18 hdduk

316 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
316
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

18 hdduk

 1. 1. DANG BO THANH PH6 HANOIDANG iJy KHOI cAc TRUONG . DANG CONG SAN VIET NAM .D~I HQC, CAO DANG HA N<)I Ha N9i, ngayJ() thimg 05 nam 2012 * S6 .,tf 8 - IID/DUK HlfONGDAN th1}c hi~n Ngh! quy~t H(H ngh! IAn thll trr Ban Chip himh Trung trOng Dang (kh6a XI) "M()t sB vin d~ cftp bach v~ xay d1Jng Dang hi~n nay" Thlc hi~n Hu6ng dfrn s6 04-HD/TU ngay 23/04/2012 cua Thanh uy Ha N()ihu6ng dfin thlc hi~n Nghi quy~t H9i nghi lful thu tu Ban Chfrp hanh Trung uongDang (kh6a XI) "M9t s6 vfrn de cftp bach ve xay dffig Dang hi~n nay", BanThuemg V1 Dang uy Kh6i cac truemg D:;ti h<;>c, Cao dimg Ha N()i hu6ng dfrn thvchi~n Nghi quy~t H9i nghi IAn thu tu Ban Chfrp hanh Trung uong Dang (kh6a XI)trong Dang b9 Kh6i nhu sau: A. TO CH"UC HQC T~P, PHO BIEN, QUAN TRI:¢T NGHJ QUYET Cfrp uy ca sa phd bi~n, quan tri~t Nghi quy~t d~n toan th~ dang vien trongdang b(> theo dling mvc dich, yeu cAu, n(>i dung t:;ti K~ ho~ch sA 26 -KH/DUKngay 29 thang 05 nam 2012 cua Dang uy Kh6i ve h<;>c t?p, quan tri~t va td chucthlc hi~n Nghi quy~t H9i nghi lful thu tu Ban Chfrp hanh Tnmg uong Dang (kh6aXI) "M9t s6 vfrn de cfrp bach ve xay dlllg Dang hi~n nay". B. TO CHUC KIEM DIEM Tl/ PHE BINH v A PHE BiNH I. YEU cAu, PHUONG PliAP TIEN IIANH KfEM DIEM - Thlc hi~n c6 hi~u qua Nghi quy~t H(>i nghi IAn thu tu Ban Chfrp hanhTrung uong Dang (kh6a XI) "M(>t s6 vfrn de cftp bach ve xay dlllg Dang hi~nnay", tr<;>ng tam la ngan ch~n. dAy lui tinh tr~g suy thoai ve tu tu6ng chinh tri~ d:;todue, I6i s6ng cua can b(>, dang vien, nh~m nang cao nang Ivc lanh d:;to, sue chi~ndfru cua cac tb chuc dang va vai tro tien phong guong mfiu cua can b(>, dang vien,tru&c h~t la can b9 lanh d:;to, quan ly cac cftp, cimg c6 niem tin cua dang vien vanhan dan d6i v&i Dang. - Cac cfrp uy cAn chufin bi va tb chuc kiSm diSm chu dao, ti~n hanh nghiemtUC Va th?il tr<;>ng, lam d~n dau ch&c d~n do, bao dam d:;tt k~t qua thlC chfrt; df>ngthai chi d~o, hu6ng dfrn kiSm tra, giam sat ch~t che m6i tb chuc dang, m6i can b(),dang vien, tir dang vien duang chuc d~n dang vien da nghi huu, phai thvc sv tvgiac, trung thvc, khach quan trong kiSm diSm tv phe binh va phe binh. Kien quy~txu ly nghiem nhilng truemg hqp c6 tinh khong tv giac nh?n va sua chua khuy~tdiSm, nhilng truang hqp c6 tinh bao che sai ph:;tm, khuy~t diSm. 1
