Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xq hoi chung mach mau

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Xq hoi chung mach mau

 1. 1. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNHCHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỘI CHỨNG MẠCH MÁUHỘI CHỨNG MẠCH MÁU BS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNGBS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNG BS.NGUYỄN QUANG TRỌNGBS.NGUYỄN QUANG TRỌNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN AN BÌNH -TP.HCM
 2. 2. April 2, 2014 2 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Đại cI.Đại cươương.ng. II.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thII.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thưường.ờng. III.Những thayIII.Những thay đđổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tươươngng ứng với các bệnh lý tim-mạch.ứng với các bệnh lý tim-mạch. A.TA.Tăăng tuần hoàn phổi chủng tuần hoàn phổi chủ đđộng.ộng. B.TB.Tăăng tuần hoàn phổi thụng tuần hoàn phổi thụ đđộng.ộng. C.Giảm tuần hoàn phổi.C.Giảm tuần hoàn phổi. D.TD.Tăăng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ởng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ở ngoại biên.ngoại biên. E. DòE. Dò đđộng- tĩnh mạch phổi.ộng- tĩnh mạch phổi. IV.SIV.Sơơ đđồ biện luận chung cuộc.ồ biện luận chung cuộc. V.Kết luận.V.Kết luận.
 3. 3. April 2, 2014 3 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Đại cI.Đại cươương.ng. II.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thII.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thưường.ờng. III.Những thayIII.Những thay đđổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tươươngng ứng với các bệnh lý tim-mạch.ứng với các bệnh lý tim-mạch. A.TA.Tăăng tuần hoàn phổi chủng tuần hoàn phổi chủ đđộng.ộng. B.TB.Tăăng tuần hoàn phổi thụng tuần hoàn phổi thụ đđộng.ộng. C.Giảm tuần hoàn phổi.C.Giảm tuần hoàn phổi. D.TD.Tăăng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ởng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ở ngoại biên.ngoại biên. E. DòE. Dò đđộng- tĩnh mạch phổi.ộng- tĩnh mạch phổi. IV.SIV.Sơơ đđồ biện luận chung cuộc.ồ biện luận chung cuộc. V.Kết luận.V.Kết luận.
 4. 4. April 2, 2014 4 ĐẠI CĐẠI CƯƠƯƠNGNG  Hội chứng mạch máu bao gồm các dấu hiệu X quangHội chứng mạch máu bao gồm các dấu hiệu X quang của những thaycủa những thay đđổi bệnh lý về:số lổi bệnh lý về:số lưượng,kích thợng,kích thưước vàớc và vị trí của các mạch máu phổi.vị trí của các mạch máu phổi.  Một phim X quang ngực không phải chỉMột phim X quang ngực không phải chỉ đđể khảo sátể khảo sát các tổn thcác tổn thươương phổi-màng phổi.ng phổi-màng phổi.  Nó cònNó còn đđể khảo sát các thayể khảo sát các thay đđổi về huyếtổi về huyết đđộng họcộng học ảnh hảnh hưưởng trên các buồng tim và tuần hoàn phổi.ởng trên các buồng tim và tuần hoàn phổi.
 5. 5. April 2, 2014 5 ĐẠI CĐẠI CƯƠƯƠNGNG  ĐểĐể đđánh giá một cách hệ thống về bệnh lý tim-ánh giá một cách hệ thống về bệnh lý tim- mạch,trmạch,trưước tiên ta phải xem bệnh nhânớc tiên ta phải xem bệnh nhân có tímcó tím hayhay khôngkhông tímtím,tiếp,tiếp đđến cần phải khảo sát 5 cấu trúc trênến cần phải khảo sát 5 cấu trúc trên phim:phim: 1.Tuần hoàn phổi.1.Tuần hoàn phổi. 2.Sự giãn nở các buồng tim.2.Sự giãn nở các buồng tim. 3.Situs (phân tích kỹ trong bài Bệnh tim bẩm3.Situs (phân tích kỹ trong bài Bệnh tim bẩm sinh).sinh). 4.Quai ĐMC qua (P) hay qua (T)?4.Quai ĐMC qua (P) hay qua (T)? 5.Những thay5.Những thay đđổi cung sổi cung sưườn.ờn.
 6. 6. April 2, 2014 6 ĐẠI CĐẠI CƯƠƯƠNGNG
 7. 7. April 2, 2014 7 ĐẠI CĐẠI CƯƠƯƠNGNG SITUS SOLITUS+LEVOCARDIA:1%CHD SITUS SOLITUS+DEXTROCARDIA:95%CHD SITUS INVERSUS+DEXTROCARDIA: 3%CHD SITUS INVERSUS+LEVOCARDIA: 100%CHD
 8. 8. April 2, 2014 8 ĐẠI CĐẠI CƯƠƯƠNGNG  Về tuần hoàn phổi chúng ta sẽ khảo sát:Về tuần hoàn phổi chúng ta sẽ khảo sát:  TTăăng tuần hoàn phổi chủng tuần hoàn phổi chủ đđộng.ộng.  TTăăng tuần hoàn phổi thụng tuần hoàn phổi thụ đđộng.ộng.  Giảm tuần hoàn phổi.Giảm tuần hoàn phổi.  TTăăng tuần hoàn phổi ở trung tâm-giảm ởng tuần hoàn phổi ở trung tâm-giảm ở ngoại biên.ngoại biên.
 9. 9. April 2, 2014 9 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Đại cI.Đại cươương.ng. II.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thII.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thưường.ờng. III.Những thayIII.Những thay đđổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tươươngng ứng với các bệnh lý tim-mạch.ứng với các bệnh lý tim-mạch. A.TA.Tăăng tuần hoàn phổi chủng tuần hoàn phổi chủ đđộng.ộng. B.TB.Tăăng tuần hoàn phổi thụng tuần hoàn phổi thụ đđộng.ộng. C.Giảm tuần hoàn phổi.C.Giảm tuần hoàn phổi. D.TD.Tăăng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ởng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ở ngoại biên.ngoại biên. E. DòE. Dò đđộng- tĩnh mạch phổi.ộng- tĩnh mạch phổi. IV.SIV.Sơơ đđồ biện luận chung cuộc.ồ biện luận chung cuộc. V.Kết luận.V.Kết luận.
