ყაზბეგის მარათონი

1,236 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ყაზბეგის მარათონი

 1. 1. ყაზბეგის მარათონისსაკომუნიკაციო სტრატეგია 2012 წ .
 2. 2. yazbegis maraToni maraTonis daniSnuleba jansaRi cxovrebispropaganda da sazogadoebis garTobis damatebiTisaSualebaa. "yazbegis maraToni" saTavgadasavlo maraTonebis tipsganekuTvneba, sadac monawileebs sirbili uwevT araordinaluradgilebSi, sadac bunebrivi da klimaturi pirobebis gamo sakmaod rTulida Znelad dasaZlevi marSrutebia. 2
 3. 3. situaciuri analizi saqarTveloSi dRes dReobiT maraToni arsargeblobs popularobiT, sazogadoeba ver xedavsmisi organizebis saWiroebas. yazbegis maraTonsaqvs dabali cnobadoba rogorc ucxoel aseve qarTvelmaraTonelebs Soris. yazbegis maraToni ar aris Setanili maraToniskalendarSi.http://www.marathonguide.com/http://aimsworldrunning.orghttp://runinfinity.com/ 3
 4. 4. arsebuli kvlevebi Catarda xarisxobrivi kvleva siRrmiseuli interviuebis saxiT. jamSigamokiTxul iqna 2000 adamiani saqarTvelos qalaqebsa (Tbilisi,quTaisi, zugdidi, Telavi) da yazbegis SemogarenSi maT Sorisstudentebi, saqarTveloSi mcxovrebi ucxoelebi da saqarTvelosmoqalaqeebi. kvlevis Sedegebi: gamokiTxulTa 80%-s ar smenia yazbegis maraTonis Sesaxeb; 95%-s arasdros miuRia monawileoba maraTonSi; gamokiTxulTa 90% miiRebda monawileobas. 4
 5. 5. SWOT analizi sportis arapopularuli saxeoba; unikaluroba; dabali cnobadoba; adgilmdebareoba. sazogadoebis arasaTanado informirebuloba; mediis warmomadgenlebTan aramWidro urTierToba; dabali biujeti.jansaRi cxovrebis damkvidreba; ucxoeli turistebis mozidva; amindi; maraTonis gamarTvis tradiciis mosalodneli konkurentebi;damkvidreba; infrastruqtura; konkurentunarianoba; Aarastabiluri politikuri garemo. cnobadobis amaRleba; wamyvani saTavgadasavlo 5maraTonebis siaSi Sesvla.
 6. 6. bazris segmentaciamarketinguli strategiis SemuSavebisasganisazRvra yazbegis maraTonis segmentacia 5ZiriTad samizne jgufis mixedviT, romelTa dayofismTavar safuZvlad SerCeuli iqna maraTonSimonawileobis motivi. studentebi; sportsmenebi; jansaRi cxovrebis mimdevari adamianebi; saqarTveloSi mcxovrebi ucxoelebi; ucxoeli maraTonelebi. 6
 7. 7. konkurentuli garemopirdapiri konkurenti ar hyavs.arapirdapir konkurentebSad ganvixilavT mezobelqveynebSi Catarebul maraTonebs da aseveevropis sxvadasxva qveynebSi agvistos,seqtemberis an oqtombris TveebSi dagegmilmaraTonebs. 7
 8. 8. strategiuli nawilimisia:propaganda gavuwioT saqarTveloSi janmrTelicxovrebis wess da popularuli gavxadoT yazbegismaraToni, rogorc saqarTveloSi aseve misfarglebs gareT. brendis arqetipi gmiri — sportuli asparezoba misTvis bunebrivigaremoa. gmiri iqaa sadac sirTuleebia da racsimamaces da energiul qmedebebs iTxovs. massurs samyaro ukeTesi gaxados. 8
 9. 9. Targetingi segmenti 1 segmenti №2 segmenti №3 segmenti №4 segmenti №5 jansaRi saqarTveloSi studentebi sporstmenebi cxovrebis mcxovrebi ucxoeli mimdevari ucxoelebi maraTonelebi adamianebipasuxi informaciis informaciis informaciis informaciismotivaciaze waxaliseba miwodeba miwodeba miwodeba miwodeba miiRe bevri irbine da icxovre icxovre jansaRi irbine damesiji saCuqari! moige! jansaRi cxovrebiT da imogzaure! cxovrebiT! Tan gaerTe! interneti, interneti, interneti, interneti,ZiriTadi arxi masmedia masmedia masmedia masmedia interneti piari piari piari piari piariinstrumenti BTL BTL BTL BTL 9