 2. 2. - Cfrp tren guang m~u, ki€m di€m tru6c d€ cfrp du6i noi theo; t~p th€ ki€mdi€m tru6c, ca nhan ki€m di€m sau; cfrp uy vien, can bQ giu ch(rc V1 lanh 0~0, qmlnly ki€m di€m tru6c, dang vien ki€m di€m sau. II. DOl TUQNG KIEM DIEM VA NOI KIEM DIEM 1. D6i ttrqng ki~m di~m Cac cfrp uy, t6 chuc dang, t~p th~ lanh d~o ca quan, dan vj va m6i can b9dang vien trong toan Dang b9 d~u phiti tiSn hanh ki€m diSm, tv phe binh va phebinh. 2. NOi ki~m di~m - Cac d6ng chi Uy vien Ban Thuemg V1 Dang uy Kh6i kiSm diSm 6 chi b9nai cong tac va Ban Thuemg V1 Dang uy Kh6i (d6i v6i cac d6ng chi Uy vi en BTVkiem nhi~m ngoai kiSm di~m 6 BTV Dang uy Kh6i, tiSn hanh ki€m di€m ca 6 BanChfrp hanh Dang b9 Truemg v6i tu each la Uy vien Ban Chfrp hanh Dang b9Truemg). - Cac d6ng chi Uy vien Ban Chfrp hanh Dang b9 Kh6i kiSm diSm 6 chi b9nai cong tac va Ban Chfrp hanh Dang b9 Kh6i (d6i v6i cac d6ng chi Uy vi en BanChfrp hanh Dang b9 Kh6i kiem nhi~m ngoai kiSm diSm 6 Ban Chfrp hanh Dang b9Kh6i tiSn hanh kiSm diSm ca 6 Ban Chfrp hanh Dang uy Truemg v6i tu each la Uyvien Ban Chfrp hanh Dang b9 Truemg). - Cac d6ng chi uy vien Ban Chfrp hanh Dang b9 Truemg kiSm diSm 6 chi b9nai cong tac va 6 Dang uy Truemg. Cac dfJng chi dang vien la Hi~u tru6ng, Ph6Hi~u tru6ng khong la Uy vien Ban Chfrp hanh Dang b9 Truemg kiSm diSm 6 chi b9nai cong tac va 6 t~p thS lanh d~o nha truemg (g6m Ban Giam hi~u, Chu tich h<)i,doan th8 chinh tri - xa h9i nha truemg). - Ngoai nhllng nai ki€m di€m neu tren, cac dang vien tham gia cac t6 chuckhac v6i cuang vi la nguai dting dAu ki€m diSm 6 t~p thS lanh d~o cac t6 chuc d6v~ trach nhi~m cua ca nhan truac nhllng thisu sot, khuyst di~m trong Ianh d~o, chid~o, ai~u hanh cua t~p th8 lanh d~o t6 chuc do. III. N<)I DUNG KIEM DIEM Can cu vao 3 vfrn d~ cfrp bach rna Nghj quySt Trung uang 4 da chi ro va Quydjnh s6 47-QD/TW ngay 1/11/2011 cua Ban Chfrp hanh Trung uang (kh6a XI) v~nhOng di~u dang vien khong duqc lam, ct6i chiSu v&i tinh hinh hi~n t~i cua cfip uy,t6 chuc va ca nhan, co lien h~ ctsn nhOng nam truac do dS kiSm ai8m, tv phe binhva phe binh; lam ro t~i sao nhfrng h~ ch€, khuySt diSm da chi ra nhi~u nam nay,nhung ch~m kh~c phlc, c6 m~t l~i ySu kern, phuc t~p them: 2
 3. 3. 1. V~ diu tranh ngan chijn, diy lui tinh tqmg suy tho~ii v~ tU tUOngchinb trj, d~o dtfc, IAi sAng trong can b(), dang vien, trU&C h~t Ia can b() lanhd~o, quan ly cac cAp, d~ nang cao nang li}C lanb d~o, StfC cbi~n diu cua Dang - Bi~u hi~n suy thmii tu tu6ng chinh tri la phai nh~t ly tu6ng each m~gkhong kien dinh mvc tieu d()c l?p dan t()c g~n v6i con duemg xa h(>i chu nghTa, saslit y chi chi6n dfiu, thfiy dling khong bao v~, thfiy sai khong dfiu tranh, khong lamtron bbn ph?il, chuc trach duqc giao, khong thvc hi~n dung cac nguyen t~c tb chuc,sinh ho~t dang; la dao d()ng, rna h6, mAt phuang huang, cho rfulg theo con duemgnao, xa h()i nao cling duqc, phv hQa theo nh?n thuc sai trai, quan di~m l~ch l~c; lan6i va lam trai Cuang llnh, Di€u 1~, nghi quy@t, quy dinh cua Dang, th?m chi a dua,xuyen t~c, hoi den ... - Bi~u hi~n suy thoai v€ d~o due, h~i s6ng la sa vao chu