โครงการปลูกป่าชายเลน1

1,449 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการปลูกป่าชายเลน1

 1. 1. โครงการปลูกป่ าชายเลน ่ “พระราชดารัส”…ความจริงเรืองการพิทกษ์รกษาป่ าชายเลนทุกอย่าง ั ั ่ทาไปเพือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ก็คอประโยชน์สวนรวมของ ื ่คนไทยทังชาตินนเอง การที่มีป่า ก็หมายถึงว่าเรายังมีนาใต้ดนเพราะป่ า ้ ่ั ้ ิก็คอแหล่งนานันเอง และการที่มีป่าชายเลนก็เช่นเดียวกัน ป่ าชายเลนก็ ื ้ ่เป็ นป่ าที่สตว์นาเล็ก ๆ ในระยะเริมต้นชีวิตเขาได้มาอาศัยอยู่เติบโต และ ั ้ ่ ่ต่อมาก็ได้เป็ นอาหารของพวกเราทังหลายนันเอง... ้ พรทิพย์ กล่นธูป ชันม.4/7 เลขที่ 26 ้
 2. 2. ป่ าชายเลน ป่ าชายเลน หรือป่ าโกงกาง (Mangrove forest หรือ Intertidal forest) ่ ้ ่คือกลุ่มของสังคมพืชซึงขึ้นอยู่ในเขตนาลงตาสุด และนาขึ้นสูงสุดบริเวณ ้ชายฝั่ งทะเล ปากแม่นา หรืออ่าว ป่ าชายเลนเป็ นบริเวณที่อยู่อาศัยของ ้ ่ ีสิงมีชวิตหลายชนิด ทังพืชและสัตว์ ป่ าชายเลนจึงให้ประโยชน์แก่มนุษย์ ้มากมาย ทังในด้านพลังงานและไม้ใช้สอย ตลอดจนเป็ นแหล่งผลิตอาหาร ้โปรตีนที่สาคัญ เนืองจากป่ าชายเลนเป็ นที่วางไข่ แหล่งอาหาร และ ่เจริญเติบโตของสัตว์นาเศรษฐกิจนานาชนิด ้ พรทิพย์ กล่นธูป ชันม.4/7 เลขที่ 26 ้
 3. 3. นอกจากนี้ ป่ าชายเลนยังช่วยปองกันภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะเป็ น ้เกราะกาบังและลดความรุนแรง ของคลืนลมชายฝั่ ง ช่วยดักตะกอนสิง ่ ่ปฏิกูล และสารพิษต่างๆ มิให้ไหลลงไปสะสมในบริเวณชายฝั่ งและในทะเล ในปั จจุบนมีปัญหาหลายประการ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงชายฝั่ ง ัแหล่งชุมชน แหล่งอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และกิจกรรมอืนอีก ่หลายประเภทได้ขยายไปสู่ชายฝั่ งทะเล โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าชายเลนจนทาให้ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนน่าเป็ นห่วง พรทิพย์ กล่นธูป ชันม.4/7 เลขที่ 26 ้
 4. 4. ป่ าชายเลนเป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสาคัญอย่างยิง ทังใน ่ ้ ่ด้านการป่ าไม้ การประมง และสิงแวดล้อม เช่น ในด้านป่ าไม้ ไม้จากป่ าชายเลนโดยเฉพาะไม้โกงกางนามาทาฟื น เผาถ่าน ให้ถ่านที่มีคุณภาพดี ่ ่ไม้ป่าชายเลนอีกหลายชนิดนาไปทาสิงก่อสร้าง เฟอร์นเิ จอร์ และกลันเอกสารเคมีท่ีเป็ นประโยชน์ เช่น แทนนิน แอลกอฮอล์ กรดนาส้ม และ ้นามันดิน ้ พรทิพย์ กล่นธูป ชันม.4/7 เลขที่ 26 ้
