Competències Bàsiques i Avaluació nalart

Nuria Alart
Nuria AlartEducation
C O M P E T È N C I A A V A L U A C I Ó CURS: 2008-2009
REFLEXIÓ INICIAL ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Funcions Motrius Psicològiques Emocionals N E I X E M COMPETÈNCIA?
Natació Ciclisme EXEMPLES Necessitem uns procediments (tècniques) Exercici de papallona, crol,… Exercicis d’equilibri amb cons,.. Necessitem unes habilitats ( saber fer) Coordinació, força, resistència, equilibri, Les habilitats s’aprenen gràcies als procediments
EXEMPLES A L'AULA HABILITATS S I N T E T I T Z A R PROCEDIMENTS Fer esquemes Subratllar Quadres sinòptics Mapes mentals
ESTRATÈGIES És necessari saber quan i per què utilitzar procediments EXEMPLE ALUMNE Un missatge escrit MÒVIL AMIC ESCRIT PEL PROFESSOR
METACOGNICIÓ (Autoregulació) PROFESSOR COMPETENT Llegeix allò que passa a l’aula i fa canvis = autoregula el comportament OBSERVA AUTOREGULA
COMPETÈNCIA “ La capacitat que tenen els alumnes de posar en pràctica d’una manera integrada coneixements, habilitats i actituds de caire transversal que serveixen per a resoldre problemes diversos de la vida real” Generalitat de Catalunya, 2004
Què hem d’entendre per competències? Ref: A. Zabala Al mateix temps i de forma interrelacionada Com Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Per mitjà de En un context determinat A on De forma eficaç De quina manera D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses Per a què És la capacitat o habilitat Què
Funcions Metacognició Autoregulació Funcions COMPETÈNCIA ESTRATÈGIES Procediment Habilitat Ref: C. Monereo, 2008
Què vol dir ser competent?
Factors que intervenen en l’aprenentatge ACTITUDS HABILITATS CONTINGUTS INTEL·LECTIVES PROCEDIMENTALS Capacitats mentals: depenen de les IM Capacitats per actuar i fer Afectivitat Motivació Interès Conceptes a aprendre SER PENSAR FER SABER COMPETÈNCIA APRENENTATGE SOCIALS Empatia, assertivitat
Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi  Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Competències Bàsiques Prendre decisions
Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 %  5 %
Les CCBB es basen en: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1. INTEGRACIÓ DEL CONTINGUTS Les CCBB es desenvolupen en totes les àrees i/o matèries C O N T I N G U T S ,[object Object],[object Object],[object Object]
EXEMPLES Contingut de socials: Elaboració i interpretació en petit grup cooperatiu de mapes, utilitzant diversos sistemes de representació (maqueta, plànol, planisferi,.. ), i les TIC, demostrant habilitats socials de convivència respecte i tolerància. Contingut de llengua: Creació d’un mapa mental sobre les botigues a Catalunya, en petit grup cooperatiu, observant les mormes de convivència bàsiques: respecte, tolerància, companyonia,….
2. Enfocament globalitzador Les CCBB han d’exercir una funció interdisciplinar dels seus components EXEMPLE http://www.xtec.cat/ ~nalart / moltesmescoses / fem %20anuncis/ index.htm   WEBQUEST: Fem anuncis de llaminadures. Guió, temporització, representació, logo, melodia, residus, autoavaluació, empatia en l’anunci.
3. Renovació metodològica Treball individual Transmissió i reproducció del coneixement Contestar Escoltar Copiar
Discutir Treball cooperatiu Preguntar Parlar Reconstrucció compartida del coneixement
4. Competències docents ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
LES 8 INTEL·LIGÈNCIES DE H. GARNER ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
A S P E C T E S C O M U N S IM i CB
Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner Ref: Àlex Sala
ACTIVITATS COMPETENTS WEBQUEST CACERES DEL TRESOR PBL(Aprenentatge basat en problemes) PROJECTES ANÀLISI DE CASOS MAPES MENTALS
QUÈ CAL FER??? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
AVALUACIÓ COMPETENT L’alumnat ha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats. Avaluar allò que poden fer. No allò que saben
MÈTODES D’AVALUACIÓ AUTENTICA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Autentificar les proves Ref: C. Monereo Investigació del professor C. Monereo: consisteix en introduir en una prova o activitat d’avaluació habitual, canvis amb la finalitat de convertir-la en més autèntica. (P. Ex. A partir dels criteris PISA) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
DOSSIER DE TREBALL o DOSSIER D’APUNTS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ref: C. Monereo
OBSERVACIONS Es poden realitzar en moltes situacions on l’alumnat: - Treballa en petit grup - Durant el procès de solució d’un problema. - En un debat - En un anàlisi de casos. - En simulacions, … Simulació d’aprenentatge. Anem a la metgessa Consisteix en un procès de descripció del comportament de l’alumnat.  Amb uns criteris prèviament determinats.
SIMULACIONS Simular situacions de la vida real. Exemple: Educació Infantil: treballar els racons on es simulen moltes coses de la vida real, anar a comprar, Teatralitzacions sobre qualsevol contingut. Preparar una entrevista per a una visita al centre d’un autor d’un llibre llegit. Tècniques del procès incident: ex. Presentació del centre a unes persones angleses. L’alumne es creu que es real.