nghTa ca nhan, s6ngich ky, thgc dlflg, vvlqi, lo vun ven cho ban than va gia dinh, khong cony thuc h@tlong vi nu6c, vi dan, d~ vq ( ch6ng), con, anh, chi, em ru()t lqi dlflg chuc quy€n cuaminh trvc lqi, ti@n than; la ca h()i, ham danh, ch~y chuc, ch~y quy€n, ch~y ch6,ch~y t()i, ch~y tubi, ch~y bAng cAp ... ; la d6 Icy., kim eva dia vi, eve b(), be phat, gaymAt doan k@t trong Dang; la quan lieu, xa dan, vo cam tru6c kh6 khan; la kieung~o, tv phv, gia tru6ng, d()c doan, my ti~n, vo tb chuc, tham nhfing, lang phi, s6ngxa hoa, hu6ng l?c. - Yeu cfiu ki~m di~m, lam ro nhfrng bi~u hi~n, mired() suy thoai v€ tu tu6ngchinh tri, v€ d~o due I6i s6ng cua tb chuc dang va can b() dang vien; ki~m di~mvi~c thvc hi~n Quy dinh v€ di€u dang vien khong duqc lam; phan tich nhfingnguyen nhan, xac djnh trach nhi~m cua t?p th~, ca nhan va phuang huang dfiu tranhngan ch~, dfiy lui tinh tr~g suy thoai. 2.V~ xay dfllg d()i ngti can b() tanh d~o, quan ly cac cAp dap frng yeucfiu cua Sl) nghi~p cong nghi~p boa, hi~n d~i boa va b()i nb~p quAe t~ - Ki~m di~m lam ro nhfrng y@u kern cua t?p th~ va ca nhan trong cong tac tbchuc can b(), vi~c thvc hi~n nhfrng nguyen t~c t?p trung dan chu trong cong tac canb(). Lam ro tinh tr~g c6 phai vi ngueri la sinh them tb chuc, sinh them chi tieu, biench6 khong? - Ki~m di~m trong cfip uy, tb chuc dan vi; can b() lanh d~o, quan ly, tru6ch@t la nguai dfrng dftu c6 tinh tr~g d()c doan, mfit dan chu, eve b() dia phuangtrong danh gia, quy ho~ch, bb nhi~m, b6 tri, su dvng can b() khong? C6 tac d()ngho~c bi tac d()ng trong bb nhi~m can b(>, nhfit la d6i v6i nhfrng ngueri than, quenkhong? - T~p th~, ca nhan can b(>, dang vien da thgc Sf kien quy6t dfiu tranh v6inhfing bi~u hi~n sai trai trong cong tac can b(> chua? Xac dinh trach nhi~m cua t?pth~, ca nhan va giai phap kh~c phvc nhfrng thi6u s6t, khuy@t di~m trong cong taccan b(>. 3
 4. 4. 3. v~ xac dinh ro thAm quy~n, trach nhi~m ngum dung ddu cAp uy,chinh quy~n trong mAi quan h~ vOi t~p th~ c~p uy, t~p th~ Hinh d~o CO quan,dO"D vj; tiSp t1}.c d&i m&i phuO"Dg thllc Ianh d~o cua Dang. KiSm diSm chi r5 nhtmg h~ ch~, khuy~t diSm trong thgc hi~n nguyen t~c"t?p thS lanh d~o, ca nhan ph} tnich". Vi~c C1 thS h6a va thgc hi~n nguyen t~c "t?pthS lanh d~o, ca nhan ph1 trach" nhu th~ nao? Lam ro quyen h~, trach nhi~m cuat?p th6 va ca nhan, nhAt la quyen h~, trach nhi~m cua ca nhan nguai dl.ffig d~u cfrpuy, chinh quyen, t6 chuc doan the chinh tri- xa h9i trong cong tac can bQ, trong chid~o thgc hi~n cong tac dao t~o, trong quan ly tai chinh, tai san, dfrt dai ... C6 tinhtr~ng lgi dlflg danh nghia t?p the de ap d?t y d6 ca nhan khong? Xac dinh nguyennhful, trach nhi~m cua t?p the, ca nhful Va giai phap kh~c ph}C nhfing thi~u sot,khuy~t diSm. Trang ba n(Ji dung