 5. 5. ในด้านการประมงป่ าชายเลนเป็ นแหล่งขยายพันธุ์ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด เช่น กุง อันได้แก่ กุงกุลาดา กุงแชบ๊วย โดยมีคนศึกษาพบว่า ้ ้ ้บริเวณป่ าชายเลนประเทศไทย มีกุงชนิดต่างๆ ประมาณ 16 ชนิด สัตว์นา ้ ้ประเภทปลา เช่น ปลากะพงขาว ปลาเก๋า ปลากระบอก และปลานวลจันทร์ทะเล สัตว์นาประเภทหอย ได้แก่ หอยนางรม หอยแมลงภู่ ้หอยแครง และหอยกะพง สัตว์นาประเภทปู จะพบมากชนิด เช่น ปูแสม ปู ้ทะเล และปูมา เป็ นต้น ้ ่ ในด้านสิงแวดล้อมป่ าชายเลน มีความสาคัญในด้านการอนุรกษ์ัพื้นที่ชายฝั่ งทะเลโดยเฉพาะช่วยลดภาระนาเสียและยังช่วยทาให้เกิดการ ้งอกของแผ่นดินขยายออกไปสู่ทะเลอีกด้วย พรทิพย์ กล่นธูป ชันม.4/7 เลขที่ 26 ้
 6. 6. ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศป่ าชายเลนระบบนิเวศวิทยาที่เกิดขึ้นในป่ าชายเลนนัน เป็ นเรืองที่เกียวข้องกับความสัมพันธ์ที่มี ้ ่ ่ต่อกันระหว่างสิงมีชวิตกับสิงแวดล้อม พืชพรรณธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เมื่อได้รบ ่ ี ่ ั ่แสงจากดวงอาทิตย์ เพือใช้ในการสังเคราะห์แสงจะทาให้เกิดอินทรียวัตถุและการเจริญเติบโต กลายเป็ นผูผลิต (producers) ของระบบส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ ้นอกเหนือจากมนุษย์นาไปใช้ประโยชน์จะร่วงหล่นทับถมในนาและในดิน ในที่สดก็จะ ้ ุกลายเป็ นแร่ธาตุของพวกจุลชีวน เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา แพลงก์ตอน ตลอดจน ัสัตว์เล็ก ๆ หน้าดินที่เรียกกลุ่มนี้ว่า ผูบริโภคของระบบ (detritus consumers) ้พวกจุลชีวนเหล่านี้จะเจริญเติบโตกลายเป็ นแหล่งอาหารของสัตว์นาเล็ก ๆ อืน ๆ ั ้ ่และสัตว์เล็ก ๆ เหล่านี้ จะเจริญเติบโตเป็ นอาหารของพวกกุง ปู และปลาขนาดใหญ่ ้ขึ้นตามลาดับของอาหาร (tropic levels) พรทิพย์ กล่นธูป ชันม.4/7 เลขที่ 26 ้
 7. 7. นอกจากนี้ ใบไม้ท่ีตกหล่นโคนต้นอาจเป็ นอาหารโดยตรงของสัตว์นา ้(litter feeding) ก็ได้ ซึงทังหมดจะเกิดเป็ นห่วงโซ่อาหารขึ้น ในระบบ ่ ้นิเวศป่ าชายเลน และโดยธรรมชาติแล้วจะมีความสมดุลในตัวของมันเอง ้ ่ ้ ้ ่แต่ถามีการเปลียนแปลงเกิดขึ้นในขันตอนใดขันตอนหนึงก็จะเป็ นผลทาให้ระบบความสัมพันธ์น้ ถูกทาลายลง จนเกิดเป็ นผลเสียขึ้นได้ เช่น ถ้าหาก ีพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกทาลาย จานวนสัตว์นาก็จะลดลงตามไปด้วย ้ตลอดจนอาจเกิดการเน่าเสียของนา ้ พรทิพย์ กล่นธูป ชันม.4/7 เลขที่ 26 ้