AUTOAVALUACIONS Els alumnes s’avaluen les seves pròpies produccions. Ref: WQBullying En els moments de desacord, hem argumentat les nostres opinions, hem escoltat i valorat les dels altres i hem arribat a un consens satisfactori per tots. En els punts de desacord hem escoltat les opinions i hem aportat les nostres opinions argumentades. En els punts de desacord hem escoltat les opinions dels companys. Resolució de conflictes Ens hem agrupat segons es demanava en les diferents activitats i hem sabut adequar la nostra actuació a cada nova situació i als companys del grup. Ens hem agrupat segons les necessitats de cada moment i hem acceptat els canvis de situacions. Hem aconseguit agrupar-nos en cada moment segons es demanava. Dinàmica d’interacció Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys i hem defensat els nostres punts de vista. Hem acceptat les crítiques i els seus suggeriments. Hem adequat el treball individual incorporant les bones aportacions dels companys i destriant les innecessàries o errònies. Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys i hem acceptat els suggeriments i les crítiques que ens han fet. Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys. Responsabilitat Individual Hem participat activament aportant idees, fent observacions i suggeriments molt interessants i rellevants per al tema. Hem participat aportant idees i hem fet observacions i suggeriments oportunes. Hem participat aportant algunes idees i suggeriments. Cooperació Hem trobat fàcilment la informació demanada i hem sigut hàbils en descobrir ràpidament el més rellevant o allò que ens interessava més dintre del text. Hem trobat la informació demanada, però ens ha costat una mica descobrir el més rellevant dintre del text. Ens ha costat una mica però hem trobat la informació demanada. Recerca d’informació Ara coneixem força millor que abans aquest tema del maltractament entre alumnes ( bullying ). Sabrem identificar fàcilment les conductes quan es produeixin i tindrem eines per afrontar-lo i prevenir-lo. Sabrem a qui demanar ajuda, si cal. Ara coneixem força millor que abans aquest tema del maltractament entre alumnes ( bullying ). Sabrem identificar fàcilment les conductes quan es produeixin. Ara coneixem una mica més que abans el tema del maltractament entre alumnes ( bullying ). Coneixement del tema Excel·lent Bé Correcte
MÈTODE DE CASOS Es fa un relat d’una situació de la realitat en un context similar al del nostre alumnat on hauran de prendre decisions. És una manera de projectar-se. S’ha d’aprendre una decisió sobre diferents casos. P,ex: en una situació determinada es presenten quatre alternatives. Quina escolliries? Per què? Argumenta. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
R Ú B R I C A Dissenyar una gràfica d’avaluació entre els docents i l’alumnat RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL (pot ser aplicada a cada alumne individualment o al conjunt de les exposicions de tot el grup)  EXCEL·LENT BÉ CORRECTE Aspectes que s´avaluen L´exposició s´acompanya dels suports visuals especialment atractius i de molta qualitat ( murals i cartells) Suports visuals adequat interessants (murals, cartells) Suport visual adequat (murals, cartells) Suport Temps ajustat al previst, amb un final que reprèn les idees principals i arrodoneix l´exposició. Temps ajustat al previst, però amb un final precipitat o allargassat per manca de control del temps Excessivament llarg o insuficient per desenvolupar correctament el tema Temps Veu clara, bona vocalització, entonació adequada, matisada, sedueix Veu clara, bona vocalització Costa d´entendre alguns fragments La veu Atrau l´atenció del públic i manté l´interès durant tota l´exposició Interessa força en principi però es fa una mica monòtona Li costa d´aconseguir o de mantenir l´interès del públic Interès Es nota un bon domini del tema , no comet errors, no dubta Exposició fluida, molt pocs errors Ha de fer algunes rectificacions, de tant en tant sembla dubtar Preparació
DIARIS DE CLASSE El diari de classe es centra en tècniques d’observació i registre dels aconteixements per part de l’estudiant. Els permet sintetitzar els seus pensaments i els seus fets. Els sensibilitza sobre les seves pròpies maneres d’aprendre. (metacognició)
AVALUACIÓ PORTFOLI com a sistema d’ensenyament i aprenentatge Consisteix en una selecció d’evidències/mostres (activitats acadèmiques) que permeten a l’alumne demostrar allò que està aprenent, i alhora possibiliten al professor un seguiment del progrés d’aquest aprenentatge. Barberà, 2005 “ Col·lecció  de materials seleccionats amb la intenció d’explicar el rendiment o l’aprenentatge realitzat, reflexionar  sobre aquest i avaluar-ho” http://www.xtec.cat/ ~nalart / coleccio / WQ_PORTFOLIO / index.htm
 