tren, npi dung thu nhOt Ia trpng tam, xuyen suat, nencdn ai sau kiim aiim. DAi vOi t~p th~: - Da c6 nhtmg chu truong, bi~n phap gi dS Hinh d~o xay dlIlg l?p truang tutu6ng chinh tri cho can bQ, dang vien? Vi~c quan ly, kiSm tra, giam sat can bQ,dang vien thgc hi~n Quy djnh ve nhilng dieu dang vien khong dugc lam nhu th~nao? Da c6 hinh thuc, bi~n phap gi trong phat hi~n, giao dlc, dfru tranh ngan ch?nsuy thoai tu tu6ng chinh trj, phfun chfrt d~o due ldi sdng ddi v6i t6 chuc dang vadang vien thu<?c cAp minh quan ly? N9i b9 cAp uy, t6 chuc dang c6 biSu hi~n mfrtdoan k~t ho?c c6 mfrt doan k~t khong? Khi c6 tinh hinh, V1 vi~c sai s6t, vi ph~xay ra da thgc Sf th~ng th~n tg phe binh va phe binh chua? Da thgc Sf quy~t tamxem xet, giai quy~t dm diSm nhtmg sai s6t, khuy~t diSm n6i c(>m, nhiing V1 vi~ctham nhiing tieu ClJC rna du lu?n quan tam, buc xuc chua? Nguyen nhan, trachnhi~m cua t?p ths, ca nhan, cua nguai dl.ffig d~u ve tinh tr~g can b9, dang vien suythoai va giai phap ngan ch?n, d~y lui tinh tr~g suy thoai. - Trong lanh d~o xay dlIlg d9i ngii can bQ, da thgc hi~n quy djnh cua Dangva Nha nu6c ve cong tac t6 chuc va can b9 nhu th~ nao? Da thgc hi~n va v?n dlngnghi quy~t, chi thi cua Trung uong de ra nhtmg chu truong, giai phap gi? Cong tacdanh gia, quy ho~ch, luan chuySn, dao t~o can b9 a dja phuong, ca quan, dan vi dathgc chAt chua? D9i ngii can b9 lanh d~o, quan ly da dap l.ffig yeu c~u, nhi~m V1chinh trj cua ca quan, don vi chua? KiSm diSm lam ro nhtmg truang hQP b6 nhi~m,de b~t, b6 tri can bQ khong dting nguai, dung vi~c lam anh hu6ng d~n uy tin cua t6chuc va Sf phat triSn cua CO quan, don vj. Xac djnh nguyen nhan, trach nhi~m cuat~p thS, ca nhan ve nhtmg thi~u sot, khuy~t diSm va phuang huang kh~c phJc. - KiSm diSm vi~c thgc hi~n quy ch@ lam vi~c; thgc hi~n nguyen t~c t~p trungdan chu; trach nhi~m cua t?p th€ trong vi~c thao Iu?n va ban hanh cac quy@t dinh vecong tac can b(>, cac chu truong ve cong tac giao dlc dao t~o ... KiSm diSm ca nhan 4
 5. 5. nguai dUng dfiu c6 bi@u hi~n d9c do an, gia truang, "IAn san", quy~t d!nh ho~c chid~o khong d(mg thdm quy~n, tnich nhi~m duqc giao. C6 d@ mAt doan k~t n9i b9keo dai khong? C6 ch~m xu ly ho~c xu ly khong dm di@m cac V1 vi~c tieu eve,tham nhung, d@ du Iu~n di nghi khong? Quan h~ giua nguai dUng dfiu cAp uy vachinh quy~n da thvc sv doan k~t, th6ng nhAt chua? N~u d@ xay ta mau thuful thitrach nhi~m cua t~p th@ d~n dau? .. Da thvc sv dan chu trong sinh ho~t dang, trongcong tac can b9 (danh gia, quy ho~ch, luan chuy6n, b6 tri, sir dl,lng, khen thuang,ky lu~t va thvc hi~n chinh sach can b9 .. ) va trong quy~t d!nh cac chu truong, chinhsach, cac chuang trinh, dv an dfiu tu chua? Nguyen nhan, trach nhi~m cua t~p th6Va bi~n phap kh~c phl,lC. DBi v6i ca