 10. 10. April 2, 2014 10 GIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNGGIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNG GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU
 11. 11. April 2, 2014 11 GIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNGGIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNG GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU  Từ thân ĐMP chia 2 nhánh ĐMP(P) vàTừ thân ĐMP chia 2 nhánh ĐMP(P) và ĐMP(T).ĐMP(T).  ĐMP phân chia theo dạng cành câyĐMP phân chia theo dạng cành cây (dichotomus branching). Bình th(dichotomus branching). Bình thưường khó thấyờng khó thấy mạch máu phổi ở vùng ngoại biên (cách 2cmmạch máu phổi ở vùng ngoại biên (cách 2cm tính từ ngoài vào)tính từ ngoài vào)  ĐMP luônĐMP luôn đđi song song với phế quản.i song song với phế quản.  Khẩu kính ĐMP/ phế quảnKhẩu kính ĐMP/ phế quản ≤≤ 1,2.1,2.
 12. 12. April 2, 2014 12 GIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNGGIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNG GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU
 13. 13. April 2, 2014 13 GIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNGGIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNG GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU
 14. 14. April 2, 2014 14 GIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNGGIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNG GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU  Khẩu kính ĐMP (P)Khẩu kính ĐMP (P) ngay nngay nơơi song song phếi song song phế quản trung gian (# liênquản trung gian (# liên ssưườn VIII phía sau):ờn VIII phía sau):  NamNam : 10-15 mm.: 10-15 mm.  NữNữ : 9-14 mm.: 9-14 mm.
 15. 15. April 2, 2014 15 GIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNGGIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNG GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU  Rule of the thumbRule of the thumb::  Bình thBình thưường khẩu kính ĐMP(P) bằngờng khẩu kính ĐMP(P) bằng khẩu kính Khí quản ở ngang mức Quaikhẩu kính Khí quản ở ngang mức Quai ĐMC.ĐMC.  Ở trẻ em,bề ngangỞ trẻ em,bề ngang đđộng mạch phổi trungộng mạch phổi trung gian bằng bề ngang của cung sgian bằng bề ngang của cung sưườn sau thứờn sau thứ VIII bên (P).VIII bên (P).
 16. 16. April 2, 2014 16 GIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNGGIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNG GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU  Khẩu kính ĐMP tính từKhẩu kính ĐMP tính từ trong ra ngoài:trong ra ngoài:  1/3 trong : < 20mm1/3 trong : < 20mm  1/3 giữa : < 5mm1/3 giữa : < 5mm  1/3 ngoài: < 1mm1/3 ngoài: < 1mm
 17. 17. April 2, 2014 17 GIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNGGIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNG GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU  Bình thBình thưường có 4 TMPờng có 4 TMP đđổ vào Nhĩ (T).ổ vào Nhĩ (T).  Hai TMP trên thẳngHai TMP trên thẳng đđứng,ứng, nằm ngoàinằm ngoài ĐMP (P)ĐMP (P) và (T).và (T).  Hai TMP dHai TMP dưướiới nằm ngang và bắt chéonằm ngang và bắt chéo ĐMPĐMP thùy dthùy dưưới 2 bên.ới 2 bên.  Các nhánh TMP phân bố nhCác nhánh TMP phân bố nhưư lá dừa trên mộtlá dừa trên một thân TM chính (monopodial branching).thân TM chính (monopodial branching).
 18. 18. April 2, 2014 18 GIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNGGIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNG GIẢI PHẪUGIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH PHỔIĐỘNG MẠCH PHỔI TĨNH MẠCH PHỔITĨNH MẠCH PHỔI
 19. 19. April 2, 2014 19 GIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNGGIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNG SINH LÝSINH LÝ  Tuần hoàn phổi giống nhTuần hoàn phổi giống nhưư một cái bmột cái bơơm có: lm có: lưưuu llưượng máu cao, áp lực và kháng lực mạch máuợng máu cao, áp lực và kháng lực mạch máu thấpthấp  phân bố mạch máu theo trọng lựcphân bố mạch máu theo trọng lực. Độ. Độ chênh áp lựcchênh áp lực đđáy/áy/ đđỉnh: 25 cmHỉnh: 25 cmH22O.O.
 20. 20. April 2, 2014 20 GIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNGGIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNG SINH LÝSINH LÝ  WEST: chia phổi thành 3WEST: chia phổi thành 3 vùng từ trên xuống:vùng từ trên xuống:  1/3 trên:1/3 trên: ASPN > ASĐM > ASTMASPN > ASĐM > ASTM  1/3 giữa:1/3 giữa: ASĐM > ASPN > ASTMASĐM > ASPN > ASTM  1/3 d1/3 dưưới:ới: ASĐM > ASTM > ASPNASĐM > ASTM > ASPN
 21. 21. April 2, 2014 21 GIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNGGIẢI PHẪU X QUANG VÀ SINH LÝ CỦA TUẦN HOÀN PHỔI BÌNH THUỜNG SINH LÝSINH LÝ  Khẩu kính ĐMP ở 1/3 trên bằng một nửaKhẩu kính ĐMP ở 1/3 trên bằng một nửa ở 1/3 dở 1/3 dưưới.ới.  Nếu bệnh nhân nằm ngửa(tNếu bệnh nhân nằm ngửa(tưư thế chụpthế chụp phim tại giphim tại giưường và chụp CT ngực) thìờng và chụp CT ngực) thì khẩu kính ĐMP ở 1/3 trên sẽ bằng ở 1/3khẩu kính ĐMP ở 1/3 trên sẽ bằng ở 1/3 ddưưới.ới.