Procès d’implantació de les IM i CB a l’aula i/o centre (esglaons) BASE: HARMONIA ENTRE TOTHOM (CULTURA DE GRUP) Coneixement del subjecte d’aprenentatge (Test IM) Objectius vinculats amb el propi valor cognitiu i les CCBB (Perfil personalitzat) Diversificació dels estils d’aprenentatge ( TIC , lleng. multimèdia, blocs, Moodle, pissarra digital,… Diversificació de les formes d’avaluació (A. Portfoli, dossier, simulacions Emfatització dels resultats (Revista, presentacions … Reconeixement per a l’excel·lència (Val) Ref: Àlex Sala
Objectius clars ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Per això ens calen  canvis  …. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CONCLUSIONS E X C E L . L È N C I A M A N E R A M U L T I D I R E C C I O N A L Món laboral Universitat Conviure familiar i en societat Conviure professional Relacions interpersonals Conviure en un entorn natural Respectar l’entorn Conviure personal Ser feliç, autoestima
[object Object],[object Object],[object Object],EN EL FUTUR ES NECESSITARAN PERSONES AMB UNES CERTES DISPOSICIONS MENTALS PER A QUÈ: Howard Gardner, 2006 http://www.slideshare.net/nalart/les-im-i-5-ments-futur
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Evidència d’una alumna nouvinguda de quinze anys, sense escolarització prèvia al seu país.
BIBLIOGRAFIA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1 of 46

Recommended

Competències bàsiques. Neus Sanmartí by
Competències bàsiques. Neus SanmartíCompetències bàsiques. Neus Sanmartí
Competències bàsiques. Neus Sanmartítorrents
7.5K views32 slides
Jornada nous currículums LOE. Competències Secundària - Neus Sanmartí by
Jornada nous currículums LOE. Competències Secundària - Neus SanmartíJornada nous currículums LOE. Competències Secundària - Neus Sanmartí
Jornada nous currículums LOE. Competències Secundària - Neus SanmartíServei Educatiu del Vallès Oriental II
6.9K views41 slides
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies by
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNciesXerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNcies
Xerrada Roser Canals 1220882996132418 9 CompetèNciesmcunille
7.9K views52 slides
Què vol dir treballar per competències? by
Què vol dir treballar per competències?Què vol dir treballar per competències?
Què vol dir treballar per competències?Ramon Grau
7.2K views47 slides
Què són les competències bàsiques? by
Què són les competències bàsiques?Què són les competències bàsiques?
Què són les competències bàsiques?Guida Allès Pons
4.7K views55 slides
Jornada nous currículums LOE. Competències Primària - Neus Sanmartí by
Jornada nous currículums LOE. Competències Primària - Neus SanmartíJornada nous currículums LOE. Competències Primària - Neus Sanmartí
Jornada nous currículums LOE. Competències Primària - Neus SanmartíServei Educatiu del Vallès Oriental II
2.6K views33 slides