nhan - Tv giac, nghiem rue ki6m di6m, tv phe binh va phe binh theo 3 n9i dungN gh! quy~t neu va Quy djnh v~ nhfrng di~u dang vi en khong duqc lam; v~ n9i dunggop y cua cac t6 chuc, ca nhan va gqi y cua cAp tren (n~u co) d6i vai ca nhan minh;ki6m di6m trach nhi~m ca nhan v~ nhfrng g6p y ho~c gqi y (n~u c6) d6i v6i t~p th@va v~ nhfrng thi~u s6t, khuy~t di@m cua t~p th6. - Ca nhan phai tv giac, trung thgc soi xet minh v€ cac m~t: tu tu6ng chinhtri, d~o due, 16i s6ng (theo cac bi@u hi~n neu t~i di@m 1, Ml,lc III, phfin B); c6 thaid9 tinh thfin thu th~ nao trong dciu tranh, phe phan cac quan di6m, vi~c lam sai, traiCuong linh, Dieu 1~, nghi quy~t, quy ch~, quy dinh cua Dang? Trang y thfrc va vi~clam C1 th6 da d~t lqi ich chung len tren lgi ich cua ca nhan chua? Da thvc sv ticheve dftu tranh chdng tham nhfing, lang phi, tieu eve chua? Doan k~t n9i b9 da tdtchua? Da trung thvc trong ki@m di@m tv phe binh va phe binh, ke khai tai sanchua? C6 d@ vg (ch6ng), con, anh, chi, em ru9t lgi dl,lng chfrc V1 d@ trl,lc lgi " ...khong ? - Ddi v6i ca nhan la cfrp uy vien, la can b9 lanh d~o, quan ly cac cfrp dmki@m di€m sau quyen h~ va trach nhi~m ca nhan trong thvc hi~n chuc trach, nhi~mVl,l duqc giao. Vi~c thvc thi quyen h~n va trach nhi~m cua nguai dUng dfiu ccip uy,t6 chfrc dang, thu truang ca quan, don vi trong mdi quan h~ v6i quy€n h~n, trachnhi~m CUa t~p th@, cftp uy, tf> chfrc dang, t~p th@ lanh d~O CO quan, don vi nhu th~nao? Va cfin lien h~, ki€m di6m trach nhi~m cua ca nhan tham gia cimg t~p th€ thaolu~ va quy~t dinh cac vein de lien quan d~n n9i dung C1 thS (neu t~i diSm 2, di6m 3mvc III, phfin B); xac dinh ro trach nhi~m cua ca nhan v€ nhfrng thi€u s6t, khuy€tdiSm cua t~p th6 va phuang huang, bi~n phap kh~c phvc. IV.CACHLAM Ban Thuang V1 .Dang uy Khdi, cac ccip uy trvc thu9c tfTC ti€p chi d~o ti~nhanh kiSm diSm tv phe binh va phe binh theo 3 bu6c C1 th6 nhu sau: 5
 6. 6. BUOC 1. LAY Y KIEN GOP Y CUA cAc TO CmJC, cA NHAN VA GQI Y KIEM DIEM 1. PhuO"ng phap lfty y ki~n gop y - L§.y y ki~n cua t6 chuc bfug each giri van ban neu ro mvc dich, yeu cAu,n()i dung, thai gian thvc hi~n, nai nh~; y ki~n gop y cua t~p thS dugc thao lu~,thtmg nh§.t va th8 hi~n b&ng van ban, do d~i di~n Ianh d~o c§.p uykY ten, dong d§.u,gui vS nai nh~. - L§.y y ki~n cua ca nhan b&ng each mai h<;>p neu ro mvc dich, yeu c~u, n()idung thai gian thvc hi~n, nai nh~ va phat phi~u xin y ki~n d8 ca nhan gop y trvcti~p va phi~u, gui vs nai nh~. y- ki~n gop y cua ca nhan thvc hi~n b&ng van ban,ghi ro hQ va ten, dja chi cua nguai gop y va cua t6 chuc, ca nh§n dugc gop y. yki~n gop y d6i voi ca nhan thu<?c c§.p uy cAp nao nao thi gui vs cAp uy do dS t~phqp. D6i v6i gop y ca nh§n Uy vien Ban Thuang V1, Uy vien Ban Chfrp hanh Dangb() K.h6i giri