Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutoria Màster

1,145 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

Tutoria Màster

 1. 1. TUTORIA I ORIENTACIÓ SER TUTOR / TUTORA MÀSTER DE SECUNDÀRIA. Gener: 2010 Núria Alart www.xetc.cat/~nalart / [email_address]
 2. 2. Una nova mirada <ul><li>Identificar situacions </li></ul><ul><li>Qüestionar-se </li></ul><ul><li>Decidir amb criteri </li></ul>Dinàmica de presentació “ Entrevistes simultànies” “Pilota calenta”
 3. 3. EXPECTATIVES Altres Eixos transversals ( E. salut, vial, ... ) Competències Bàsiques i Avaluació Orientació professional Relacions amb les famílies i serveis externs Eines Recursos TIC PAT (Pla d’acció tutorial) Dinàmica d’aula i resolució de conflictes. La comunicació Educació Emocional (Intel·ligències múltiples) Diversitat. Interculturalitat Marc Legal Tutoria T E M E S GENERALS EXPECTATIVES DEL CURS. TUTORIA I ORIENTACIÓ
 4. 4. CONTEXT: LA REALITAT SOCIAL
 5. 5. CONTEXTUALITZACIÓ. Educar avui Canvis en les Organitzacions GESTIÓ DEL CONEIXEMENT ORGANITZACIÓ - XARXA Canvis en les Organitzacions TIPUS DE TREBALL Adaptar-se a les Necessitats de cada moment Iniciativa Capacitat de reciclatge Flexibilitat Nou concepte educatiu APRENDRE A APRENDRE (Tant en els individus com en les organitzacions ) MARC SOCIAL
 6. 6. CONTEXTUALITZACIÓ. Educar avui Xarxa educativa Xarxa europea Xarxa catalana Xaxa d’entorn Competència no competitivitat CEIP IES ADULTS Concertada Llar d’infants SE
 7. 7. CONTEXT: REALITAT DOCENT
 8. 8. CONTEXT: L’ALUMNAT
 9. 9. NOUS REPTES E. Emocional, valors Diversitat Acompanyament de l’alumnat Atenció i seguiment grupal i individual de l’alumnat Assessorament a les famílies i pont d’unió entre les institucions escolar i familiar
 10. 10. IDENTITAT <ul><li>SER: </li></ul><ul><li>Quan ets professor/a ho ets en tot moment. </li></ul><ul><li>Forma part de la identitat personal i professional </li></ul><ul><li>FER: </li></ul><ul><li>Es fa de professor/a només a estonetes. </li></ul><ul><li>La identitat professional no està construïda. </li></ul><ul><li>Pensa que ho fa per poder viure. </li></ul>DIFERÈNCIES: ”SER O FER” DE TUTOR/A
 11. 11. SER TUTOR/A // FER DE TUTOR/A Autoconeixement personal Autoconeixement professional Gestió emocional Estil emocional
 12. 12. EL PROFESSOR TUTOR/A QUE RECORDO ERA… PER QÙÈ?
 13. 13. AMBITS DE TREBALL Alumne/a Grup Família Equip docent Serveis externs
 14. 14. TUTOR/A COM A PROFESSIONAL QUE ACOMPANYA
 15. 15. AJUDA A CRÈIXER
 16. 16. AJUDA A CRÈIXER AMB EL CANVI
 17. 17. EL TUTOR/A Està present. Accepta a l’alumnat tal com és. Gestiona emocions. Utilitza les preguntes i no els sermons. Redefineix la narrativa negativa per una de més positiva i creativa.
 18. 18. EL TUTOR/A RESILIENT Gestiona les emocions Utilitza les preguntes Treballa en xarxa col·laborativament
 19. 19. RESILIÈNCIA És la capacitat que tenim les persones de fer front a las situacions que considerem adverses en les nostres tasques i relacions diàries, a les que busquem solucions d’una forma constructiva i creativa per a un mateix i per a l’entorn.
 20. 20. Tothom és diferent
 21. 21. CAL ENTRENAMENT
 22. 22. LÍDER = Acompanyant = Tutor/a Coach PER A ELL MATEIX I PER ALS ALTRES: Guia l’entrenament perquè el grup o l’alumnat es lideri a ell mateix, prengui les seves pròpies decisions perquè pugui anar d’on és fins a on vol anar ... tot partint del seu potencial i així ajudar a augmentar i mantenir l’autoestima
 23. 23. CONFIANÇA EN SI MATEIX Característiques personals d’un líder
 24. 24. DESIG D’APRENENTATGE CONTINU
 25. 25. ENERGIA POSITIVA
 26. 26. COMUNICAR ÉS LIDERAR
 27. 27. FAMÍLIES
 28. 28. CANVI DE MIRADA EL TUTOR/A COM AGENT DE CANVI Adaptar-se Renovar-se Investigar Ser flexible Cercar sempre la part positiva
 29. 29. Atreveix-te a cercar i provar noves eines Hem rebut les eines del segle XX Tenim eines del segle XXI Tothom tenim una caixa d’eines sota el braç Hem de provar Ens hem d’equivocar
 30. 30. Quin son els meus punts forts que m’ajudaran a viure en aquet canvi constant i per tant en la incertesa. Quin són els meus punts febles i de quina manera es poden veure afectats. Com ho puc treballar.? INCERTESA I CANVI
