Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luan van nop thay

8,531 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Luan van nop thay

 1. 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGKINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCHNHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ KÝGiáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:ThS. NGUYỄN HỒ ANH KHOA NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG MSSV : LT10232 LỚP: KT1020L1 Cần Thơ, 2012
 2. 2. LỜI CẢM TẠ Trước tiên em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại Học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức vô cùng quý báu trong suốt thời gian học ở trường, làm cơ sở để em hoàn thành bài luận văn hiện tại cũng như làm nền tảng áp dụng vào thực tiễn sau này. Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Hồ Anh Khoa, giáo viên trực tiếp hướng dẫn đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thực hiện báo cáo tốt nghiệp này. Em cũng xin chân thành cảm ơn quý công ty Trách Nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Lê Ký và quý anh chị ở bộ phận kế toán đã tận tình giúp đỡ, cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoà thành luận văn này. Cuối cùng em xin chúc quý Thầy, Cô luôn dồi dào sức khoẻ, gặt hái được nhiều thành công trong công tác giảng dạy, ngiên cứu. Kính chúc các cô, chú, anh, chị trong Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp Công ty phát triển ngày càng cao trong thời gian tới. Trân trọng kính chào! Ngày 05 tháng 11 năm 2012 Sinh viên thực hiện ( ký và ghi họ tên) Nguyễn Thị Hồng Trangii ii
 3. 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trúng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 05 tháng 11 năm 2012 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Hồng Trangiii iii
 4. 4. NHẬN XÉT CỦ A CƠ QUAN THƢ̣ C TẬP  ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ngày……Tháng……Năm……. Thủ trưởng đơn vi ̣iv iv
 5. 5. NHẬN XÉT CỦA GIÁ O VIÊN HƢỚ NG DẪN Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hồ Anh Khoa Học vị: Thạc Sĩ Bộ môn: Tài Chính Ngân Hàng Cơ quan công tác: Khoa Kinh Tế - QTKD Trƣờng Đại Học Cần Thơ Ho và tên sinh viên thực hiện đề tài: Nguyễn Thị Hồng Trang MSSV: LT10232 Chuyên ngành: Kế Toán Tên đề tài: “Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thƣơng Mại Dịch Vụ Lê Ký” NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ....................................................................................................................................... 2. Về hình thức: .......................................................................................................... 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ...................................... ....................................................................................................................................... 4. Độ tin cậy về số liệu và tính hiện đại của luận văn:............................................. ....................................................................................................................................... 5. Nội dung và các kết quả đạt được: ......................................................................... ....................................................................................................................................... 6. Các nhận xét khác: .................................................................................................. ....................................................................................................................................... 7. Kết luận:.................................................................................................................... Ngày……Tháng……Năm……. Giáo viên hướng dẫnv v
 6. 6. NHẬN XÉT CỦA GIÁ O VIÊN PHẢ N BIỆN  ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ngày……Tháng……Năm……. Giáo viên phản biệnvi vi
 7. 7. Mục lục TrangChương 1: Giới Thiệu 011.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 011.2. Mục tiêu nghiên cứu 021.2.1. Mục tiêu chung 021.2.2. Mục tiêu cụ thể 021.3. Câu hỏi nghiên cứu 021.4. Phạm vi nghiên cứu 021.4.1 Phạm vi về thời gian 021.4.2 Phạm vi về không gian 021.4.3 Đối tượng nghiên cứu 031.5. Lược khảo tài liệu 03CHƢƠNG 2:PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 052.1. Phương pháp luận 052.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh 052.1.2. Sự cần thiết khách quan của phân tích hoạt động kinh doanh 062.1.3. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh 062.1.4. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh 082.1.5. Khái quát về doanh thu, chi phí và lợi nhuận 092.1.6. Tài liệu sử dụng trong phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp 112.1.7. Giới thiệu một số chỉ tiêu phân tích 112.1.8. Phương pháp thay thế liên hoàn 142.1.9. Phương pháp phân tích và xây dựng ma trận SWOT 152.2. Phương pháp nghiên cứu 172.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 172.2.2. Phương pháp phân tích 17CHƢƠNG 3:GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV TM- DV LÊ KÝ 193.1. Tổng quan về công ty TNHH một thành viên TM- DV Lê Ký 19vii vii
 8. 8. 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 193.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 193.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 203.2.1. Tổ chức điều hành của công ty 203.2.2. Các bộ phận và chức năng 203.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 213.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 213.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán tại công ty 213.3.3.Tổ chức thông tin kế toán tại công ty 223.4. Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MộT thành viên TM-DV Lê Ký từ năm 2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 23CHƢƠNG 4:PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TYTNHH MỘT THÀNH VIÊN TM – DV LÊ KÝ 274.1. Phân tích tổng quan kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTVTM – DV Lê Ký trong giai đoạn 2009-2011 và quí I, II năm 2012 274.2. Phân tích tình hình doanh thu 304.2.1. Phân tích tổng doanh thu 304.2.2. Phân tích doanh thu theo từng mặt hàng: 324.2.3. Phân tích doanh thu tài chính và thu nhập khác 374.3. Phân tích tình hình chi phí 394.3.1. Phân tích tổng chi phí 394.3.2. Phân tích chi phí giá vốn hàng bán 424.3.3. Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp 454.3.4. Phân tích chi phí tài chính 474.4. Phân tích tình hình lợi nhuận 494.4.1. Phân tích tổng lợi nhuận 494.4.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế 514.5. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính 614.5.1. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động 614.5.2 Nhóm chỉ tiêu vể khả năng thanh toán 654.5.3. Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời 68viii viii
 9. 9. CHƢƠNG 5:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINHDOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM – DV LÊ KÝ. 715.1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh tại công ty 715.1.1. Bốn yếu tố cơ bản trong mô hình phân tích SWOT 715.1.2. Các chiến lược kinh doanh trong mô hình SWOT 745.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty 755.2.1. Biện pháp giảm thiểu chi phí và nâng cao lợi nhuận 755.2.2. Một số giải pháp khác 76CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 776.1. Kết luận 776.2. Kiến nghi 776.2.1. Đối với công ty 776.2.2. Đối với Nhà nước 78TÀI LIÊU THAM KHẢO 79PHỤ LỤC 80ix ix
