ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                     เฉลยขอสอบ O – Net                ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                    เฉลยขอสอบ O – Net                 ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                      เฉลยขอสอบ O – Net                ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                     เฉลยขอสอบ O – Net                ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                     เฉลยขอสอบ O – Net                 ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                     เฉลยขอสอบ O – Net                 ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                       เฉลยขอสอบ O – Net               ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                      เฉลยขอสอบ O – Net               ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                     เฉลยขอสอบ O – Net                 ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                      เฉลยขอสอบ O – Net                ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                     เฉลยขอสอบ O – Net                 ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                     เฉลยขอสอบ O – Net                 ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                     เฉลยขอสอบ O – Net                ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                      เฉลยขอสอบ O – Net               ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                       เฉลยขอสอบ O – Net              ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                    เฉลยขอสอบ O – Net                 วิ...
ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม                      เฉลยขอสอบ O – Net               ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eng onet49

855 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
855
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eng onet49

 1. 1. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 2549Part One (85 Points)ขอ 1-15 : Speaking (Conversations)Conversation 1 (ขอ 1-3)1) 1 ตอบ How do you feel? เนื่องจากคําตอบของขอความที่เวนไวเปนการแสดงความรูสึกวา David รูสึกอยางไรกับเรื่อง ที่ไดอาน ซึ่งมีเพียง ขอ1 เทานั้นที่เปนการถามความรูสึก2) 2ตอบ Why do you say that? เนื่องจากคําตอบของขอความที่เวนไวนี้ ขึนตนดวยคําวา I think … ดังนัน คําถามจึง ้ ้ ควรถามถึงความคิดเห็นทีเ่ ปนเหตุเปนผล จึงมีเพียง ขอ2 