 31. 31. TREBALL EN XARXA
 32. 32. CARACTERÍSTIQUES DEL TUTOR/A DEL SEGLE XXI
 33. 33. Lidera. Acompanya i guia des del potencial de l’alumnat
 34. 34. Treballa en equip, en xarxa.
 35. 35. EQUILIBRI AFECTE LÍMITS entre
 36. 36. Saber comunicar assertivament
 37. 37. LAE legitima accepta entén
 38. 38. S’implica: està, escolta, comprèn i aprèn.
 39. 39. OBSERVA I DIAGNOSTICA
 40. 40. A N T E C E D E N T S
 41. 41. Aprèn a viure amb la incertesa que suposo el canvi
 42. 42. Canvia la mirada davant de situacions de dificultat i les redefineix en positiu.
 43. 43. És responsable del que passa al seu entorn. És un agent de canvi.
 44. 44. CLIMA DE CENTRE I ENTORN
 45. 45. PAUTA CORREGEIX
 46. 46. NORMES I ACORDS HARMONITZAR I ACORDAR
 47. 47. HABILITATS
 48. 48. FLEXIBILITAT COMUNITAT
 49. 49. ESCUT PERSONAL PROFESSIONAL COMPARTIM COINCIDÈNCIES OBJECTIUS DE FUTUR COSES QUE FAS MOLT BÉ A NIVELL PERSONAL COSES QUE FAS MOLT BÉ A NIVELL PROFESSIONAL ÈXITS COM A TUTOR
 50. 50. NORMATIVA PAT - TUTORIES <ul><li>LOGSE: Decret 96/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació curricular de l’educació secundària obligatòria a Catalunya, modificat pel Decret 223/1992, de 25 de setembre ipel Decret 179/2002, de 25 de juny </li></ul><ul><li>LOE: Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària </li></ul><ul><li>LOE: Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria </li></ul><ul><li>Ordre de 5 de maig de 1989, per la qual s’estableix un programa d’actuació tutorial que orienta la planificació i l’organització en els plans d’acció tutorial en els centres d’ensenyament secundari de Catalunya </li></ul><ul><li>Resolució d’11 de juliol de 2007, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació secundària per al curs 2007-2008 </li></ul>
 51. 51. Funcions del tutor/a <ul><li>Responsable del seguiment de l’alumnat , ha de vetllar especialment per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques i per la coordinació </li></ul><ul><li>Haurà de coordinar amb el tutor o tutora de l’aula d’acollida l’acció tutorial de l’alumnat nouvingut </li></ul><ul><li>El tutor/a del grup haurà de vetllar per la coherència de l’acció tutorial amb els continguts relatius a l’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania al llarg de l’etapa </li></ul><ul><li>Ha de tenir cura que l’elecció del currículum optatiu per part de l’alumne o alumna sigui coherent al llarg de l’etapa i doni resposta als seus interessos i necessitats, tant pel que fa a la seva situació actual com a les seves opcions de futur acadèmic i labora </li></ul><ul><li>Ha d’impartir una hora setmanal de tutoria amb el grup classe en cadascun dels cursos. </li></ul><ul><li>Els tutors d’ESO disposaran, per a cada grup, de dues hores lectives setmanals de dedicació a les tasques de tutoria, per atendre la sessió de tutoria amb el grup classe i realitzar atencions individualitzades a l’alumnat. </li></ul>
 52. 53. És LIDER És PUNT DE REFERÈNCIA Segueix PROGRAMACIÓ OBJECTIUS de l’alumne de les famílies Adapta el PAT i el fa seu S’ha de guanyar els alumnes Implica les famílies És PROFESSIONAL orienta condueix acompanya gestiona “ està” disposat Dóna models positius Marca límits S’ha d’avaluar És mediador És CREATIU Compta amb materials de suport OBSERVA S ap detactar problemes sap detactar inquietuds L’han d’investir com a tutor Què fa un tutor? Actua amb COHERÈNCIA Actua amb RIGOR
 53. 54. Què té una bona tutoria? OBSERVACIÓ Coneixement de l’alumne COMUNICACIÓ COHESIÓ GRUP CLIMA RELACIONAL POSITIU SUPORT INSTITUCIONAL CREIXEMENT DEL TUTOR Atenció individual debat/intercanvi confiança reflexió afecte Conèixer els límits Acceptar els fracassos Acompanyament vocacional Ajudar-lo en el creixement PROVENCIÓ RECURSOS alumnes famílies equip docent agents externs Fer-lo extensiu
 54. 55. GINER, A. i PUIGARDEU, O. (2008) La tutoría y el tutor. Estrategias para su práctica. Barcelona Editorial Horsori. ICE UB.
 55. 56. ALART, N i RUAIX, J: (2008) Recursos TIC per a la tutoria en l’educació secundària : una visió pràctica a partir de la multiplicitat d’intel·ligències dels alumnes. Barcelona. UOC

×