สถานที่ท่องเที่ยว  จังหวัดลําปางวัดพระธาตุลาปางหลวง      ํ
ประวัติ ตามตํานานกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมด้วย พระเถระสามองค์ได้เสด็จจาริ กไปตามบ้านเมืองต่าง ๆ จนถึง บ้า...
 สถานที่แห่ งนี้ ต่อไปจะมีชื่อว่า ลัมพกัปปะนคร แล้วได้ทรงลูบ พระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้น มอบให้แก่ลวะอ้ายกอนผูน้ น  ...
วัดพระธาตุลาปางหลวง         ํวัดพระธาตุลาปางหลวง เป็ นวัดที่มีสถาปั ตยกรรมที่งดงาม      ํ และมีความสําคัญ...
่ วัดพระธาตุลาปางหลวง ตั้งอยูที่ ต.ลําปางหลวง ห่ างจากตัวเมืองลําปาง       ํ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ตามทางหลวงส...
 วัดพระธาตุลาปางหลวง มีพุทธสถานที่น่าสนใจได้แก่ วิหารหลวง       ํ ซึ่งเป็ นวิหารขนาดใหญ่ เปิ ดโล่ง มีก่บรรจุพระเจ้...
 เป็ นวิหารเปิ ดโล่ง ปั จจุบนภาพเขียนลบเลือนไปมาก ด้านซ้ายของพระ               ั เจดียเ์ ป็ นวิหารพระพุทธ ...
ศิลปกรรม บันไดทางขึนวัด        ้                           ั ่ วัดพระธาตุลาปางหลวง เป็ ...
มณฑปพระเจ้ าล้านทอง                        ่ วิหารหลวง เป็ นวิหารประธานของวัด ตั้งอยูบนแนวเดียวกับ...
วิหารพระพุทธ วิหารพระพุทธ สร้างขึ้นคู่กบวิหารนํ้าแต้ม สันนิ ษฐานว่าเดิมคงเป็ น              ั วิหารโล่ง ได...
หอพระพุทธ หอพระพุทธ เป็ นสถาปั ตยกรรมก่ออิฐทรงสี่ เหลี่ยม ฐานเจดียสร้าง                         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ita

577 views

Published on

อ้างอิง
www.guidetourthailand.com ›
http://www.guidetourthailand.com/lampang/places-wat-phra-that-lampang-luang.php

