Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eportafoli 2012

5,191 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Eportafoli 2012

 1. 1. e-portafoli (Febrer 2012)Núria Alart www.xtec.cat/~nalart, nalart@xtec.cat, nalart@twitter.com
 2. 2. Què fem nosaltres? Què volem fer?
 3. 3. Les competències comunicatives. Comunicant i creant oralment i expressant-se per escrit i amb elsllenguatges audiovisuals. Fent ús del propi cos i les tecnologies de la comunicació, amb la diversitat de llengüesi facilitant la diversitat cultural. Ens permet conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferentsmanifestacions culturals i artístiques.Les competències metodològiques. Convertint la informació en coneixement eficaç per a guiar les accions, elraonament i l’esperit crític, amb la capacitat d’organitzar-se en les tasques amb responsabilitat i disciplina. Incloula capacitat de cooperació i d’autoavaluar-se.Les competències personals. Afirmant la identitat personal, els propis valors i actituds personals iinterrelacionades, el control emocional i actituds d’apertura, flexibilitat i compromès en relació amb els demés.Les competències específiques per a conviure i habitar en el món. Enriquint les relacions i les habilitatssocials. Interaccionant amb el món físic i el món real. http://www.slideshare.net/nalart/competencias-basicas-prat-2010
 4. 4. Competència aprendre a aprendre: pensar i reflexionarCultura de la reflexió: hem de crear una cultura reflexiva i de pensament visible La reflexió en un portafoli ajuda a l’estudiant a construir significat Què? Per a què? I ara què?
 5. 5. Competència aprendre a aprendre mitjançant el portafoli CONSCIÈNCIA I CONTROL D’UN MATEIX METACOGNICÓ-Conduir el propi aprenentatge. -Identificar els processos de pensament i aprenentatge-Adquirir consciència de les pròpies capacitats: -Reconèixer les pròpies potencialitats i carències.intel·lectuals, emocionals i físiques -Ser conscient i regular habilitats per l’aprenentatge: la-Desenvolupar competències personals: motivació, memòria, la concentració, l’atenció, la comprensió...actituds, gust per aprendre... -Ser capaç d’autoavaluar-se, heteroavaluar-se i-Descobrir els estils d’aprenentatge. autoregular-se.-Practicar hàbits, rutines... qualitats de pensament ipreguntes APRENDRE A APRENDRE PER A CONSTRUIR RECURSOS I ESTRATÈGIES CONEIXEMENT-Fomentar el pensament crític (R. Swartz) -Aprenentatge cooperatiu.-Desenvolupar el pensament creatiu (K. Robinson) -PBL (aprenentatge basat en problemes)-Transformar informació en coneixement (T. Bloom) -Treball per projecte, per contractes, per racons,-Desenvolupar una adequada comprensió de la realitat tallers..(D. Perkins) -Mapes mentals. - Portafolis
 6. 6. http://www.slideshare.net/nalart/inteligencias-multiples-aula-20 Font: nalart, 2009 http://www.slideshare.net/nalart/preguntes-inteligencies
 7. 7. De quina manera podem fer visible l’aprenentatge?Rutines de pensamentDestresesDocumentacióReflexióRepresentació 10 idees claus http://www.youtube.com/nuriaalart#p/u/1/p5MmOnRq6Ik
 8. 8. Competents digitals? Escola 2.0: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/58/5twD62vbc2wNativos digitales: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/55/LWVEL9AFUh0