เทานันที่ถามดวย why ซึ่งเปนคําถามที่ถามถึงเหตุผล ้3) 1ตอบ It’s just mistreating. เนื่องจากคําวา I think จะเปนการแสดงความคิดเห็นของ David วาการลงโทษนักเรียน ชายดวยวิธการเฆี่ยนตีเปนวิธีการทีไมถูกตอง ควรใหการดูแลเอาใจใส และใหกําลังใจมากกวา ีConversation 2 (ขอ 4-7)4) 4ตอบ Should we stop working now? เนื่องจากประโยคทีเ่ วนไวนี้ตองสามารถตอบใหสอดคลองกับคําพูดของ John วาเคาหิวมากๆ และสอดคลองกับคําตอบของ Mark ที่วา ดีเลย ฉันก็หิวมากจนจะไมไหวอยูแลว ซึ่งถาแปลกันที  ละขอ ขอ1 จะแปลวาคุณแยมากเลยใชไหม John ไมไดถามเกี่ยวกับความหิว แตถามถึงตัวของ John ขอ2 จะแปลวาพวกเราไปเลนกันไดไหม ซึงไมเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนทีหิวเลย ่ ่ ขอ3 จะแปลวาคุณอยากจะกินมาไหม ซึงขอนี้เปนตัวหลอก ถาไมทราบวา I could eat a horse ! เปนประโยค ่ อุปมาอุปมัยวาหิวมากจนแทบจะทานมาเขาไปไดทั้งตัว นักเรียนก็จะเขาใจผิดแลวตอบขอนี้ ซึ่งจริงๆแลวไมได เกี่ยวกับการทานมาเลย ขอ4 เปนขอที่ถูกตอง โดยสามารถแปลคําพูดของ Bob ไดวาพวกเราจะหยุดทํางานกันกอนดีไหม (เพื่อที่จะไปทานขาว) www.kengdee.com 1
 2. 2. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 25495) 4ตอบ ขอนี้เปนการถามความคิดเห็นของ Mark วาจะทานอาหารที่ไหนกันดี แตพอ Mark ออกความคิดเห็นแลว John กลับบอกวา ไมเอาดีกวา อาหารที่นนราคาแพงเกินไป ซึ่งเราตองหาตัวเลือกที่ออกความเห็นวานาจะไปทาน ั่ อาหารราคาแพง ซึ่งก็คือ ขอ4 What about the French restaurant at the corner ?6) 2ตอบ ขอนี้ Bob บอกเพื่อนๆวา นาจะไปทานกันที่รานอาหารของ Tom เพราะอาหารก็ดี และ........ พวกเราสามารถ เดินไปไดภายใน 10 นาที บริเวณที่เวนไวนาจะเกี่ยวของกับการเดินทางวาสะดวกยังไง ซึงพิจารณา ่ ขอ1 บอกวารถคอนขางจะติดมากๆเลย แตในประโยคเชื่อมดวย “และ” ซึงถาเติมขอนี้ ความหมายจะขัดแยงกับ ่ รูปประโยคที่ใหมา ขอ3 บอกวาทีจอดรถเหลือทีวางอีกเยอะเลย ซึ่งไมเกี่ยวอะไรกับการเดินไปถึงไดภายใน 10 นาที ่ ่ ขอ4 บอกวาเครื่องมืออุปกรณตางๆดูทาทางจะแพง ซึ่งไมเกี่ยวของกับการเลือกรานอาหาร ขอ2 จึงเปนตัวเลือกที่ถูกตอง เนื่องจากเมื่อนํามารวมกับประโยคเต็มที่ใหมาจะแปลวา เพราะอาหาร ก็ดีและก็ไมไกลจากทีนี่มาก พวกเราสามารถเดินไปไดภายใน 10 นาที ซึ่งเปนความหมายทีสอดคลอง ่ ่ กันที่สุดแลว7) 4ตอบ John เห็นดวย แตวาไมอยากเดินไป จึงบอกวานาจะไปโดย taxiConversation 3 (ขอ 8-10)8) 1ตอบ Mrs. Jones ถามวาคุณคือ Peter J. Davis ใชไหมคะ คําตอบที่ตรงคําถามและสุภาพที่สุดใน 4 ตัวเลือก คือ that’s right. www.kengdee.com 2