 22. 22. April 2, 2014 22 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Đại cI.Đại cươương.ng. II.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thII.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thưường.ờng. III.Những thayIII.Những thay đđổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tươươngng ứng với các bệnh lý tim-mạch.ứng với các bệnh lý tim-mạch. A.TA.Tăăng tuần hoàn phổi chủng tuần hoàn phổi chủ đđộng.ộng. B.TB.Tăăng tuần hoàn phổi thụng tuần hoàn phổi thụ đđộng.ộng. C.Giảm tuần hoàn phổi.C.Giảm tuần hoàn phổi. D.TD.Tăăng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ởng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ở ngoại biên.ngoại biên. E. DòE. Dò đđộng- tĩnh mạch phổi.ộng- tĩnh mạch phổi. IV.SIV.Sơơ đđồ biện luận chung cuộc.ồ biện luận chung cuộc. V.Kết luận.V.Kết luận.
 23. 23. April 2, 2014 23 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG  Là tình trạng tLà tình trạng tăăngng llưưu lu lưượng máu trong ĐMP,ợng máu trong ĐMP, còn gọi là tcòn gọi là tăăng áp tiền mao mạch phổi.ng áp tiền mao mạch phổi.  Bình thBình thưường, khả nờng, khả năăng dự trữ mao mạch phổing dự trữ mao mạch phổi gấp 8 lầngấp 8 lần llưưu lu lưượng tuần hoàn phổi bìnhợng tuần hoàn phổi bình ththưường.ờng.  Khi lKhi lưưu lu lưượng ĐMP tợng ĐMP tăăng, các ĐMPng, các ĐMP đđều tều tăăngng khẩu kính từ trong ra ngoài, từ dkhẩu kính từ trong ra ngoài, từ dưưới lênới lên nhnhưưngng vẫn giữ tỉ lệ nhvẫn giữ tỉ lệ nhưư đđối với phân bố mạch máuối với phân bố mạch máu bình thbình thưườngờng..
 24. 24. April 2, 2014 24 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG  SIMON phân ra 3SIMON phân ra 3 đđộộ giãn nở của ĐMP gốc:giãn nở của ĐMP gốc: -d = 2- 4 mm-d = 2- 4 mm  đđộ Iộ I -d = 4- 9 mm-d = 4- 9 mm  đđộ IIộ II -d > 9mm-d > 9mm  đđộ IIIộ III *d là khoảng cách*d là khoảng cách đđo từ bờo từ bờ xa nhất của ĐMP gốcxa nhất của ĐMP gốc đđếnến đđoạn nối tiếp giữa 2oạn nối tiếp giữa 2 đđiểm A và B.iểm A và B.
 25. 25. April 2, 2014 25 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG BÌNH THƯỜNG HÌNH MẮT KÍNH TĂNG THP CHỦ ĐỘNG HÌNH DẤU TRIỆN
 26. 26. April 2, 2014 26 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG
 27. 27. April 2, 2014 27 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG
 28. 28. April 2, 2014 28 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG  TTăăng tuần hoàn phổi chủng tuần hoàn phổi chủ đđộng có thể do:ộng có thể do:  TTăăng cung lng cung lưượng tim.ợng tim.  Bệnh lý tim bẩm sinh.Bệnh lý tim bẩm sinh.
 29. 29. April 2, 2014 29 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG  TTăăng cung lng cung lưượng tim.ợng tim.  Sinh lý:Sinh lý: -Bệnh nhân sốt cao.-Bệnh nhân sốt cao. -Phụ nữ có thai.-Phụ nữ có thai. -Vận-Vận đđộng viên.ộng viên.  Bệnh lý:Bệnh lý: -Thiếu máu mạn tính.-Thiếu máu mạn tính. -Thiếu Vitamin B1.-Thiếu Vitamin B1. -C-Cưường giáp.ờng giáp. -Rò-Rò đđộng-tĩnh mạch.ộng-tĩnh mạch. -Bệnh Paget.-Bệnh Paget.
 30. 30. April 2, 2014 30 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG  Bệnh lý tim bẩm sinh:Bệnh lý tim bẩm sinh: có hai loại.có hai loại.  Bệnh tim bẩm sinh không tím:Bệnh tim bẩm sinh không tím: Có luồng thôngCó luồng thông (T)-(P).(T)-(P).  Thông liên nhĩThông liên nhĩ (Atrial septal defect).(Atrial septal defect).  Thông liên thấtThông liên thất (ventricular septal defect).(ventricular septal defect).  Còn ốngCòn ống đđộng mạchộng mạch (Patent ductus arteriosus).(Patent ductus arteriosus).  Sự trở về bất thSự trở về bất thưường và không hoàn toàn củaờng và không hoàn toàn của TMPTMP (Partial anomalous pulmonary venous(Partial anomalous pulmonary venous return-PAPVR).return-PAPVR).
 31. 31. April 2, 2014 31 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG Bệnh tim bẩm sinh tím:Bệnh tim bẩm sinh tím: Có sự trộn lẫn máuCó sự trộn lẫn máu tĩnh mạch vào máutĩnh mạch vào máu đđộng mạch.ộng mạch. Chuyển vịChuyển vị đđạiại đđộng mạchộng mạch (Transposition of(Transposition of great arteries-TGA).great arteries-TGA). Thân chungThân chung đđộng mạchộng mạch (Truncus(Truncus arteriosus-TA).arteriosus-TA). Sự trở về bất thSự trở về bất thưường và hoàn toàn của TMPờng và hoàn toàn của TMP (Total anomalous pulmonary venous return-(Total anomalous pulmonary venous return- TAPVR).TAPVR).