 9. 9. Àmbits de la competència digital i tractament de la informació C. Informacional C. Tecnologia i informàtica C. Alfabetitzacions múltiples-Fer servir diferents habilitats -Utilitzar les eines tecnològiques: -Usar diferents llenguatges: sonor,coneixements, procediments... per ordinadors, càmera fotografies, visual, icònic, gràfic, còmic,crear nova informació i difondre. vídeo, “gps”, telèfon mòbil... numèric, fotogràfic... No només llenguatge lingüístic (oral i escrit) C. Cognitiva C. Ciutadania digital C. ReflexivaTransformar informació en Desenvolupar habilitats socials a la Tenir una actitud crítica i reflexivaconeixements xarxa com a la vida real: saber en el tractament de la informació iGenerar nous continguts, conviure en societat. ús de les tecnologies: Per què?coneixements, solucionar Conèixer i fer valdre els drets de la Quina? Quan?problemes... ciutadania digital Font: adap. Jordi Adell, 2010 Tecnologia o metodologia: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/123/IJY-NIhdw_4
 10. 10. Qui té un blog?Qui té una pàgina web?Heu editat a la Wiquipèdia?Quins comptes teniu?Quants programes us heu baixat i instal·lat? ... Litoral versió Internet: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/100/dWnEcbo1gj4
 11. 11. Habilitats digitals: cercar, seleccionar, comparar, contrastar, analitzar,sintetitzar, organitzar, avaluar, criticar, defensar, reorganitzar, generar, crear... Genís Roca: http://www.youtube.com/watch?v=aCDEg-5GhTg&feature=related
 12. 12. Internet ens serveix per:Obrir finestres al món: comunicar, col·laborar,compartir, confiar...Portar el món a sobreUtilitzar múltiples llenguatgesCrear la teva pròpia xarxa personald’aprenentatge/socialCompartir el nostre e-portafoli ...
 13. 13. “És una metodologia d’avaluació alternativa que té en compte el nou paradigma educatiu centrat en l’estudiant”
 14. 14. Un e-portafoli és un instrument a la web, ajudat per lestecnologies de la informació i la comunicació (Internet), donant recolzament al procés d’aprenentatge de l’estudiant
 15. 15. Un portafoli és un: PROCÉS: una evolució que demostra un resultat (Diari)PRODUCTE: els resultats recopilats d’una activitat o procés (Final)
 16. 16. “L’ànima i el cor de l’e-portafoli és la reflexió” No les eines utilitzades La reflexió en un e-portafoli ajuda a l’estudiant a construir significat.
 17. 17. La reflexió com l’element essencial del portafoli Procés dialèctic Millora habilitats lingüístiques Consciència d’allò que aprens Construcció de significats Habilitats d’ordre superior Cognició i emoció alhoraPautes per a la reflexió:Què has fet? Com ho has fet? Què és allò que t’ha costat més a fer? Què canviaries siel tornessis a fer? Què és allò que t’ha agradat més del treball? Ha sortit comesperaves? Per què ho has fet així? Creus que has aprés? Què creus que demostraaquest treball de tu? Propostes de millora ...
 18. 18. “Col·lecció d’evidències (materials, activitats, productes…) estructurades, ordenades i seleccionades amb la intenciód’explicar el rendiment o l’aprenentatge realitzat, reflexionar sobre aquest i avaluar-lo”
 19. 19. Font: nalart, 2008
 20. 20. HISTÒRIA?Els artistes sempre han utilitzat el portafoli per a documentar els seus treballs (pintors, fotògrafs,…) Les escoles Montessori inicien la seva utilització a l’escola primària.A partir de 1990 s’utilitza en les Univesitats (Austràlia, Canadà, USA i altres universitats del nort d’Europa H. Gardner parla del “portfolio” com el procediment d’avaluació de les intel·ligències múltiples. Estudiants del Regne Unit que abandonen la secundària l’utilitzen per a documentar les seves competències.
