Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eportafoli bcn

1,602 views

Published on

 • Be the first to comment

Eportafoli bcn

 1. 1. E-PORTAFOLI: un instrument d’avaluació competencialCongrés europeu. Avaluar per aprendre. Barcelona 13 de maig de 2011 Núria Alart www.xtec.cat/~nalart , nalart@xtec.cat, nalart@twitter.com
 2. 2. “Un instrument competencial d’avaluacióalternativa que està centrat en l’estudiant.El cor i l’ànima del portafoli és la reflexió”
 3. 3. 1. Utilitzem avaluacions alternatives?2. Avaluem només els resultats?3. De quina manera reflexionem l’aprenentatge?4. Per a què serveix un portafoli?5. Personalitzem l’aprenentatge?6. Com podem utilitzar-lo?
 4. 4. “L’ànima i el cor de l’e-portafoli és la reflexió” No les eines utilitzadesLa reflexió en un e-portafoli ajuda a l’estudiant a construir significat.
 5. 5. “Col·lecció d’evidències (materials, activitats, productes…) estructurades, ordenades i seleccionades amb la intenciód’explicar el rendiment o l’aprenentatge realitzat, reflexionar sobre aquest i avaluar-lo”
 6. 6. Competència aprendre a aprendre Competència digital-Pensar i reflexionar. -Alfabetitzacions múltiples.-Conscienciació i control d’un mateix. -Tecnologia i informació. Eines.-Metacognició -Transformar la informació en coneixement.-Aprendre a aprendre per a construir coneixement i -Crear nova informació i difondre.significat. Què? Per què? Com? I ara què?... -Habilitats socials.-Recursos i estratègies. -Actitud crítica i reflexiva.
 7. 7. Autoconeixement Coneixement estudiantAutoavaluació Autogestió Avaluació REFLEXIÓ Planificació de aprenentatge l’aprenentatge Meta- aprenentatge Entendre com s’aprèn Adatpació: Barbara Stäuble, Universitat Tecnològica Austràlia
 8. 8. Un e-portafoli és un instrument a la web, ajudat per lestecnologies de la informació i la comunicació (Internet), donant recolzament al procés d’aprenentatge de l’estudiant
 9. 9. Font: nalart, 2008
 10. 10. “Una bona pregunta és una llavor que s’ha de sembrar per a què produeixi més llavors,amb l’esperança de revifar el paisatge de les idees”. John CiardiQuè has fet? Com ho has fet? Què és allò que t’ha costat més a fer? Quècanviaries si el tornessis a fer? Què és allò que t’ha agradat més del treball?Ha sortit com esperaves? Per què ho has fet així? Creus que has aprés? Quècreus que demostra aquest treball de tu? Propostes de millora ... SÓN ESSENCIALS PER A:
 11. 11. Habilitats digitals: cercar, seleccionar, comparar, contrastar, analitzar, sintetitzar, organitzar, guardar,avaluar, criticar, defensar, compartir, reorganitzar, generar, crear...
 12. 12. Gairebé tots els documents es fan amb ordinadorEls enllaços permeten fer connexions amb les evidènciesDesenvolupar les destreses digitals i habilitats multimèdiaPer compartir amb altres persones...
 13. 13. RECORDEM... La reflexió:ÉS EL COR I L’ÀNIMA DE L’E-PORTAFOLI,NO LES EINES, NI EVIDÈNCIES UTILITZADES
 14. 14. Per a què ens serveix un portafoli? Com a eina que revela a l’estudiant allò que ha après d’una forma personal i completa. Proporciona evidència d’allò que s’aprèn i del grau d’assoliment dels objectius en relació amb el pla de treball.Per incrementar la responsabilitat de l’estudiant en el seu aprenentatge.
 15. 15. Propicia l’expressió de diferents llenguatges
 16. 16. Facilita la comunicació
 17. 17. Desenvolupa les competències: sobre tot la digital i tecnològica
 18. 18. Facilita l’avaluació.
 19. 19. Fomenta el pensament crític.
 20. 20. Desenvolupa la creativitat
 21. 21. Augmenta les habilitats emocionals i socials
 22. 22. Fomenta activitats cooperatives: professorat- alumnat
 23. 23. Resolt els problemesd’emmagatzement de materials
 24. 24. Desenvolupa l’aprenentatge reflexiu Jo penso Jo reflexiono
 25. 25. Documentar el creixement de l’estudiant en un temps.No comparar els estudiants entre si. Destacar la força positiva dels estudiants, (potencialitats) en comptes de les debilitats.Considerar els estils d’aprenentatge, totes les capacitats, les experiències culturals i educatives i els nivells d’estudi.
 26. 26. PERSONAL ACADÈMIC REFLEXIÓPresentació: Visual, sonora, Currículum El meu millor treballescrita, gràfica... Llengües Objectius assolitsFotografia. Matemàtiques Objectius no assolitsDibuix. Naturals Els treballs cooperatius:Mapa mental Socials WebQuest, MTW, Caceres...Eix cronològic Tecnologia Necessito millorarAutobiografia Música PreguntesAutoretrat... E. Física ValoracionsQui sóc? Em dic... He millorat en... E. PlàsticaSóc... Les meves aficions... Crèdits variables He aprés...Em defineixo com...Els amics i companys/es em veuen Projectescom..... Tutoria ...Magrada....Què demostro? Punts forts (allò quetinc de bo) Punts febles (allò que he demillorar)
 27. 27. Presentació “Power Point”http://www.slideshare.net/nalart/portfoli-aula-acollida
 28. 28. Presentació “display” tríptic
 29. 29. Una rúbrica és un document (graella) que descriu diferents nivells de qualitat d’una tasca, treball i/o producte” “És una eina d’avaluació formativa d’ensenyament-aprenentatge” “L’autoavaluació en una rúbrica facilita la metacognició”“Permet a l’alumnat conèixer els criteris de qualificació que seran avaluats”
 30. 30. e-portafoli secundària e-portafoli universitathttps://sites.google.com/site/portafoliplantilla/ https://sites.google.com/site/eportafoliuniversitat/Exemples: http://www.xtec.cat/~nalart/evaluation.htm
 31. 31. MOLTES GRÀCIES!Imatges:http://www.goliart.com/es/album-fotos-digital.htmlhttp://arrecifesutn.blogspot.com/http://www.ikus.com.es/identidad/mision/http://juandomingofarnos.wordpress.com/tag/e-portafolio/http://mdrsimon.blogspot.com/2010/11/reflexiones-sobre-el-propio-aprendizaje.htmlhttp://nntt-eleganes.blogspot.com/2010/05/mapa-conceptual-tics-y-aprendizaje.htmlhttp://mdelpueyoenticea.blogspot.com/2010/11/mi-cambio-conceptual.htmlhttp://izaskunpaternain-aula.blogspot.com/2009/11/el-diseno-de-mi-portafolios.htmlhttp://www.flickr.com/photos/88906052@N00/1567300015/http://www.flickr.com/photos/33496400@N03/5065937987/sizes/s/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/mapijunio/4850811468/sizes/m/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/24060976@N07/3368678877/sizes/m/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/cityyear/4596138066/sizes/z/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/uwriverfalls/5015291506/sizes/m/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/ocsa92623/5010007836/sizes/z/in/photostream/http://grupoeducativa.blogspot.com/2010/09/estilos-de-aprendizaje-de-los-alumnos.html Com fer un portafoli http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/WQ_PORTFOLIO/index.htm Barcelona 13 de maig de 2011 Núria Alart www.xtec.cat/~nalart, nalart@xtec.cat, nalart@twitter.com

×