เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน.2

5,026 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,026
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
160
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน.2

 1. 1. หน่ วยที่ 11 การเขียนเค้ าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (การวางแผนการวิจัยในชันเรี ยน) ้ การเขี ย น เ ค้ า โ ค รง ก า รวิ จั ย ( เพื่ อพั ฒ น า การเรี ยนรู้ ) คือ การวางแผนการวิจยว่าจะวิจยเรื่ องอะไร ั ั จะดําเนินการในการวิจยอย่างไร จนกระทังได้ ผลวิจยและ ั ่ ั จัดทํารายงานวิจยได้ การเขียนเค้ าโครงการวิจย จะทําให้ ั ั มองเห็ น ภาพของงานตัง แต่เ ริ่ ม ต้ น จนบรรลุเ ป าหมาย ้ ้ สุดท้ ายที่ชดเจนมีหลักการใหญ่ๆ ที่สําคัญ คือ ัหลักการใหญ่ ๆ ดังแผนภูมิข้างล่าง กําหนด จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สร้างนวัตกรรม วัดและประเมินผล ปั ญหา โดยใช้นวัตกรรม1. การกําหนดปั ญหาความจําเป็ น ความต้ องการในการปรับปรุ งพัฒนา ครูผ้ ทําวิจยจะต้ องวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของ ู ัตนเองและต้ องวิเคราะห์ ให้ ทราบสาเหตุแห่ งปั ญหานัน มีสาเหตุใดที่เป็ นสาเหตุท่ สาคัญ ้ ี ํจะต้ องได้ รับการแก้ ไข เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อผู้เรี ยนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแนวทางที่ไม่พงประสงค์ ึ2. การสร้ างนวัตกรรมในการแก้ ปัญหา/พัฒนา ครูผ้ วิจยเลือกและสร้ างเครื่ องมือ (นวัตกรรม) ในการแก้ ปัญหา/พัฒนา ู ั3. การจัดกิจกรรมการแก้ ปัญหา/พัฒนา ครูผ้ วิจยนํานวัตกรรมที่สร้ างขึ ้นไปใช้ แก้ ปัญหา/พัฒนาตามแผนที่กําหนดไว้ ู ั4. การวัดและประเมินผล ครูผ้ วิจยวัดและประเมินผลโดยใช้ เครื่ องมือวัด/รวบรวมข้ อมูลที่สอดคล้ องกับ ู ั
 2. 2. 150 การเข้ าเค้ าโครงการวิจยในชันเรี ยน ั ้ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้มีหวข้ อและ ั รายละเอียดที่สําคัญอะไรบ้ างครับ หัวข้ อของเค้ าโครงการวิจยมีดงนี ้ ั ั ครับ1. ชื่อเรื่ องการวิจย ั 6. วิธีการดําเนินการวิจย ั2. ความสําคัญของปั ญหา 6.1 วิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรมที่ใช้ (หลักการและเหตุผล) 6.2 ผู้เรี ยนที่มีปัญหา/ต้ องพัฒนาขันไหน ้3. วัตถุประสงค์ของการวิจย ั จํานวนเท่าไหร่4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ 6.3 เครื่ องมือและการรวบรวมข้ อมูล5. แนวคิด หลักการที่นํามาใช้ ในการ 6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ แก้ ปัญหา/พัฒนา ข้ อมูล 7. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจย ั 8. ผู้รับผิดชอบ
 3. 3. 151 ตัวอย่ าง 1. การพั ฒ นาทั ก ษะการวาดภาพสั ต ว์ ของนั ก เรี ย นชั น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 ้1. ชื่อเรื่องการวิจัย โดยใช้ แบบฝึ กทั ก ษะการวาดภาพ ชื่ อเรื่ องการวิจัยเพื่อพัฒนาการ สัตว์เรี ยนรู้สวนใหญ่จะบอกถึง ่ 2. ผลการใช้ แบบฝึ กทักษะภาษาไทยสระ 1. คุ ณ ลัก ษณะของสิ่ ง ที่ ต้ องการ เปลี่ยนและสระลดรูป เพื่อพัฒนาการศึกษา (ตัวแปร) เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการ อ่ า น แ ล ะ เ ขี ย น สํ า ห รั บ ชั ้ นเรี ย นความสามารถในการอ่ า น ทัก ษะ ประถมศึกษาปี ที่ 1การแก้ โจทย์ปัญหา ฯลฯ 3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 2. ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง คื อ ผู้ เ รี ย น นั ก เรี ย นชั น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 วิ ช า ้กลุมเปาหมายที่ผ้ วิจยต้ องการศึกษา ่ ้ ู ั ว43101 วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม โดย 3. นวัตกรรม คือ เทคนิค วิธีการ ใช้ วิธีสอนแบบบูรณาการวิธีสอน สื่อ ฯลฯ ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นมาเพื่อ 4. การพัฒนาการเคลื่อนไหวร่ างกายโดยมาใช้ ในการพัฒนา/แก้ ปัญหา ใช้ เพลงและเกม 5. การใช้ กิจกรรมคิดเลขเร็ วเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดคํานวณของนักเรี ยน