 21. 21. “Aquesta qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el portafoli en un sistema d’avaluació coherent amb el marc de l’avaluació continuada i formativa”. C.Coll, 2004L’alumnat té un paper fonamental com a persona ACTIVA en el procés avaluatiu, ha deser conscient del seu progrés en l’aprenentatge, identificant quins aspectes domina iquins necessita millorar. Mateo, 2005
 22. 22. Helen C. Barret, 2009 http://electronicportafolio.org
 23. 23. Autoconeixement com a assoliment d’aprenentatge Documentació Portafoli d’aprenentatge Reflexió Col·laboració Font: Zubizarreta,2004
 24. 24. Autoconeixement Coneixement estudiantAutoavaluació Autogestió Avaluació REFLEXIÓ Planificació de aprenentatge l’aprenentatge Meta- aprenentatge Entendre com s’aprèn Adatpació: Barbara Stäuble, Universitat Tecnològica Austràlia
 25. 25. E-portafoli i l’aprenentatge Ob s r le ntatg e mi tenir na ne tja io nç expe flex ’apre an t a riènc Re s d ctiv ia at it a ivit ts act Planificar Compartir Fer Exp stratègi problemes Plantejar e-portafoli erim e Recollir enta s Reflexionar Evidències r am e b Seleccionar Analitzar sit at ces a ne Es er l ndre sup tratè nèix e era gies Reco d’apr rp rob per a lem es Adapt. Gabineteinformatica.net 2008
 26. 26. Gairebé tots els documents es fan amb ordinadorEls enllaços permeten fer connexions amb les evidènciesDesenvolupar les destresa i habilitats multimèdiaPer compartir amb altres persones
 27. 27. Propicia l’expressió de diferents llenguatges
 28. 28. Facilita la comunicació
 29. 29. Desenvolupa les competències: sobre tot la digital i tecnològica
 30. 30. Facilita l’avaluació.
 31. 31. Fomenta el pensament crític.
 32. 32. Desenvolupa la creativitat
 33. 33. Augmenta les habilitats emocionals i socials
 34. 34. Fomenta activitats cooperatives: professorat- alumnat Cooperació: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/108/gBnvGS4u3F0
 35. 35. Resolt els problemesd’emmagatzament de materials
 36. 36. Desenvolupa l’aprenentatge reflexiu Jo penso Jo reflexiono
 37. 37. PERSONAL ACADÈMIC REFLEXIÓPresentació: Visual, Currículum El meu millor treballsonora, escrita, gràfica... Llengües Objectius assolitsFotografia. Matemàtiques Objectius no assolitsDibuix. Naturals Els treballs cooperatius:Mapa mental Socials WebQuest, MTW, Caceres...Eix cronològic Tecnologia Necessito millorarAutobiografia MúsicaAutoretrat... Crèdits variables... Suggerències 3. Reflexió: narracions1. Recollida: arxius 2. Selecció: enllaços 4. Projecció: col·laboracions 5. Avaluació: rúbrica i diari (blog)
 38. 38. Documentar el creixement de l’estudiant en un temps.No comparar els estudiants entre si.Destacar la força positiva dels estudiants, (potencialitats) en comptes de les debilitats.Considerar els estils d’aprenentatge, totes les capacitats, les experiènciesculturals i educatives i els nivells d’estudi.
 39. 39. Per a què ens serveix? Com a eina que revela a l’estudiant allò que ha après d’una forma personal i completa. Proporciona evidència d’allò que s’aprèn i del grau d’assoliment dels objectius en relació amb el pla de treball.Per incrementar la responsabilitat de l’estudiant en el seu aprenentatge.