 3. 3. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 25499) 2ตอบ จากบทสนทนา Mrs. Jones ถามวา ตัวอักษร J ยอมาจากอะไร ซึ่งตองถามดวยคําวา stand for?10) 4ตอบ Mrs. Jones จะเชิญ Mr. Davis นั่ง ซึงตัวเลือกที่ตรงกับสถานการณ และสุภาพเหมาะสม คือ do have a seat. ่Conversation 4 (ขอ 11-15)11) 4ตอบ Susie ตอบคําถามของ Sean เกี่ยวกับ class เรียนในเทอมนี้ วาเธอรูสึกสนุกกับมันมาก ตัวเลือกที่ไปกันไดกบ ั ประโยคโดยรวม คือ Great courses!12) 4ตอบ No kidding ซึ่งแสดงใหเห็นวา Sean เชื่อวา Susie มีความสุขกับวิชาที่เรียนจริงๆ โดยตัวเลือกที่ 1 และ 4 มี ความหมายไปในทางเดียวกัน แตตัวเลือกที่ 4 จะเห็นไดบอยกวา13) 4ตอบ Susie รูสึกดีกับการเรียนโดยวิธนี้มาก ขอ4 It’s pretty cool ซึ่งแปลวามันดีมากๆเลย จึงเปนตัวเลือกที่ดีที่สุด ี14) 4ตอบ Susie มีทัศนะทางบวกตอการเรียนแบบ online จึงควรตอบวา Yes, certainly15) 4ตอบ คําตอบของ Susie คือ เธอตองการจะเรียนทั้ง 2 แบบ ดังนั้น คําถามที่เหมาะสมที่สุดจึงนาจะเปน ขอ 4 do you prefer to take online classes or regular classes? www.kengdee.com 3
 4. 4. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 2549ขอ 16-25 : Speaking (Situational Dialogues)16) 2ตอบ เมื่อเพื่อนประสบอุบัติเหตุ และนักเรียนไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาล คําที่ควรพูดกับเพื่อนมากที่สุด คือ การอวย พรใหเพื่อนหายเร็วๆ ซึงก็คือ ขอ 2 Hope you recover soon. ่17) 3ตอบ ผูที่เปนมังสวิรัติจะไมรับประทานเนื้อสัตวไมวากรณีใดๆทั้งสิน การคะยั้นคะยอใหผูรับประทานมังสวิรัติทาน ้ เนื้อสัตวจงไมถูกตอง ดังนัน จึงควรตอบ ขอ3 I’m terribly sorry! I’ll change your plate for you. ึ ้18) 2ตอบ สํานวน I’ll keep my fingers crossed. แปลวา ขอใหโชคดี ซึ่งเทากับ ขอ2 I wish you luck.19) 1ตอบ เมื่อนองสาวตองการถามเกียวกับ apartment ใหมของเพื่อนของนักเรียนวาเปนอยางไรบาง เธอควรจะถามดวย ่ คําถามตาม ขอ1 Was it alright? แปลวา ทุกอยางเรียบรอยดีไหมคะ20) 1ตอบ เมื่อจะซื้อสินคา แลวนักเรียนไมมีเงินสด จะตองใชเครดิตการดในการจายเงินแทน นักเรียนควรพูดวา Do you take credit cards? คุณรับเครดิตการดไหมครับ21) 2ตอบ เมื่อตองการจะไปสงเพื่อนทีบาน เราจะพูดวา I can give you a lift home. ซึ่งแปลวา ผมไปสงคุณที่บานนะครับ ่ ซึ่งตรงกับ ขอ2 ในขณะที่ ขอ1 ซึ่งทําใหนกเรียนหลายคนสับสน I can pick you up. จะแปลวา ผมไปรับคุณได ั สวน ขอ4 get along with หมายถึงการเขากันไดทางดานนิสยใจคอ ไมใชการไปรับไปสงแตอยางใด ั www.kengdee.com 4
 5. 5. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 254922) 1ตอบ take care เนืองจากสามารถใชเปนการบอกลาได โดยมีความหมายวาดูแลตัวเองดีๆ นะ ่23) 4ตอบ ในกรณีนี้เราควรกลาวขอโทษผูที่ถามทางไปที่ทําการไปรษณียกับเรากอน และควรตามดวยเหตุผลวาเพราะเหตุ ใดเราจึงตอบคําถามของเขาไมได ขอนี้จึงควรตอบวา ขอโทษครับ ผมก็เพิงมาอยูทนใหมเหมือนกันครับ ่ ี่ ี่24) 3ตอบ ในกรณีนี้เราควรปฏิเสธคําชวนของเพื่อนดวยถอยคําที่สภาพ แลวบอกเหตุผลใหเพื่อนทราบวาเหตุใดเราจึงไม ุ สามารถไปรวมงานวันเกิดของเพื่อนได ขอนี้จึงควรตอบวา ผมก็อยากไปงานนะ แตพอดีมีนัดทําฟนเลยไปไมได ครับ25) 1ตอบ เมื่อเขาประชุมสายสิงที่เราควรจะพูด คือ ขอโทษผูรวมประชุม ดังนั้นจึงควรตอบ ขอ1) Sorry, I’m late. ่ขอ 26-35 : Vocabulary26) 3ตอบ ขอนี้ใชในความหมายวาพระมหากษัตริยทรงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใชคําวา performs 27) 4ตอบ ประโยคนี้บอกวาไมมีใครเตรียมตัวมากอน แปลวา ไมทราบวาเหตุการณนจะเกิดขึ้น ี้ ดังนัน ้ ตอบ unexpectedly28) 4ตอบ สุชาติชอบทานอาหารในรานแพงๆและใชของราคาแพง ดังนัน ตอบขอ4) sophisticated แปลวา เชียวชาญเรื่อง ้ ่ ทางโลก ซึ่งหมายถึง มีชีวิตที่ชอบความสะดวกสบายหรูหราฟูฟานั่นเอง  www.kengdee.com 5
 6. 6. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 254929) 3ตอบ bossy แปลวา พวกชอบออกคําสั่ง และ nosy แปลวา สอดรูสอดเห็น ซึงลวนแลวแตเปนคําที่บอกถึง ่ บุคลิกลักษณะของ superviser ทังสิ้น ดังนั้น ตอบ characteristics ้30) 3ตอบ American dollars, British pounds, และ Euros ลวนแลวแตเปนสกุลเงินทั้งสิน ดังนั้น ตอบ currencies ้31) 4ตอบ การปลอย campaign ใหมออกมา ใชคาวา launched ํ32) 3ตอบ โจทยบอกวาหลังจากที่ Sally ไปเมืองนอกมาหนึงป เธอก็เปลี่ยนจากคนขี้อายมากๆ มาเปนคนที่ไมขี้อายอีก ่ ตอไป การเปลียนแปลงในลักษณะนี้ ใชคาวา transformed ่ ํ33) 3ตอบ nevertheless ใชเชื่อมประโยคที่มีความหมายขัดกัน ประโยคหลังบอกวา แตจริงๆแลวมันเปนของปลอม ดังนัน ้ ประโยคหนา ก็ตองมีเนื้อความที่ตรงกันขาม นันคือ ทุกคนคิดวารูปภาพนี้เปนของแวนโกะจริงๆ ตอบ genuine ่34) 4ตอบ คําที่เวนไว ควรมีความหมายในทางที่ไมดตอรางกาย ซึงมีใหเลือก 2 ขอ คือ infectious แปลวา ติดเชื้อ แตคํานี้ ี ่ จะไมตอดวย to health แบบในโจทย ดังนัน จึงเลือก ขอ4 hazardous แปลวา เปนอันตราย ้35) 1ตอบ ปกติชาวเอเชียประกอบพิธศพโดยการเผา ในขณะที่ ชาวยุโรปประกอบพิธีศพโดยการฝง ตอบ burial ี www.kengdee.com 6
 7. 7. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 2549ขอ 36-45 : Grammar and Structure36) 4ตอบ ขอ4) provided เนื่องจาก provided มีความหมายวา ถา ถาหาก หาก เทากับคําวา if ซึ่งทําใหแปลประโยคโดยรวม ไดวา ประชาชนทีเ่ คยอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ปาคุมครองหรือปาชายเลนควรจะไดมีโอกาสกลับเขาไปอยูในถิน ่ ฐานเดิมของพวกเขา หากพวกเขายินยอมที่จะรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรตางๆที่มีอยูในบริเวณทีพวกเขา่ อาศัยอยูนน ั้37) 2ตอบ ขอ2) Since นอกจากแปลวา ตั้งแต แลว since ยังแปลวา เพราะ เพราะวา เนื่องจาก ไดอีกดวย38) 3ตอบ ขอ3) In addition to แปลวา นอกจากนี้ เปนการเติมเพื่อใหสามารถแนะนําสิ่งอื่นๆเพิ่มเติมได ขอ1) Owing to แปลวา เนื่องจาก ขอ2) So as to แปลวา เพื่อที่จะ ขอ4) According to แปลวา จาก(สิ่งที่อางถึง)39) 3ตอบ ขอ3) when my will to live asserted itself. เปนขอที่มีเนื้อความสอดคลองกับโจทยมากที่สุด โดยแปลไดวา  ในขณะที่ฉนกําลังจะหมดสติ ฉันบอกกับตัวเองวาฉันยังอยากจะมีชีวิตอยู มันเปนหนึ่งในหลายๆครั้งที่ฉน ั ั สามารถขามกลับมาจากเสนเขตแดนแหงความตาย40) 3ตอบ ขอ3) Clean up your mess ประโยคทาย แปลวา มันสกปรกมากเหลือเกิน ประโยคหนาที่สอดคลองกัน คือ ทํา ความสะอาดเดี๋ยวนี้เลย41) 1ตอบ ขอ1) and we must abide by it. ขอความที่เวนวางไวตองมีคําเชื่อมที่ทําใหประโยคสอดคลองไปกันได นั่นคือ and www.kengdee.com 7
