Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul>...
<ul><li>เมื่อสังคมอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ การสื่อสารโทรคมนาคมกระจายไปทั่...
นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้คิดให้เกิดประโยชน์ เพื่อ...
<ul><li>- การแสดงผลลัพธ์ </li></ul><ul><li>- การทำสำเนา </li></ul><ul><li>- การสื่อสารโทรคมนาคม </li></ul>
ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเท...
<ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่าง...
<ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเท...
ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโท...
<ul><li>เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรก...
<ul><li>สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียน <...
<ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้...
ส่วนประกอบต่างๆภายในคอมพิวเตอร์
 
<ul><li>Processor – CPU + Heat sink </li></ul><ul><li>- การทำงานของ CPU เป็น Microprocessor </li></ul><ul><li>- เปรี...
<ul><li>Fan </li></ul><ul><li>- พัดลมระบายความร้อน </li></ul><ul><li>- ช่วยลดอาการเครื่องแฮงก์ </li></ul><ul><li>Graphic...
<ul><li>Sound Card </li></ul><ul><li>- เป็นตัวกลางในการควบคุมการทำงานด้านเสียง </li></ul><ul><li>- ทำงานเกี่ยวกับการบันท...
<ul><li>Expansion Slot </li></ul><ul><li>- ทำหน้าที่สำหรับต่อกับการ์ดต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ </...
<ul><li>CD – ROM Drive </li></ul><ul><li>- เป็นอุปกรณ์ประเภทมัลติมีเดีย </li></ul><ul><li>- ทำหน้าที่อ่านข้อมูลต่างๆในซี...
<ul><li>Hard Disk </li></ul><ul><li>- คลังเก็บข้อมูลของระบบ </li></ul><ul><li>- คอมพิวเตอร์ขาด Hard disk ไม่ได้ </li></...
<ul><li>Main Boar d </li></ul><ul><li>- อุปกรณ์ ชิ้นใหญ่ สุดภายในเครื่อง </li></ul><ul><li>- เป็นแผ่น circuit board ร...
<ul><li>จัดทำโดย </li></ul><ul><li>นาย นันทกฤตย์ ใหม่รุ่งโรจน์ เลขที่ 12 </li></ul><ul><li>นาย อนุชิต ทิมพูล เลขที่ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Download to read offline