More Related Content

What's hot

Curriculum Eso I Competencies Basiques by
Curriculum Eso I Competencies BasiquesCurriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies Basiquesmcunille
7.8K views26 slides
IM i CB Assessors Centre by
IM i CB Assessors CentreIM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors CentreNuria Alart
1.1K views78 slides
Competències bàsiques by
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiquesNuria Alart
7.1K views52 slides
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia by
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaÀngels Miret Rial
4.5K views43 slides
Competències by
CompetènciesCompetències
CompetènciesManuela Rubio
7.3K views66 slides
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar by
CompetèNcies BàSiques. Breu I ClarCompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clarxavier suñé
1.7K views32 slides

What's hot(20)

Curriculum Eso I Competencies Basiques by mcunille
Curriculum Eso I Competencies BasiquesCurriculum Eso I Competencies Basiques
Curriculum Eso I Competencies Basiques
mcunille7.8K views
IM i CB Assessors Centre by Nuria Alart
IM i CB Assessors CentreIM i CB Assessors Centre
IM i CB Assessors Centre
Nuria Alart1.1K views
Competències bàsiques by Nuria Alart
Competències bàsiquesCompetències bàsiques
Competències bàsiques
Nuria Alart7.1K views
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia by Àngels Miret Rial
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Àngels Miret Rial4.5K views
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar by xavier suñé
CompetèNcies BàSiques. Breu I ClarCompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
xavier suñé1.7K views
Avaluació competencial maig 2012 by Nuria Alart
Avaluació competencial maig 2012Avaluació competencial maig 2012
Avaluació competencial maig 2012
Nuria Alart16.5K views
Instruments Projecte by RoserCanals
Instruments ProjecteInstruments Projecte
Instruments Projecte
RoserCanals7K views
Rúbriques i portafolis wq by Nuria Alart
Rúbriques i portafolis wqRúbriques i portafolis wq
Rúbriques i portafolis wq
Nuria Alart21K views
La Programació Competencial by Nuria Alart
La Programació CompetencialLa Programació Competencial
La Programació Competencial
Nuria Alart7.6K views
Inteligencies 2012 by Nuria Alart
Inteligencies 2012Inteligencies 2012
Inteligencies 2012
Nuria Alart2.8K views
Diversitat IM by Nuria Alart
Diversitat IMDiversitat IM
Diversitat IM
Nuria Alart2.5K views
Quin tipus de preguntes generen aprenentatges competencials by crp.valltenes
Quin tipus de preguntes generen aprenentatges competencialsQuin tipus de preguntes generen aprenentatges competencials
Quin tipus de preguntes generen aprenentatges competencials
crp.valltenes3.2K views
Menorca2008 Final by jesteveg
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
jesteveg8.2K views
Eportafoli tarragona by Nuria Alart
Eportafoli tarragonaEportafoli tarragona
Eportafoli tarragona
Nuria Alart7.1K views
IM i CB tecnòlegs by Nuria Alart
IM i CB tecnòlegsIM i CB tecnòlegs
IM i CB tecnòlegs
Nuria Alart1.4K views
Eivissa 2 Metodologies I Avaluació by Nuria Alart
Eivissa 2 Metodologies I AvaluacióEivissa 2 Metodologies I Avaluació
Eivissa 2 Metodologies I Avaluació
Nuria Alart5.7K views

Viewers also liked

Metodologia Competencies Zabala by
Metodologia Competencies ZabalaMetodologia Competencies Zabala
Metodologia Competencies Zabalamcunille
7.3K views9 slides
Carmebarbajornadadim[1] by
Carmebarbajornadadim[1]Carmebarbajornadadim[1]
Carmebarbajornadadim[1]mcunille
6.9K views25 slides
Competències Bàsiques i la seva avaluació: el context by
Competències Bàsiques i la seva avaluació: el contextCompetències Bàsiques i la seva avaluació: el context
Competències Bàsiques i la seva avaluació: el contextNuria Alart
10.2K views23 slides
Gestiocurriculum Lleida by
Gestiocurriculum LleidaGestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum Lleidamcunille
7.2K views37 slides
Definicion Competencias Basicas by
Definicion Competencias BasicasDefinicion Competencias Basicas
Definicion Competencias Basicasmcunille
6.9K views22 slides