 32. 32. April 2, 2014 32 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Atrial septal defect-ASDAtrial septal defect-ASD
 33. 33. April 2, 2014 33 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Atrial septal defect-ASDAtrial septal defect-ASD
 34. 34. April 2, 2014 34 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Atrial septal defect-ASDAtrial septal defect-ASD
 35. 35. April 2, 2014 35 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM ASD BEFORE AND AFTER CLOSURE OF DEFECT
 36. 36. April 2, 2014 36 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Venticular septal defectVenticular septal defect VSDVSD
 37. 37. April 2, 2014 37 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM
 38. 38. April 2, 2014 38 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Ventricular septal defect-VSDVentricular septal defect-VSD
 39. 39. April 2, 2014 39 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Patent ductus arteriosusPatent ductus arteriosus PDAPDA
 40. 40. April 2, 2014 40 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM
 41. 41. April 2, 2014 41 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Patent ductus arteriosus PDAPatent ductus arteriosus PDA
 42. 42. April 2, 2014 42 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Partial anomalous pulmonary venous return-PAPVRPartial anomalous pulmonary venous return-PAPVR
 43. 43. April 2, 2014 43 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TƯƠƯƠNGNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Partial anomalous pulmonary venous return-PAPVRPartial anomalous pulmonary venous return-PAPVR
 44. 44. April 2, 2014 44 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍM D-Transposition of great arteries(D-TGA)D-Transposition of great arteries(D-TGA)
 45. 45. April 2, 2014 45 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍM D-Transposition of great arteries(D-TGA)D-Transposition of great arteries(D-TGA)
 46. 46. April 2, 2014 46 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍM Truncus arteriosus-TATruncus arteriosus-TA
 47. 47. April 2, 2014 47 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍM Truncus arteriosus-TATruncus arteriosus-TA
 48. 48. April 2, 2014 48 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍM Truncus arteriosus-TATruncus arteriosus-TA
 49. 49. April 2, 2014 49 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍM
 50. 50. April 2, 2014 50 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍM Total anomalous pulmonary venous return-TAPVRTotal anomalous pulmonary venous return-TAPVR
 51. 51. April 2, 2014 51 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍM Total anomalous pulmonary venous return-TAPVRTotal anomalous pulmonary venous return-TAPVR
 52. 52. April 2, 2014 52 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍM Total anomalous pulmonary venous return-TAPVRTotal anomalous pulmonary venous return-TAPVR
 53. 53. April 2, 2014 53 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍMTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍM -RPV:right pulmonary vein. -LPV:left pulmonary vein. -CPV:common pulmonary vein. -VV:vertical vein. -LBCV:left brachio-cephalic vein. -SVC:superior vena cava. -RA:right atrium.
 54. 54. April 2, 2014 54 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Đại cI.Đại cươương.ng. II.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thII.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thưường.ờng. III.Những thayIII.Những thay đđổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tươươngng ứng với các bệnh lý tim-mạch.ứng với các bệnh lý tim-mạch. A.TA.Tăăng tuần hoàn phổi chủng tuần hoàn phổi chủ đđộng.ộng. B.TB.Tăăng tuần hoàn phổi thụng tuần hoàn phổi thụ đđộng.ộng. C.Giảm tuần hoàn phổi.C.Giảm tuần hoàn phổi. D.TD.Tăăng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ởng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ở ngoại biên.ngoại biên. E. DòE. Dò đđộng- tĩnh mạch phổi.ộng- tĩnh mạch phổi. IV.SIV.Sơơ đđồ biện luận chung cuộc.ồ biện luận chung cuộc. V.Kết luận.V.Kết luận.
 55. 55. April 2, 2014 55 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG  Là tình trạng tLà tình trạng tăăngng áp TMP, còn gọi là táp TMP, còn gọi là tăăng ápng áp sau mao mạch phổi.sau mao mạch phổi.  Bình thBình thưường, sự phân bố mạch máu là theoờng, sự phân bố mạch máu là theo trọng lực,bằng chứng là nếu ngtrọng lực,bằng chứng là nếu ngưười trồng câyời trồng cây chuốichuối đưđược chụp phim ngực thì ta sẽ thấy khẩuợc chụp phim ngực thì ta sẽ thấy khẩu kính của ĐMP ở 1/3 trên sẽ gấpkính của ĐMP ở 1/3 trên sẽ gấp đđôi khẩu kínhôi khẩu kính của ĐMP ở 1/3 dcủa ĐMP ở 1/3 dưưới.ới.
 56. 56. April 2, 2014 56 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG  Khi có tKhi có tăăng áp TMP,thì sẽ có hiện tng áp TMP,thì sẽ có hiện tưượng táiợng tái phân phối mạch máu phổiphân phối mạch máu phổi:Khẩu kính mạch:Khẩu kính mạch máu phổi ở 1/3 trênmáu phổi ở 1/3 trên sẽ gấpsẽ gấp đđôi khẩu kính củaôi khẩu kính của mạch máu phổi ở 1/3 dmạch máu phổi ở 1/3 dưưới.ới.  Có hai giả thuyết:Có hai giả thuyết:  Giả thuyết WEST:cGiả thuyết WEST:cơơ chế cchế cơơ học.học.  Giả thuyết SIMON:cGiả thuyết SIMON:cơơ chế thần kinh.chế thần kinh.
 57. 57. April 2, 2014 57 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT WESTGIẢ THUYẾT WEST  Bình thBình thưường áp suất trong nhĩ (T) làờng áp suất trong nhĩ (T) là 7mmHg.Đây cũng chính là áp suất thủy tĩnh7mmHg.Đây cũng chính là áp suất thủy tĩnh của TMP.của TMP.  Trong khiTrong khi đđó áp suất keo của huyết tó áp suất keo của huyết tươương làng là 28mmHg.28mmHg.  Do vậy có sự chênh lệch về áp suất trong TMP:Do vậy có sự chênh lệch về áp suất trong TMP: (28mmHg-7mmHg)=21mmHg.(28mmHg-7mmHg)=21mmHg.  Đây chính là yếu tố an toàn chống phù phổiĐây chính là yếu tố an toàn chống phù phổi (Safety factor against pulmonary edema-SFAPE)(Safety factor against pulmonary edema-SFAPE) (theo Guyton).(theo Guyton).