 8. 8. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 254942) 2ตอบ ขอ2) and try to listen! ขอนี้ประโยคไดจบในตัวเองไปแลว หากจะเติมสวนที่เวนวางไว ตองเลือกประโยคทีมี ่ ตัวเชื่อมเทานัน และหลังตัวเชื่อมตองเริ่มตนดวยคํากริยา เพื่อใหมีโครงสรางทางไวยากรณเหมือนกับประโยค ้ ดานหนา ตามหลักที่ประโยคหนาและหลังตัวเชื่อมตองมีโครงสรางทางไวยากรณทเี่ หมือนกัน ซึงขอที่ตรงตาม ่ หลักการทังหมด คือ ขอ2 ้43) 4ตอบ ขอ4) moreover, he was unfamiliar with our customs. ขอนี้กลาวถึงปมทีทําให Paul รูสึกวาตนเองเขากับ ่ ใครไมได คําเชื่อมจึงตองเปนคําที่ทาใหประโยคไปดวยกันได และเนือความที่เหลือตองกลาวถึงปมอีกขอหนึงที่ ํ ้ ่ ทําให Paul เขากับคนอืนไมได ดังนัน จึงเลือก ขอ4 ่ ้44) 4ตอบ ขอ4) in particular แปลไดวา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับขอความทั้งประโยคมากที่สุด45) 1ตอบ ขอ1) is the lowest จากโจทย คําเชื่อม Although ใชเชื่อมขอความที่ขัดแยงกัน ประโยคดานหนาบอกวา ถึงแม ประชากรของประเทศไทยจะมีมากกวา 61 ลานคน ประโยคหลังขอความที่ทาใหเนือความของ 2 ประโยคขัดกัน ํ ้ มีเพียงขอเดียว คือ ขอ1 ซึ่งแปลวา แตอัตราการเติบโตของประชากรชาวไทยนันต่ําที่สุดในบรรดาประเทศใน ้ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้งหมดขอ 46-55 : Reading (Cloze Test)46) 3ตอบ ขอ3) do คําวา to do chores แปลวา งานบาน งานทีนาเบื่อ ่ 47) 4ตอบ ขอ4) of ฉันทราบวาแมคาดหวังอะไรในตัวฉัน ใช of me www.kengdee.com 8
 9. 9. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 254948) 2ตอบ ขอ2) was done คําวา homework ทําตัวเองไมได ตองใช passive voice ดังนันจึงตอบ was done ้49) 3ตอบ ขอ3) unsaid คําแกตัวเปนการพูด ดังนันจึงเลือกขอ unsaid ้50) 1ตอบ ขอ1) what คําที่เวนไวในทีนี้ แทนสิงทีทํา ไมไดแทนเหตุผล เวลา หรือวิธีการ ดังนั้น จึงเลือก what ่ ่ ่51) 4ตอบ ขอ4) similar เรื่องเลาเกียวกับชีวิตของครูแตละยุคแตละสมัยนาจะคลายๆกัน แตก็ไมเหมือนกันเสียทีเดียว ่ ดังนัน ควรเลือก similar ้52) 2ตอบ ขอ2) did ในขอนี้ไมมีกริยาชวย จึงตองใช do แตเนื่องจากความหมายของประโยคเปน past tense ดังนัน ตอง ้ ผัน do เปน did53) 2ตอบ ขอ2) inevitable แปลวา ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ขอ1) inedible แปลวา กินไมได ขอ3) inaccurate แปลวา ไมถูกตอง ขอ4) ineffective แปลวา ไมมีประสิทธิภาพ www.kengdee.com 9