Similar to Competències Bàsiques i Avaluació nalart

Avaluació i Diversitat by
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatNuria Alart
1.9K views62 slides
Avaluació i Diversitat by
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i DiversitatNuria Alart
1K views62 slides
Avaluacio Competencial by
Avaluacio CompetencialAvaluacio Competencial
Avaluacio CompetencialNuria Alart
2.3K views35 slides
Portafoli lic by
Portafoli licPortafoli lic
Portafoli licNuria Alart
9K views35 slides
Competències Bàsiques 2 by
Competències Bàsiques 2Competències Bàsiques 2
Competències Bàsiques 2Nuria Alart
3K views47 slides
Portafolis digital aula 2014 by
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014Nuria Alart
10.4K views29 slides

Similar to Competències Bàsiques i Avaluació nalart(20)

Avaluació i Diversitat by Nuria Alart
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i Diversitat
Nuria Alart1.9K views
Avaluació i Diversitat by Nuria Alart
Avaluació i DiversitatAvaluació i Diversitat
Avaluació i Diversitat
Nuria Alart1K views
Avaluacio Competencial by Nuria Alart
Avaluacio CompetencialAvaluacio Competencial
Avaluacio Competencial
Nuria Alart2.3K views
Competències Bàsiques 2 by Nuria Alart
Competències Bàsiques 2Competències Bàsiques 2
Competències Bàsiques 2
Nuria Alart3K views
Portafolis digital aula 2014 by Nuria Alart
Portafolis digital aula 2014Portafolis digital aula 2014
Portafolis digital aula 2014
Nuria Alart10.4K views
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1 by Neus Lorenzo
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Formació en Competències comunicatives: Sessió 1
Neus Lorenzo457 views
Avaluar per Aprendre 3 by mojuel
Avaluar per Aprendre 3Avaluar per Aprendre 3
Avaluar per Aprendre 3
mojuel771 views
El nou paradigma a la Secundària by Sílvia M Grau
El nou paradigma a la SecundàriaEl nou paradigma a la Secundària
El nou paradigma a la Secundària
Sílvia M Grau162 views
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu... by PERE MARQUES
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
PERE MARQUES7.1K views
Continguts digitals per al bloc de mesura by CREAMAT
Continguts digitals per al bloc de mesuraContinguts digitals per al bloc de mesura
Continguts digitals per al bloc de mesura
CREAMAT687 views
Avaluacio competencial by viviya19
Avaluacio competencialAvaluacio competencial
Avaluacio competencial
viviya191.4K views
Avaluació: necessita millorar by jdomen44
Avaluació: necessita millorarAvaluació: necessita millorar
Avaluació: necessita millorar
jdomen44449 views
Pla d'orientació by termusa1
Pla d'orientacióPla d'orientació
Pla d'orientació
termusa1397 views
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent by Alex Egea
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docentLes competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
Les competències bàsiques i les seves implicacions en la pràctica docent
Alex Egea849 views
Competències i tecnologia digital by Ramon Grau
Competències i tecnologia digitalCompetències i tecnologia digital
Competències i tecnologia digital
Ramon Grau857 views
Jornada emocional act digitals by Nuria Alart
Jornada emocional act digitalsJornada emocional act digitals
Jornada emocional act digitals
Nuria Alart1.2K views
Tecnologies invisibles by iMona06
Tecnologies invisiblesTecnologies invisibles
Tecnologies invisibles
iMona06253 views

More from Nuria Alart

IM creativitat i motivació 16 by
IM creativitat i motivació 16IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16Nuria Alart
3K views49 slides
Inteligencias multiples by
Inteligencias multiplesInteligencias multiples
Inteligencias multiplesNuria Alart
1.1K views59 slides
Com millorar la pràctica docent by
Com millorar la pràctica docentCom millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docentNuria Alart
1.6K views12 slides
Im aula 2015 by
Im aula 2015Im aula 2015
Im aula 2015Nuria Alart
2.4K views60 slides
Aules inclusives by
Aules inclusivesAules inclusives
Aules inclusivesNuria Alart
2.6K views54 slides
Portafolis digital tutoria by
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoriaNuria Alart
7K views19 slides

More from Nuria Alart(20)