 10. 10. DANH MỤC HÌNH TrangHình 1: Tổ chức điều hành của công ty 20Hình 2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 21Hình 3: Sơ đồ hình thức Sổ Nhật ký chung 23x x
 11. 11. ̉ ̉ DANH MỤC BIÊU BANG TrangBảng 1: Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009 – 2011và quí I, II năm 2012 26Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2009 – 2011và quí I, II năm 2012 29Bảng 3 : Phân tích biến động doanh thu giai đoạn 2009 – 2011 và quí I, IInăm 2012 31Bảng 4: phân tích biến động doanh mặt hàng Chinsu giai đoạn 2009 – 2010và quí I, II năm 2012 34Bảng 5: Phân tích biến động doanh thu nhóm hàng Thiên Longvà nhóm hàng khác giai đoạn 2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 36Bảng 6: Bảng phân tích biến động doanh thu tài chính và thu nhập khácgiai đoạn khác 2009 – 2011, và quí I, II năm 2012. 38Bảng 7:Phân tích biến động tổng chi phí của công ty giai đoạn 2009 – 2012và quí I, II năm 2012. 41Bảng 8: Phân tích biến động chi phí giá vốn hàng bán của công ty giai đoạn2009- 2011 và quí I, II năm 2012 44Bảng 9: Phân tích biến động chi phí quản lý doanh nghiệp giai đoạn 2009-2011và quí I, II năm 2012 46Bảng 10: Phân tích biến động chi phí tài chính giai đoạn 2009-2011 vàquí I, II năm 2012 48Bảng 11: Bảng phân tích biến động tình hình lợi nhuận trước thuế của côngty giai đoạn 2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 50Bảng 12: Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế giai đoạn2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 51Bảng 13: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giaiđoạn 2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 52xi xi
 12. 12. Bảng 14: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tài chính giai đoạn2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 56Bảng 15: Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận khác giai đoạn2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 58Bảng 16: Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 63Bảng 17: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty giai đoạn2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 67Bảng 18: Các chỉ tiêu về khả năng inh lời của công ty giai đoạn2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 70xii xii
 13. 13. ̉ DANH MỤC BIÊU ĐỒ TrangBiểu đồ 1: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2009-2011và quí I, II năm 2012 26Biểu đồ 2: Doanh thu của công ty qua giai đoạn 2009 – 2011 vàquí I, II năm 2012 31Biểu đồ 3: Chi phí của công ty qua giai đoạn 2009 – 2011 vàquí I, II năm 2012 41Biểu đồ 4: Chi phí giá vốn hàng bán của từng mặt hàng quagiai đoạn 2009 – 2011 và quí I, II năm 2012 44Biểu đồ 5 : Tổng lơi nhuận của công ty qua ba năm 2009, 2010, 2011và quí I, II năm 2012 50xiii xiii
 14. 14. ́ ́ ̀ ́ ́ DANH SACH CAC TƢ VIÊT TĂTHĐKD : hoạt động kinh doanhHĐTC : hoạt động tài chínhLN : lợi nhuậnCP: : chi phíDT: : doanh thuTNHH : trách nhiệm hữu hạnMTV : một thành viênTM – DV : thương mại dịch vụxiv xiv
 15. 15. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong nền kinh tế có rất nhiều ngành nghề khác nhau, cung cấp nhiều mặthàng cho xã hội. Việc cung ứng sản phẩm cho xã hội, đặc biệt trong bối cảnh thịtrường khó khăn thì việc chọn sản phẩm được thị trường chấp nhận, và có thể tồntại được lâu là hết sức quan trọng đối với nhà đầu tư. Nhà đầu tư có đưa ra đúng sản phẩm mà người tiêu dùng đang cần thìchắc chắn doanh thu sẽ tăng nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận. Dù đó có là sản phẩmthiết yếu hay xa xỉ thì vấn đề lợi nhuận vẫn luôn được các nhà đầu tư đặt lênhàng đầu. Vì lợi nhuận chính là thước đo của quá trình kinh doanh, nó quyết địnhsự thành bại của doanh nghiệp trên thương trường. Nhất là khi Việt Nam trởthành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO đã đặt các công ty, doanhnghiệp nước ta trước những cơ hội cũng như những thách thức mới. Vì vậy, mỗidoanh nghiệp cần phải nắm vững những cơ hội và phát huy tối đa tiềm năng củamình, đồng thời phải có chiến lược để đối phó với những thách thức của nền kinhtế. Để làm được điều đó thì các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnhhưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh.Và chỉ có tiến hành phân tích tình hình hoạt động kinh doanh thì các doanhnghiệp mới đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế. Qua phân tích tìnhhình hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp tìm ra biện pháp sát với thực tế đểtăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý nhằm huy động mọi khả năng vềvốn, lao động, đất đai,…vào quá trình kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt độngkinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tài liệu phân tích kinh doanh còn lànhững căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển kinhdoanh của công ty. Nhận thức được sức ảnh hưởng cũng như tầm quan trọng của việc phântích hoạt động kinh doanh. Nên em đã quyết định chọn đề tài làm luận văn tốtnghiệp là : “Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TráchNhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thƣơng Mại – Dịch Vụ Lê Ký”GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 1
 16. 16. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn(TNHH) một thành viên ( MTV) thương mại – dịch vụ ( TM- DV) Lê Ký từ năm2009 đến năm 2011 và quí I, II năm 2012, nhằm rút ra những điểm mạnh, điểmyếu, những tồn tại, khó khăn trong quá trình hoạt động, từ đó đề ra các giải phápnâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Kýtrong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu thực trạng về tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHHmột thành viên TM-DV Lê Ký qua ba năm 2009, 2010, 2011 và quí I, II năm2012. - Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH một thànhviên TM-DV Lê Ký. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. - Đề ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Côngty TNHH một thành viên Lê Ký.1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký qua ba năm 2009 – 2010 – 2011 và quí I, II năm 2012 có hiệu quả haykhông? - Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua ba năm 2009 – 2010 –2011 và quí I, II năm 2012 như thế nào? - Cần có những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanhcho công ty.1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Phạm vi về thời gian Luận văn được thực hiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênTM-DV Lê Ký. 1.4.2 Phạm vi về không gian Số liệu sử dụng trong đề tài là số liệu của năm 2009, 2010, 2011 và quí I, IInăm 2012.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 2