 10. 10. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 254954) 4ตอบ ขอ4) For one thing เปนการพูดเกี่ยวกับความรูสึกที่เริ่มไมอยากเปนครูของผูเลาเรื่อง วาอะไรทําใหเธอรูสึก เชน นั้น ตัวเชื่อมทีดีที่สุด คือ For one thing ่55) 2ตอบ ขอ2) and เปนไปตามคางสราง the different between A and B รูปแบบนี้เชื่อมดวย and เสมอขอ 56-70 : Reading (Short Passages)Passage 1 (ขอ 56-60)56) 2ตอบ ขอ2) A Marriage Proposal. เปนคําที่ทาใหเรานึกถึง การตอบตกลงจะแตงงาน ํ57) 3ตอบ ขอ3) By offering help for every aspect required in a wedding procedure. ขอ3 อธิบายไดดีทสุด เพราะพูด ี่ โดยรวม วาทุกอยางที่เกี่ยวของกับการแตงงาน จะไดรบการจัดการอยางครบเครื่องเพียงแคมาทีนที่เดียว สวนขอ ั ่ ี่ อื่นๆลวนแลวแตเปนรายละเอียดของ ขอ3 ทั้งสิ้น58) 3ตอบ ขอ3) By linking to the Wedding Traditions page. คําตอบอยูที่ยอหนา 2 ลูกคาสามารถทราบประวัติ เกี่ยวกับการถือชอดอกไมของเจาสาวไดจากหนา Wedding Traditions59) 3ตอบ ขอ3) To persuade readers to go for the services offered. เพื่อชักจูงใหผูอานมาใชบริการตามโฆษณาที่ได  ลงไว www.kengdee.com 10
 11. 11. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 254960) 3ตอบ ขอ3) Wedding plans with WeddingManor.com! เปนหัวขอที่ครอบคลุมเนื้อความทั้งหมดของ passage นี้Passage 2 (ขอ 61-63)61) 4ตอบ ขอ4) The loud noise from the car frightend him. ประโยคแรก แปลวา เมื่อผมออกมาจากรานคา ผมก็ตอง ตกใจสุดขีดกับเสียงแผดสุดแสบแกวหูจากแตรรถยนต62) 4ตอบ ขอ4) The dog warned his master to hurry up. จาก passage สุนขในรถบีบแตรรถยนตเรียกเจาของ โดยถา ั สุนัขพูดได คงกําลังบอกวา กลับมาขึนรถเสียที ผมรอนานแลวนะ สวนเจาของก็รูตัววาเปนสุนัขของตนที่บีบแตร ้ จึงรับออกมาจากรานคา แลวตะโกนบอกสุนัขวา เดี๋ยวกอน จะไปเดี๋ยวนี้ละ63) 1ตอบ ขอ1) The dog was left alone in the car. จากเนื้อเรื่องใน passage นี้ พอจะสรุปไดวา สุนัขถูกทิงใหอยูตัว ้ เดียวในรถยนตPassage 3 (ขอ 64-65)64) 1ตอบ ขอ1) Depression causes diabetes. คําตอบอยูหลังเครื่องหมาย dash ซึ่งขยายขอความดานหนา ในทีนี้ ่ passage เขียนวา that is, that depression may lead to diabetes ซึ่งมีความหมายตรงกันกับ ขอ1 www.kengdee.com 11
 12. 12. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 254965) 4ตอบ ขอ4) Argumentative รูปแบบการเขียนของ passage นี้ เปนการบอกขอมูลที่เปนที่เชื่อถือยอมรับกันอยูใน ปจจุบันแลววาเปนอยางไร จากนันใสขอมูลที่ผูเขียนคิดแยงเขามาโดยมีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งการเขียนใน ้ ลักษณะนี้ เปนการเขียนแบบ ArgumentativePassage 4 (ขอ 66-70)66) 2ตอบ ขอ2) Ateeque was an Afghan suicide bomber. Ateeque เปนนักศึกษาชาวอัฟกานิสถาน ที่มาเรียนใน อังกฤษ มิใชมอระเบิดฆาตัวตาย ื67) 2ตอบ ขอ2) Mournful อาจารยและเพื่อนๆของ Ateeque ลวนเศราเสียใจกับการเสียชีวิตของเขา68) 3ตอบ ขอ3) Ateeque was killed in the country where he thought he would be safe. คําพูดเสียดสีที่มีใน passage คือ Arteeque ถูกฆาตายในประเทศที่เขาคิดวาเขาจะไดรับความปลอดภัย69) 3ตอบ ขอ3) Afghan Refugee among Victims. โดยรวม passage นี้กลาวถึง Arteeque ดังนัน headlineจึงควรพูด ้ ถึงผูอพยพชาวอัฟกานิสถานที่มาตกเปนเหยื่อของการกอการราย70) 4ตอบ ขอ4) Out of the frying pan into the fire. หมายถึง หนีเสือปะจระเขนั่นเอง www.kengdee.com 12