IM creativitat i motivació 16 by Nuria Alart
IM creativitat i motivació 16IM creativitat i motivació 16
IM creativitat i motivació 16
Nuria Alart3K views
Inteligencias multiples by Nuria Alart
Inteligencias multiplesInteligencias multiples
Inteligencias multiples
Nuria Alart1.1K views
Com millorar la pràctica docent by Nuria Alart
Com millorar la pràctica docentCom millorar la pràctica docent
Com millorar la pràctica docent
Nuria Alart1.6K views
Aules inclusives by Nuria Alart
Aules inclusivesAules inclusives
Aules inclusives
Nuria Alart2.6K views
Portafolis digital tutoria by Nuria Alart
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoria
Nuria Alart7K views
Tecnologies inteligencies by Nuria Alart
Tecnologies inteligenciesTecnologies inteligencies
Tecnologies inteligencies
Nuria Alart5.6K views
Individualitats propostes tdah by Nuria Alart
Individualitats propostes tdahIndividualitats propostes tdah
Individualitats propostes tdah
Nuria Alart21.8K views
Calendari im ccbb 2013 by Nuria Alart
Calendari im ccbb 2013Calendari im ccbb 2013
Calendari im ccbb 2013
Nuria Alart34.6K views
Orientació educativa by Nuria Alart
Orientació educativaOrientació educativa
Orientació educativa
Nuria Alart1.6K views
Intelligencies, competencies espurna by Nuria Alart
Intelligencies, competencies espurnaIntelligencies, competencies espurna
Intelligencies, competencies espurna
Nuria Alart800 views
Intel·ligències i tecnologies by Nuria Alart
Intel·ligències i tecnologiesIntel·ligències i tecnologies
Intel·ligències i tecnologies
Nuria Alart2.6K views
Intel·ligències múltiples famílies by Nuria Alart
Intel·ligències múltiples famíliesIntel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famílies
Nuria Alart23K views
Calendari intel·ligències 2012 by Nuria Alart
Calendari intel·ligències 2012Calendari intel·ligències 2012
Calendari intel·ligències 2012
Nuria Alart19.8K views
Caceres del tresor competencials 2012 by Nuria Alart
Caceres del tresor competencials 2012Caceres del tresor competencials 2012
Caceres del tresor competencials 2012
Nuria Alart3.8K views
Intel ligències múltiples sabadell 2012 by Nuria Alart
Intel ligències múltiples sabadell 2012Intel ligències múltiples sabadell 2012
Intel ligències múltiples sabadell 2012
Nuria Alart1K views
Eportafoli 2012 by Nuria Alart
Eportafoli 2012Eportafoli 2012
Eportafoli 2012
Nuria Alart3.8K views
Caceres del tresor by Nuria Alart
Caceres del tresorCaceres del tresor
Caceres del tresor
Nuria Alart3.6K views
Meteorologia webquest by Nuria Alart
Meteorologia webquestMeteorologia webquest
Meteorologia webquest
Nuria Alart717 views