 58. 58. April 2, 2014 58 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT WESTGIẢ THUYẾT WEST  Trong trTrong trưường hợp bệnh lý,khi áp suất nhĩ (T)ờng hợp bệnh lý,khi áp suất nhĩ (T) ttăăngngáp suất TMP táp suất TMP tăăng.ng.  Khi áp suất trong TMP vKhi áp suất trong TMP vưượt quá áp suất keoợt quá áp suất keo của huyết tcủa huyết tươươngngdịch thoát từ TMP vàodịch thoát từ TMP vào khoảng kẽ.khoảng kẽ.  Dịch trong khoảng kẽ khiến cho áp suất trongDịch trong khoảng kẽ khiến cho áp suất trong khoảng kẽkhoảng kẽ đđang âm trở thành dang âm trở thành dươương.ng.  Aùp suất dAùp suất dươương của khoảng kẽ làm cho TMP ở 2ng của khoảng kẽ làm cho TMP ở 2 đđáy phổi bị xẹp lạiáy phổi bị xẹp lạimáu sẽ dồn lên TMP ở phíamáu sẽ dồn lên TMP ở phía trêntrênKhẩu kính mạch máu phổi ở 1/3 trênKhẩu kính mạch máu phổi ở 1/3 trên sẽ gấpsẽ gấp đđôi khẩu kính của mạch máu phổi ở 1/3 dôi khẩu kính của mạch máu phổi ở 1/3 dưưới.ới.
 59. 59. April 2, 2014 59 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT WESTGIẢ THUYẾT WEST  Trong khoảng kẽ có mạch bạch huyết,nó hấpTrong khoảng kẽ có mạch bạch huyết,nó hấp thu dịchthu dịch đđể khoảng kẽể khoảng kẽ đưđược khô ráo.ợc khô ráo.  Sự hấp thu dịch khiến mạch bạch huyết ở váchSự hấp thu dịch khiến mạch bạch huyết ở vách liên tiểu thùy giãn nở,lúc này chúng ta có thểliên tiểu thùy giãn nở,lúc này chúng ta có thể thấythấy đưđược chúng:ợc chúng:cáccác đưđường KERLEY.ờng KERLEY.
 60. 60. April 2, 2014 60 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT WESTGIẢ THUYẾT WEST Normal Redistribution
 61. 61. April 2, 2014 61 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT WESTGIẢ THUYẾT WEST  CÓ 4 LOẠI ĐCÓ 4 LOẠI ĐƯƯỜNG KERLEYỜNG KERLEY (Th(Thưường gặp nhất là Kerley A,B)ờng gặp nhất là Kerley A,B)  KERLEY A (apex):ở thùy trênKERLEY A (apex):ở thùy trên hai phổi ,dày 2-3mm, dài 3-hai phổi ,dày 2-3mm, dài 3- 4cm.4cm.  KERLEY B (base):ở góc sKERLEY B (base):ở góc sưườnờn hoành hai bên,sát phế mạchoành hai bên,sát phế mạc tạng,dày 1-2mm, dài 1-2cm.tạng,dày 1-2mm, dài 1-2cm.
 62. 62. April 2, 2014 62 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT WESTGIẢ THUYẾT WEST
 63. 63. April 2, 2014 63 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT WESTGIẢ THUYẾT WEST  KERLEY C (croisé):ở vùngKERLEY C (croisé):ở vùng đđáyáy phổi phía sau.phổi phía sau.  KERLEY D (devant):ở vùng sauKERLEY D (devant):ở vùng sau xxươương ức.ng ức.
 64. 64. April 2, 2014 64 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT WESTGIẢ THUYẾT WEST  Tuy vậy mạch bạch huyết chỉ có thể hấp thuTuy vậy mạch bạch huyết chỉ có thể hấp thu đđếnến 50 lần mức bình th50 lần mức bình thưườngờng..  Khi vKhi vưượt quá mức này,dịch sẽ ào vào phếợt quá mức này,dịch sẽ ào vào phế nangnangPhù phổi cấp.Phù phổi cấp.
 65. 65. April 2, 2014 65 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT WESTGIẢ THUYẾT WEST
 66. 66. April 2, 2014 66 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT WESTGIẢ THUYẾT WEST BÌNH THƯỜNG HÌNH MẮT KÍNH TĂNG THP THỤ ĐỘNG HÌNH VÒNG NHẪN
 67. 67. April 2, 2014 67 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT WESTGIẢ THUYẾT WEST Pulmonary edemaPulmonary edema
 68. 68. April 2, 2014 68 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT SIMONGIẢ THUYẾT SIMON  Thực tế,sự tái phân phối mạch máu phổi xảy ra khi ápThực tế,sự tái phân phối mạch máu phổi xảy ra khi áp suất TMP chỉ mới tsuất TMP chỉ mới tăăngng đđến 12mmHg.ến 12mmHg.  Do vậy SIMON cho rằng:Do vậy SIMON cho rằng:  Khi áp suất TMP trong khoảng 12-18mmHg, dịchKhi áp suất TMP trong khoảng 12-18mmHg, dịch bắtbắt đđầu thoát vào khoảng kẽ ở vùngầu thoát vào khoảng kẽ ở vùng đđáy phổi haiáy phổi hai bênbênSự traoSự trao đđổi Oổi O22 – CO– CO22 bị chậm lạibị chậm lạiThiếu OThiếu O22 tạitại chỗchỗSự co mạch cả ĐM lẫn TM ở haiSự co mạch cả ĐM lẫn TM ở hai đđáyáy phổiphổiMáu dồn lên các mạch máu thùy trên haiMáu dồn lên các mạch máu thùy trên hai phổi.phổi.