qua d6ng chi Tru6ng Ban T6 chuc Dang uy K.h6i t6ng hqp bao caoBan Thuang V1 Dang uy K.h6i (Thanh ziy co huang ddn mJu phi~u ad thlfc hi¢nthfmg nhdt trong toan Dang b9 Thanh ph6). - Vi~c lfry y ki~n gop y cua ca nhan cac d6ng chi nguyen la cfrp uy vien, thutru6ng cac CO quan, don vi da nghi huu: .chi ti~n hanh I§.y y ki~n gop y cua cacd6ng chi nghi huu t~i don vi do (khong nhfrt thi~t phai I§.y y ki~n cac d6ng chi dachuySn cong tac khac tru6c khi nghi huu). 2. Liy y ki~n gop y vao ki~m di~m ttAi v6i t~p th~ va ca nhan - Ban Thuang V1 Dang uy K.h6i lfry y ki~n gop y cua t~p thS lanh d~o cacban Dang, Van phong Thanh uy; Ban Can Sf Dang Uy ban Nhan dan Thanh ph6,Dang doan H()i d6ng nhan dan thanh ph6; cfrp uy va lanh d~o cua cac don vi trvcthu()c. L§.y y ki~n cua ca nhan g6m: cac d6ng chi da nghi huu nguyen la Bi thu, PhoBi thu Dang uy K.h6i. - Ban Chfrp hanh Dang b9 CO sa t6 chuc lfry y ki~n dong gop cua cac t~p thSlanh d~o cac ban Bang, Van phong Dang uy K.h6i; Ban Can sv Dang b(), nganh chuquan; chi uy va lanh d~o cua cac don vi trvc thu()c. Lfry y ki~n cua ca nhan g6m:cac d6ng chi da nghi huu nguyen la Hi~u tru6ng, Pho hi~u tru6ng, Bi thu, Pho Bithu Dang b9 truang. 3. GQi y va chi d~o ciia Ban Thtrimg Vl}. Dang iiy KhBi. - Can cu vao tinh hinh C1 thS cua cfrp uy, t6 chuc dang, Ban Thuang V1Dang uy Kh6i chi d~o chufui bi ggi y kiSm diSm va ti~n hanh ggi y kiSm di8m d6ivoi t~p th8, ca nhan (n~u xet thfiy c~ thi~t) va phan cong Uy vien thuang vv theodoi, chi d~o, kiSm tra vi~c kiSm di8m cua cfrp du6i. sa - Dang uy cfrp CO ggi y kiSm di8m d6i v6i chi b9 va dang vien thu()c cfrpminh quan ly n~u xet thfry c~n thi~t; chi uy ggi y ki8m diSm d6i v6i dang vien n~uxet thfiy c~n thi~t. 6 don vi nsu co nhfmg truang hgp n6i c9m, phuc t~p, xet thfiyc~ thi~t thi cfip uy cfip tren trvc ti~p ho?c cAp uy quan Iy can b9 ggi y kiSm diSm. 6
 7. 7. BtJOC 2. TIEP THU YKIEN GOP Y, xAY DlfNG BAO cAo KIEM DIEM CUA T~P THE,cA NilAN v ATIEN HANH KIEM DIEM Sau khi t6ng hqp ti6p thu y ki6n gop y, Ban Thuemg Vl, cap uy CO so, t?pthS Uinh d~a CO quan, dan vi va tmg ca nhan dm cu vaa n9i dung kiSm diSm neutren va quy djnh vS nhtmg diSu dimg vien khong duqc lam d~ chu~n bj baa caakiSm di~m cua t?p th~ va ki~m di~m ca nhan. N9i dung ki~m di~m cfrn di sau lam ro nhfmg vfin duqc gop y, gqi y (n6uco), tra lai thfulg vaa cac cau hoi, cac n9i dung ki~m di~m neu trang Hu6ng dful;chi ro uu diem, khuy6t diem, phan tich nguyen nhan, xac djnh trach nhi~m cua t?pthe, ca nhan va dS ra 19 trinh, phuang hu6ng, bi~n phap kh~c phvc; sau d6 ti6n hanhki~m di~m thea trinh tv sau: - Ti6n hanh ki~m di~m t?p th~ tru&c, kiSm diSm ca nhan sau. Baa caa ki~mdi~m cua t?p th~ phai giri tru&c (it nhat 5 ngay) dS cac thanh vien Hinh d~a nghienCUu k), chuful