 17. 17. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Đề tài được thực hiện bắt đầu từ ngày 27 tháng 08 năm 2012 và kết thúcvào ngày 03 tháng 11 năm 2012. 1.4.3 Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tạiCông ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký.1.5. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU  Đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MinhĐăng”. Do sinh viên Đỗ Thị Thu Trang thực hiện năm 2012. Trụ sở doanhnghiệp đặt tại số 83 tỉnh lộ 8, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng. Ưu điểm: Đề tài đã phân tích được các chỉ tiêu thanh toán, các yếu tố ảnhhưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Lập được ma trận SWOT và đề đượcnhiều chiến lược giúp công ty lựa chọn. Nhược điểm: đề tài phân tích khá đầy đủ nhưng có một số ý trùng lập.  Đề tài “Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phầ nSách Và Thiết bị Sóc Trăng ” Do Nguyễn Thị Tuyết Ngân thực hiện năm 2012.Trụ sở đặt tại Số 49 Lê Duẫn P3, TPST, Sóc Trăng. Ưu điểm: Phân tích khá ngắn gọn kết quả hoạt động kinh doanh, nêu rađược các vấn đề khó khăn mà công ty gặp phải. Phân tích được các chỉ tiêu tàichính. Nhược điểm: chưa xây dựng ma trận SWOT nên không đưa ra được cácchiến lược giải quyết các vấn đề mà công ty gặp phải. Kết luận: đề tài do Nguyễn Thị Tuyết Ngân thực hiện có nhiều thiếu sót sovới đề tài của sinh viên Đỗ Thị Thu Trang, nhưng đề tài của sinh viên NguyễnThị Tuyết Ngân thực hiện tại công ty cổ phầ n Sách Và Thiế t bi ̣Sóc Trăng có ho ạtđộng kinh doanh khá giống với công ty mà em đang thực tập nên sẽ có một sốđiểm chung giữa hai công ty mà em có thể tham khảo được. Rút kinh nghiệm từ hai đề tài trên, đề tài “Phân tích tình hình hoạt độngkinh doanh tại công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký” sẽ thực hiện đượccác ưu điểm mà các đề tài trên đã đạt được. Đề tài sẽ phân tích chi tiết tình hìnhhoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra được các khó khăn mà công ty gặpphải, tìm ra được thế mạnh của công ty để tiếp tục phát huy.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 3
 18. 18. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Đề tài sẽ khắc phục được những nhược điểm mà các đề tài trên mắc phải.Đồng thời cũng sẽ phân tích các chỉ tiêu tài chính chi tiết, xây dưng ma trậnSWOT và nêu rõ các chiến lược đã đề ra.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 4
 19. 19. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là việc phân chia các hiện tượng, các quátrình và các kết quả hoạt động kinh doanh thành nhiều bộ phận cấu thành, trên cơsở đó, dùng các phương pháp liên hệ, so sánh, đối chiếu và tổng hợp lại nhằm rútra tính quy luật và xu hướng phát triển của các hiện tượng nghiên cứu. Phân tíchhoạt động kinh doanh luôn gắn liền với mọi hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp như những hoạt động tự giác và có ý thức của con người. Tuy nhiên trongđiều kiện kinh doanh với quy mô và trình độ khác nhau, công việc phân tích cũngtiến hành khác nhau. Phân tích hoạt động kinh doanh có đồng thời với hoạt động kinh doanhcủa con người. Nhưng lúc ban đầu nó chỉ là những phép cộng trừ đơn giản vàđược tiến hành ngay trong công tác hạch toán. Khi hoạt động kinh doanh pháttriển, yêu cầu quản lý kinh doanh ngày càng cao và phức tạp thì phân tích hoạtđộng kinh doanh cũng ngày càng phát triển để đáp ứng yêu cầu đó. Từ chỗ đơngiản chỉ là phân tích lỗ lãi của từng thương vụ, sau phát triển phân tích các yếu tốhoạt động kinh doanh và lỗ lãi của từng đơn vị, bộ phận hoạt động kinh doanh,đến nay việc phân tích hoạt động kinh doanh còn được thực hiện không chỉ trongphạm vi doanh nghiệp, mà đã mở rộng đến vùng kinh tế, toàn bộ nền kinh tế… Như vậy phân tích hoạt động kinh doanh đã hình thành như một hoạt độngđộc lập với hệ thống lý luận độc lập và trở thành một môn khoa học độc lập.Hoạt động kinh doanh luôn được tiến hành thường xuyên liên tục rất phong phúvà phức tạp. Muốn thấy được một cách đầy đủ sự phát triển của các hiện tượng,quá trình kinh doanh, từ đó thấy được thực chất hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp, phải đi sâu nghiên cứu kết quả và mối quan hệ qua lại giữa các số liệu,tài liệu bằng những phương pháp khoa học. Đó là những phương pháp nhận biếtcác hoạt động thực tế, các hiện tượng, các quá trình trong mối liên hệ trực tiếpvới nhận thức và sự tiếp nhận chủ động của con người, trên cơ sở đó đánh giátình hình hoạt động kinh doanh, tìm nguyên nhân, đề ra những giải pháp và biệnGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 5
 20. 20. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýpháp khai thác có hiệu quả mọi năng lực hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp. 2.1.2. Sự cần thiết khách quan của phân tích hoạt động kinh doanh Bấ t kỳ hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh trong các điề u kiê ̣n khác nhau như thế nào đinữa cũng còn những tiề m ẩ n , còn những khả năng tiề m tàng chưa đươ ̣c phát hiê ̣n,chỉ thông qua phân tích hoạt động doanh nghiệp mới phát hiện được . Từ đó ta sẽcó cách khai thác để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn , thông qua phân tich hoa ̣t ́đô ̣ng doanh nghiê ̣p ta mới thấ y rõ những nguyên nhân và nguồ n gố c của các vấ nđề phát sinh, từ đó có những giải pháp thích hơ ̣p để cải tiế n trong hoa ̣t đô ̣ng quảnlý để mang lại hiệu quả cao hơn. Phân tich hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh gắ ng liề n với quá trình hoa ̣t đ ́ ộng củadoanh nghiê ̣p và có tác du ̣ng giúp doanh nghiê ̣p chỉ đa ̣o mo ̣i mă ̣t hoa ̣t đô ̣ng sảnxuấ t kinh doanh. Thông qua phân tich từng mă ̣t hoa ̣t đô ̣ng của doanh nghiê ̣p như ́công tác chỉ đa ̣o sản xuấ t , công tác tổ chức tiề n lương , công tác mua bán , côngtác quản lý, công tác tài chính,...giúp doanh nghiệp điều hành từng mặt hoạt độngcụ thể với sự tham gia cụ thể của từng phòng ban chức năng , từng bô ̣ phâ ̣n đơn vi ̣trực thuô ̣c của doanh nghiê ̣p . Nó là công cụ quan trọng để liên kết hoạt động củacác bộ phận này làm cho hoạt động chung của doanh nghiệp được ăn khớp nhịpnhàng và đạt hiệu quả cao. Để hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh đa ̣t đươ ̣c kế t quả mong muố n , doanh nghiê ̣pphải thường xu yên phân tích hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh . Dựa trên các tài liê ̣u cóđươ ̣c, thông qua phân tich , doanh nghiê ̣p có thể dự đoán các điề u kiê ̣n kinh ́doanh trong thời gian tới để đề ra các chiế n lươ ̣c kinh doanh phù hơ ̣p . 2.1.3. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh Để trở thành một công cụ quan trọng của quá trình nhận thức hoạt độngkinh doanh ở doanh nghiệp và là cơ sở cho việc ra các quyết định kinh doanhđúng đắn, phân tích hoạt động kinh doanh có những nhiệm vụ cụ thể như sau:  Kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh. - Nhiệm vụ trước tiên của phân tích là đánh giá và kiểm tra khái quát giữakết quả tính được so với các mục tiêu kế hoạch, dự toán định mức… đã đặt ra đểGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 6
 21. 21. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýkhẳng định tính đúng đắn và khoa học của chỉ tiêu xây dựng trên một số mặt chủyếu của quá trình hoạt động kinh doanh. - Ngoài quá trình đánh giá dựa trên phân tích cần xem xét đánh giá tìnhhình các quy định, các thể lệ thanh toán, trên cơ sở tôn trọng pháp luật của nhànước ban hành và luật trong kinh doanh quốc tế. - Thông qua quá trình kiểm tra, đánh giá, người ta có được cơ sở địnhhướng để nghiên cứu sâu hơn ở các bước sau, nhằm làm rõ các vấn đề mà doanhnghiệp cần quan tâm.  Xác định các nhân tố ảnh hưởng. Sự biến động của chỉ tiêu là do ảnh hưởng trực tiếp của các nhân tố gâynên, do đó ta phải xác định trị số của nhân tố và tìm nguyên nhân gây nên biếnđộng của trị số nhân tố đó.  Đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng. Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ đánh giá kết quả chung chung,mà cũng không chỉ dừng lại ở chỗ xác định nhân tố và tìm nguyên nhân, mà phảitừ cơ sở nhận thức đó phát hiện các tiềm năng cần được khai thác, và những chỗcòn tồn tại yếu kém nhằm đề xuất giải pháp phát huy thế mạnh và khắc phụcđiểm yếu ở doanh nghiệp của mình.  Xây dựng phương án kinh doanh căn cứ vào mục tiêu đã định. - Quá trình kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh là để nhậnbiết tiến độ thực hiện và những nguyên nhân sai lệch xảy ra, ngoài ra còn giúpcho doanh nghiệp phát hiện những thay đổi có thể xảy ra tiếp theo. Nếu như kiểmtra và đánh giá đúng đắn, nó có tác dụng giúp cho doanh nghiệp điều chỉnh kếhoạch và đề ra các giải pháp tiến hành trong tương lai. - Định kỳ, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm tra và đánh giá trên mọi khíacạnh hoạt động đồng thời căn cứ vào các điều kiện tác động ở bên ngoài, nhưmôi trường kinh doanh hiện tại và tương lai để xác định vị trí của doanh nghiệpđang đứng ở đâu và hướng đi đâu, các phương án xây dựng chiến lược kinhdoanh có còn thích hợp nữa hay không? Nếu không còn phù hợp thì cần phảiđiều chỉnh kịp thời.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 7