 69. 69. April 2, 2014 69 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT SIMONGIẢ THUYẾT SIMON  Khi áp suất TMP trong khoảng 18-25mmHg, dịchKhi áp suất TMP trong khoảng 18-25mmHg, dịch thoát vào khoảng kẽ ở vùngthoát vào khoảng kẽ ở vùng đđáy phổi hai bên nhiềuáy phổi hai bên nhiều hhơơnnHiện tHiện tưượng tái phân phối mạch máu phổi càngợng tái phân phối mạch máu phổi càng rõ rệt.rõ rệt.  Lúc này cácLúc này các đưđường KERLEY hiện rõ.ờng KERLEY hiện rõ.  Có một ít dịch xuất hiện trong khoang màng phổi.Có một ít dịch xuất hiện trong khoang màng phổi.
 70. 70. April 2, 2014 70 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG GIẢ THUYẾT SIMONGIẢ THUYẾT SIMON  Khi áp suất TMP > 25mmHg, dịch từ khoảngKhi áp suất TMP > 25mmHg, dịch từ khoảng kẽ sẽ trào vào phế nang một cáchkẽ sẽ trào vào phế nang một cách đđột ngộtột ngột Phù phổi cấp.Phù phổi cấp.  Lúc này Tràn dịch màng phổi sẽ nhiều hLúc này Tràn dịch màng phổi sẽ nhiều hơơn.n.
 71. 71. April 2, 2014 71 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG  ThThưường gặp nhất làờng gặp nhất là Hẹp van 2 láHẹp van 2 lá..  Tất cả các nguyên nhân gâyTất cả các nguyên nhân gây Suy tim (T).Suy tim (T).  Thuyên tắc nhiều chỗ của ĐMP ở 2Thuyên tắc nhiều chỗ của ĐMP ở 2 đđáy.áy.  Khí phế thũng toàn tiểu thùy.Khí phế thũng toàn tiểu thùy.
 72. 72. April 2, 2014 72 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG Mitral stenosisMitral stenosis
 73. 73. April 2, 2014 73 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG
 74. 74. April 2, 2014 74 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG Mitral stenosisMitral stenosis
 75. 75. April 2, 2014 75 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG Pulmonary edema in Mitral stenosisPulmonary edema in Mitral stenosis
 76. 76. April 2, 2014 76 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG Hemosiderosis in Mitral stenosisHemosiderosis in Mitral stenosis
 77. 77. April 2, 2014 77 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG Mitral regurgitationMitral regurgitation
 78. 78. April 2, 2014 78 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNGTĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG Mitral regurgitationMitral regurgitation
 79. 79. April 2, 2014 79 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Đại cI.Đại cươương.ng. II.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thII.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thưường.ờng. III.Những thayIII.Những thay đđổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tươươngng ứng với các bệnh lý tim-mạch.ứng với các bệnh lý tim-mạch. A.TA.Tăăng tuần hoàn phổi chủng tuần hoàn phổi chủ đđộng.ộng. B.TB.Tăăng tuần hoàn phổi thụng tuần hoàn phổi thụ đđộng.ộng. C.Giảm tuần hoàn phổi.C.Giảm tuần hoàn phổi. D.TD.Tăăng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ởng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ở ngoại biên.ngoại biên. E. DòE. Dò đđộng- tĩnh mạch phổi.ộng- tĩnh mạch phổi. IV.SIV.Sơơ đđồ biện luận chung cuộc.ồ biện luận chung cuộc. V.Kết luận.V.Kết luận.
 80. 80. April 2, 2014 80 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔIGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI  Các mạch máu phổi giảm khẩu kính từ trong raCác mạch máu phổi giảm khẩu kính từ trong ra ngoài,từ dngoài,từ dưưới lên trênới lên trênHai trHai trưường phổi sáng hờng phổi sáng hơơnn bình thbình thưường.ờng.  Cung ĐMP lõm vàoCung ĐMP lõm vào do hẹp phễu (Tứ chứngdo hẹp phễu (Tứ chứng Fallot).Fallot).  Cung ĐMP phồngCung ĐMP phồng do giãn sau hẹp (Hẹp vando giãn sau hẹp (Hẹp van ĐMPĐMP đơđơnn đđộc).ộc).  Thuyên tắc ĐMP hai bên.Thuyên tắc ĐMP hai bên.
 81. 81. April 2, 2014 81 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔIGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI  Giảm tuần hoàn phổi một bên có thể do:Giảm tuần hoàn phổi một bên có thể do:  Thuyên tắc ĐMP một bên ngay tại gốc.Thuyên tắc ĐMP một bên ngay tại gốc.  ĐMP bị chèn ép một bên ngay tại gốc.ĐMP bị chèn ép một bên ngay tại gốc.
