasniegt līdzsvarotāku attīstību visos SAKĀRTOŠANA plānošanas reģionos, panākot to vidējo attīstību 80% Līdz 2020.gadam panākt, ka vismaz 75% valsts galveno un apmērā no Rīgas plānošanas reģiona rādītājiem. reģionālo autoceļu ir ļoti labā vai labā stāvoklī. 400 352.6 350 285.1 300 243.4 250.1 224.8 250 172.8 1999 200Lati 150 93.3 72.5 70.3 2010 100 52.5 49.3 44.1 50 0 RPR LR KPR ZPR VPR LPR Avots: Latvijas Valsts ceļi Valsts un plānošanas reģioni 26
 27. 27. Turpmākie soļi• līdz 2012.gada jūnija vidum – PKC sadarbībā ar Darba grupām sagatavo un iesniedz Vadības grupā un Ministru kabinetā NAP sākotnējo redakciju• 2012.gada jūlijs-augusts – NAP sākotnējai redakcijai tiek veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN), kas ilgst aptuveni pusotru mēnesi• 2012.gada septembris - PKC un prioritāšu Darba grupas, balstoties uz SIVN un publiskās apspriešanas rezultātiem, sagatavo un iesniedz Vadības grupā un Ministru kabinetā NAP gala redakciju• līdz 2012.gada decembrim – Saeima apstiprina Nacionālo attīstības plānu 2014-2020.gadam• visa procesa gaitā – aktīvas konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām, nozaru ekspertiem, akadēmiķiem, citām ieinteresētajām pusēm, kā arī iespējas iepazīties un komentēt sagatavotos materiālus 27
 28. 28. Saspringtā «laika rāmja» cēloņi• NAP2020 izstrāde cieši saistīta ar Latvijas interešu aizstāvību saistībā ar nākamā perioda ES daudzgadu budžetu• Iekavējot NAP2020 izstrādi, tiks aizkavēta arī nākamā perioda struktūrfondu apguves uzsākšana• NAP2020 nepieciešams arī reģionu ilgtermiņa stratēģiju un vidēja termiņu attīstības programmu izstrādei, kā arī valsts vidēja termiņa budžeta ietvaram
 29. 29. Veiksmes darbos! Ar cieņu, Mārtiņš Krieviņš Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Tālrunis: 67082811 E-pasts: martins.krievins@pkc.mk.gov.lv 29

×