 40. 40. Escola digital: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/2/5_PvafoH4ss
 41. 41. • Determinar el propòsit del portafoli• Seleccionar el contingut i l’estructura• Decidir com s’utilitzarà i conservarà• Establir els criteris d’avaluació• Avaluar el contingut.• Comunicar els resultats a l’alumnat Medina i Verdejo, 1999
 42. 42. Una rúbrica és un document (graella) que descriu diferents nivells de qualitat d’una tasca, treball i/o producte” “És una eina d’avaluació formativa d’ensenyament-aprenentatge” “L’autoavaluació en una rúbrica facilita la metacognició”“Permet a l’alumnat conèixer els criteris de qualificació que seran avaluats”
 43. 43. “Dissenyar una gràfica o graella d’avaluació entre el professorat i alumnat”Rúbrica http://www.youtube.com/watch?v=VcjxcFqi8U4 RubistarGeneradors de rúbriques: http://rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es&
 44. 44. • Promou la participació de • Els professors poden l’alumnat. examinar les seves• Responsabilitat dels seus destreses. aprenentatges • Es pot utilitzar en tots els• Oportunitat de conèixer nivells escolar. actituds de l’alumnat • Promou l’autoavaluació i el• Té una estructura de llarga control de l’aprenentatge. durada • Permet una visió més àmplia• Es pot adaptar a les diverses i profunda d’allò que necessitats, interessos i l’alumnat sap i pot fer. habilitats de cada estudiant
 45. 45. • Cal dedicar-hi temps, tant el professorat com l’alumnat.• Resulta inapropiat per a mesurar el nivell de coneixements de fets i conceptes, per això, cal combinar amb un altre tipus d’avaluacions.• L’alumnat no està acostumat i cal explicar bé.
 46. 46. RECORDEM... La reflexió: ÉS EL COR I L’ÀNIMA DE L’E-PORTAFOLI, NO LES EINES, NI EVIDÈNCIES UTILITZADES
 47. 47. Plantilla e-portafoli:https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/Plantilla e-portafoli universitat: https://sites.google.com/site/eportafoliuniversitat/ DISPLAY CARPETA CAPSA O FITXER CD; DVD DIARIS; QUADERNS DE NOTES DIGITAL
 48. 48. Presentació “display” tríptic
 49. 49. Presentació “Power Point”http://www.slideshare.net/nalart/portfoli-aula-acollida
 50. 50. Plataforma Google Sites per crear e-portafolisIncloure text, imatges, fotografies, vídeos, enllaços...Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=7x0UneYP7PU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=VUG5-sJoQEI&feature=related
 51. 51. e-portafoli secundària e-portafoli universitathttps://sites.google.com/site/portafoliplantilla/ https://sites.google.com/site/eportafoliuniversitat/https://sites.google.com/site/portafolidetutoria/https://sites.google.com/site/xavitutoria/les-eines
 52. 52. Micro tallers: https://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolio Micro tallers TAC http://sites.google.com/site/microtallerstac/
 53. 53. Com fer un portafoli http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/WQ_PORTFOLIO/index.htm Portafoli http://www.xtec.cat/~nalart/evaluation.htm
 54. 54. Mahara http://mahara.org/ Possibiltats del Mahara http://camarotic.es/?p=505Programari lliureIntegració al MoodlePermet l’exportacióTraduït al català
 55. 55. MOLTES GRÀCIES!Imatges:http://www.goliart.com/es/album-fotos-digital.htmlhttp://arrecifesutn.blogspot.com/http://www.ikus.com.es/identidad/mision/http://juandomingofarnos.wordpress.com/tag/e-portafolio/http://mdrsimon.blogspot.com/2010/11/reflexiones-sobre-el-propio-aprendizaje.htmlhttp://nntt-eleganes.blogspot.com/2010/05/mapa-conceptual-tics-y-aprendizaje.htmlhttp://mdelpueyoenticea.blogspot.com/2010/11/mi-cambio-conceptual.htmlhttp://izaskunpaternain-aula.blogspot.com/2009/11/el-diseno-de-mi-portafolios.htmlhttp://www.flickr.com/photos/88906052@N00/1567300015/http://www.flickr.com/photos/33496400@N03/5065937987/sizes/s/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/mapijunio/4850811468/sizes/m/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/vbarreroc/4545669456/sizes/m/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/24060976@N07/3368678877/sizes/m/in/photostream/http://www.tajavinagre.es/archives/221http://www.flickr.com/photos/cityyear/4596138066/sizes/z/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/uwriverfalls/5015291506/sizes/m/in/photostream/http://www.flickr.com/photos/ocsa92623/5010007836/sizes/z/in/photostream/http://grupoeducativa.blogspot.com/2010/09/estilos-de-aprendizaje-de-los-alumnos.html

×