 82. 82. April 2, 2014 82 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔIGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI Tetralogy of FallotTetralogy of Fallot
 83. 83. April 2, 2014 83 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔIGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI Tetralogy of FallotTetralogy of Fallot
 84. 84. April 2, 2014 84 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔIGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI Boot-shaped heartBoot-shaped heart
 85. 85. April 2, 2014 85 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔIGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI Tetralogy of FallotTetralogy of Fallot
 86. 86. April 2, 2014 86 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔIGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI -Right-to-left shunt / VSD. -Narrowed right ventricular outfow tract. TETRALOGY OF FALLOT
 87. 87. April 2, 2014 87 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔIGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI Valvular pulmonary stenosisValvular pulmonary stenosis
 88. 88. April 2, 2014 88 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔIGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI Valvular pulmonary stenosisValvular pulmonary stenosis
 89. 89. April 2, 2014 89 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔIGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI Valvular pulmonary stenosisValvular pulmonary stenosis
 90. 90. April 2, 2014 90 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔIGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI Valvular pulmonary stenosisValvular pulmonary stenosis
 91. 91. April 2, 2014 91 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔIGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI Pulmonary embolismPulmonary embolism
 92. 92. April 2, 2014 92 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊNGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊN Pulmonary embolismPulmonary embolism
 93. 93. April 2, 2014 93 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊNGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊN Pulmonary embolismPulmonary embolism
 94. 94. April 2, 2014 94 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊNGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊN Pulmonary embolismPulmonary embolism
 95. 95. April 2, 2014 95 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊNGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊN MSCT-Pulmonary embolismMSCT-Pulmonary embolism
 96. 96. April 2, 2014 96 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊNGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊN
 97. 97. April 2, 2014 97 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊNGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊN
 98. 98. April 2, 2014 98 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH GIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊNGIẢM TUẦN HOÀN PHỔI MỘT BÊN Pulmonary sling(aberrant left pulmonary artery)Pulmonary sling(aberrant left pulmonary artery)
 99. 99. April 2, 2014 99 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Đại cI.Đại cươương.ng. II.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thII.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thưường.ờng. III.Những thayIII.Những thay đđổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tươươngng ứng với các bệnh lý tim-mạch.ứng với các bệnh lý tim-mạch. A.TA.Tăăng tuần hoàn phổi chủng tuần hoàn phổi chủ đđộng.ộng. B.TB.Tăăng tuần hoàn phổi thụng tuần hoàn phổi thụ đđộng.ộng. C.Giảm tuần hoàn phổi.C.Giảm tuần hoàn phổi. D.TD.Tăăng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ởng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ở ngoại biên.ngoại biên. E. DòE. Dò đđộng- tĩnh mạch phổi.ộng- tĩnh mạch phổi. IV.SIV.Sơơ đđồ biện luận chung cuộc.ồ biện luận chung cuộc. V.Kết luận.V.Kết luận.
 100. 100. April 2, 2014 100 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI TRUNG TÂM-GIẢM NGOẠI VITĂNG TUẦN HOÀN PHỔI TRUNG TÂM-GIẢM NGOẠI VI  Áp lực trong ĐMP gia tÁp lực trong ĐMP gia tăăng làm cho các tiểu ĐMng làm cho các tiểu ĐM phản ứng lại bằng cách co thắt.Điều này tạo nênphản ứng lại bằng cách co thắt.Điều này tạo nên vòng xoắn bệnh lývòng xoắn bệnh lýCho ra hình ảnh Khẩu kínhCho ra hình ảnh Khẩu kính ĐMP rất lớn ở trung tâm và giảmĐMP rất lớn ở trung tâm và giảm đđột ngột ởột ngột ở ngoại biênngoại biênHình ĐMP giốngHình ĐMP giống đđuôi củ cải.uôi củ cải.  Khi áp lực trong tuần hoàn phổi tKhi áp lực trong tuần hoàn phổi tăăng cao hng cao hơơnn tuần hoàn hệ thốngtuần hoàn hệ thốngĐảo shunt từ (T)Đảo shunt từ (T)  (P)(P) sang (P)sang (P)  (T) :Tím muộn.(T) :Tím muộn.
 101. 101. April 2, 2014 101 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI TRUNG TÂM-GIẢM NGOẠI VITĂNG TUẦN HOÀN PHỔI TRUNG TÂM-GIẢM NGOẠI VI  Có thể gặp trong:Có thể gặp trong:  Hội chứng Eisenmenger.Hội chứng Eisenmenger.  Tâm-phế mạn.Tâm-phế mạn.  Hẹp van 2 lá lâu nHẹp van 2 lá lâu năăm.m.  Thuyên tắc ĐMP tái diễn nhiều lần.Thuyên tắc ĐMP tái diễn nhiều lần.  TTăăng áp ĐMP nguyên phát.ng áp ĐMP nguyên phát.
 102. 102. April 2, 2014 102 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI TRUNG TÂM-GIẢM NGOẠI VITĂNG TUẦN HOÀN PHỔI TRUNG TÂM-GIẢM NGOẠI VI  CCơơ chế của Hội chứng Eisenmenger:Sự tchế của Hội chứng Eisenmenger:Sự tăăngng tuần hoàn phổi chủtuần hoàn phổi chủ đđộng lâu ngày sẽ làm choộng lâu ngày sẽ làm cho thành các tiểu ĐMP dày lên.Điều này khiếnthành các tiểu ĐMP dày lên.Điều này khiến cho áp lực trong tiểu ĐMP gia tcho áp lực trong tiểu ĐMP gia tăăngng TTăăng ápng áp ĐMP.ĐMP.
 103. 103. April 2, 2014 103 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TƯƠƯƠNGNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI TRUNG TÂM-GIẢM NGOẠI VITĂNG TUẦN HOÀN PHỔI TRUNG TÂM-GIẢM NGOẠI VI EISENMENGER’S SYNDROME / ASD
 104. 104. April 2, 2014 104 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI TRUNG TÂM-GIẢM NGOẠI VITĂNG TUẦN HOÀN PHỔI TRUNG TÂM-GIẢM NGOẠI VI Eisenmenger’s syndromeEisenmenger’s syndrome
 105. 105. April 2, 2014 105 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Đại cI.Đại cươương.ng. II.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thII.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thưường.ờng. III.Những thayIII.Những thay đđổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tươươngng ứng với các bệnh lý tim-mạch.ứng với các bệnh lý tim-mạch. A.TA.Tăăng tuần hoàn phổi chủng tuần hoàn phổi chủ đđộng.ộng. B.TB.Tăăng tuần hoàn phổi thụng tuần hoàn phổi thụ đđộng.ộng. C.Giảm tuần hoàn phổi.C.Giảm tuần hoàn phổi. D.TD.Tăăng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ởng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ở ngoại biên.ngoại biên. E. DòE. Dò đđộng- tĩnh mạch phổi.ộng- tĩnh mạch phổi. IV.SIV.Sơơ đđồ biện luận chung cuộc.ồ biện luận chung cuộc. V.Kết luận.V.Kết luận.