 8. 8. ประเภทของป่ าชายเลน ป่ าชายเลนสามารถแบ่งได้ 4 ชนิด 1.Basin forest เป็ นป่ าชายเลนที่มี พบติดกับแผ่นดินใหญ่ตามลานา ้และได้อทธิพลจากนาทะเลน้อยมากนาทะเลจะท่วมถึงเฉพาะเวลาที่นาทะเลขึ้น ิ ้ ้ ้สูงสุด 2.Riren forest เป็ นป่ าชายเลนที่พบบริเวณชายฝั่ งแม่นาใหญ่ท่ีติดกับ ้ทะเล ทะเลสาบ มีนาทะเลท่วมถึงทุกวัน ้ 3.Fringe forest เป็ นป่ าชายเลนที่พบบริเวณชายฝั่ งทะเลที่ติดกับแผ่นดินหรือรอบเกาะที่เป็ นเกาะใหญ่ นาทะเลท่วมถึงเสมอเป็ นประจาทุกวัน ้ยกเว้น ชายฝั่ งทะเลของเกาะใหญ่นาทะเลท่วมถึงเมื่อนาทะเลขึ้นสูงสุด ้ ้ 4.Overwash forest เป็ นป่ าชายเลนที่พบตามเกาะเล็กๆ เมื่อนาทะเล ้ขึ้นสูงสุดจะท่วมต้นไม้หมด พรรณไม้ท่ีจะเตี้ยกว่าปกติ มีอตราการเติบโตตา ั ่ พรทิพย์ กล่นธูป ชันม.4/7 เลขที่ 26 ้
 9. 9. ป่ าชายเลนในประเทศไทยประเทศไทยมี 22 จังหวัด ที่มีพ้ นที่ป่าชายเลนตามชายฝั่ งทะเลแม่นาลาคลอง ทะเลสาบ ื ้และเกาะต่างๆ ตังแต่ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกตลอดไปจนถึงภาคใต้ทงสองฝั่ ง ้ ้ัโดยมีพ้ นที่รวม 1,047,390 ไร่ พื้นที่ป่าชายเลนลดลงเนืองจากการบุกรุกพื้นที่ป่าชาย ื ่เลนเพือการเพาะเลี้ยงกุงรวมทังการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนเพือกิจกรรมอืน ่ ้ ้ ่ ่เช่น การทาเหมืองแร่ การทานาเกลือ การทาเกษตรกรรม การขยายชุมชนการสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้ า การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและการขุดลอกร่องนา ้ พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย1. โกงกางใบใหญ่ 2. โกงกางใบเล็ก ่ ่ 3. ถัวดา 4. ถัวขาว 5. พังกาหัวสุมดอกแดง 6. โปรงขาว 7. โปรงแดง 8. ตะบูนดา 9. ตะบูนขาว 10. แสมขาว 11. แสมทะเล 12. ลาพู 13. ลาพูทะเล 14. ตาตุ่มทะเล 15. เหงือกปลาหมอ พรทิพย์ กล่นธูป ชันม.4/7 เลขที่ 26 ้
 10. 10. ประโยชน์ของป่ าชายเลนเป็ นแหล่งพลังงานและอาหาร เป็ นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติเป็ นเครืองปองกันแนวชายฝั่ งทะเล ควบคุมการกัดเซาะพังทลาย เพือซับนาเสีย ่ ้ ่ ้เป็ นแนวกาบังกระแสนาเชียวที่ปากแม่นาและพายุหมุน เป็ นแหล่งวัตถุดบ ้ ่ ้ ิผลิตภัณฑ์จากไม้เป็ นแหล่งเชื้อเพลิง เป็ นแหล่งวัสดุก่อสร้าง เป็ นแหล่งวัตถุดบ ิ ่ ่ ่สิงทอและหนังสัตว์ เป็ นแหล่งอาหาร ยา และเครืองดืม การผลิตกรดจากเปลือกไม้ (tannin) การทาเหมือนแร่ดบกในบริเวณป่ าชายเลน ให้ผลผลิตนา ี ุ ้เย็นในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้ าและโรงงานอุตสาหกรรม ให้ผลผลิตเกลือให้ผลผลิตมวลชีวภาพ (biomass) แก่แหล่งประมง(ก) แหล่งประมงใกล้ชายฝั่ ง (ข) เป็ นแหล่งพักอาศัยของลูกปลาและลูกกุง ให้ผลผลิตมวลชีวภาพ ้สาหรับการเลี้ยงหอยแมลงภู่และปลา พรทิพย์ กล่นธูป ชันม.4/7 เลขที่ 26 ้
 11. 11. จัดทำโดยนำงสำว พรทิพย์ กลิ่นธูป เลขที่ 26 ชันมัธยมศึกษำปี ที่ 4/7 ้ เสนอ อำจำรย์ อำรีย์ บุญรักษำ โรงเรียนจอมสุรำงค์อุปถัมภ์

×