Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หลักสูตร

437 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

หลักสูตร

 1. 1. พุทธศักราช 2551
 2. 2. <ul><li>1. นางสาวจุฑารัตน์ คลายคลี่ 52E101004 </li></ul><ul><li>นางสาวซูเรียนา ยูโซ๊ะ 52E101009 </li></ul><ul><li>นางสาวซูไฮดา สาเมาะ 52E101010 </li></ul><ul><li>นางสาวสุรีย์วรรณ สาแล๊ะ 52E101038 </li></ul><ul><li>นางสาวอัสมะห์ อารง 52E101043 </li></ul>
 3. 3. <ul><li>ภูมิใจนำเสนอ </li></ul>
 4. 4. <ul><li>แบบสัมภาษณ์ </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ผู้ให้สัมภาษณ์ หยาดอรุณ หมันเหม </li></ul><ul><li>ตำแหน่ง ฝ่ายวิชาการ </li></ul><ul><li>ผู้สัมภาษณ์ นางสาวซูไฮดา สาเมา ะ </li></ul><ul><li>วันที่สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ . ศ .2554 </li></ul><ul><li>เวลา 09.00 น . ถึง 12.00 น . </li></ul><ul><li>สถานที่ โรงเรียนบ้านแค </li></ul>
 6. 6. <ul><li>โรงเรียนบ้านแคเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ . ศ .2481 นายเกลือน ( บุญฤทธิ์ ) หนูเกื้อ เป็นครูใหญ่คนแรก วันที่ 7 กันยายน พ . ศ .2485 ได้ทำการสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารเรียนชั่วคราวจนแล้วเสร็จ </li></ul>
 7. 7. <ul><li>ในวันที่ 28 สิงหาคม พ . ศ .2487 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในอาคารดังกล่าว </li></ul><ul><li>ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแคจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 5 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตบริการรับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านแคเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านแคใต้ และหมู่ที่ 4 บ้านเพนียด รวมระยะเวลา 73 ปี </li></ul>
 8. 8. <ul><li>วิสัยทัศน์ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ </li></ul>
 9. 9. <ul><li>หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ </li></ul><ul><li>1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง </li></ul><ul><li>2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต </li></ul>
 10. 10. <ul><li>3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขวินัย และรักการออกกำลังกาย </li></ul><ul><li>4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข </li></ul><ul><li>5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข </li></ul>
 11. 11. <ul><li>ในบริบทของโรงเรียนบ้านแคที่ต้องให้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีส่วยเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว จึงจะสามารถช่วยให้ครูและนักเรียนตลอดจนชุมชม ผู้ปกครอง มั่นใจได้ว่าหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โรงเรียนบ้านแคจึงปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมสาระหลักสูตรท้องถิ่นไว้ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ </li></ul>
 12. 12. <ul><li>เพื่อเป็นจุดเน้นและให้ความสำคัญกับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนจนสามารถทำให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ดังที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสถานศึกษา ชุมชน ครอบครัว ที่รับผิดชอบร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและเนื่องในการวางแผนการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ </li></ul>
 13. 13. <ul><li>เกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง </li></ul>
 14. 14. <ul><li>เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค พุทธศักราช 2551 นี้ จัดทำขึ้นสำหรับครู อาจารย์ได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต </li></ul>
 15. 15. <ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข </li></ul><ul><li>กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ </li></ul>
 16. 16. <ul><li>1. กิจกรรมแนะแนว </li></ul><ul><li>2. กิจกรรมนักเรียน </li></ul><ul><ul><li>2.1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2. กิจกรรมชุมนุม </li></ul></ul><ul><ul><li>3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ </li></ul><ul><li>ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ </li></ul><ul><li>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน </li></ul><ul><li>หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ </li></ul>
 18. 18. <ul><li>1. ความสามารถในการสื่อสาร </li></ul><ul><li>2. ความสามารถในการคิด </li></ul><ul><li>3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา </li></ul><ul><li>4. ความสามารถในการใช้ทักษะ </li></ul><ul><li>5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี </li></ul>
 19. 19. หลักสูตรสถานศึกษาบ้านแค มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ  
 20. 20. <ul><li>1. โครงการลูกบุญธรรม </li></ul><ul><li>2. โครงการสู่ความเป็นเลิศ </li></ul><ul><li>3. โครงการโลกสวยด้วยมือเรา </li></ul>
 21. 21. <ul><li>คำนึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียน </li></ul>
 22. 22. <ul><li>มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและนำผลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความครบถ้วนสอดคล้องและทันสมัยอยู่เสมอ </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 23. 23. <ul><li>เป็นสิ่งจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เพราะการพัฒนาหลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญในการจัดร ะ บบ และหลักสูตรยังเป็นคัมภีร์สำคัญที่ครูจะต้องยึดถือควบคู่ไปกับการจักการเรียนการสอนช่วยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน </li></ul>
 24. 25. เย้ ................. มาถึงแร้ววววววววววววววว
 25. 26. เว้า !!!! สดชื่นจัง
 26. 27. รีบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แกสายแล้ว ฮุยเลฮุย
 27. 28. บริวารโลงเลียง
 28. 29. อาคารเรียนจ้า
 29. 30. บริเวรหน้าห้องคับ / ค่ะ
 30. 31. อ่านอีไรกานน๊า ขยำจัง คริ คริ
 31. 32. นี่คือ สวรรยา เอ้างงงงงงง ที่ปล่อยทุกข์ไง อิอิ
 32. 33. ภัตตาคารโรงเรียนบ้านแคค๊า
 33. 34. จะรีบไปไหนกาน ........... รอด้วยดิ
 34. 35. ปรบมือจนหลับ ลืมตาซิน้อง ฮ่ะ ฮา ฮา
 35. 36. อืมเมื่อไรจะเสร็จหนอ
 36. 37. อ้าปากซิลูกกกกกกกกกก อ้าๆๆๆๆ
 37. 38. คือว่าอย่างนี้นะค่ะ ........... อืม ค่ะ ค่ะ
 38. 39. รีบจดแร้ววววววววว เดี๋ยวไม่ทัน ......
 39. 40. อ้าปากจนเห็นลิ้นไก่ ฮิฮิฮิ
 40. 41. เเหกตาสามัคคี สาม สอง หนึ่ง เอ็กชั่น .......
 41. 42. อย่าถ่ายนะค่ะ หนูแพ้กล้อง
 42. 43. กินเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจะได้โตไววววว
 43. 44. อู่ น่าแดกจัง ............ ขอแดกได้ป่ะ หิวววววว
 44. 45. มาแปรงฟันกันเถอะ พวกเรา
 45. 46. หว้าหมดเวลาสนุกล้วซิ หมดเวลาสนุกแล้วซิ งั้นพบกานใหม่โอกาสหน้าที่เดิมวันนี้กะพวกเลาทั้ง 5 สาวนะคะ
 46. 47. สวัสดี … .. ชาวโลก

×