 13. 13. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 2549ขอ 71-80 : Reading (A Long Passage)71) 3ตอบ ขอ3) $13,500 จาก passage Zayed ฟองกลับเพื่อนบานวาทําใหเธอเครียดและน้ําหนักลด ไดเงิน$13,50072) 4ตอบ ขอ4) was more successful in the end. สามารถเปรียบเปนสํานวนของไทยไดวา หัวเราะทีหลังดังกวา73) 2ตอบ ขอ2) They are unaware of their habit. เพราะคนที่กรนไมรูตัวขณะที่เขากําลังกรนอยู74) 1ตอบ ขอ1) Sleep apnea ในยอหนาที่ 3 กลาวถึง ภาวะการหยุดหายใจชั่วคราวขณะหลับ75) 1ตอบ ขอ1) Snoring สิ่งที่ทาใหเกิดเสียงในเวลากลางคืน ก็คือ การกรน นันเอง ํ ่76) 3ตอบ ขอ3) Try breathing masks. ขอเดียวที่มิไดเปนการเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต คือ ใชหนากากหายใจ เพราะเพียงแค ใสหนากากเขาไป เพื่อลดเสียงกรนตอนนอนใหฟงดูเบาลงเทานั้น ไมไดเปลี่ยนพฤติกรรมแตอยางใด www.kengdee.com 13
 14. 14. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 254977) 2ตอบ ขอ2) Doctors ประโยคดังกลาว แปลวา ถาหากไมไดผลใหปรึกษาแพทย พวกเขา(แพทย)จะมีวิธีมากมายทีจะ ่ ใหคุณลองใชเพื่อรักษาอาการกรน78) 2ตอบ ขอ2) Getting enough sleep. ผูเขียนแทรกอารมณขันเขาไปในยอหนาสุดทายดวยการบอกใหผทมีอาการนอน ู ี่ กรนนอนหลับใหเพียงพอ ซึงถาเปนแบบนันจริง คนรอบขางคงไมตองหลับไมตองนอน เนื่องจาตองทนฟงเสียง ่ ้ กรนตลอดการหลับของนักกรนเหลานี้79) 3ตอบ ขอ3) Micro-arousal activities เนื้อความในยอหนาที่ 4 โดยใจความหลักแลว กลาวถึงอาการตื่นเปนพักๆของผู ที่มีอาการกรนหนักมากจนเกิดเปนภาวะหยุดหายใจชั่วคราว ซึ่งทําใหคนไขมีอาการเหมือนคนไมไดนอน เรียก ลักษณะอาการแบบนี้วา Micro-arousal activities80) 1ตอบ ขอ1) Lying on the back. จากยอหนาที่ 5 มีการประดิษฐชุดฟอรมปองกันการกรนของทหารขึ้น โดยเย็บลูก กระสุนเหล็กขนาดใหญติดกับชุดฟอรมทางดานหลัง ทําใหทหารที่นอนกรนเหลานั้นไมสามารถนอนหงายได จากขอความนี้ จึงหมายความวา อาการนอนกรนจะเกิดขึ้นเมื่อผูปวยนอนหงายขอ 81-85 : Speed Reading81) 2ตอบ ขอ2) 2252 Metroliner ดูที่ชอง Duration ที่ใชเวลานอยที่สุด คือ 2 ชัวโมง 50 นาที ่82) 1ตอบ ขอ1) 54 Vermonter ดูชอง Scheduled Arrival ที่เวลาใกลเที่ยงมากที่สุด ซึงก็คือเวลาของ 54 Vermonter เวลา  ่ 10:45 am www.kengdee.com 14
