Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง 33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 6
ปีการศึกษา 2557
ชื่อโครงงา...
2
ใบงาน
การจัดทำาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิกในกลุ่ม
1…น.ส. ศศิกาญจน์ ใบบัว ….. เลขที่…8
2…น.ส. นันทิชา ทาใจ ….. เลขที...
3
ในปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ได้ศึกษาชื่นชม
ในประเทศไทยมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม ศาสนาต่างๆ ใ...
4
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับวัดและนำาไป
ประยุกต์ใช้ได้
- ทำาให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลข่าวสารข...
5
วัดพระธาตุดอยคำาสร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวี
กษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี
พ.ศ. 1230 ประกอบด้วย...
6
ตำานาน
เทือกเขาถนนธงชัย ด้านทิศตะวันตกบนเทือกเขาเหล่า
นั้นจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระเจดีย์สำาคัญและเก่าแก่ คู่
บ้านคู่...
7
วิธีดำำเนินงำน
- กำำหนดปัญหำ
- ศึกษำและค้นคว้ำข้อมูล
- รวบรวมข้อมูล
- ทำำโครงร่ำง
- ออกแบบสื่อเพื่อกำรศึกษำ
- จัดทำำโครง...
8
ขั้นตอนและแผนดำำเนินงำน
ลำำ
ดั
บ
ที่
ขั้นตอน สัปดำห์ที่ ผู้รับ
ผิด
ชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7...
9
7 ประเมินผล
งำน
8 นำำเสนอ
โครงงำน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
- ผู้สนใจได้รับควำมรู้จำกสื่อกำรสอนนี้มำกขึ้น
- ผู้สนใจสำมำรถนำำไป...
9
7 ประเมินผล
งาน
8 นำาเสนอ
โครงงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้สนใจได้รับความรู้จากสื่อการสอนนี้มากขึ้น
- ผู้สนใจสามารถนำาไป...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