bi gop y. D6ng chi Bi thu cap uy chu tri kiSm di~m, din cu vaa 3 n9idung Nghi quy6t Trung uang 4 neu, y ki6n d6ng gop cua cac t6 chuc, ca nhan d~ki~m diSm, t¥ phe binh va phe binh; danb gia, lam ro nhtmg h~ ch6, khuyst di~mvS cong tac xay dlJllg Dang va nguyen nhan, dS ra phuang hu6ng kh~c phvc, lamCO SO cha vi~c ki~m diem, t1 phe binh Va phe binh cua ca nhan. - Ti6n hanh ki~m di~m ca nhan nguai dllng d~u tru&c, cac thanh vien khacsau. Tmg ca nhan trinh bay ban tv ki~m di~m tru&c t?p th~, d~ cac thanh vien khacgop y tflJc ti6p t~i h9i nghj; sau d6 ca nhan ti6p thu va haan thi~n ban kiem di~m. - Can b9 dlJ, thea doi cac h9i nghi kiem di~m: + H9i nghi ki~m di~m cua Ban Thuemg Vl Dang uy Kh6i phai co d~i di~ncac ban Dang Thanh uy dlJ, thea doi. + Ban Thuemg Vl Dang uy Kh6i eli can b9 dlJ, thea doi h9i nghi ki~m di~mcua Ban Chap hanh, Hinh d~a truemg tflJc thu9c. + Cap uy CO SO eli can bQ dl,f, thea doi h9i nghj ki~m di~m dang vien 0 cacchi b9 tflJc thu9c. BtJOC 3. BAO cAo, THONG BAO, TIEP THU Y KIEN GOP Y SAU KHI KIEM DIEM Sau khi haan thanh ki~m di~m dang uy truemg baa caa k6t qua ki~m di~mv&i Ban Thuang V1 Dang uy Kh6i, d6ng thai baa caa Ban Can SlJ Dang b9, nganhchu quan bi6t; va thong baa, tiSp thu y ki6n gop y cua t?p th~, ca nhan. cv the nhusau: 1. T~p th~ va ca nhan {y cAp dtr6i bao cao k~t qua ki~m di~m v6i cAp tren 1.1. N{)i dung bao cao cua t~p th~ 7
 8. 8. - T6ng hqp v~ tinh hinh, uu diem, khuy~t diem trong t6 chuc kiSm diSm;danh gia chung v~ k~t qua kism dism cua cfip uy, t6 chuc dang nha truang. - K~t qua kiem diem cua t~p the; chi ro nhtmg uu diem; phan tich ro khuy~tdiem, nguyen nhan, tnich nhi~m cua t~p the, cua ca nhan v~ nhfrng khuy~t diem,y~u kern ddi v6i 03 n(>i dung Nghj quy~t Trung uong 4 theo Huang dful cua BanThuemg vv Dang uy Khdi. - L9 trinh, phuang huang, bi~n phap cv the de kh~c phvc khuy~t diem, y~ukern. - D~ xufrt, ki~n nghi, rut kinh nghi~m v~ phuang phap, each thfrc t6 chfrckiem diem cac lful ti~p theo. 1.2. N()i dung bao cao cua ca nbiin - Kiem diem, n;r phe binh v~ 3 n<)i dung Nghi quy~t Trung uong 4 va vi~cthvc hi~n Quy dinh v~ nhfrng di~u dang vien khong dugc lam; chi ro uu diem; phantich ro khuy~t diem va nguyen nhan. - L9 trinh, phuang huang, bi~n phap cv thS dS kh~c phv khuy~t diem, y~ukern. 2. Thong bao, ti~p thu gop y cua t~p th~ va ca nhan Vi~c thong bao ti~p thu gop y cua t~p the va ca nhan thu<)c thanh phfin lfry yki~n nhu sau: - Thong bao, ti~p thu gop y cua t~p thS bing van ban gui d~n t~p thS do. -Thong bao, ti~p thu gop y cua ca nhan thl,lC hi~n v6i cac hinh thfrc phu hqp:co ths bing van ban; co the cu d~i di~n cfip uy g~p thong bao, trao d6i qua di~ntho~i, h{)p thu di~n tir ... V. TIEN D(> THlfC HI:E:N Ban Thuang Vl Dang uy Khdi ti~n hanh kiSm diSm