 22. 22. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký - Nhiệm vụ của phân tích nhằm xem xét các dự báo, dự toán có thể đạtđược trong tương lai có thích hợp với chức năng hoạch định các mục tiêu kinhdoanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hay không? 2.1.4. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là một công cụ quản lý kinh tế có hiệuquả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp hoạtđộng kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường, vấn đề đặt lên hàng đầulà phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Hoạt động kinh doanh có hiệu quả mớicó thể đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh vừa có điều kiện tích luỹ vàmở rộng hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động và làmtròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Để làm được điều đó doanh nghiệp phải thườngxuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến và kết quả hoạt độngkinh doanh, những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp trong mối quan hệ vớimôi trường kinh doanh và tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu quảhoạt động kinh doanh. Việc tiến hành phân tích một cách toàn diện mọi mặt hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp là hết sức cần thiết và có vị trí hết sức quantrọng. Phân tích hoạt động kinh doanh có vai trò trong việc đánh giá, xem xétviệc thực hiện các chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Xem xét việc thực hiện các mục tiêu hoạt động kinh doanh, những tồn tại,nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục nhằm tận dụngmột cách triệt để thế mạnh của doanh nghiệp. Kết quả phân tích hoạt động kinhdoanh là những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạch định chiến lượcphát triển và phương án hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả. Phân tích hoạt động kinh doanh gắn liền với quá trình hoạt động kinhdoanh của doanh nghiệp, có vai trò và tác dụng đối với doanh nghiệp trong chỉđạo mọi hoạt động kinh doanh của mình. Thông qua việc phân tích từng hiệntượng, từng khía cạnh của quá trình hoạt động kinh doanh, phân tích giúp doanhnghiệp điều hành từng hoạt động cụ thể với sự tham gia cụ thể của từng bộ phậnchức năng doanh nghiệp. Phân tích cũng là công cụ quan trọng để liên kết mọihoạt động của các bộ phận cho hoạt động chung của doanh nghiệp được nhịpnhàng và đạt hiệu quả cao.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 8
 23. 23. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ được thực hiện trong mỗi chukì của kinh doanh, mà nó còn được thực hiện trước khi tiến hành hoạt động kinhdoanh. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp các nhà đầu tư quyết địnhhướng đầu tư và dự án đầu tư. Các nhà đầu tư thường quan tâm đến việc điềuhành hoạt động và tính hiệu quả của công tác quản lý cũng như khả năng thựchiện kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh doanh sẽ đáp ứngnhững đòi hỏi này của nhà đầu tư. 2.1.5. Khái quát về doanh thu, chi phí và lợi nhuận 2.1.5.1. Khái niệm doanh thu Doanh thu là chỉ tiêu tài chính quan trọng của doanh nghiệp, chỉ tiêu nàykhông những có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đốivới kinh tế quốc dân. Doanh thu là toàn bộ số tiền thu được do tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ củadoanh nghiệp trên thị trường. trong đó: - Doanh thu về bán hàng: doanh thu về bán hàng hoá thuộc hoạt độngkinh doanh chính và doanh thu về cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo chứcnăng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh: là toàn bộ số tiền bán hànghoá, cung cấp dịch vụ sau khi trừ đi các khoản giảm trừ (chiế t khấ u hàng bán ,giảm giá hàng bán , hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thu ̣ đă ̣c biê ̣t , thuế xuấ t khẩ u ) vàkhách hàng chấp nhận thanh toán. - Doanh thu từ hoạt động tài chính: là các khoản thu nhập từ hoạt động tàichính của công ty như lãi tiền gửi… - Doanh thu từ hoạt động khác: bao gồm các khoản thu nhập khôngthường xuyên khác ngoài các khoản trên. 2.1.5.2. Khái niệm chi phí. Chi phí nói chung là sự hao phí thể hiện bằng tiền trong quá trình kinhdoanh với mong muốn mang về một sản phẩm, dịch vụ hoàn thành hoặc một kếtquả kinh doanh nhất định. Chi phí phát sinh trong các hoạt động thương mại,dịch vụ nhằm đến việc đạt được mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là doanhthu và lợi nhuận.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 9
 24. 24. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Phân loại chi phí rất cần thiết để tiến hành phân tích hoạt động kinhdoanh. Chi phí phát sinh một cách khách quan trong quá trình kinh doanh, nhưngphân loại chúng lại là ý muốn chủ quan của con người nhằm đến phục vụ nhucầu khác nhau của phân tích. - Giá vốn hàng bán: là biểu hiện bằng tiền toàn bộ chi phí của doanhnghiệp để mua hàng hoá về nhập kho và tiêu thụ một loại sản phẩm nhất định. - Chi phí bán hàng ( chi phí quản lý kinh doanh): Gồm các chi phí phátsinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tiền lương, các khoảnphụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, tiếp thị, đóng gói sản phẩm, bảo quản,khấu hao TSCĐ, bao bì, chi phí vật liệu, chi phí mua ngoài, chi phí bảo quản,quảng cáo… - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là những chi phí chi ra có liên quan đếnviệc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Chi phí quản lý gồmnhiều loại : chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, dụng cụ,… 2.1.5.3. Khái niệm về lợi nhuận Lợi nhuận là một khoản thu nhập thuần túy của doanh nghiệp sau khi đãkhấu trừ mọi chi phí. Nói cách khác lợi nhuận là khoản tiền chênh lệch giữadoanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ, giá vốn hàngbán, chi phí hoạt động, thuế… Bất kì một tổ chức nào cũng có mục tiêu để hướng tới, mục tiêu sẽ khácnhau giữa các tổ chức mang tính chất khác nhau. Mục tiêu của tổ chức phi lợinhuận là công tác hành chính, xã hội, là mục đích nhân đạo, không mang tínhchất kinh doanh. Mục tiêu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nói đếncũng là lợi nhuận. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều xoay quanh mục tiêu lợinhuận, hướng đến lợi nhuận và tất cả vì lợi nhuận. Lợi nhuận của doanh nghiệp gồm có Lợi nhuận gộp: là lợi nhuận thu được của công ty sau khi lấy tổng doanhthu trừ đi các khoản giảm trừ như giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuếtiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, và trừ giá vốn hàng bán. - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: là lợi nhuận thu được từ hoạtđộng kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp trong kì báo cáo. Chỉ tiêu này được tính toánGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 10