 15. 15. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 254983) 1ตอบ ขอ1) 160 and 76 Regional Services ดูที่ชอง Duration ที่ใชเวลาในการเดินทางเทากัน คือ 3 ชัวโมง 20 นาที ่ 84) 4 ตอบ ขอ4) 76 Regional Service takes shorter time than 150 Regional Services. เทียบดูจากชอง Duration 76 Regional Service ใชเวลาในการเดินทางนอยกวา 150 Regional Services จริง 85) 2 ตอบ ขอ2) 76 Regional Service ดูจากชอง Scheduled Departure และชอง Scheduled ArrivalPart Two (15 Points)Uขอ 86-100 : Error IdentificationU86) 2ตอบ a few แกเปน a little เนื่องจาก production เปนคํานามที่นบไมได ตองใชกับ a little ั87) 4ตอบ polite แกเปน politely ตําแหนงนี้ตองการคํา adverb ดังนั้น ตองใชคําวา politely88) 3ตอบ gestapo แกเปน Gestapo ชื่อเฉพาะตองเขียนขึ้นตนดวยตัวใหญเสมอ89) 2ตอบ succeed แกเปน success เนื่องจาก possessive pronoun + noun เสมอ ดังนันตองเปลี่ยน succeed (V) ้ เปน success (N) www.kengdee.com 15
 16. 16. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 254990) 3ตอบ remain แกเปน remains ประโยคนี้เปน Present Simple Tense ประธานของประโยค คือ Poaching ซึ่งเปน เอกพจน ดังนัน กริยาตองเติม s กลายเปน remains ้91) 2ตอบ welcome แกเปน is welcomed เนื่องจาก the birth of a girl ไมสามารถทํากริยา welcome ได จึงตอง เปลี่ยนเปน passive voice วา is welcomed92) 2ตอบ the big แกเปน the biggest ถาหากใช the big storm แบบในโจทย จะแปลวา พายุเฮอริเคน Katrina เปนพายุ เพียงลูกเดียวที่เคยพัดผาน New Orleans และอาวแมกซิโก แตในความจริงไมไดเปนเชนนัน ดังนั้น หากจะแก ้ ใหแปลวา พายุเฮอริเคน Katrina เปนพายุลกใหญอกลูกหนึ่งที่เคยพัดผาน New Orleans และอาวแมกซิโก ู ี จะตองใช a big storm หรือไมกใช the biggest storm ็93) 1ตอบ Nowaday แกเปน Nowadays คํานี้ตองเติม s เสมอ94) 4ตอบ SMS Message แกเปน SMS Messages จากโจทย มี SMS ถึง 59 ลานขอความ เปนพหูพจน ดังนัน ้ message จึงตองเติม s95) 4ตอบ can guess often แกเปน can often guess เนื่องจาก often เปน adverb of frequency จะอยูหนากริยาแท ของประโยคเสมอ www.kengdee.com 16
 17. 17. ติวออนไลนฟรี! กับเกงดีดอทคอม เฉลยขอสอบ O – Net วิชาภาษาอังกฤษ กุมภาพันธ 254996) 2ตอบ flavor แกเปน flavored ในที่นี้ตองการ adjectives จึงเปลี่ยน flavor เปน flavored ซึ่ง flavored milk แปลวา นมที่ผานการปรุงรสธรรมชาติแลว 97) 4ตอบ in specific time แกเปน at specific times คําวา time หมายความถึง ชวงเวลา ใช at นําหนา และคําวา time ถาเปนเอกพจนจะตองมี a นําหนา แตถาเปนพหูพจนอยางในขอนี้ จะตองเติม s 98) 4ตอบ a bulls’ eye แกเปน on the bull’s eye รอนลงจอด ใชคําวา land on สวน a bulls’ eye แปลวา จุดกลางที่ กําหนดไว เปนเอกพจนและเปนที่ๆกําหนดไวแลวแนนอน ตองใช the bull’s eye ที่ถูกจึงตองเขียนวา on the bull’s eye.99) 4ตอบ medicine แกเปน doctors ประโยคนี้หมายถึงแพทยชาวจีนและแพทยชาวตะวันตก ซึ่งตองใชคําศัพทที่ หมายความถึงคนที่เปนแพทย จึงตองแกเปน physicians หรือ doctors100) 3ตอบ to speak แกเปน speak ตําแหนงนี้ตองการกริยาที่เปนผูกระทํา ดังนัน จึงตองอยูในรูปที่ไมมี to ้ www.kengdee.com 17

×