 4. 4. 1522. ความสําคัญของปั ญหา กล่าวถึงสภาพคุณภาพการเรี ยนการสอนที่พง ึ (หลักการและเหตุผล) ปรารถนา หรื อควรจะเป็ น โดยอาจกล่าวถึง - ความนํา แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จุ ด มุ่ ง หมายของ - สภาพปั ญหาและชี ้ประเด็น หลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. สาเหตุของปั ญหาให้ ชดเจน ั ตลอดจนผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง ตัวชี ้วัดชันปี ้ - ความจําเป็ นในการแก้ ปัญหา/ ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่รับผิดชอบ เหตุผล พัฒนา ที่นําเสนอควรเป็ นเหตุผลที่ นําไปสู่จุดที่ เป็ น ปั ญ ห า ที่ จ ะ ทํ า วิ จั ย แ ล ะ ช่ ว ย ชี ้ใ ห้ เ ห็ น ความสําคัญของสิ่งที่จะวิจยและควรมีข้อมูล ั ตัวอย่ าง3. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย 1. เพื่ อ ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ผู้วิ จัย ต้ อ งการศึก ษาอะไร การ ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจยต้ องเขียน ั ชั น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ บทบาท ้ให้ สอดคล้ องกับปั ญหาวิจย ั สมมุติ 2. ศึกษาเจตคติของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ บทบาทสมมติ4. ประโยชน์ ท่ คาดว่ าจะได้ รับ ี ตัวอย่ าง ผู้วิ จัย ต้ อ งตอบคํ า ถามให้ ไ ด้ ว่า 1. เพื่อเป็ นแนวทางให้ ครู ได้ รูปแบบและวิธีเมื่ อ ทํ า วิ จั ย เสร็ จแล้ วเราจะนํ า ไปใช้ สอนที่มีประสิทธิภาพมาช่วยประโยชน์โดยตรงได้ อย่างไรบ้ าง ซึงต้ อง ่ 2. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ ไขวิธีส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ สอนสาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับความสําคัญของปั ญหา และให้ กล่าวถึง มัธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ดประโยชน์ที่เป็ นผลตามมาด้ วย กิจกรรมการเรี ยนการสอน
 5. 5. 1535. แนวคิด หลักการที่นํามาใช้ ในการ 1. การเสนอแนวคิดและเนื ้อหาต้ องมีความแก้ ปัญหา/พัฒนา ต่อเนื่องสอดคล้ องกับคุณลักษณะที่ต้อง การศึกษาแนวคิด หลักการที่นํามาใช้ ศึกษาในการแก้ ปัญหา/พัฒนา มีความจําเป็ น 2. เขี ย นโดยการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ต่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ต่ อ ไ ป ใ น ข้ อความโดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ อย่างรายละเอียดของการสร้ างเครื่ องมือที่ ใช้ มีเหตุผลในการแก้ ปั ญหาโดยเฉพาะแนวคิ ด / 3. สรุ ปสาระสําคัญในการนําเสนอเพื่อการหลักการที่ สําคัญๆ ที่ จะต้ องนํามาใช้ ใน แก้ ปัญหา/พัฒนาการปรั บ วิ ธี ก าร/สื่ อ หรื อ นวัต กรรมให้ นวัตกรรมสอดคล้ องกับสภาพปั ญหา - วิธีสอน - เทคนิคการสอน - สื่อ - อุปกรณ์ กลุมตัวอย่าง ่ - ผู้เรี ยนกลุมสาระการเรี ยนรู้ ............. ่ ชัน............... ปี การศึกษา .......... ้6. วิธีดาเนินการวิจัย ํ 6.1 วิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรมที่ใช้ ใน โรงเรี ยน.............การแก้ ปัญหา/พัฒนา - จํานวน……….คน 6.2 ผู้เรี ยนที่ เป็ นปั ญหา/ต้ องการ เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลพัฒนาขันใด จํานวนเท่าใด ้ - แบทดสอบ 6.3 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการรวบรวม - แบบสังเกตข้ อมูล - แบบสอบถาม 6.4 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล และการ - แบบสัมภาษณ์นําเสนอข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล - สถิตที่ใช้ ิ - แนวทางในการวิเคราะห์ - เกณฑ์ในการประเมิน การนําเสนอข้ อมูล - ตาราง - กราฟ - ข้ อความ
 6. 6. 154 เดือน ก ส ก ต พ ธ ม ก มี เม พ มิ7. ระยะเวลาในการ รายการ ค ค ย ค ย ค ค พ ค ย ค ยดําเนินการวิจัย กิจกรรม นําเสนอรายการของ 1. ปรับแผนการเรี ยนรู้ 2. พัฒนาแบบฝึ กทักษะกิจกรรมและช่วงเวลาที่ 3. สร้ างเครื่ องมือวัดดําเนินการ 4. แก้ ปัญหา/พัฒนา 5. รวบรวมข้ อมูล/ วิเคราะห์ข้อมูล 6. สรุปแบะเขียนรายงาน8. ผู้ผิดชอบ ระบุชื่อครูผ้ วิจย ู ั ชัดเจนดีครับ มันใจทําได้ ่