 25. 25. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýdựa trên cơ sở lợi nhuận gộp từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ chiphí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng hóa, dịch vụ đãcung cấp trong kì báo cáo. LNT từ HĐKD = LN gộp –(CP bán hàng + CP quản lý) - Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: phản ánh hiệu quả của hoạt động tàichính của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này được tính bằng cách lấy thu nhập hoạt độngtài chính trừ đi các chi phí phát sinh từ hoạt động này. LN từ HĐTC = DT từ HĐTC – CP HĐTC - Lợi nhuận khác: là những khoản lợi nhuận doanh nghiệp không dự tínhtrước hoặc có dự tính trước nhưng ít có khả năng xảy ra. Những khoản lợi nhuậnkhác có thể do chủ quan đơn vị hoặc do khách quan đưa tới. LN khác = DT khác – CP khác 2.1.6. Tài liệu sử dụng trong phân tích kết quả hoạt động kinh doanh củadoanh nghiệp - Bảng cân đối kế toán: là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quáttoàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành tài sản đó của doanhnghiệp tại một thời điểm nhất định. - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: là báo cáo tài chính tổng hợp tìnhhình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, chi tiếttheo hoạt động sản xuất kinh doanh chính và hoạt động khác, tình hình thực hiệnnghĩa vụ với Nhà nước và các khoản phải nộp khác. 2.1.7. Giới thiệu một số chỉ tiêu phân tích 2.1.7.1. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động  Số vòng quay của tài sản (vòng) Qua chỉ tiêu này ta có thể đánh giá khả năng sử dụng tài sản của doanhnghiệp trong năm. Số vòng quay tài sản Doanh thu thuần = Tổng tài sản bình quân 360 Số ngày của 1 vòng quay = Số vòng quay tài sảnGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 11
 26. 26. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Hệ số vòng quay tổng tài sản nói lên 1 đồng tài sản tạo ra được bao nhiêuđồng doanh thu thuần.  Số vòng quay của tài sản cố định (vòng) Số vòng quay tài sản cố định Doanh thu thuần = Tổng tài sản cố định bình quân Chỉ tiêu này nhằm đo lường hiệu quả sử dụng tài sản cố định, nó cho biếtmột đồng giá trị tài sản cố định dùng để đầu tư sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanhthu thuần. Tỷ số này càng lớn thì hiệu quả sử dụng tài sản cố định càng cao.  Số vòng quay hàng tồn kho (vòng) Giá vốn hàng bán Số vòng quay hàng tồn kho = Hàng tồn kho bình quân Số ngày cùa 1 vòng quay 360 = Số vòng quay hàng tồn kho Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp, tỷsố này càng lớn thì hiệu quả quản lý hàng tồn kho càng cao. Vì hàng tồn khoquay vòng nhanh sẽ giúp cho công ty giảm được chi phí bảo quản, hao hụt vàvốn lưu động ở hàng tồn kho. Thông thường số vòng quay hàng tồn kho củadoanh nghiệp lớn hơn 6 là tốt.  Số vòng quay các khoản phải thu (vòng) Số vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu thuần Các khoản phải thu bình quân 360 Số ngày cùa 1 vòng quay = Số vòng quay các khoản phải thu Vòng quay các khoản phải thu đo lường tốc độ luân chuyển của các khoảnphải thu, số vòng quay này càng lớn thì hiệu quả của việc thu hồi vốn càng tăng.  Vòng quay vốn lưu động ( vòng) Số vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần Tài sản ngắn hạn bình quân Chỉ tiêu này cho biết hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, việc tăngvốn lưu động có ý nghĩa kinh tế rất lớn đối với doanh nghiệp, có thể giúp doanhnghiệp giảm một lượng vốn cần thiết trong kinh doanh trên cơ sở vốn hiện có.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 12
 27. 27. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 2.1.7.2. Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận  Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu - Tỷ số này cho biết một doanh thu thuần tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuậnsau thuế. - Công thức: Tổng lợi nhuận sau thuế ROS = * 100% Tổng doanh thu thuần  Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) - Hệ số sinh lời của tài sản mang ý nghĩa một đồng tài sản tạo ra bao nhiêuđồng lợi nhuận sau thuế. Hệ số càng cao thể hiện sự sắp xếp, phân bổ và quản lýtài sản càng hợp lý và hiệu quả. - Công thức: Tổng lợi nhuận sau thuế ROA = * 100% Tổng tài sản bình quân  Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) - Hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu mang ý nghĩa một đồng vốn chủ sở hữutạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế cho chủ sở hữu. - Công thức: Tổng lợi nhuận sau thuế ROE = * 100% Vốn chủ sở hữu bình quân 2.1.7.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán  Chỉ số khả năng thanh toán tổng quát - Công thức: Chỉ số khả năng Tổng tài sản thanh toán tổng quát = Tổng nợ phải trả Chỉ số này cho biết một đồng nợ doanh nghiệp có bao nhiêu đồng tài sảnđể thanh toán. Hệ số này càng lớn thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp càngtốt nhưng phải lớn hơn hoặc bằng 2.  Chỉ số khả năng thanh toán hiện hành. - Chỉ số này biểu thị sự cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và các khoản nợngắn hạn.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 13
 28. 28. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký - Ý nghĩa : chỉ số này nói lên một đồng nợ ngắn hạn doanh nghiệp có baonhiêu đồng tài sản ngắn hạn thanh toán, chỉ số này phải lớn hơn hoặc bằng 1. Chỉsố càng lớn càng an toàn, phản ánh sự chủ động về mặt tài chính của doanhnghiệp. - Công thức: Chỉ số thanh toán Tài sản ngắn hạn = hiện hành Nợ ngắn hạn  Chỉ số thanh toán nhanh - Công thức: Hệ số thanh toán nhanh = Tài sản lưu động – hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Ý nghĩa: chỉ số này nói lên một đồng nợ ngắn hạn doanh nghiệp có khảnăng thanh toán bao nhiêu đồng. chỉ số này càng lớn càng an toàn,phản ánh sựchủ động về mặt tài chính của doanh nghiệp. 2.1.8. Phƣơng pháp thay thế liên hoàn. Với phương pháp thay thế liên hoàn ta có thể xác định được ảnh hưởng củacác nhân tố thông qua việc thay thế lần lượt và liên tiếp các nhân tố để xác định trịsố của chỉ tiêu khi nhân tố đó thay đổi.. - Tác dụng: tính mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng phântích. - Đặc điểm (cách làm): + Muốn xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố nào thì chỉ có nhân tố đóđược biến đổi, còn các nhân tố khác được cố định. + Các nhân tố phải được sắp xếp theo một trình tự nhất định, nhân tố sốlượng sắp xếp trước, nhân tố chất lượng sắp xếp sau. Xác định ảnh hưởng củanhân tố số lượng trước, chất lượng sau. + Lần lượt đem số thực tế (năm sau) vào thay thế cho số kế hoạch (nămtrước) của từng nhân tố, lấy kết quả thay thế lần sau so với kết quả thay thế lầntrước sẽ được mức độ ảnh hưởng của nhân tố vừa biến đổi. Các lần thay thế hoànthành một mối quan hệ liên hoàn. Tổng đại số mức độ ảnh hưởng của các nhân tốphải bằng đúng đối tượng phân tích.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 14
 29. 29. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Giả sử một chỉ tiêu kinh tế Q bao gồm có ba nhân tố ảnh hưởng là a, b, c, .Ba nhân tố này tác động với Q bằng tích số. Ta có: Q=axbxc Nếu gọi: Q1 là thực hiện (năm sau). Q0 là kế hoạch (năm trước). Ta có: Q1 = a1 x b1x c1 Q0= a0 x b0 x c0  Đối tượng phân tích:  Q = Q1 – Q0  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng: * Ảnh hưởng bởi nhân tố a:  a = a1 x b0 x c0 – a0 x b0 x c0 * Ảnh hưởng bởi nhân tố b:  a = a1 x b1 x c0 – a1 x b0 x c0 * Ảnh hưởng bởi nhân tố c:  a = a1 x b1 x c1 – a1 x b1 x c0 Với  là mức độ ảnh hưởng kế hoạch (năm trước).  Tổng đại số:  a +  b +  c =  Q Ngoài ra, còn sử dụng một số phương pháp khác để hỗ trợ trong quá trìnhphân tích. 2.1.9. Phƣơng pháp phân tích và xây dựng ma trận SWOT Phân tích SWOT là công cụ kết hợp quan trọng có thể giúp cho các nhàquản trị phát triển 4 loại chiến lược: Chiến lược điểm mạnh - cơ hội (SO); Chiếnlược điểm yếu - cơ hội (WO); Chiến lược điểm mạnh - nguy cơ (ST) và Chiếnlược điểm yếu - nguy cơ (WO). (1) Chiến lược SO Là chiến lược sử dụng những điểm mạnh bên trong của doanh nghiệp đểtận dụng những cơ hội bên ngoài. Tất cả các nhà quản trị đều mong muốn tổchức của họ ở vị trí nào mà những điểm mạnh bên trong có thể được sử dụng đểlợi dụng những xu hướng và biến cố của môi trường bên ngoài. Thông thườngcác tổ chức sẽ theo đuổi các chiến lược WO, ST hay WT để có thể ở vào vị trímà họ có thể áp dụng các chiến lược SO. Khi doanh nghiệp có những điểm yếuGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 15