trong thang 8,9/2012. Cfip uy ca sa va dang vien: ti~n hanh kiSm diSm trong thang 9 10 va1112012. C. TO CUUC THl/C HI:E:N Can cfr huang dfrn cua Ban Thuemg V1 Dang uy Khdi, cfip uy ca sa xaydl,Xllg kS ho~ch th1,1c hi~n; vira t6 chfrc ti~n hanh kiSm diSm cua cfip minh dam baodung ffilC dich, yeu cfiu, n{)i dung, quy trinh Va ti~n d{) k~ ho~ch; chu d{)ng phf>ihqp v&i Ban T6 chuc Dang uy Kh6i v~ thai gian t6 chfrc h{)i nghi kiSm diSm a cfipminh dS bao cao Ban Thuang V1 Dang uy Kh6i cu can b{) dl,X, chi d~o, theo doi. 1. Ban Thuang v-v Dang uy Kh6i chi d~o kiSm diSm b6 sung ho~c ti~n hanhkiSm diSm l~i d6i v&i t~p thS cfip uy, t6 chfrc dang trvc thu<)c Dang b9 Kh6i va ca 8
 9. 9. --------------·· --·-·--·---- nhan can b9 di~n Ban Thuemg Vl;l Dang uy Kh&i quan ly, n~u xet th~y ki6m diSm khong d~t yeu c~u quy dinh. 2. Qua ki€rn di€m, n&u xet th~y t6 ch(r~ ya ~<Lnhan c6 vi ph~rn d~n muc phai xu ly thi thvc hi~n xu ly theo phan c&p quan ly va theo quy djnh cua Dang va phap lu?t Nha nu&c. 3. K&t qua ki6m di6rn l~n nay la din Clr xern xet, sang lQC va xay dvng d(>i ngu can b9 cua c~p uy, t6 chile dang a timg dan vi, g~n v&i quy ho~ch c~p uy va quy ho?ch cac chile danh Hinh d~o, quan ly. Sau dqt ki6rn diSm nay, vi~c thvc hi~n ch& d9 kiSrn diSrn tv phe binh va phe binh theo tinh th~n Nghi quybt Trung uang 4 (kh6a XI) duqc thvc hi~n thuang xuyen h~ng nam, g~n v&i ki€m di6rn theo chuc trach, nhi~rn vv duqc giao. 4. V~ thvc hi~n ch& d(> bao cao: sau khi hoan thanh ki€rn di6rn c&p uy ca sa gui bao cao v~ tinh hinh, k~t qua ki€rn di€m cua c&p uy, t6 chile dang v~ Ban Thuang Vl;l Dang uy Kh6i tru&c ngay 15111/2012 (qua Ban T6 chile Dang uy Kh6i); gui tai li~u kiSrn diSm cua t?p thS, ca nhan can b(> di~n Ban Thuemg vv Dang uy Kh&i quan ly v~ Ban T6 chile Dang uy Kh&i dS theo doi, giarn sat sau ki€rn ctisrn va quan ly theo quy dinh. Chi b9 trvc thu9c t6 chile dang ca sa gui bao cao ki€rn di€m v~ c&p uy truang d€ theo doi, giarn sat va quan ly theo quy dinh. 5. Ngoai nhfrng yeu c~u, n9i dung, quy trinh, each thuc ti~n hanh va thvc hi~n ch& d9 bao cao theo Huang d~n nay cua Ban Thuang Vl;l Dang uy Kh&i; cac ban dang va van phong Dang uy Kh6i c6 trach nhi~m t6ng hqp bao cao k&t qua . thvc hi~n Nghi quy~t va cac van ban huang d~n cua Trung uang theo quy d!nh. Trong qua trinh triSn khai thvc hi~n Huang d~n cua Ban Thuang v1;1 Dang uy Kh&i, n&u c6 kh6 khan, vuang m&c kip thai bao cao Ban Thuang vv Dang uy Kh6i (qua b(> ph?n thuemg trvc chi d~o thvc hi~n Nghi quy&t va Ban T6 chile Dang uy Kh6i) d@ xem xet, giai quy&t./. TIM BAN TRUONG Vl) Nai nhan: ~THV -TTTUHN d~ " - BTC TUHN, BTG TUHN, UBKT TU ~/- Cac d/c UVBCH DBK I bao cao - Cac ban DUK. - Cac tb ch(rc co sa dang tn,rc thu9c (d~ th/h). - Luu. Nguy~n Thj Hmlng 9

×