 7. 7. 155 ขอดูตวอย่าง เค้ าโครงการวิจย ั ั สันๆ พอเป็ นแนวทางด้ วยครับ ้เค้ าโครงวิจย 1 ัเรื่อง การศึกษาผลพัฒนาการเรี ยนรหัสวิชา ง 30108 ช่างซ่อมเครื่ องใช้ ไฟฟาในบ้ านของนักเรี ยน ้ชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ ชดสื่อเอกสารการเรี ยนการสอน ้ ุชื่อผู้วิจัย นายเพชรนํ ้า นิเวศวรทานต์ตําแหน่ ง ครูชํานาญการสภาพและความเป็ นมาของปั ญหา หลักสูตรการศึกษาขันพื ้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็ นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มี ้จุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรี ยนให้ เป็ นคนดี มี ปั ญญา มีคณภาพชีวิตที่ดี มีขีด ุความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิง การเพิ่มศักยภาพของผู้เรี ยนให้ สงขึ ้น สามารถ ่ ูดํารงชีวิตอย่างมีความสุขได้ บนพื ้นของความเป็ นไทยและความเป็ นสากล รวมทังมีความสามารถ ้ในการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล จากมาตรา 22 และ 23 แห่งพระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการ ิศึกษาต้ องยึดหลักว่า ผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สด กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ ุและเต็มตามศักยภาพ ประกอบกับต้ องมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและ ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข และประกอบกับมาตรา 30 ให้ สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทังการส่งเสริ มให้ ผ้ สอนสามารถวิจยเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรี ยน ้ ู ัในแต่ละระดับการศึกษา และจากการศึกษาผลการสอนนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนยังมีปัญหาใน
 8. 8. 156การเรี ยนการสอน เพื่อใช้ ในการสอนเรื่ อง การซ่อมเครื่ องใช้ ไฟฟาในบ้ าน ้วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้ างและพัฒนาชุดสือเอกสารการเรี ยนการสอน รหัสวิชา ง 30108 ชัน ่ ้มัธยมศึกษาปี ที่ 3 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ ชดสื่อเอกสารการเรี ยน ุการสอน รหัสวิชา ง 30108 3. เพื่อศึกษาเจตคติของที่มีตอชุดสื่อเอกสารการเรี ยนการสอน รหัสวิชา ง 30108 ชัน ่ ้มัธยมศึกษาปี ที่ 3ประโยชน์ ท่ คาดว่ าจะได้ รับ ี 1. ได้ ชดสื่อเอกสารการเรี ยนการสอน รหัสวิชา ง 30108 ชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ุ ้ 2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้นวิธีดาเนินการวิจัย ํ กลุ่มที่ศึกษา เป็ นนักเรี ยน ชัน ม.3 /3 ที่ผ้ วิจยเป็ นผู้สอน ้ ู ัเครื่องมือที่ใช้ ในการวบรวมข้ อมูล 1. สร้ างและพัฒนาชุดสื่อเอกสารการเรี ยนการสอน รหัสวิชา ง 30108 ชันมัธยมศึกษา ้ปี ที่ 3 2. สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชา ง 30108 ชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ้ 3. สร้ างแบบสอบถามเจตคติของนักเรี ยนต่อชุดสื่อเอกสารการเรี ยนการสอน รหัสวิชาง 30108 ชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ้การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน และ t –test แบบ ่Dependent
 9. 9. 157เค้ าโครงวิจย 2 ัเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นกเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที่ 2 ั ้ชื่อผู้วิจัย นางสาวมาลี สมเสียงตําแหน่ ง ครูชํานาญการสภาพและความเป็ นมาของปั ญหา จากการจัดการเรี ยนการสอนกลุมสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที่ 2 ขาด ่ ้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้ สงผลกระทบต่อการพัฒนาให้ เด็ก คิดเป็ น ทําเป็ น ่แก้ ปัญหาเป็ น ปั ญหาดังกล่าว เป็ นปั ญหาที่กระทบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์จึงได้ จดทําแบบฝึ กปฏิบติ เพื่อแก้ ปัญหาการขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ั