 30. 30. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýlớn thì nó sẽ cố gắng vượt qua, làm cho chúng trở thành những điểm mạnh. Khimột tổ chức phải đối đầu với những mối đe dọa quan trọng thì nó sẽ tìm cáchtránh chúng để có thể tập trung vào những cơ hội. (2) Chiến lược WO Là chiến lược nhằm cải thiện những điểm yếu bên trong bằng cách tậndụng những cơ hội bên ngoài. Đôi khi những cơ hội lớn bên ngoài đang tồn tạinhưng doanh nghiệp có những điểm yếu bên trong ngăn cản nó khai thác nhữngcơ hội này. (3) Chiến lược ST Là chiến lược sử dụng các điểm mạnh của doanh nghiệp để tránh khỏi haygiảm đi ảnh hưởng của những mối đe dọa bên ngoài. Điều này không có nghĩa làmột tổ chức hùng mạnh luôn luôn gặp phải những mối đe dọa từ bên ngoài. (4) Chiến lược WT Là các chiến lược phòng thủ nhằm làm giảm đi những điểm yếu bên trongvà tránh khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài. Một tổ chức đối đầu với vô số mốiđe dọa bên ngoài và những điểm yếu bên trong có thể khiến cho nó lâm vào hoàncảnh không an toàn chút nào. Trong thực tế, một tổ chức như vậy phải đấu tranhđể tồn tại, liên kết, hạn chế chi tiêu, tuyên bố phá sản hay phải chịu vỡ nợ. Lập một ma trận SWOT bao gồm các bước sau: 1. Liệt kê các điểm mạnh chủ yếu bên trong tổ chức. 2. Liệt kê các điểm yếu bên trong tổ chức. 3. Liệt kê các cơ hội lớn bên ngoài tổ chức. 4. Liệt kê các đe dọa quan trọng bên ngoài tổ chức. 5. Kết hợp điểm mạnh bên trong với cơ hội bên ngoài và ghi kết quả củachiến lược SO vào ô thích hợp. 6. Kết hợp điểm yếu bên trong với cơ hội bên ngoài và ghi kết quả củachiến lược WO vào ô thích hợp. 7. Kết hợp điểm mạnh bên trong và mối đe dọa bên ngoài và ghi kết quảcủa chiến lược ST vào ô thích hợp. 8. Kết hợp điểm yếu bên trong với nguy cơ bên ngoài và ghi kết quả củachiến lược WT vào ô thích hợp.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 16
 31. 31. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Mục đích kết hợp trong 4 bước cuối cùng là để đề ra các chiến lược khả thicó thể chọn lựa chứ không phải lựa chọn hay quyết định chiến lược nào là tốtnhất. Do đó, không phải tất cả các chiến lược được phát triển trong ma trậnSWOT đều được lựa chọn để thực hiện.2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu thứ cấp tại công ty bao gồm bảng cân đối kế toán, kết quảhoạt động kinh doanh đã qua kiểm toán, đồng thời thu thập một số thông tin từbáo, tạp chí, và từ nguồn Internet để phục vụ thêm cho việc phân tích. 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích - Mục tiêu 1: tìm hiểu thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của côngty trong ba năm 2009, 2010, 2011 và quí I, II năm 2012. Với mục tiêu này sửdụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả tình hình hoạt động kinh doanh hiệnnay của công ty. Thống kê là một hệ thống các phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp,trình bày số liệu, tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụcho quá trình phân tích, dự đoán và đề ra các quyết định. Thu thập thông tin số liệu thống kê một cách chính xác, kịp thời, đầy đủphản ánh tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng các yếu tố của quá trình sảnxuất, đồng thời nghiên cứu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp trong từng thời kỳ. Thu thập thông tin phản ánh tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thốngkê phân tích giá vốn, giá bán và xác định mức cầu thị trường, để điều chỉnh kếhoạch sản xuất cho thích hợp. - Mục tiêu 2: sử dụng phương pháp so sánh để đối chiếu số liệu qua cácnăm và một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công tytrong ba năm qua. So sánh bằng số tuyệt đối: là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phântích với kỳ gốc, kết quả so sánh này biểu hiện khối lượng, quy mô của các hiệntượng kinh tế.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 17
 32. 32. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký So sánh bằng số tương đối: là kết quả của phép chia giữa trị số của kỳphân tích so với kỳ gốc, kết quả so sánh này biểu hiện tốc độ phát triển, mức độphổ biến của các chỉ tiêu kinh tế. Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích các nhân tố ảnhhưởng đến lợi nhuận. - Mục tiêu 3: Phân tích môi trường kinh doanh của công ty, với mục tiêunày thì phương pháp phân tích và xây dựng ma trận SWOT được sử dụng để biếtđược các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, t hách thức hiện có tại công ty từ đó đề racác chiến lược phù hợp. Từ những chiến lược đề ra các biện pháp thực hiện nhằmgiúp công ty có thể khắc phục những hạn chế, nâng cao thế mạnh để công ty cóđược kết quả kinh doanh tốt hơn trong tương lai.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 18
 33. 33. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký CHƢƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ LÊ KÝ.3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM- DV LÊKÝ. 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Tên công ty: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên ThươngMại Dịch Vụ Lê Ký. Mã số thuế : 1500528216 Địa chỉ: 157 - Nguyễn Huệ - F2 – TXVL – Vĩnh Long, Ngành nghề kinh doanh: phân phối sản phẩm của Thiên Long, Chinsu.. Điện thoại :070-3862250 ; Fax: 070-3862250 Trước đây, Công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký là một doanhnghiệp tư nhân được thành lập bởi chủ doanh nghiệp là bà Lê Thị Ký. Sau quátrình hoạt động sản xuất kinh doanh khá tốt, khi doanh nghiệp đã có đủ điều kiệncần thiết và cần phát triển hơn về mọi mặt nên đã quyết định chuyển sang hìnhthức công ty TNHH TM-DV Lê Ký và hoạt động liên tục cho đến ngày nay vớiviệc tạo dựng kênh phân phối hàng hóa trong tỉnh Vĩnh Long. 3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Chức năng: chức năng của công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Kýlà kinh doanh thương mại và dịch vụ. Nhiệm vụ: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm tạothu nhập cho công ty, tích lũy nguồn vốn kinh doanh, khai thác và sử dụng mộtcách có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh , đảm bảo mọi chi phí đầu tư , mở rộngsản xuất , chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật , chính sách và chế độ quản lý củaNhà Nước.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 19