 106. 106. April 2, 2014 106 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH DÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔIDÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔI Pulmonary arteriovenous fistulaPulmonary arteriovenous fistula
 107. 107. April 2, 2014 107 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH DÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔIDÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔI Pulmonary arteriovenous fistulaPulmonary arteriovenous fistula
 108. 108. April 2, 2014 108 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH DÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔIDÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔI
 109. 109. April 2, 2014 109 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH DÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔIDÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔI
 110. 110. April 2, 2014 110 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH DÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔIDÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔI Pulmonary arteriovenous fistulaPulmonary arteriovenous fistula
 111. 111. April 2, 2014 111 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH DÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔIDÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔI
 112. 112. April 2, 2014 112 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH DÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔIDÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔI
 113. 113. April 2, 2014 113 NHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰCNHỮNG THAY ĐỔI CỦA TUẦN HOÀN PHỔI TRÊN X QUANG NGỰC TTƯƠƯƠNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCHNG ỨNG VỚI CÁC BỆNH LÝ TIM-MẠCH DÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔIDÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH PHỔI
 114. 114. April 2, 2014 114 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Đại cI.Đại cươương.ng. II.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thII.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thưường.ờng. III.Những thayIII.Những thay đđổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tươươngng ứng với các bệnh lý tim-mạch.ứng với các bệnh lý tim-mạch. A.TA.Tăăng tuần hoàn phổi chủng tuần hoàn phổi chủ đđộng.ộng. B.TB.Tăăng tuần hoàn phổi thụng tuần hoàn phổi thụ đđộng.ộng. C.Giảm tuần hoàn phổi.C.Giảm tuần hoàn phổi. D.TD.Tăăng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ởng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ở ngoại biên.ngoại biên. E. DòE. Dò đđộng- tĩnh mạch phổi.ộng- tĩnh mạch phổi. IV.SIV.Sơơ đđồ biện luận chung cuộc.ồ biện luận chung cuộc. V.Kết luận.V.Kết luận.
 115. 115. April 2, 2014 115
 116. 116. April 2, 2014 116 CONGENITAL HEART DISEASE ACYANOTIC CYANOTIC Normal pulmonary Blood flow Increased pul.blood flow With large, convex PA Increased pul.blood flow, enlarged heart Decreased pul.blood flow, Right-to-left shunt -AORTIC STENOSIS -PULMONARY STENOSIS -COARCTATION -Pink TETRALOGY OF FALLOT 1.NORMAL LA SIZE -ATRIAL SEPTAL DEFECT 2.LARGE LA SIZE,NORMAL RA SIZE -VENTRICULAR SEPTAL DEFECT (SMALL AORTA) -PDA (LARGE AORTA) -AORTO-PULMONARY WINDOW -RUPTURED SINUS OF VALSALVA TO RV 3.LARGE LA SIZE,LARGE RA SIZE -LV-TO-RA SHUNT -CORONARY ARTERY FISTULA TO RA -RUPTURED SINUS OF VALSALVA TO RA 1.SMALL,CONCAVE PA -TGA -TA+VSD -SINGLE VENTRICLE -DORV TYPE II 2.LARGE,CONVEX PA -DORV TYPE I -EISENMENGER’S SYNDROME 3.PASSIVE CONGESTION -HYPOPLASTIC LEFT HEART SYNDROME 1.NORMAL HEART SIZE -TOF -TGA+PS -TA+PS -SV+PS 2.LARGE HEART SIZE -TRILOGY -HYPOPLASTIC RIGHT HEART -COMMON ATRIUM 3.VERY ENLARGED HEART -PULMONARY ATRESIA -SEVERE EBSTEIN’S -TA (WITHOUT PS)
 117. 117. April 2, 2014 117 DÀN BÀIDÀN BÀI I.Đại cI.Đại cươương.ng. II.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thII.Giải phẫu vàø Sinh lý của tuần hoàn phổi bình thưường.ờng. III.Những thayIII.Những thay đđổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tổi của tuần hoàn phổi trên X quang ngực tươươngng ứng với các bệnh lý tim-mạch.ứng với các bệnh lý tim-mạch. A.TA.Tăăng tuần hoàn phổi chủng tuần hoàn phổi chủ đđộng.ộng. B.TB.Tăăng tuần hoàn phổi thụng tuần hoàn phổi thụ đđộng.ộng. C.Giảm tuần hoàn phổi.C.Giảm tuần hoàn phổi. D.TD.Tăăng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ởng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ở ngoại biên.ngoại biên. E. DòE. Dò đđộng- tĩnh mạch phổi.ộng- tĩnh mạch phổi. IV.SIV.Sơơ đđồ biện luận chung cuộc.ồ biện luận chung cuộc. V.Kết luận.V.Kết luận.
 118. 118. April 2, 2014 118 KẾT LUẬNKẾT LUẬN  KhiKhi đđọc một phim X quang ngực,chúng ta khôngọc một phim X quang ngực,chúng ta không đưđược quên lợc quên lưưu ýu ý đđến tuần hoàn phổi. Chúng ta nên:ến tuần hoàn phổi. Chúng ta nên: 1.Tìm xem có hiện t1.Tìm xem có hiện tưượng tợng tăăng hoặc giảm tuần hoànng hoặc giảm tuần hoàn phổi,toàn diện hay khu trú.phổi,toàn diện hay khu trú. 2.Đánh giá kích th2.Đánh giá kích thưước rốn phổi,kích thớc rốn phổi,kích thưước ĐMP nằmớc ĐMP nằm ngay cạnh phế quản.ngay cạnh phế quản. 3.Xem có t3.Xem có tăăng áp suất tiền mao mạch hay sau maong áp suất tiền mao mạch hay sau mao mạch phổi.mạch phổi.  Hình ảnh X quang ngực,Hình ảnh X quang ngực,đđặc biệt là tuần hoàn phổi,làặc biệt là tuần hoàn phổi,là tấm gtấm gươương phản chiếu sớm và trung thành của sự rốing phản chiếu sớm và trung thành của sự rối loạn chức nloạn chức năăng tim mạch.ng tim mạch.
 119. 119. April 2, 2014 119 CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦA QUÝ BÁC SĨ.

×