Competències Bàsiques i Avaluació nalart

 • 1. C O M P E T È N C I A A V A L U A C I Ó CURS: 2008-2009
 • 2.
 • 3. Funcions Motrius Psicològiques Emocionals N E I X E M COMPETÈNCIA?
 • 4. Natació Ciclisme EXEMPLES Necessitem uns procediments (tècniques) Exercici de papallona, crol,… Exercicis d’equilibri amb cons,.. Necessitem unes habilitats ( saber fer) Coordinació, força, resistència, equilibri, Les habilitats s’aprenen gràcies als procediments
 • 5. EXEMPLES A L'AULA HABILITATS S I N T E T I T Z A R PROCEDIMENTS Fer esquemes Subratllar Quadres sinòptics Mapes mentals
 • 6. ESTRATÈGIES És necessari saber quan i per què utilitzar procediments EXEMPLE ALUMNE Un missatge escrit MÒVIL AMIC ESCRIT PEL PROFESSOR
 • 7. METACOGNICIÓ (Autoregulació) PROFESSOR COMPETENT Llegeix allò que passa a l’aula i fa canvis = autoregula el comportament OBSERVA AUTOREGULA
 • 8. COMPETÈNCIA “ La capacitat que tenen els alumnes de posar en pràctica d’una manera integrada coneixements, habilitats i actituds de caire transversal que serveixen per a resoldre problemes diversos de la vida real” Generalitat de Catalunya, 2004
 • 9. Què hem d’entendre per competències? Ref: A. Zabala Al mateix temps i de forma interrelacionada Com Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Per mitjà de En un context determinat A on De forma eficaç De quina manera D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses Per a què És la capacitat o habilitat Què
 • 10. Funcions Metacognició Autoregulació Funcions COMPETÈNCIA ESTRATÈGIES Procediment Habilitat Ref: C. Monereo, 2008
 • 11. Què vol dir ser competent?
 • 12. Factors que intervenen en l’aprenentatge ACTITUDS HABILITATS CONTINGUTS INTEL·LECTIVES PROCEDIMENTALS Capacitats mentals: depenen de les IM Capacitats per actuar i fer Afectivitat Motivació Interès Conceptes a aprendre SER PENSAR FER SABER COMPETÈNCIA APRENENTATGE SOCIALS Empatia, assertivitat
 • 13. Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Competències Bàsiques Prendre decisions
 • 14. Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 % 5 %
 • 15.
 • 16.
 • 17. EXEMPLES Contingut de socials: Elaboració i interpretació en petit grup cooperatiu de mapes, utilitzant diversos sistemes de representació (maqueta, plànol, planisferi,.. ), i les TIC, demostrant habilitats socials de convivència respecte i tolerància. Contingut de llengua: Creació d’un mapa mental sobre les botigues a Catalunya, en petit grup cooperatiu, observant les mormes de convivència bàsiques: respecte, tolerància, companyonia,….
 • 18. 2. Enfocament globalitzador Les CCBB han d’exercir una funció interdisciplinar dels seus components EXEMPLE http://www.xtec.cat/ ~nalart / moltesmescoses / fem %20anuncis/ index.htm   WEBQUEST: Fem anuncis de llaminadures. Guió, temporització, representació, logo, melodia, residus, autoavaluació, empatia en l’anunci.
 • 19. 3. Renovació metodològica Treball individual Transmissió i reproducció del coneixement Contestar Escoltar Copiar
 • 20. Discutir Treball cooperatiu Preguntar Parlar Reconstrucció compartida del coneixement
 • 21.
 • 22.
 • 23. A S P E C T E S C O M U N S IM i CB
 • 24. Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner Ref: Àlex Sala
 • 25. ACTIVITATS COMPETENTS WEBQUEST CACERES DEL TRESOR PBL(Aprenentatge basat en problemes) PROJECTES ANÀLISI DE CASOS MAPES MENTALS
 • 26.
 • 27. AVALUACIÓ COMPETENT L’alumnat ha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats. Avaluar allò que poden fer. No allò que saben
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31. OBSERVACIONS Es poden realitzar en moltes situacions on l’alumnat: - Treballa en petit grup - Durant el procès de solució d’un problema. - En un debat - En un anàlisi de casos. - En simulacions, … Simulació d’aprenentatge. Anem a la metgessa Consisteix en un procès de descripció del comportament de l’alumnat. Amb uns criteris prèviament determinats.
 • 32. SIMULACIONS Simular situacions de la vida real. Exemple: Educació Infantil: treballar els racons on es simulen moltes coses de la vida real, anar a comprar, Teatralitzacions sobre qualsevol contingut. Preparar una entrevista per a una visita al centre d’un autor d’un llibre llegit. Tècniques del procès incident: ex. Presentació del centre a unes persones angleses. L’alumne es creu que es real.