 34. 34. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 3.2.1. Tổ chức điều hành của công ty Công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký điều hành theo cơ chế giám đốc GIÁM ĐỐC Bộ phận Bộ phận Bộ phận giao vận kinh kế toán doanhtoàn diện Hình 1: Tổ chức điều hành của công ty. 3.2.2. Các bộ phận và chức năng Vì công ty kinh doanh có mô hình kinh doanh vừa và nhỏ nên chỉ có mộtgiám đốc, một trợ lý và ba bộ phận. Giám đốc là người đứng đầu công ty điều hành chung mọi hoạt động kinhdoanh, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi vấn đề xảy ra trong công ty. Cótrách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với chính sách Nhà nước. Trợ lý: là người thay giám đốc trực tiếp điều hành công việc hàng ngàycủa công ty như : bố trí nhân viên giao hàng giao theo tuyến, tiếp khách … Bộ phận kinh doanh: có trách nhiệm nghiên cứu, thâm nhập khảo sát thịtrường để từ đó đưa ra các phương án tiêu thụ tốt nhất, hiệu quả nhất nhằm thuhút lượng lớn khách hàng tìm đến những sản phảm mà công ty đang kinh doanh.Tuy nhiên bộ phận này không do công ty chịu trách nhiệm quản lý mà chịu sựquản lý của công ty có sản phẩm phân phối tại công ty. Bộ phận giao vận: có trách nhiệm vận chuyển và giao hàng cho kháchhàng. Bộ phận kế toán: có trách nhiệm quản lý nguồn vốn, quỹ ; cân bằng nguồntài chính công ty; quản lý thu chi, trả công cho lao động; tổ chức công tác kế toánvà lập báo cáo kế toán tài chính...GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 20
 35. 35. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký 3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 3.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty KẾ TOÁN TRƯỞNGKẾ TOÁN KẾ TOÁN THỦ QUỸ KẾ TOÁN BÁN CÔNG NỢ HÀNG HÀNG TỒN KHO Hình 2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 3.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán tại công ty Công ty TNHH MTV TM-DV Lê Ký là một doanh nghiệp nhỏ nên đã tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung hay còn gọi là tổ chức kế toán một cấp. Có thể hiểu là tại đơn vị kế toán độc lập chỉ mở một bộ sổ kế toán, tổ chức một bộ máy kế toán để thực hiện tất cả các giai đoạn hạch toán ở mọi phần hành kế toán. 3.3.2.1. Chức năng Bộ phận kế toán có chức năng phản ánh và giám đốc một cách liên tục và toàn diện các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở doanh nghiệp. Những thông tin mà kế toán cung cấp được sử dụng để ra các quyết định quản lý. Tại công ty, chức năng chính của bộ phận kế toán là ghi chép, phản ánh vào sổ sách mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh giúp tính toán chi phí, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ngoài ra dựa vào số liệu đó kế toán có thể tiến hành phân tích sơ bộ giúp thực hiện quản trị nội bộ. Có thể nói bộ phận kế toán là trợ lý đắc lực cho lãnh đạo của công ty trong việc đưa ra các quyết định. Tại Công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký các nhân viên kế toán có trình độ cao đẳng, trung cấp đáp ứng được yêu cầu công việc. 3.3.2.2. Nhiệm vụ - Kế trưởng: là người có trách nhiệm báo cáo với ban giám đốc về tình hình kế toán của công ty qua mỗi kỳ kế toán. Và là người đề ra cá biện pháp GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 21
 36. 36. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýchống lãng phí cũng như tiết kiệm cho công ty. - Kế toán bán hàng: là người theo dõi lưu chuyển hàng hoá về mặt giá trịvà hiện vật. Đồng thời xác định đúng kết quả kinh doanh hàng hoá, tổ chức kiểmkê hàng hoá đúng quy định và báo cáo kịp thời hàng tồn kho. - Kế toán quỹ tiền mặt ( thủ quỹ): chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền mặttại quỹ của công ty. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ thực tế và tiếnhành đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt, đồng thời có trách nhiệm tính toánchi trả tiền lương cho nhân viên. - Kế toán hàng tồn kho (thủ kho):đảm nhiệm về số lượng hàng hoá nhập-xuất-tồn trong kỳ. - Kế toán công nợ: là người theo dõi tình hình các khoản nợ của công tycũng như các khoản nợ của khách hàng. 3.3.3. Tổ chức thông tin kế toán tại công ty 3.3.3.1. Tổ chức sử dụng hệ thống tài khoản và chế độ chứng từ kế toán Công ty TNHH một thành viên TM-DV Lê Ký sử dụng hệ thống tài khoảnvà hệ thống chứng từ kế toán đúng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày14/09/2006 của bộ tài chính. 3.3.3.2. Tổ chức sử dụng chế độ sổ sách kế toán Để phù hợp với hình thức chế độ sổ sách kế toán và thuận lợi trong côngtác hạch toán kế toán, công ty đã áp dụng hình thức kế toán Sổ Nhật ký chunggồm có các loại sổ kế toán sau: - Sổ Nhật ký chung. - Sổ Nhật ký đặc biệt. - Sổ Cái . - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 22
 37. 37. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Trình tự kế toán được thể hiện qua sơ đồ sau: Chứng từ kế toán Sổ Nhật ký SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ thẻ kế đặc biệt toán chi tiết SỔ CÁI Bảng cân đối số Bảng tổng phát sinh hợp chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH :Ghi hàng ngày :Ghi cuối tháng :Đối chiếu Hình 3: Sơ đồ hình thức Sổ Nhật ký chung 3.3.3.3. Các phƣơng pháp kế toán cơ bản tại công ty - Phương pháp kế toán hàng tồn kho là: Kê khai thường xuyên. - Phương pháp tính giá hàng xuất kho là: nhập trước xuất trước. - Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Khấu hao theo đường thẳng. - Phương pháp thuế giá trị gia tăng: Theo phương pháp khấu trừ.3.4. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHHMỘT THÀNH VIÊN TM- DV LÊ KÝ TỪ NĂM 2009 – 2011 VÀ QUÍ I, IINĂM 2012. Kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp phản ánh khả năng,trình độ quản lý của nhà quản trị cũng như hiệu quả lao động của đội ngũ nhânviên trong doanh nghiệp đó. Kết quả hoạt động kinh doanh cũng gián tiếp chothấy những điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, chính sách,...nơi doanh nghiệp đóhoạt động. Nó còn là một trong những căn cứ để khách hàng đánh giá uy tín củadoanh nghiệp và quyết định các mối quan hệ kinh tế trên thị trường.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 23
 38. 38. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Doanh thu Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ LêKý là công ty chuyên phân phối các sản phẩm của Chinsufood, văn phòng phẩmcủa Thiên Long và mới đây công ty nhận phân phối thêm sản phẩm Vinacafe. Vìlà nhà phân phối nên vấn đề doanh thu luôn được công ty quan tâm, đặc biệt làdoanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty luôn đặt ra các cột mócdoanh thu theo từng tháng từng quí và cho cả năm. Doanh thu có tăng hay khôngphụ thuộc rất nhiều vào khả năng bán hàng của tiếp thị viên hay còn gọi là nhânviên bán hàng. Nhờ vào khả năng của mình mà các nhân viên bán hàng đã làmcho doanh thu của công ty qua các năm đều tăng. Cụ thể năm 2010 tăng 14.774triệu đồng so với năm 2009, nguyên nhân doanh thu tăng là do năm 2010 tìnhhình kinh tế dần ổn định làm cho doanh thu của công ty tăng 29,6% so với năm2009. Năm 2011, doanh thu của công ty cũng tăng nhưng không cao bằng mứctăng của năm 2010 so với 2009. Với số tiền 71.880 triệu đồng, năm 2011 doanhthu công ty tăng 7.234 triệu đồng so với năm 2010. Tuy nhiên đến sáu tháng đầunăm 2012 thì doanh thu có phần giảm so với sáu tháng đầu năm 2011 giảm 3.577triệu đồng. Chi phí Chi phí hoạt động kinh doanh là chi phí chủ yếu của công ty nên công tycần chú trọng đến chi phí này. Trong tổng chi phí thì tỷ lệ tăng chi phí tài chínhvà chi phí khác qua các năm có phần tăng cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng của chiphí hoạt động kinh doanh. Cụ thể năm 2010 tỷ lệ chi phí hoạt động kinh doanhtăng 28,2% so với năm 2009, thì tỷ lệ chi phí tài chính và chi phí khác tăng147,7% so với năm 2009. Tương tự năm 2011 tỷ lệ chi phí hoạt động kinh doanhtăng 11,9% so với năm 2010, trong khi đó tỷ lệ chi phí tài chính và chi phí kháctăng 109,2% so với năm 2010. Trong giai đoạn 2009-2011 chi phí của hoạt độngkinh doanh liên tục tăng, mức độ tăng gần bằng với tốc độ tăng doanh thu, ảnhhưởng rất nhiều đến lợi nhuận thu được. Nguyên nhân dẫn đến chi phí tăng nhưvậy chủ yếu là do chi phí giá vốn hàng hóa cao, chi phí quản lý doanh nghiệpliên tục tăng do công ty qua các năm đều tăng nhân viên và do biến động của thịtrường xăng dầu. Vì công ty bán hàng theo phương thức chuyển hàng nên chi phívận chuyển hàng hoá đem bán do công ty chịu. Sang quí I, II năm 2012, do tìnhGVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 24
