Camtasia Getting Started Guide

522 views

Published on

 • Be the first to comment

Camtasia Getting Started Guide

 1. 1. พุทธศักราช 2551<br />หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค<br />
 2. 2. 1. นางสาวจุฑารัตน์ คลายคลี่ 52E101004<br />นางสาวซูเรียนา ยูโซ๊ะ52E101009<br />นางสาวซูไฮดา สาเมาะ 52E101010<br />นางสาวสุรีย์วรรณ สาแล๊ะ52E101038<br />นางสาวอัสมะห์ อารง 52E101043<br />สมาชิกในกลุ่ม<br />
 3. 3. ภูมิใจนำเสนอ<br />
 4. 4. แบบสัมภาษณ์<br />
 5. 5. ผู้ให้สัมภาษณ์ หยาดอรุณ หมันเหม<br />ตำแหน่ง ฝ่ายวิชาการ<br />ผู้สัมภาษณ์ นางสาวซูไฮดา สาเมาะ<br />วันที่สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554<br />เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.<br />สถานที่ โรงเรียนบ้านแค <br />
 6. 6. โรงเรียนบ้านแคเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2481 นายเกลือน(บุญฤทธิ์)หนูเกื้อ เป็นครูใหญ่คนแรก วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2485ได้ทำการสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารเรียนชั่วคราวจนแล้วเสร็จ<br />ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน<br />
 7. 7. ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2487 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในอาคารดังกล่าว<br /> ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแคจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 5 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตบริการรับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านแคเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านแคใต้ และหมู่ที่ 4 บ้านเพนียด รวมระยะเวลา 73 ปี<br />
 8. 8. วิสัยทัศน์ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ<br />ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายของโรงเรียน <br />
 9. 9. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้<br />1.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<br /> 2.มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต<br />จุดมุ่งหมาย<br />
 10. 10. 3.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขวินัย และรักการออกกำลังกาย<br />4.มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข<br />5.มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข<br />
 11. 11. ในบริบทของโรงเรียนบ้านแคที่ต้องให้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีส่วยเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว จึงจะสามารถช่วยให้ครูและนักเรียนตลอดจนชุมชม ผู้ปกครอง มั่นใจได้ว่าหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โรงเรียนบ้านแคจึงปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมสาระหลักสูตรท้องถิ่นไว้ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ<br />บริบท/ลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียนที่มีส่วนพัฒนาหลักสูตร<br />
 12. 12. เพื่อเป็นจุดเน้นและให้ความสำคัญกับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนจนสามารถทำให้การจัดการเรียนการสอนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ดังที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสถานศึกษา ชุมชน ครอบครัว ที่รับผิดชอบร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและเนื่องในการวางแผนการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้<br />
 13. 13. เกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทำหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง<br />การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง'51 สู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนของท่านมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรคือ<br />
 14. 14. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค พุทธศักราช 2551 นี้ จัดทำขึ้นสำหรับครู อาจารย์ได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต<br />
 15. 15. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน<br />กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข<br /> กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้<br />ในแต่ละชั้นปี มีรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน และจุดเน้นของสถานศึกษาที่จัดรายวิชาเพิ่มเติม <br />
 16. 16. 1.กิจกรรมแนะแนว<br /> 2.กิจกรรมนักเรียน<br /> 2.1.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี<br /> 2.2.กิจกรรมชุมนุม<br />3.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์<br />
 17. 17. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์<br /> ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแค มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้<br /> สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน<br /> หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแคมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้<br />คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านและสมรรถนะสำคัญทั้ง 5<br />
 18. 18. 1. ความสามารถในการสื่อสาร<br />2. ความสามารถในการคิด<br />3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา<br />4. ความสามารถในการใช้ทักษะ<br />5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี<br />
 19. 19. คุณลักษณะอันพึงประสงค์<br />หลักสูตรสถานศึกษาบ้านแค มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้<br />1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ <br /> 2. ซื่อสัตย์สุจริต<br />3. มีวินัย<br />4. ใฝ่เรียนรู้<br />5. อยู่อย่างพอเพียง<br />6. มุ่งมั่นในการทำงาน<br />7. รักความเป็นไทย<br />8. มีจิตสาธารณะ<br /> <br />
 20. 20. 1.โครงการลูกบุญธรรม<br />2.โครงการสู่ความเป็นเลิศ<br /> 3.โครงการโลกสวยด้วยมือเรา<br />โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆอะไรบ้างที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน<br />
 21. 21. คำนึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียน<br />โรงเรียนมีนโยบายอย่างไรในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน<br />
 22. 22. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูและนำผลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความครบถ้วนสอดคล้องและทันสมัยอยู่เสมอ<br /> <br />หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่านมีกระบวนการประเมินผลหลักสูตร<br />
 23. 23. เป็นสิ่งจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เพราะการพัฒนาหลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญในการจัดระบบ และหลักสูตรยังเป็นคัมภีร์สำคัญที่ครูจะต้องยึดถือควบคู่ไปกับการจักการเรียนการสอนช่วยในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน<br />ข้อคิดสำหรับนักศึกษาครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร<br />
 24. 24. ประมวลภาพ<br />
 25. 25. เย้.................มาถึงแร้ววววววววววววววว<br />
 26. 26. เว้า สดชื่นจัง<br />
 27. 27. รีบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แกสายแล้ว ฮุยเลฮุย<br />
 28. 28. บริวารโลงเลียง<br />
 29. 29. อาคารเรียนจ้า<br />
 30. 30. บริเวรหน้าห้องคับ/ ค่ะ<br />
 31. 31. อ่านอีไรกานน๊า ขยำจัง คริคริ<br />
 32. 32. นี่คือ สวรรยา เอ้างงงงงงง ที่ปล่อยทุกข์ไง อิอิ<br />
 33. 33. ภัตตาคารโรงเรียนบ้านแคค๊า<br />
 34. 34. จะรีบไปไหนกาน...........รอด้วยดิ<br />
 35. 35. ปรบมือจนหลับ ลืมตาซิน้อง ฮ่ะ ฮา ฮา<br />
 36. 36. อืมเมื่อไรจะเสร็จหนอ<br />
 37. 37. อ้าปากซิลูกกกกกกกกกก อ้าๆๆๆๆ<br />
 38. 38. คือว่าอย่างนี้นะค่ะ...........<br />อืม ค่ะ ค่ะ<br />
 39. 39. รีบจดแร้ววววววววว เดี๋ยวไม่ทัน<br />
 40. 40. อ้าปากจนเห็นลิ้นไก่ ฮิฮิฮิ<br />
 41. 41. เเหกตาสามัคคี สาม สอง หนึ่ง เอ็กชั่น<br />
 42. 42. อย่าถ่ายนะค่ะ หนูแพ้กล้อง<br />
 43. 43. กินเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจะได้โตไววววว<br />
 44. 44. อู่ น่าแดกจัง............ขอแดกได้ป่ะหิวววววว<br />
 45. 45. มาแปรงฟันกันเถอะ พวกเรา<br />
 46. 46. หว้าหมดเวลาสนุกล้วซิ หมดเวลาสนุกแล้วซิ งั้นพบกานใหม่โอกาสหน้าที่เดิมวันนี้กะพวกเลาทั้ง 5 สาวนะคะ<br />
 47. 47. สวัสดี…..ชาวโลก<br />จบการนำเสนอ<br />

×