სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი

7,539 views

Published on

  • Be the first to comment

სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი

  1. 1. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი სასწავლო პროექტის გეგმის შაბლონი სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი ნანა გრძელიძე რაიონი აჭარა სკოლა სსიპ ქ. ბათუმის # 6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა ქალაქი ბათუმი მოდული 1: მოიფიქრეთ თემა და შესაძლო სასწავლო პროექტი. რამდენჯერმე დაუბრუნდით და განაახლეთ მოცემული გეგმა შემდეგ მოდულებზე მუშაობისას. თემის მონახაზი თემის დასახელება Welcome to Batumi თემის შინაარსი მოსწავლეები მოიძებენ და დაამუშავებენ მასალებს ბათუმის ღირშესანიშნაობების შესახებ . გადაწყვეტენ რომელი ადგილების დათვალიერებას ურჩევენ ჩამოსულ სტუმარს. მოამზადებენ ბუკლეტებს. საგანი ინგლისური ენა ლიტერატურა დონე /კლასი მოდული 2: შეიმუშავეთ პირველი სამუშაო ვარიანტი 8 კლასი განხორციელების დროის ჩარჩო ორი კვირაშ თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები Module 2: შეარჩიეთ სტანდარტები, შეიმუშავეთ ამოცანები და სასწავლო პროგრამის განმსაზღვრელი კითხვები მოდულისთვის. დაუბრუნდით, მოცემ გრაფას შემდეგ მოდულებზე მუშაობის პროცესში. ჩასვით თქვენი სტანდარტები ამ გრაფაში. კონკრეტული თემისთვის სტანდარტების ნუსხის შემუშავების და რედაქტირების შემდეგ, სტანდარტების საბოლოო სია პრიორიტეტების მიხედვით უნდა იყოს დაწყობილი. ყველა სტანდარტი მოდულზე მუშაობის პროცესში უნდა იყოს მიღწეული. მოსწავლეების ამოცანები /სწავლის შედეგები შეიტანეთ პრიორიტეტების მიხედვით დაწყობილი ამოცანები, რომელთა შეფასებაც განსაზღვრულია თემის ფარგლებში და რომელთაც მოსწავლეებმა თემის დამთავრების შემდეგ უნდა მიაღწიონ . მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი კითხვა თემატური კითხვები შინაარსობრივი კითხვები მოდული 2: ფართო მნიშვნელობის მქონე კითხვა, რომელიცგანავითარეთ შეფასების აკავშირებს რამდენიმე დროის ჩარჩოს სამუშაო მოდულს თუ საგნობრივ არეალს. ვარიანტი და შეაფასეთ სახელმძღვანელო კითხვები თქვენი თემისთვის.მოსწავლეების საჭიროებები. შინაარსობრივი ან განმარტებითი კითხვები. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 1 of
  2. 2. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი შეფასების გეგმა შეფასების დროის ჩარჩო პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს მოდული 5: დაწერეთ შეფასების გეგმა და განავითარეთ შემაჯამებელი შეფასების ჩარჩო სამიზნე ჯგუფთან შეფასების შეფასების მიმართებაში შეფასების ინსტრუმენტები მოსწავლის ცოდნის, უნარჩვევების, წარმოდგენების და მცდარი შეხედულებების განსაზღვრისათვი ს ინსტრუმენტები მოსწავლის ცოდნის, უნარჩვევების, წარმოდგენების და მცდარი შეხედულებების განსაზღვრისათვი ს ინსტრუმენტები მოსწავლეების საჭიროებების, პროგრესის მონიტორინგის, საკითხის გაგების შემოწმებისათვი ს. ხელი შეუწყეთ მეტაკოგნიტურ აზროვნებას, დამოუკიდებელ მუშაობას და თანამშრომლობა ს. შეფასების ინსტრუმენტები მოსწავლეების საჭიროებების, პროგრესის მონიტორინგის, საკითხის გაგების შემოწმებისათვი ს. ხელი შეუწყეთ მეტაკოგნიტურ აზროვნებას, დამოუკიდებელ მუშაობას და თანამშრომლობა ს. მოდული 6: განავითარეთ შეფასების სისტემა მოსწავლეების დამოუკიდებლად მუშაობის ხელშეწყობისათვის. სისტემატურად შეიტანეთ შესწორებები შეფასების შეფასების /შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი გრაფაში. პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ შეფასების ინსტრუმენტები მოსწავლეების მიერ საკითხის გაგებისა და უნარ-ჩვევების შემოწმებისათვი ს. წაახალისეთ მეტაკოგნიტური აზროვნება, განსაზღვრეთ მოსწავლეების სწავლის საჭიროებები შემდგომი ეტაპისათვის. შეფასების ინსტრუმენტები მოსწავლეების მიერ საკითხის გაგების და უნარ-ჩვევების შემოწმებისათვი ს. წაახალისეთ მეტაკოგნიტური აზროვნება, განსაზღვრეთ მოსწავლეების სწავლის საჭიროებები შემდგომი ეტაპისათვის. აღწერეთ შეფასების ფორმები, რომელსაც კლასში მოსწავლეებთან მუშაობისას იყენებთ საჭიროებების განსაზღვრის , მიზნების დასახვის, პროგრესის მონიტორინგის, უკუკავშირის უზრუნველყოფის, კრიტიკული აზროვნების და პროცესების შეფასების, სასწავლო პროცესის ანალიზისთვის, სასწავლო ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე . მოცემული შესაძლოა მოიცავდეს გრაფიკულ დამგეგმავებს (ორგანაიზერებს), ინსტრუქციებს წერითი სამუშაოსთვის, პრაქტიკული მუშაობის ჩანაწერებს, ჩამონათვალებს, გამოკითხვებსა და რუბრიკებს. ამასთანავე, აღწერდეს მოსწავლეების მიერ მოდული 4: განსაზღვრეთ შექმნილი პროდუქტების აღწერას, პრეზენტაციებს, წერილობით დოკუმენტებს, ან ეტაპობრივ შეფასებებს , რომელთაც მოსწავლეების სამიზნე ჯგუფი განახორციელებთ სასწავლო პროცესში. სასწავლო პროცედურების გრაფაში განმარტეთ, ვინ იყენებს შეფასებებს , როგორ და შეიმუშავეთ სასწავლო გამოყენება შედეგები და სად ხორციელდება. პროცედურები. სხვა საკითხები საბაზისო უნარ -ჩვევები კონცეპტუალური ცოდნა და ტექნიკური უნარ-ჩვევები, რომლებსაც მოსწავლეები უნდა ფლობდნენ თემის დასაწყისში სასწავლო პროცედურები სასწავლო ციკლის ზუსტი აღწერა - მოსწავლეთა მიერ შესრულებული აქტივობების მასშტაბები და თანმიმდევრობა, მოსწავლეთა ჩართულობის აღწერა სწავლის პროცესის დაგეგმვაში. დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები Module 6: განავითარეთ იდეები ყველა ტიპის მოსწავლეების მხარდაჭერისა და სასწავლო დამხმარე მასალების შემუშავებისათვის. აღწერეთ, რა სახის დახმარება და ხელშეწყობა აქვთ მოსწავლეებს, მაგალითად, დამატებითი დრო სწავლისთვის, მოდიფიცირებული სასწავლო ამოცანები, ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 2 of
  3. 3. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი მოდიფიცირებული დავალებები, ჯგუფური მუშაობა, დავალებების კალენდარი, ადაპტირებული ტექნოლოგიები, სპეციალისტების დახმარება. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომლებსაც გამოიყენებთ. ასევე, აღწერეთ შეფასების კომპონენტების მოდიფიკაციები, სადაც მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს თავისი ცოდნა (მაგალითად, ზეპირი გამოკითხვა, წერილობითი ტესტის ნაცვლად). მოსწავლეები (მოსწავლეები , რომლებისთვის სწავლების ენა არ არის მშობლიური ) აღწერეთ დამატებითი დახმარების საშუალებები ენაზე მუშაობისთვის, მაგალითად, სასწავლო კურსი და ინდივიდუალური გაკვეთილები ბილინგვური მოსწავლეებისგან ან თემში მოხალისე მასწავლებლებისგან, ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის (ELL). აღწერეთ ადაპტირებული მასალები, მაგალითად, ტექსტები, გრაფიკული გამოსახულებები, ილუსტრირებული ტექსტები, ორენოვანი ლექსიკონები, თარგმანის პროგრამები. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომლებსაც გამოიყენებთ. ასევე, აღწერეთ შეფასების მეთოდების მოდიფიკაციები, სადაც მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს თავის ცოდნა, მაგალითად, შეფასების ფორმატში - მშობლიური ენის გამოყენება, ნაცვლად ინგლისურისა, ან ზეპირი გამოკითხვა, წერილობითი ტესტის ნაცვლად. მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები აღწერეთ სასწავლო გეგმის გაცნობის სხვადასხვა ფორმა, მათ შორის, დამოუკიდებელი სწავლა; ასევე, მოსწავლეთა ცოდნის წარმოჩენის განსხვავებული მეთოდები, მაგალითად, რთული დავალებები, სიღრმისეული კვლევა, მოკვლევა მსწავლელის მიერ არჩეულ თემაზე, ღია დავალებები და პროექტები. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომელსაც მოდულში გამოიყენებთ. არაინგლისურენო ვანი სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) ფოტოკამერა ლაზერული დისკი VCR, ვიდეო კომპიუტერი (ები) საბეჭდი მანქანა/პრინტერი ვიდეოკამერა ციფრული კამერა პროექტორი ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. DVD ფლეიერი სკანერი სხვა       ინტერნეტკავშირი ტელევიზორი ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) მონაცემთა ბაზა/ცხრილები ფოტო/სურათების მოდული 3: დამუშავება განსაზღვრეთ ინტერნეტ საგამომცემლო რესურსები, ინტერნეტძიება მოსწავლეების მიერ პროგრამები კვლევების, განხილვების, მულტიმედია თანამშრომლობის და ელფოსტის პროგრამა პრობლემაზეენციკლოპედია ორიენტირებული საკითხების კომპაქტდისკზე გადაჭრისათვის. ვებგვერდის შექმნა ვორდის პროგრამა სხვა       ბეჭდვითი მასალები სახელმძღვანელოები, სასწავლო გზამკვლევები, მოთხრობები, სახელმძღვანელოები, ბიბლიოგრაფიული მასალები და ა.შ. ლაბორატორიის ინვენტარი /მასალ ები ძირითადი მასალები, რომლებიც თემის ჩასატარებლად შეუკვეთეთ ან შეაგროვეთ და რომლებიც კურსის კონკრეტულ საკითხებს უკავშირდება. საჭირო არაა ყოველდღიური მასალების შეტანა, რომლებიც ისედაც ხელმისაწვდომია კლასში. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 3 of
  4. 4. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ინტერნეტრესურ სები სხვა რესურსები ვებმისამართები (URLs), რომლებიც ხელს უწყობს თემის მიზნების მიღწევას. საველე ვიზიტები, ექსპერიმენტები, მოწვეული სტუმრები, მენტორები, მოსწავლეები სხვა ჯგუფებიდან, ადგილობრივი თემის/საზოგადოების წარმომადგენლები, მშობლები და ა.შ. ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 4 of

×