แบบทดสอบยุโรป 1 กลุ่มสาระ สังคมศึกษา   ชื่อหน่วย:รู้จักทวีป  สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม     ยุโรปและ...
2๘.ประเทศใดมีดินแดนทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย   ก.อิตาลี            ข.สเปน   ค.กรีซ          ...
๑๘.ภาษาสเปน โปรตุเกส และอิตาลี จัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาใด   ก.กลุมภาษาโรมานซ์      ่                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบทดสอบทวีปยุโรป

46,140 views

Published on

แบบทดสอบทวีปยุโรป

 1. 1. แบบทดสอบยุโรป 1 กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ชื่อหน่วย:รู้จักทวีป สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ยุโรปและแอฟริกา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาสังคมศึกษา 3 ชื่อแบบทดสอบ : เวลาสอบ : 25 นาที รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑ ทวีปยุโรปคำาชี้แจง จงกาเครื่องหมาย X หน้าข้อทีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ่๑.ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป ก.ตั้งอยูทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ่ ข.ตั้งอยูทางซีกโลกเหนือ ่ใกล้ขวโลก ั้ ค.ทิศเหนือติดกับมหาสมุดแอตแลนติก ง.ทิศตะวันออกติดกับทวีปแอฟริกา๒.ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคใดของทวีปยุโรป ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล ก.ยุโรปเหนือ ข.ยุโรปใต้ ค.ยุโรปกลาง ง.ยุโรปตะวันตก๓.ทะเลที่เป็นแนวแบ่งทวีปยุโรป และแอฟริกา ก.ทะเลดำา ข.ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ค.ทะเลแคสเปียน ง.ทะเลอีเจียน๔.ชื่อประเทศที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปใต้ ก.โปแลนด์ เชคสโลวัค ฮังการี โรมาเนีย บัลกาเรีย แอลบาเนีย ข.นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซแลนด์ ค.ไอร์แลนด์เหนือ ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักซัมเบอร์ก ง.สเปน อันดอร์ลา อิตาลี ซานมารีโน นครรัฐวาติกัน มอลตากรีซ๕.เทือกเขาที่เป็นแนวพรมแดนธรรมชาติซึ่งกั้นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป ก.เทือกเขาอูราล ข.เทือกเขาแอลป์ ค.เทือกเขาแอปเพนไนน์ ง.เทือกเขาพีเรนิส๖.คาบสมุทรในยุโรปที่มจำานวนประเทศตั้งอยู่มากที่สุด ี ก.คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ข.คาบสมุทรจัตแลนด์ ค.คาบสมุทรไอบีเรีย ง.คาบสมุทรบอลข่าน๗.ทวีปยุโรปมีอาณาเขตติดต่อกับทวีปเอเชียทางทิศใด ก.ทิศตะวันออก ข.ทิศตะวันตก ค.ทิศเหนือ ง.ทิศใต้
 2. 2. 2๘.ประเทศใดมีดินแดนทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย ก.อิตาลี ข.สเปน ค.กรีซ ง.รัสเซีย๙.เส้นเมริเดียนที่ลากผ่านเมืองกรีนิชในแผนที่เพื่อใช้กำาหนดเวลามาตรฐานโลก ก.๙๐ องศา ข.๑๘๐ องศา ค.๒๗๐ องศา ง.๓๖๐ องศา๑๐.ทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน. ก.ทะเลไอโอเนียน ข.ทะเลดำา ค.ทะเลอีเจียน ง.ทะเลแคสเปียน๑๑.คาบสมุทรที่มจำานวนประเทศน้อยที่สุด ี ก.คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ข.คาบสมุทรอิตาลี ค.คาบสมุทรไอบีเรีย ง.คาบสมุทรบอลข่าน๑๒.ประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ตั้งอยูที่คาบสมุทรใด ่ ก.คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ข.คาบสมุทรจัตแลนด์ ค.คาบสมุทรไอบีเรีย ง.คาบสมุทรบอลข่าน๑๓.ภูมิภาคของทวีปยุโรปอยูในเขตภูเขาหินใหม่มีภูเขาไฟอยู่หลายลูก ่ ก.ยุโรปเหนือ ข.ยุโรปใต้ ค.ยุโรปกลาง ง.ยุโรปตะวันตก๑๔.ลักษณะชายฝังแบบฟยอร์ด เกิดจากการกัดเซาะของตัวการธรรมชาติชนิด ่ใด ก.ลม ข.นำ้า ค.ธารนำ้าแข็ง ง.รากพืช๑๕.ชายฝั่งทะเลตอนเหนือสุดของทวีปยุโรปอยูในเขตภูมิอากาศแบบใด ่ ก.ภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ข.เมดิเตอร์เรเนียน ค.ทรุนดา ง.ไทก้า๑๖.ป่าสนเป็นพืชพรรณธรรมชาติสำาคัญของเขตอากาศใด. ก.ภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ข.เมดิเตอร์เรเนียน ค.ทรุนดา ง.ไทก้า๑๗.ภูมิอากาศแบบในยุโรปที่มประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด ี ก.ภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ข.เมดิเตอร์เรเนียน ค.ทรุนดา ง.กึ่งทะเลทราย 3
 3. 3. ๑๘.ภาษาสเปน โปรตุเกส และอิตาลี จัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาใด ก.กลุมภาษาโรมานซ์ ่ ข.กลุ่มภาษาเจอร์มานิก ค.กลุมภาษาสลาฟ ่ ง.กลุ่มภาษากรีก๑๙.คาบสมุทรที่มีกลุ่มชนเชื้อสายสลาฟ อาศัยอยู่มากที่สุด ก.คาบสมุดสแกนดิเนเวีย ข.คาบสมุทรไอบีเรีย ค.คาบสมุทรโคลา ง.คาบสมุทรบอลข่าน๒๐.ภาษาอังกฤษจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาใด ก.กลุมภาษาโรมานซ์ ่ ข.กลุ่มภาษาติวโตนิก ค.กลุมภาษาสลาฟ ่ ง.กลุ่มภาษากรีก๒๑.พระสันตะปาปาแห่งรัฐนครรัฐวาติกัน ทรงเป็นประมุขศาสนาคริสต์นิกาย ก.นิกายโรมันคาทอลิก ข.นิกายโปแตสแตนต์ ค.นิกายออร์ทอดอกซ์ ง.นิกายยูดา๒๒.นครรัฐวาติกันเป็นรัฐอิสระมีขนาดเล็กมาก ตั้งอยูในเมืองอะไร ่ ก.มิลาน ข.ตูลิน ค.โรม ง.เจนัว๒๓.กลุมภาษาโรแมนซ์หรือกลุ่มภาษาละตินเป็นภาษาของประชากรในภูมิภาค ่ใดของยุโรป ก.ยุโรปเหนือ ข.ยุโรปใต้ ค.ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ ง.ยุโรปตะวันออก๒๔.ดอกทิวลิปและกังหันลม เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ก.นอร์เวย์ ข.สวีเดน ค.เดนมาร์ค ง.เนเธอร์แลนด์๒๕.ถ้าอยากจะศึกษาทุ่งหญ้าสเตปป์ในยุโรปจะต้องไปเขตอากาศแบบใด ก.ภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ข.เมดิเตอร์เรเนียน ค.ชื้นภาคพื้นทวีป ง.ไทก้า ............................................................

×