 • Be the first to like this

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. 2. บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกัน ทำให้ประชากรได้รับข่าวสารตลอดเวลา </li></ul><ul><li>เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปีที่แล้วเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ ทำให้กี่สื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มมากขึ้น </li></ul>
 3. 3. <ul><li>เมื่อสังคมอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ การสื่อสารโทรคมนาคมกระจายไปทั่วถึง </li></ul><ul><li>การพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา </li></ul>
 4. 4. นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้คิดให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชสติ กฏเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ </li></ul><ul><li>สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต </li></ul><ul><li>ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทมีดังนี้ </li></ul><ul><li>- การเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>- การประมวลผล </li></ul>
 5. 5. <ul><li>- การแสดงผลลัพธ์ </li></ul><ul><li>- การทำสำเนา </li></ul><ul><li>- การสื่อสารโทรคมนาคม </li></ul>
 6. 6. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม จำเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยทำให้เกิดระบบอัตโนมัติ ทำให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ </li></ul>
 7. 7. <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่าง ๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใข้ในองค์การประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์ที่จัดทำด้วยระบบ </li></ul>
 8. 8. <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จาก การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ตารางคำนวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นต้น </li></ul>
 9. 9. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น </li></ul>
 10. 10. <ul><li>เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ทำให้มีการกระจายโอการการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากนี้ในปัจจุบันมีความพยายามที่ใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร </li></ul>
 11. 11. <ul><li>สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียน </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข </li></ul>
 12. 12. <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม </li></ul><ul><li>การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องหาวิธีการในการผลิตให้ได้มาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ </li></ul>
 13. 13. ส่วนประกอบต่างๆภายในคอมพิวเตอร์
 14. 15. <ul><li>Processor – CPU + Heat sink </li></ul><ul><li>- การทำงานของ CPU เป็น Microprocessor </li></ul><ul><li>- เปรียบเทียบได้กับสมองของมนุษย์ </li></ul><ul><li>Power Supply </li></ul><ul><li>- เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของระบบ </li></ul><ul><li>- อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องได้รับไฟฟ้าหล่อเลี้ยงจาก power supply </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Fan </li></ul><ul><li>- พัดลมระบายความร้อน </li></ul><ul><li>- ช่วยลดอาการเครื่องแฮงก์ </li></ul><ul><li>Graphic Card </li></ul><ul><li>- ช่วยให้จอภาพแสดงภาพต่างๆได้อย่างเต็มที่ </li></ul><ul><li>- รองรับคุณภาพในระดับ 2 มิติ และ 3 มิติ </li></ul><ul><li>- เหมาะสำหรับนักเล่นเกมส์ และผู้ใช้งานในระดับ Graphic Design </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Sound Card </li></ul><ul><li>- เป็นตัวกลางในการควบคุมการทำงานด้านเสียง </li></ul><ul><li>- ทำงานเกี่ยวกับการบันทึกเสียง การเล่นไฟล์เสียงต่างๆ </li></ul><ul><li>Fax-Modem </li></ul><ul><ul><li>- ใช้สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ต </li></ul></ul><ul><ul><li>- โมเด็มที่ดีเมื่อใช้รับส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตคือ สัญญาณจะไม่หลุดง่าย </li></ul></ul>
 17. 18. <ul><li>Expansion Slot </li></ul><ul><li>- ทำหน้าที่สำหรับต่อกับการ์ดต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>- ประกอบด้วยระบบบัส และ pORT </li></ul><ul><li>RAM </li></ul><ul><li>- เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>- ทำงานควบคู่ไปกับ CPU </li></ul><ul><li>- ประเภทของหน่วยความจำ คือ Ram ROM BIOS Caching </li></ul>
 18. 19. <ul><li>CD – ROM Drive </li></ul><ul><li>- เป็นอุปกรณ์ประเภทมัลติมีเดีย </li></ul><ul><li>- ทำหน้าที่อ่านข้อมูลต่างๆในซีดี </li></ul><ul><li>- สามารถเขียนข้อมูลลงแผ่นซีดีได้ด้วย </li></ul><ul><li>Floppy Drive </li></ul><ul><li>- ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>- มีความจำเป็นน้อยมาก </li></ul><ul><li>- มีขนาด 3.5 นิ้ว </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Hard Disk </li></ul><ul><li>- คลังเก็บข้อมูลของระบบ </li></ul><ul><li>- คอมพิวเตอร์ขาด Hard disk ไม่ได้ </li></ul><ul><li>- การทำงานเปรียบเสมือน ตู้ลิ้นชัก </li></ul><ul><li>Chipset </li></ul><ul><li>- เป็นส่วนเชื่อมโยงและควบคุมการทำงาน การส่งข้อมูล </li></ul><ul><li>- มีส่วนช่วยในการประมวลผลตั้งแต่ CPU หน่วยความจำ IDE Drive Graffic card </li></ul>
 20. 21. <ul><li>Main Boar d </li></ul><ul><li>- อุปกรณ์ ชิ้นใหญ่ สุดภายในเครื่อง </li></ul><ul><li>- เป็นแผ่น circuit board รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า </li></ul><ul><li>- ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>- ตัวเมนบอร์ดเปรียบเสมือน เป็นพื้นบ้าน สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ </li></ul>
 21. 22. <ul><li>จัดทำโดย </li></ul><ul><li>นาย นันทกฤตย์ ใหม่รุ่งโรจน์ เลขที่ 12 </li></ul><ul><li>นาย อนุชิต ทิมพูล เลขที่ 29 </li></ul><ul><li>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 </li></ul>

Views

Total views

683

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×