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ita

 1. 1. สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลําปางวัดพระธาตุลาปางหลวง ํ
 2. 2. ประวัติ ตามตํานานกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมด้วย พระเถระสามองค์ได้เสด็จจาริ กไปตามบ้านเมืองต่าง ๆ จนถึง บ้านลัมภะการี วน (บ้านลําปางหลวง) พระพุทธเจ้าได้ประทับ ั เหนือดอยม่อนน้อย มีชาวลัวะคนหนึ่งชื่อ ลัวะอ้ายกอน เกิด ความเลื่อมใส ได้นานํ้าผึ้งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะพร้าว และ ํ มะตูมมาถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ฉนนํ้าผึ้งแล้วทิ้ง ั กระบอกไม้ป้างไปทางทิศเหนือ แล้วทรงพยากรณ์วา ่
 3. 3.  สถานที่แห่ งนี้ ต่อไปจะมีชื่อว่า ลัมพกัปปะนคร แล้วได้ทรงลูบ พระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้น มอบให้แก่ลวะอ้ายกอนผูน้ น ั ้ ั ลัวะอ้ายกอนได้นาพระเกศานั้น บรรจุในผอบทองคํา และใส่ ลง ํ ในอุโมงค์พร้อมกับถวายแก้วแหวนเงินทองเป็ นเครื่ องบูชา แล้ว แต่งยนต์ผด(ยนต์หมุน) รักษาไว้ และถมดินให้เรี ยบเสมอกัน ั แล้วก่อเป็ นพระเจดียสูงเจ็ดศอกเหนืออุโมงค์น้ น ในสมัยต่อมาก็ ์ ั ได้มีกษัตริ ยเ์ จ้าผูครองนครลําปางอีกหลายพระองค์ มาก่อสร้าง ้ และบูรณะซ่อมแซม จนกระทังเป็ นวัดที่มีความงามอย่างที่ ่ ่ เป็ นอยูในปัจจุบน ั
 4. 4. วัดพระธาตุลาปางหลวง ํวัดพระธาตุลาปางหลวง เป็ นวัดที่มีสถาปั ตยกรรมที่งดงาม ํ และมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ วัดพระธาตุลาปาง ํ หลวงเป็ นวัดเก่าแก่คู่บานคู่เมืองลําปาง ตามตํานานกล่าวว่า ้ มีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ตัววัด ตั้งอยูบนเนิน มีบนไดนาคทอดขึ้นสู่ตววัด ่ ั ั
 5. 5. ่ วัดพระธาตุลาปางหลวง ตั้งอยูที่ ต.ลําปางหลวง ห่ างจากตัวเมืองลําปาง ํ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายลําปาง-เถิน ถึงหลัก ่ กิโลเมตรที่ 586 เลี้ยวเข้าไปจนถึงที่วาการอําเภอเกาะคา จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร
 6. 6.  วัดพระธาตุลาปางหลวง มีพุทธสถานที่น่าสนใจได้แก่ วิหารหลวง ํ ซึ่งเป็ นวิหารขนาดใหญ่ เปิ ดโล่ง มีก่บรรจุพระเจ้าล้านทอง เป็ น ู ประธานของพระวิหาร หลังพระวิหารมีเจดียบรรจุพระบรม ์ สารี ริกธาตุ ที่ร้ ัวทองเหลือง รอบองค์พระเจดียมีรูกระสุ นปื นที่หนานทิพย์ชางยิงท้าวมหายศ ์ ้ ปรากฎอยู่ ด้านขวาองค์เจดียเ์ ป็ นวิหารนํ้าแต้ม (แต้ม แปลว่า ภาพเขียน)
 7. 7.  เป็ นวิหารเปิ ดโล่ง ปั จจุบนภาพเขียนลบเลือนไปมาก ด้านซ้ายของพระ ั เจดียเ์ ป็ นวิหารพระพุทธ เป็ นอาคารปิ ดทึบ มีพระประธานแบบเชียงแสน องค์ใหญ่อยูเ่ ต็มอาคาร หน้าบันของวิหารพระพุทธเป็ นลายดอกไม้ติด กระจกสี และพิพิธภัณฑ์ของวัด ซึ่งรวบรวมศิลปวัตถุจากที่ต่างๆ ที่หาชม ได้ยาก เช่น สังเค็ดธรรมาสนเทศน์ คานหาบ ตูพระไตรปิ ฎก เป็ นต้น ้ นอกจากนี้ วัดพระธาตุลาปางหลวง ยังเป็ นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต่า ํ ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปคู่บานคู่เมืองของจังหวัดลําปาง ทุกปี จะมีงานประจําปี ้ ในวันเพ็ญเดือน 12
 8. 8. ศิลปกรรม บันไดทางขึนวัด ้ ั ่ วัดพระธาตุลาปางหลวง เป็ นโบราณสถานสําคัญ ที่ต้ งอยูใน ํ บริ เวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร ตามประวัติพระนางจาม เทวีเคยเสด็จมานมัสการ และทําการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ สมอ นับว่าเป็ นวัดสําคัญคู่บานคู่เมืองมาแต่โบราณกาล มีความสวยงาม ้ และมีความยอดเยียมทั้งสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และ ่ จิตรกรรม เป็ นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า ซึ่งเป็ นที่เคารพ สักการะของชาวลําปาง และชาวพุทธทัวไป ่
 9. 9. มณฑปพระเจ้ าล้านทอง ่ วิหารหลวง เป็ นวิหารประธานของวัด ตั้งอยูบนแนวเดียวกับประตู โขง และองค์พระธาตุเจดีย ์ เป็ นวิหารจัวรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ทรง ่ วิหารโล่งตามแบบล้านนายุคแรก หลังคาจัวซ้อนกันเป็ นชั้น ๆ ่ ภายในวิหารบรรจุมณฑปพระเจ้าล้านทอง ด้านในของแนวคอ สอง มีภาพเขียนสี โบราณเรื่ องชาดก เจดีย์ องค์พระธาตุเจดีย ์ เป็ นเจดียทรงล้านนา ก่ออิฐถือปูน ประกอบด้วย ์ ฐานสี่ เหลี่ยมย่อมุมด้วยบัวมาลัยสามชั้น เป็ นเจดียขนาดใหญ่หุม ์ ้ ด้วยแผ่นทองเหลือง ฉลุลายหรื อที่เรี ยกว่าทองจังโก ตามตํานาน กล่าวว่าเป็ นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ
 10. 10. วิหารพระพุทธ วิหารพระพุทธ สร้างขึ้นคู่กบวิหารนํ้าแต้ม สันนิ ษฐานว่าเดิมคงเป็ น ั วิหารโล่ง ได้มีการบูรณะซ่อมแซมภายหลัง ภายในวิหารประดิษฐาน พระพุทธรู ปปางมารวิชย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว เป็ นพระพุทธรู ป ั ที่มีลกษณะ และส่ วนสัดที่งดงามมาก ั วิหารนําแต้ ม ้ ่ วิหารนํ้าแต้ม เป็ นวิหารบริ วารตั้งอยูทางทิศเหนื อขององค์พระธาตุเจดีย ์ เป็ นวิหารเครื่ องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า รู ปร่ างและสัดส่ วนงดงาม ภายในคอ สองมีภาพเขียนสี โบราณที่เก่าแก่ เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปสําริ ด ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว
 11. 11. หอพระพุทธ หอพระพุทธ เป็ นสถาปั ตยกรรมก่ออิฐทรงสี่ เหลี่ยม ฐานเจดียสร้าง ์ ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ สร้างขึ้นสมัยเจ้าหาญแต่ทอง เมื่อปี ้ พ.ศ. ๑๙๙๒ วิหารพระพุทธ วิหารพระพุทธ สร้างขึ้นคู่กบวิหารนํ้าแต้ม สันนิ ษฐานว่าเดิมคง ั เป็ นวิหารโล่ง ได้มีการบูรณะซ่อมแซมภายหลัง ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางมารวิชย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว ั เป็ นพระพุทธรู ปที่มีลกษณะ และส่ วนสัดที่งดงามมาก ั

×