Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De an-tttn-olap-slide

1,997 views

Published on

OLAP - Luận văn

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De an-tttn-olap-slide

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐH NGOẠI NGỮ TIN HỌC TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT TÌM HIỂU KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: Th.S NGUYỄN PHƢỚC ĐẠI SINH VIÊN THỰC HIỆN: LAI ĐẠI KIỆT LÊ HOÀNG PHƢƠNG NAM
 2. 2. Nội dung trình bày  Phần 1 :Giới thiệu OLAP  Định nghĩa OLAP  Nguyên tắc và đặc trưng Codd  Vì sao sử dụng OLAP  Các thành phần của OLAP  Các loại mô hình dữ liệu đa chiều của OLAP  Phần 2 : Xây dựng hệ thống bán hàng.  Phần 3 : Demo
 3. 3. Giới thiệu OLAP Phần 1:
 4. 4. Định nghĩa OLAP OLAP là từ viết tắt của On-Line Analytical Processing (phân tích trực tuyến) khác với OLTP On- Line Transactional Processing (giao dịch trực tuyến). OLAP thường được định nghĩa bao gồm các đặc điểm đa chiều, hồi đáp nhanh, được diễn tả như 1 sơ đồ hình khối. Các ứng dụng của OLAP khác với các ứng dụng của OLTP ở chổ lưu trữ dữ liệu, cách thức phân tích dữ liệu và cách hiển thị dữ liệu cho người dùng. OLAP cho phép trả lời các câu hỏi phức tạp hơn trong lĩnh vực kinh doanh.
 5. 5. Nguyên tắc và đặc trưng Codd Edgar F. Codd (1923-2003)
 6. 6. Các đặc trƣng cơ bản  Thể hiện ở mức quan niệm đa chiều – Multidimensional Conceptual View.  Tương tác dữ liệu trực quan – Intuitive Data Manipulation.  Tính liên kết với OLAP là trung gian – Accessibility: OLAP as a Mediator  Trích xuất thông tin từng phần và dẫn giải – Batch Extraction vs Interpretive.  Mô hình phân tích OLAP – OLAP Analysis Models  Kiến trúc Client/Server – Client/Server Architecture.  Trong suốt dữ liệu – Transparency  Hỗ trợ đa người dùng – Multi-User Support
 7. 7. Các đặc trƣng đặc biệt  Xử lý dữ liệu chưa chuẩn hoá – Treatment of Non- Normalized Data.z  Lưu trữ kết quả OLAP độc lập với dữ liệu nguồn – Storing OLAP Results: Keeping them Separate from Source Data  Trích xuất giá trị khuyết – Extraction of Missing Values.  Xử lý giá trị khuyết – Treatment of Missing Values.
 8. 8. Các đặc trƣng báo cáo  Báo cáo linh hoạt – Flexible Reporting  Hiển thị báo cáo đồng bộ - Uniform Reporting Performance  Tự động điều chỉnh tầng vật lý – Automatic Adjustment of Physical Level. Các đặc trƣng đa chiều:  Không giới hạn chiều và kết hợp các tầng – Unlimited Dimensions & Aggregation Levels  Không hạn chế các hoạt động nối nhiều chiều – Unrestricted Cross-dimensional Operations.
 9. 9. Tại sao sử dụng OLAP  Nhu cầu thực tế  Tăng lƣu trữ dữ liệu  Dữ liệu so với thông tin  Bố trí dữ liệu
 10. 10. Các thành phần của OLAP
 11. 11. Các thành phần của OLAP  Khối dữ liệu – Cube
 12. 12. Các thành phần của OLAP  Bảng sự kiện – FACT TABLE  Chiều – DIMENSION
 13. 13. Các thành phần của OLAP  Độ đo – MEASURE Các đơn vị đo của khối là các cột trong bảng Fact. Các đơn vị đo lƣờng xác định những giá trị số từ bảng Fact mà đƣợc tổng hợp phân tích nhƣ định giá, trị giá, hoặc số lƣợng bán.
 14. 14. Các mô hình xử lý đa chiều OLAP  Mô hình Multidimensional OLAP(MOLAP)
 15. 15. Các mô hình xử lý đa chiều OLAP  Mô hình Relational OLAP (ROLAP)
 16. 16. Các mô hình xử lý đa chiều OLAP  Mô hình Hybird OLAP (HOLAP)
 17. 17. Phần 2: ỨNG DỤNG OLAP VÀO HỆ THỐNG BÁN HÀNG
 18. 18. Nội dung  Phát biểu bài toán  Sơ đồ Usecase  Mô hình cơ sở dữ liệu OLTP  Mô hình cơ sở dữ liệu OLAP
 19. 19. Phát biểu bài toán  Sử dụng cơ sở dữ liệu của công ty Adventure Work.  Chương trình rút trích từ cơ sở dữ liệu có sẵn.
 20. 20. Sơ đồ Usecase Bao cao doanh thu giua cac doanh thu cua hang Bao cao doanh thu cua hang Bao cao doanh thu ban hang qua mang Bao cao cong viec giua cac nhan viec NQL
 21. 21. Mô hình cơ sở dữ liệu OLTP
 22. 22. Mô hình cơ sở dữ liệu OLAP
 23. 23. Kết luận •Hiểu được tổng quan về hệ thống phân tích dữ liệu trực tuyến OLAP •Thấy được sự khác biệt về cơ sở dữ liệu OLAP và cơ sở dữ liệu truyền thống. •Biết được điểm mạnh của cở sơ dữ liệu OLAP trong việc xử lý phân tích và tổng hợp dữ liệu. Kết quả đạt đƣợc – Phần nghiên cứu
 24. 24. Kết luận Kết quả đạt đƣợc – Phần ứng dụng •Xây dựng được ứng dụng giúp cho nhà quản lý xem được báo cáo tổng hợp kinh doanh. •Vận dụng được các khả năng hổ trợ của OLAP trong việc phân tích tình hình kinh doanh của công ty. •Tạo được các mẫu báo cáo theo ý muốn, tùy vào mục đích và yêu cầu phân tích của người quản lý mà không đòi hỏi phụ thuộc nghiệp vụ.
 25. 25. Kết luận •Chương trình tải giao diện chậm, dẫn đến hiểu lầm tốc độ truy xuất của dữ liệu. •Chưa thể hiện hết những khả năng của OLAP. •Chưa sử dụng khả năng tính toán (calculate) của OLAP để tạo các báo cáo có khả năng tính toán xác suất, thống kê. Hạn chế
 26. 26. Phần 3 DEMO

×