 • 33. AUTOAVALUACIONS Els alumnes s’avaluen les seves pròpies produccions. Ref: WQBullying En els moments de desacord, hem argumentat les nostres opinions, hem escoltat i valorat les dels altres i hem arribat a un consens satisfactori per tots. En els punts de desacord hem escoltat les opinions i hem aportat les nostres opinions argumentades. En els punts de desacord hem escoltat les opinions dels companys. Resolució de conflictes Ens hem agrupat segons es demanava en les diferents activitats i hem sabut adequar la nostra actuació a cada nova situació i als companys del grup. Ens hem agrupat segons les necessitats de cada moment i hem acceptat els canvis de situacions. Hem aconseguit agrupar-nos en cada moment segons es demanava. Dinàmica d’interacció Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys i hem defensat els nostres punts de vista. Hem acceptat les crítiques i els seus suggeriments. Hem adequat el treball individual incorporant les bones aportacions dels companys i destriant les innecessàries o errònies. Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys i hem acceptat els suggeriments i les crítiques que ens han fet. Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys. Responsabilitat Individual Hem participat activament aportant idees, fent observacions i suggeriments molt interessants i rellevants per al tema. Hem participat aportant idees i hem fet observacions i suggeriments oportunes. Hem participat aportant algunes idees i suggeriments. Cooperació Hem trobat fàcilment la informació demanada i hem sigut hàbils en descobrir ràpidament el més rellevant o allò que ens interessava més dintre del text. Hem trobat la informació demanada, però ens ha costat una mica descobrir el més rellevant dintre del text. Ens ha costat una mica però hem trobat la informació demanada. Recerca d’informació Ara coneixem força millor que abans aquest tema del maltractament entre alumnes ( bullying ). Sabrem identificar fàcilment les conductes quan es produeixin i tindrem eines per afrontar-lo i prevenir-lo. Sabrem a qui demanar ajuda, si cal. Ara coneixem força millor que abans aquest tema del maltractament entre alumnes ( bullying ). Sabrem identificar fàcilment les conductes quan es produeixin. Ara coneixem una mica més que abans el tema del maltractament entre alumnes ( bullying ). Coneixement del tema Excel·lent Bé Correcte
 • 34.
 • 35. R Ú B R I C A Dissenyar una gràfica d’avaluació entre els docents i l’alumnat RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL (pot ser aplicada a cada alumne individualment o al conjunt de les exposicions de tot el grup) EXCEL·LENT BÉ CORRECTE Aspectes que s´avaluen L´exposició s´acompanya dels suports visuals especialment atractius i de molta qualitat ( murals i cartells) Suports visuals adequat interessants (murals, cartells) Suport visual adequat (murals, cartells) Suport Temps ajustat al previst, amb un final que reprèn les idees principals i arrodoneix l´exposició. Temps ajustat al previst, però amb un final precipitat o allargassat per manca de control del temps Excessivament llarg o insuficient per desenvolupar correctament el tema Temps Veu clara, bona vocalització, entonació adequada, matisada, sedueix Veu clara, bona vocalització Costa d´entendre alguns fragments La veu Atrau l´atenció del públic i manté l´interès durant tota l´exposició Interessa força en principi però es fa una mica monòtona Li costa d´aconseguir o de mantenir l´interès del públic Interès Es nota un bon domini del tema , no comet errors, no dubta Exposició fluida, molt pocs errors Ha de fer algunes rectificacions, de tant en tant sembla dubtar Preparació
 • 36. DIARIS DE CLASSE El diari de classe es centra en tècniques d’observació i registre dels aconteixements per part de l’estudiant. Els permet sintetitzar els seus pensaments i els seus fets. Els sensibilitza sobre les seves pròpies maneres d’aprendre. (metacognició)
 • 37. AVALUACIÓ PORTFOLI com a sistema d’ensenyament i aprenentatge Consisteix en una selecció d’evidències/mostres (activitats acadèmiques) que permeten a l’alumne demostrar allò que està aprenent, i alhora possibiliten al professor un seguiment del progrés d’aquest aprenentatge. Barberà, 2005 “ Col·lecció de materials seleccionats amb la intenció d’explicar el rendiment o l’aprenentatge realitzat, reflexionar sobre aquest i avaluar-ho” http://www.xtec.cat/ ~nalart / coleccio / WQ_PORTFOLIO / index.htm
 • 38.  
 • 39. Procès d’implantació de les IM i CB a l’aula i/o centre (esglaons) BASE: HARMONIA ENTRE TOTHOM (CULTURA DE GRUP) Coneixement del subjecte d’aprenentatge (Test IM) Objectius vinculats amb el propi valor cognitiu i les CCBB (Perfil personalitzat) Diversificació dels estils d’aprenentatge ( TIC , lleng. multimèdia, blocs, Moodle, pissarra digital,… Diversificació de les formes d’avaluació (A. Portfoli, dossier, simulacions Emfatització dels resultats (Revista, presentacions … Reconeixement per a l’excel·lència (Val) Ref: Àlex Sala
 • 40.
 • 41.
 • 42. CONCLUSIONS E X C E L . L È N C I A M A N E R A M U L T I D I R E C C I O N A L Món laboral Universitat Conviure familiar i en societat Conviure professional Relacions interpersonals Conviure en un entorn natural Respectar l’entorn Conviure personal Ser feliç, autoestima
 • 43.
 • 44.
 • 45. Evidència d’una alumna nouvinguda de quinze anys, sense escolarització prèvia al seu país.
 • 46.