260 views

Published on

like

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2557 ชื่อโครงงาน.................แนะนำาสถานที่ท่องเที่ยววัดดอย คำา................................ ชื่อผู้ทำาโครงงาน 1……น.ส. ศศิกาญจน์ ใบบัว……เลขที่ …8…ชั้น … ม.6…ห้อง....2... 2……น.ส. นันทิชา ทาใจ ………เลขที่ …14…ชั้น … ม.6…ห้อง...2... ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดำาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 2. 2. 2 ใบงาน การจัดทำาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1…น.ส. ศศิกาญจน์ ใบบัว ….. เลขที่…8 2…น.ส. นันทิชา ทาใจ ….. เลขที่…14… คำาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตาม หัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) แนะนำาสถานที่ท่องเที่ยววัดพระธาตุดอยคำา ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) doi kham temple ประเภทโครงงาน _______เพื่อการ ศึกษา_____________________________ ชื่อผู้ทำาโครงงาน 1…น.ส. ศศิกาญจน์ ใบบัว ….. เลขที่…8 2…น.ส. นันทิชา ทาใจ ….. เลขที่…14… ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดำาเนินงาน 2 เดือน ที่มาและความสำาคัญของโครงงาน
 3. 3. 3 ในปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ได้ศึกษาชื่นชม ในประเทศไทยมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ศาสนาต่างๆ ในทางด้านของศาสนา มีผู้คนสนใจ ในเรื่องของการเข้าวัดทำาบุญกันมากขึ้นและในค่านิยมของ คนไทยไม่ได้มีเพียงเรื่องของการเข้าวัดทำาบุญเพียงอย่าง เดียวแต่มักมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โชคลาภ ความเชื่อ มากมาย สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในทางด้านศาสนาใน ประเทศไทยนั้นก็มีมากมาก แต่เมื่อพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่นั้น จะต้องพูดถึงวัดที่นิยมในตอนนี้กันมากอีกที่หนึ่งในเชียงใหม่ คือ “วัดพระธาตุดอยคำา” วัดพระธาตุดอยคำา เป็นวัดที่มีความสำาคัญในจังหวัด เชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำาปัจจุบันมี พระครูสุนทรเจติ ยารักษ์ (ครูบาพิณ) เป็นเจ้าอาวาส โดยไม่มีพระลูกวัด วัด พระธาตุดอยคำานั้นมีชื่อเสียงของพระเจ้าทันใจแห่งวัดพระ ธาตุดอยคำา ซึ่งสร้างในรัชสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่ง อาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของ ความศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนจำานวนมากได้ไปบนบานและ ประสบความสำาเร็จตามที่ขอพร โดยการแก้บนจะแก้บนด้วย พวงดอกมะลิ โดยในแต่ละวัน จะมีประชาชนขึ้นไปบนบาน มากกว่าร้อยคน โดยเฉพาะในวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมี ประชาชนที่ไปบนบานมากกว่าพันคน มีผู้นับถือเป็นจำานวน มาก เพราะว่าวัดพระธาตุดอยคำาเป็นวัดที่น่าสนใจในขณะนี้ ทำาให้กลุ่มของดิฉันสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอย คำาเหล่านี้เพื่อให้ผู้สนใจหรือผู้ที่รู้จักกับวัดพระธาตุดอยคำาได้ รู้เรื่องราวของวัดมากขึ้น
 4. 4. 4 วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับวัดและนำาไป ประยุกต์ใช้ได้ - ทำาให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลข่าวสารของวัดได้มากขึ้น - เพื่อประยุกต์ใช้ได้กับวิชาธุรกิจคอมพิวเตอร์ ขอบเขตโครงงาน สร้างสื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยคำาโดยใช้ โปรแกรม Microsoft word photoshop และโปรแกรม ในการทำาเว็บไซด์ WIX หลักการและทฤษฎี วัดพระธาตุดอยคำา เป็นวัดที่มีความสำาคัญในจังหวัด เชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำา ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำาปัจจุบันมี พระครูสุนทรเจติ ยารักษ์ (ครูบาพิณ) เป็นเจ้าอาวาส โดยไม่มีพระลูกวัด พระเจ้าทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำา ซึ่งสร้างในรัชสมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียง อย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนจำานวนมาก ได้ไปบนบานและประสบความสำาเร็จตามที่ขอพร โดยการ แก้บนจะแก้บนด้วยพวงดอกมะลิ โดยในแต่ละวัน จะมี ประชาชนขึ้นไปบนบานมากกว่าร้อยคน โดยเฉพาะในวัน หยุดนักขัตฤกษ์ จะมีประชาชนที่ไปบนบานมากกว่าพันคน ประวัติ
 5. 5. 5 วัดพระธาตุดอยคำาสร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวี กษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า "วัดดอยคำา" พ.ศ. 2509 ขณะนั้นวัดดอยคำาเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาว บ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระ หินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำามา ประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำา พระธาตุดอยคำา นอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็น สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำาหนดพื้นที่ทาง สายตา ก่อนที่จะนำาเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่
 6. 6. 6 ตำานาน เทือกเขาถนนธงชัย ด้านทิศตะวันตกบนเทือกเขาเหล่า นั้นจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระเจดีย์สำาคัญและเก่าแก่ คู่ บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ถึง 2 องค์พระเจดีย์ แต่ละแห่งถูก สถาปนาขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ในสมัยหริภุญชัยและล้านนา ตามลำาดับ หนึ่งในนั้นคือพระธาตุดอยคำา อยู่บนยอดเขาเล็ก ๆ สูงจากระดับนำ้าทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร อยู่ทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่ เรียกว่า “พระธาตุ ดอยคำา” เคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์สองผัวเมีย ชื่อ จิคำาและ ตาเขียวมาก่อน ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้เรียกยักษ์ทั้งสองนี้ว่า “ปู่ แสะ – ย่าแสะ” ปู่แสะย่าแสะมีลูก 1 คน ชื่อว่า “สุเทวฤๅษี” เหตุที่ได้ชื่อว่าดอยคำา เนื่องจากศุภนิมิตที่ยักษ์ทั้งสองได้รับ พระเกศาธาตุจากพระพุทธเจ้า เกิดฝนตกหนักหลายวัน ทำาให้นำ้าฝนเซาะและพัดพาแร่ทองคำาบนไหล่เขา และลำาห้วย ไหลลงสู่ปากถำ้าเป็นจำานวนมาก จึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “ดอย คำา” จากตำานานหลายฉบับได้กล่าวว่า เทวดาได้นำาพระเกศา ธาตุที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแก่ปู่แสะและย่าแสะ นำาขึ้นมา ฝังและก่อสถูปไว้บนดอยแห่งนี้ และต่อมาในปี พ.ศ. 1230 เจ้ามหันตยศ และเจ้าอนันตยศ 2 พระโอรสแฝดของพระนาง จามเทวี แห่งหริภุญชัยนครได้ขึ้นมาก่อเจดีย์ครอบพระสถูป เกศานั้นไว้ ส่วนพระเจดีย์แห่งที่ 2 ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ทาง ทิศเหนือของดอยคำา คือ พระธาตุดอยสุเทพ
 7. 7. 7 วิธีดำำเนินงำน - กำำหนดปัญหำ - ศึกษำและค้นคว้ำข้อมูล - รวบรวมข้อมูล - ทำำโครงร่ำง - ออกแบบสื่อเพื่อกำรศึกษำ - จัดทำำโครงงำน - ประเมินผล - นำำเสนอโครงงำน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ - คอมพิวเตอร์ งบประมำณ -
 8. 8. 8 ขั้นตอนและแผนดำำเนินงำน ลำำ ดั บ ที่ ขั้นตอน สัปดำห์ที่ ผู้รับ ผิด ชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 คิดหัวข้อ โครง งำน 2 ศึกษำและ ค้นคว้ำ ข้อมูล 3 จัดทำำโครง ร่ำงงำน 4 ปฏิบัติกำร สร้ำงโครง งำน 5 ปรับปรุง ทดสอบ 6 กำรทำำ เอกสำร รำยงำน
 9. 9. 9 7 ประเมินผล งำน 8 นำำเสนอ โครงงำน ผลที่คำดว่ำจะได้รับ - ผู้สนใจได้รับควำมรู้จำกสื่อกำรสอนนี้มำกขึ้น - ผู้สนใจสำมำรถนำำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำำวันได้ สถำนที่ดำำเนินกำร - โรงเรียน - บ้ำน - วัดดอยคำำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง - สังคมศึกษำ - กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี แหล่งอ้ำงอิง http://lannaphrathatdoikhom.blogspot.com/p/hi story-and-significance.html http://www.haaksquare.com/th/node/1428 http://th.wikipedia.org/wiki/ %E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E %E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E 0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD %E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3
 10. 10. 9 7 ประเมินผล งาน 8 นำาเสนอ โครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ผู้สนใจได้รับความรู้จากสื่อการสอนนี้มากขึ้น - ผู้สนใจสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ สถานที่ดำาเนินการ - โรงเรียน - บ้าน - วัดดอยคำา กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง - สังคมศึกษา - การงานอาชีพและเทคโนโลยี แหล่งอ้างอิง http://lannaphrathatdoikhom.blogspot.com/p/hi story-and-significance.html http://www.haaksquare.com/th/node/1428 http://th.wikipedia.org/wiki/ %E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E %E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E 0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD %E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3

×