The National Water Conduit

474 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

The National Water Conduit

 1. 1. ‫שמחה בלאס‬ ‫צבי צור ]צ'רה[‬ ‫פנחס ספיר‬ ‫לוי אשכול‬ ‫מתכנן מפעלי המים‬ ‫מנכquot;ל quot;מקורותquot;‬ ‫מזכיר‬ ‫מייסד quot;מקורותquot;‬ ‫וquot;המוביל הארצי quot;‬ ‫7691-4691‬ ‫quot;מקורותquot;‬ ‫ראש הממשלה‬ ‫שר המסחר‬ ‫השלישי של‬ ‫הרמטכquot;ל ה 6 של‬ ‫והתעשייה‬ ‫מדינת ישראל‬ ‫צהquot;ל‬ ‫שר האוצר‬ ‫שר האוצר‬ ‫שר הביטחון‬ ‫המובילים בquot;מוביל הארציquot;‬
 2. 2. ‫קצת היררכיה‬ ‫משרד התשתיות הלאומיות‬ ‫הרשות הממשלתית למים וביוב‬ ‫חברת מקורות‬
 3. 3. ‫מקורות‬ ‫%08 ממי השתייה‬ ‫%07 מסהquot;כ צריכת המים‬ ‫איחוד‬ ‫מפעלים‬ ‫מקורות מים שונים‬ ‫המוביל המלוח‬
 4. 4. ‫:‬ ‫מקורות מים‬ ‫אקוויפר‬ ‫•‬ ‫קידוחים‬ ‫•‬ ‫התפלה‬ ‫•‬ ‫מי נגר‬ ‫•‬ ‫מים עיליים‬ ‫•‬ ‫מי קולחין)שפדquot;ן(‬ ‫•‬ ‫– קדם טיפול – מיכלי אוורור – מיכלי שיקוע - החדרה‬
 5. 5. ‫אבטחת מים‬ ‫טיפול כימי )אלום(‬ ‫טיפול ביולוגי)דגים???!(‬ ‫רשתות סינון‬ ‫אתר אשכול‬ ‫מאגר שיקוע‬ ‫מאגר תפעולי‬ ‫החדרת מים למי התהום ומיהול‬
 6. 6. ‫מהטבלה הבאה אפשר לראות שהריכוזים‬ ‫של הזיהומים יורדים במשך השנים בעקבות‬ ‫הפעולות שדברנו קודם‬ ‫חנקן : אצות וחומר אורגני ---- כלורידים)מליחות(:ניצול יתר‬
 7. 7. ‫המוביל הארצי‬ ‫הטיית הירדן‬ ‫סכר דגניה‬ ‫הכנרת‬ ‫עומק מרבי 64 מטר‬ ‫שטח 561 קמquot;ר‬ ‫קו אדום 312-802 מתחת לפני הים‬ ‫ספיקה‬ ‫‪VS‬‬ ‫הוצאות‬
 8. 8. ‫מקרא‬
 9. 9. ‫איזה חומר???‬ ‫52 טון‬ ‫ריתוך לנקניק)06 מטר(‬ ‫קוטר מעל 3 מטר‬ ‫השטה‬ ‫אורך 5 מטר‬ ‫עבודת האמודאים‬ ‫עומק 6 מטר חפירה‬ ‫חיבורים‬ ‫05 אלף מטר קוב נחצבו‬ ‫ביטון‬ ‫שוחות שאיבה‬ ‫מתחת למפלס הכינרת‬ ‫איטום קירות בבטון‬
 10. 10. ‫עמידה בלחצים )זרם-<קוטר-<לחץ(‬ ‫דפורמציות‬ ‫קוטר‬ ‫חום‬ ‫טבעות‬ ‫ביטון‬ ‫זיפות צינורות לבידוד‬
 11. 11. ‫מפ ול ו ת‬ ‫תקרה‬ ‫אספקה‬ ‫אוויר‬ ‫חשמל‬ ‫שיטפונות ומי תהום ופיתרון‬ ‫תוואי‬ ‫סוג קרקע‬ ‫שרידים‬ ‫בורות‬ ‫שיטות חפירה‬ ‫דחפור‬ ‫נפץ‬ ‫פינוי חומר‬ ‫כיוון ומדידה‬ ‫לחץ מים ואוויר ופתרון‬
 12. 12. ‫חפירה‬ ‫נפץ‬ ‫קידוח‬ ‫מכונה אוטומטית‬ ‫אספלט לבידוד‬ ‫ביטון‬ ‫יישור‬ ‫מדידת פלס‬ ‫בולדוזר וידנית‬ ‫סימון תוואי לטרקטור‬
 13. 13. ‫סיפון עמוד‬ ‫עומק‬ ‫סיפון צלמון‬ ‫שיפוע ובטחון‬ ‫עומק ☺‬ ‫קשירה‬ ‫שיפוע ☺‬ ‫רשת‬ ‫סלע ☺‬ ‫מדרגות‬ ‫קוטר צינור‬ ‫השוואת לחצים ☺‬ ‫הפעלת נפץ‬ ‫דפורמציות ☺‬ ‫כיוון נפילה‬ ‫quot;באגרquot; על מדרגה‬ ‫הובלת צינורות‬ ‫טריילר‬ ‫פסי פלדה‬ ‫מגלשה‬
 14. 14. ‫סכר עפר‬ ‫חל ח ול‬ ‫מדידה‬ ‫אשכול‬ ‫חרסית וביטון דפנות‬ ‫אגן תברואתי)שיקוע(‬ ‫הטיית שטפונות‬ ‫צינורות ניקוז 84quot; פלדה‬ ‫אגן תפעולי‬ ‫תעלות הטייה‬ ‫מבנה יצאה‬ ‫שלבים‬ ‫צינור 801quot;‬ ‫חפירה‬ ‫חרסית מהודקת‬ ‫חפירה ומילוי‬ ‫בטון‬ ‫באותה קרקע‬ ‫חיזרייה‬ ‫מודד מטעם משרד‬ ‫החקלאות‬
 15. 15. ‫קוטר בוכנה קטנה 4 סquot;מ‬ ‫כוח קquot;ג‬ ‫ירידה של 02 סquot;מ‬ ‫קוטר בוכנה גדולה 8 סquot;מ‬ ‫שטח בוכנה קטנה: 65.21 סמquot;ר‬ ‫שטח בוכנה גדולה: 42.05 סמquot;ר‬ ‫היחס בין הבוכנות 4 כיחס הכח‬ ‫בוכנה קטנה : 65.21 * 02 = 2.152 סמquot;ק‬ ‫מכאן העלייה של הבוכנה הגדולה 5 סquot;מ‬ ‫ככלל:‬ ‫הכוח יוכפל כמו היחס בין רדיוס הבוכנות‬ ‫ספיקה במוביל‬ ‫בחזקת 2. והבוכנה השנייה תעלה כמה‬ ‫• 57.6 מquot;ק לשניה‬ ‫שירדה הבוכנה הראשונה חלקי יחס זה‬ ‫חוק פסקל‬
 16. 16. ‫הרבה מכשולים התגברנו‬ ‫שאיבה תת ימית‬ ‫חציבה בהר‬ ‫תעלות פתוחות‬ ‫מערכת של מנהרות‬ ‫אגני תפעול‬ ‫נחלים‬ ‫הפרשי גובה‬ ‫ציוד מכני כבד‬ ‫סהquot;כ 531 קquot;מ עד לראש העין וחיבור לקו הירקון‬

×