ัและพัฒนาทักษะพื ้นฐานที่สาคัญและจําเป็ น ํวัตถุประสงค์ ของการวิจย ั 1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้ านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึ กของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที่ 2 ้ 2. เพื่อศึกษาผลการใช้ แบบฝั กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที่ 2 ้ขอบเขตของการวิจัย 1. เนื ้อหาที่ทําวิจย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที่ 2 ั ้จํานวน 7 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปคกับสเปสและสเปสกับเวลา ทักษะการจัดกระทํา และสือความหมายข้ อมูล และทักษะการลงความคิดเห็นจากข้ อมูล ่ 2. กลุมตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2549 จํานวน ่ ้14 คน 3. เวลาที่ใช้ ในการศึกษา 10 สัปดาห์ ตังแต่วนที่ 11 พฤศจิกายน – 17 มกราคม ้ ั2549
 10. 10. 158เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจย ั 1. แบบฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะของแบบฝึ ก เป็ นแบบฝึ กที่ให้นักเรี ยนปฏิบตจริ ง จํานวน 7 ชุด ได้ แก่ ัิ ชุดที่ 1 ทักษะการสังเกต ชุดที่ 2 ทักษะการวัด ชุดที่ 3 ทักษะการคํานวณ ชุดที่ 4 ทักษะการจําแนกประเภท ชุดที่ 5 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา ชุดที่ 6 ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้ อมูล ชุดที่ 7 ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้ อมูล 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้ านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแบบทดสอบท่กําหนดสถานการณ์ให้ นกเรียนปฏิบตจริง และตอบคําถาม จํานวน 4 สถานการณ์ ั ัิและข้ อสอบแบบเลืกตอบ 10 ข้ อ ครอบคลุมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทง้ั 7 ทักษะวิธีดาเนินการ ํ 1. ทดสอบก่อนใช้ แบบฝึ ก 2. ปฏิบตกิจกรรมในแต่ละแบบฝึ ก บันทึกคะแนนจากการปฏิบตกิจกรรม แล้ วนําคะแนน ัิ ัิมาหาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิการกระจาย (CV) ่ 3. ทดสอบหลังการใช้ แบบฝึ ก 4. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน จากการทดสอบก่อนและหลังการใช้ แบบฝึ ก
 11. 11. 159ตัวอย่างเค้ าโครงการวิจย ัทังสอง คงช่วยให้ ได้ เห็น ้ภาพชัดเจนยิ่งขึ ้นนะครับ ทดลองตอบคําถาม เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้ าใจในหน้ าต่อไป
 12. 12. 160 คําถามข้ อที่ 35 คําชีแจง จงพิจารณาข้ อความที่กําหนดให้ ทางขวามือว่าข้ อใดมีความสัมพันธ์กบ ้ ั ข้ อความทางซ้ ายมือ แล้ วนําตัวอักษรไปใส่หน้ าข้ อความที่มีความสัมพันธ์ และถูกต้ อง..............1. ชื่อเรื่ อง A. ข้ อความที่ช่วยในการตัดสินว่าเป็ นงานวิจย ั ที่สมควรทําหรื อไม่..............2. ความเป็ นมาและความสําคัญ B. ผู้เรี ยนที่จะศึกษา ของปั ญหา C. ข้ อความที่เขียนในลักษณะสังเคราะห์..............3. วัตถุประสงค์ของการวิจย ั D. เครื่ องมือกํากับการดําเนินการวิจย ั..............4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ E. ข้ อความที่แสดงถึงคุณค่าของการวิจย ั..............5. แนวคิด หลักการที่นํามาใช้ ใน F. ข้ อความที่แสดงให้ เห็นถึงลักษณะของ การแก้ ปัญหา/พัฒนา ตัวแปรที่จะศึกษา..............6. วิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรมที่ใช้ H. การออกแบบการวิจย ั..............7. กลุมเปาหมาย ่ ้ I. เป็ นประโยคบอกเล่าและสอดคล้ องกับ ปั ญหาการวิจย ั..............8. ระยะเวลา (ปฏิทิน) J. ทรัพยากรและการจัดการ K. กรอบความคิดในการวิจย ั
 13. 13. 161 เฉลยF 1.E 2.I 3.A 4.C 5.H 6.B 7.D 8. ________________________________________________________ ขอแสดงความยินดีกบท่าน ที่มี ั ความรู้ความเข้ าใจ “การวิจย ั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้”
 14. 14. 162“ท่านศึกษา การวิจยเพื่อพัฒนา ัการเรี ยนรู้ จบแล้ วครับ ขอให้ ทานหยุด ่พักสักครู่ ก่อนทําแบบทดสอบต่อไป ”

×