 39. 39. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýhình tiêu thụ khó khăn nên doanh thu giảm dẫn đến chi phí cũng giảm theo. Theobảng 1, ta có chi phí quí I, II năm 2012 giảm 7,2% tương đương số tiền giảm là3.545 triệu đồng. Lợi nhuận Trong hoạt động thương mại dịch vụ, các công ty đều hướng tới mục tiêulợi nhuận đạt được. Nhìn chung qua 3 năm, lợi nhuận của công ty có nhiều biếnđộng, năm 2010 so với năm 2009 tỷ lệ tăng 90,5%, năm 2011 giảm so với năm2010 tỷ lệ giảm còn 76,5%. Mặc dù doanh thu tăng nhanh qua từng năm, hoạtđộng tiêu thụ hàng hóa đang rất khả quan nhưng do tốc độ tăng chi phí trong nămtăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu nên lợi nhuận thu được không ổn định. Lợi nhuận không ổn định và qua các năm lại có chiều hướng ngày cànggiảm, điều này gây không ít khó khăn cho công ty trong việc điều động vốn cũngnhư chia cổ tức cho các cổ đông. Trước sự phục hồi của nền kinh tế trong nước,năm 2010 lợi nhuận trước thuế của công ty tăng khá cao với 1.225 triệu đồng.Sang năm 2011 lợi nhuận đạt rất thấp chỉ đạt 288 triệu đồng, nguyên do là tìnhhình kinh tế trong nước diễn biến phức tạp dẫn đến chỉ số tiêu dùng giảm, việctiêu thụ hàng hoá càng khó khăn hơn. Tình hình quí I, II năm 2012 cũng khôngkhả quan cho lắm khi lợi nhuận quí I, II năm 2012 chỉ đạt 134 triệu đồng, giảm19,2 %. Điều này cho thấ công ty cần nổ lực hon trong công tác tiêu thụ hànghoá.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 25
 40. 40. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký Bảng 1: TÓM TẮT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2009-2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng Chênh lệch Quí I, Quí I, Chênh lệch Chênh lệch I,II 2012/ I,II Năm Năm Năm II II 2010/2009 2011/2010 Chỉ tiêu 2011 2009 2010 2011 năm năm 2011 2012 Số Số Số tiền % % % tiền tiền1. Tổng doanh thu 49.873 64.646 71.880 49.197 45.620 14.774 29,6 7.234 11,2 (3.577) (7,3)Doanh thu thuần về bán hàng vàcung cấp dịch vụ 49.857 64.637 71.879 49.197 45.618 14.780 29,6 7.242 11,2 (3.578) (7,3)Doanh thu hoạt động tài chính và thunhập khác 16 9 1 0 1 (7) (42,1) (9) (93,6) 1 343,52. Tổng chi phí 49.229 63.421 71.592 49.031 45.486 14.192 28,8 8.171 12,9 (3.545) (7,2)Chi phí hoạt động kinh doanh 48.961 62.757 70.202 48.042 44.518 13.796 28,2 7.445 11,9 (3.524) (7,3)Chi phí tài chính và chi phí khác 268 664 1.389 989 968 396 147,7 725 109,2 (21) (2,2)Lợi nhuận 643 1.225 288 166 134 582 90,5 (937) (76,5) (32) (19,2) Nguồn: Bộ phận kế toán 80.000 60.000 Tổng doanh thu 40.000 Tổng chi phí 20.000 Tổng lợi nhuận 0 2009 2010 2011 I, II/ 2011 I, II/ 2012 Biểu đồ 1:Doanh thu, chi phí, lợi nhuận giai đoạn 2009-2011 và quí I, II năm 2012. GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 26
 41. 41. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Ký CHƢƠNG 4 PHÂN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM – DV LÊ KÝ4.1. PHÂN TÍCH TỔNG QUAN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM – DV LÊ KÝ TRONG GIAIĐOẠN 2009-2011 VÀ QUÍ I, II NĂM 2012. Công ty TNHH một thành viên TM – DV Lê Ký là doanh nghiệp chuyênphân phối sản phẩm nên luôn tìm kiếm thị trường để tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiênthời gian vừa qua do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới làmcho việc tiêu thụ sản phẩm của công ty không được thuận lợi. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm 2009 là 49.865.370 nghìnđồng với mức doanh thu này thì lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của côngty là 643.254 nghìn đồng. Quan sát bảng 2 ta có thể thấy rằng lợi nhuận từ hoạt độngkinh doanh cũng chính là lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận khác không xuất hiệntrong năm 2009 nên không ảnh hưởng gì đến lợi nhuận trước thuế mà chỉ có lợinhuận hoạt động kinh doanh. Trong các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt độngkinh doanh thì chi phí kinh doanh với số tiền 1.298.606 nghìn đồng đã ảnh hưởng rấtnhiều đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh. Năm 2009 là năm mà nền kinh tế trongnước gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các công ty có quy mô vừa và nhỏ.Trước tình hình này, Chính phủ đã ra Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với Nghi định mà trong năm 2009công ty được giảm 30% trên số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Vì thế mànăm 2009, công ty thay vì phải nộp 160.813 nghìn đồng nhưng chỉ nộp 112.569nghìn đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Cũng vì vậy mà lợi nhuận sau thuế củacông ty là 530.684 nghìn đồng. Năm 2010 là năm mà sự hồi phục sau khủng hoảng kinh tế trong nước trởnên nhanh chóng, nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng cao. Vì vậy mà việctiêu thụ sản phẩm của công ty cũng tăng mạnh. Doanh thu bán hàng và cung cấpdịch vụ tăng từ 49.865.370 nghìn đồng lên 64.636.917 nghìn đồng, tăng 14.771.548GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 27
 42. 42. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM –DV Lê Kýnghìn đồng với tỷ lệ tăng 29,62%. Doanh thu bán hàng tăng mạnh thì giá vốn cũngtăng theo tương ứng với mức tỷ lệ tăng là 29,65%. Với tình hình kinh doanh củacông ty phát triển rất tốt nên lợi nhuận trước thuế tăng đột biến đạt 1.225.179 nghìnđồng tăng so với năm 2009 lên đến 90,47%. Vì tình hình kinh tế trong năm 2010 cósự phục hồi khá tốt nên trong năm này doanh nghiệp không được giảm trừ thuế thunhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm là 306.295nghìn đồng, với số tiền thuế này mà lợi sau thuế của công ty chỉ còn 918.884 nghìnđồng. Nền kinh tế chỉ mới phục hồi trong năm 2010, thì sang năm 2011 lại có nhiềusự biến động làm cho việc kinh doanh của công ty lại gặp nhiều khó khăn. Doanhthu bán hàng tuy có tăng nhưng không cao, với số tiền 71.879.220 nghìn đồng thìmức tăng chỉ đạt 11,20% so với năm 2010. Làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng chỉđạt 4.332.212 nghìn đồng tăng 4,47%, và lợi nhuận trước thuế giảm 76,37% với sốtiền 288.161 nghìn đồng. Lợi nhuận trước thuế giảm mạnh, một phần cũng là do ảnhhưởng của các loại chi phí trong doanh nghiệp như: giá vốn hàng bán tăng 11,67%;chi phí quản lý kinh doanh tăng 17,12%. Và đặc biệt là chi phí tài chính tăng độtbiến, với số tiền 1.389.366 nghìn đồng thì tỷ lệ tăng là 109,21%. Chi phí tài chínhcũng là chi phí lãi vay, chi phí này tăng là do số tiền vay của công ty vay từ các ngânhàng để thanh toán tiền hàng cho nhà sản xuất tăng mạnh. Năm 2011, một lần nữacông ty được giảm 30% số thuế phải nộp vì thế mà thuế thu nhập công ty phải nộpchỉ còn 50.428 nghìn đồng. Tình hình kinh doanh của công ty sang quí I, II năm 2012 cũng không khảquan lắm. Qua bảng 2 ta có thể thấy được doanh thu bán hàng giảm 7,27% chỉ còn45.618.320 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2011. Việc tiêu thụ hàng hoá khó khăntrong quí I, II năm 2012 đã làm lợi nhuận trước thuế là 134.151 nghìn đồng giảm19,18% so với cùng kỳ năm 2011. Điều này càng thúc đẩy công ty phải cố gắngvượt qua giai đoạn khó khăn khi sắp tới công ty sẽ được sự giúp đỡ từ những chínhsách của Nhà nước của Đảng.GVHD : Nguyễn Hồ Anh Khoa SVTH: Nguyễn Thị Hồng Trang 28

×