 10. 10. konkurentuli upiratesobebiyazbegis maraTonimonawileebs sirbili uwevTaraordinalur adgilebSi,sadac bunebrivi daklimaturi pirobebis gamosakmaod rTuli da ZneladdasaZlevi marSrutebia.yazbegSi maraTonisgamarTva Tavis mxrivunikaluria, radganmonawileebs asparezobauwevT zRvis donidan2000 metr simaRleze. 10
 11. 11. pozicionirebayazbegis maraTonis pozicionirebamizanmimarTulia suliT axalgazrda,aqtiuri adamianebisken. yazbegis maraToni arismaTTvis visi stili jansaRicxovrebaa, uyvars Tavgadasvlebida mZafri SegrZnebebi. 11
 12. 12. brendis daxasiaTebaBrend wheel sportuli, jansaRi, saTavgadasavlo sirbili velur bunebaSi, garToba da sijansaRe ufro janmrTeli da pozitiuri xar. qveynis turizmis potencialis gazrdas xels uwyobs. axalgazrda, aqtiuri, energiuli, pozitiuri, mxiaruli JansaRi cxovrebis kulturis damkvidreba 12
 13. 13. marketinguli strategiamiznebi: yazbegis maraTonis Sesaxeb cnobadobis gazrda; axali monawileebis mozidva; ucxoeTSi informaciis miwodeba maraTonSi monawileobisaTvis.amocanebi yazbegis maraTonis cnobadobis 50 % - mde, maraTonis monawileTa ricxvi 30 %. 13
 14. 14. kreatiuli strategia kreatiuli strategiis mTavari sakomunikacio mesiji: “Tu Seni stili jansaRi cxovrebaa, giyvars Tavgadasvlebi da mZafri SegrZnebebi, irbine da aRmoaCine saqarTvelo yazbegis maraTonTan erTad”. kreatiuli strategiis farglebSi SemuSavebuli iqna logo, slogani da maskoti, romlebic yazbegis maraTonis sakomunikacio strategiis ganuyofeli nawilebia.yazbegis maraToneli zezva 14
 15. 15. brendis atributebi BRAND BOOKkreatiuli strategiis birTvi-slogani:«irbine saqarTvelos aRmosaCenad»«Run to discover Georgia»logo:cisferi da mwvane ferebis kombinacia niSanTvisebadiabrendisTvis. es ferebi axali brendis gamouyofeli nawilia . 15
 16. 16. BRAND BOOK - ferebis palitra mwvane — siaxle, buneba, ekologiuri sisufTave. cisferi — Ria komunikacia. 16
 17. 17. BRAND BOOK korporatiuli dokumentacia 17
 18. 18. BRAND BOOK savizitori baraTi 18
 19. 19. BRAND BOOK 19
 20. 20. BRAND BOOK 20
 21. 21. samoqmedo nawili daigegma miwodebis efeqturi media–miqsi. risTvisac arCeuli iqna 360 gradusiani strategia anu CarTuli iqna sakomunikacio arxebis maqsimaluri raodenoba.tele/radio sxva da sxva tele da radio gadacemebSi stumris saxiT monawileoba. • winasamzadis gaSuqeba;beWduri media • informaciis miwodeba; mrgvali magidis mowyoba cnobili adamianebisa da eqspertebis monawileobiT. • informaciis axali ambebis saxiT ganTavseba, cnobilionlain media adamianebisa da eqpsertebis komentarebis ganTavseba wamyvan veb gverdebz; • blogebisa da forumebis aqtiuri gamoyeneba.BTL • media-turi rogorc qarTveli aseve ucxoeli JurnalistebisTvis;ж • sxva da sxva saxis promo aqciebi; • fleSmobi da sxva. 21
 22. 22. samoqmedo nawili telegadacemebis sainformacio saxis stumroba: statiebi gazeTebSi -Sua dRe; - dRis Sou; - dilis gadacema.jurnali «siTi» - reportaJiSourumidan 22
 23. 23. gare reklamaTbilisSi, baTmuSi, quTaissa da anakliaSi centralur quCebSi ganTavsdeba baneri. 23
 24. 24. gare reklama 24
 25. 25. BTLYbiTiel aqciebi morgebulia samizne auditoriaze.1. xuT wamyvan universitetebSi Catardeba prezentacia, darigdebaflaerebi.2. daigegmeba mini garbeni promo aqciis saxis (estafetisgadacema).3. infografika – saelCoebs.4. kompania DHL-is 10000 gzavnili.5. Flashmob6. mediaturi 25
 26. 26. Ambiciant mediaaraordinaluri ambient – aqciebi ipyroben xalxisa yuradRebas,rac masmediaSi gaSuqebis damatebiT garantias iZleva. 26
 27. 27. WEBმარკეტინგის სტრატეგიაarsebuli situaciis analizi vebgverdis uaryofiTi mxareebi vebgverdis uaryofiTi mxareebi aramimzidvelia dizaini; erT enovani vebgverdi; iSviaTad ganaxlebadi siaxleebi; optimizacia saZiebo sistemebisTvis. Social Media Social Mediayazbegis maraTonis Facebook-is momxmarebelTa ricxvi = 2739momxmarebels; ar xdeba gverdis ganaxleba; Talking about us = 1. ar gaaCnia USER NAME; ar aris morgebuli qarTvel momxmarebelze. 27
 28. 28. miznebi da strategia miznebi: ormxrivi komunikacia gaizardos maraTonSi cnobadobis monawileobis msurvelTa gazrda ricxvi strategiaveb gverdis modifikacia da optimizacia, socialuri mediis platformebisSeqmna da ganviTareba, momxmarebelTan mudmivi komunikaciisa dasiaxleebis miwodebis gziT, vikipediaSi yazbegis maraTonis gverdisSeqmna. 28
 29. 29. WEB2gverdiarsebuli saitis modifikacia: optimizacia saZiebo sistemebisaTvis; onlain media arxebis Seqmna (Youtube, Myvideo, Twitter, Blog, Flickr); media arxis boqsebi; onlain registracia.ZiriTadi meniu: resgitracia; informacia; yazbegi; siaxleebi; galerea; kontaqti;damatebiTi meniu: saitis ruka; Search box; Geo/Eng/Ru. 29
 30. 30. yazbegis maraToni socialur qselebSi ZiriTad sakomunikacio arxi: FACEBOOK. yazbegis maraTonis pozicionireba socialur mediaSi: energiuli, pozitiuri, mxiaruli,FACEBOOK kreatiuli, janmrTeli. Facebook gverdisTvis Seiqmneba user name: «KazbegiMarathon», Seiqmneba efeqturi dizainis Cover baneri. damatebiT Seiqmneba sainformacio aplikacia, sakontaqto informacia integrirebuli Google Map-iT, video galerea, saaplikacio forma (maraTonze Facebook-dan registracia). 30
 31. 31. yazbegis maraToni socialur qselebSiFACEBOOK 31
 32. 32. yazbegis maraToni socialur qselebSi Facebook aqtivobebi aplikaciebi: TamaSi: morbenali, romelmac onlainFACEBOOK unda gairbinos yazbegis maraToni. gzad xvdeba sxva da sxva winaRobebi. TamaSi CaeSveba ivlisis dasawyisSi da yovel Tve gamovlindeba gamarjvebuli, romelTac gadaecemaT sxva da sxva saxis saCuqrebi. 32
 33. 33. yazbegis maraToni socialur qselebSi fotokonkursi fotokonkursi Temaze «me da yazbegi». Seiqmneba specialuri aplikacia, romlis meSveobiTac konkursSi monawileobis msurvelebi atvirTaven specialurad Seqmnil albomSi fotoebis.FACEBOOK Facebook reklama Facebook reklamis meSveobiT miviRebT miznobriv segmentze wvdomas, rac saboloo efeqtur Sedegebs mogvcems. 33
 34. 34. ყაზბეგის მარათონი სოციალურ ქსელებში BLOG yabegis maraTonis brendirebuli blogi aucilebelia, raTa damyardes ormxrivi komunukacia. TiToeuli posti optimizirebuli iqneba saZiebo sistemebisTvis. brendis popularizaciis mizniT Catardeba blogerebis konkursi. blogerebma unda daweron posti «me daFACEBOOK Cemi botasebi». gamovlindeba gaamrjvebuli sxva da sxva nominaciaSi: yvelaze sasacilo istoria, yvelaze romantiuli istoria, yvelaze originaluri istoria. gamarjvebulebi dasaCuqrdebian. 34
 35. 35. ყაზბეგის მარათონი სოციალურ ქსელებშიyazbegis maraTonisTvis Seiqmneba sxva da sxva saxisbrendirebuli arxebi, rac gaaumjobesebs SEO-s: Catarebuli maraTonis video masala, reklamebi, gadacemebi aitvirTeba youtube-s brendirebul arxze; yazbegis maraTonis fotomasala ganTavsdeba foto sait Flickr-ze; Facebook statusebi avtomaturad gamoqveyndeba Twitter-ze. 35
 36. 36. CvenTan, yazbegSi, ar morbixar??? 36
 37. 37. გმადლობთ ყურადღებისთვის! 37

×