Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ผลงานครั้งที่ 1 กลุ่ม ใบหม่อน

ผลงานที่ 1 My Design for My e-Magazine กลุ่มใบหม่อน

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ผลงานครั้งที่ 1 กลุ่ม ใบหม่อน

  1. 1. ผลงานครังที่ 1 กลุ่ม ใบหม่อน ้ My Design for My e-Magazine My Design for My E-Magazine ชื่อ Lady First ประเภท Text-Based E-Book คอนเซ็บของหนังสือ ผูหญิง (นิตยสารโดย ้ ผูหญิงเพื่อผูหญิง) ้ ้ สีธมจากเว็บไซต์ http://design-seeds.com/ ี โดย ปก พร้อมตังชื่อหนังสือและใส่รายละเอียด ้ ตามแบบสากล 1. ชื่อต้องดึงดูดความสนใจ และแสดง เอกลักษณ์ของนิตยสาร 2. หัวนิตยสาร (name plate) และ รายละเอียดของฉบับ โดยหัวนิตยสาร หรือ “หัวหนังสือ” นี้จะเป็นตราสัญลักษณ์ท่ี ประกอบขึนจากตัวอักษร (object แบบ ้ vector) ทีเป็นชื่อหนังสือ (สัน ง่าย โดด ่ ้ เด่น) ส่วนรายละเอียดของฉบับก็จะบ่งบอก ฉบับที่ ปีท่ี 3. ภาพประกอบปกหน้า มักจะเป็นภาพ ของเนื้อเรื่องภายในฉบับ ส่วนมากจะนิยม ใช้ภาพจากเรื่องทีเด่นทีสุด ่ ่ 4. ข้อความบนปก (หรือคาโปรย) เป็น (ตัวอย่างคราวๆสาหรับหน้าปกแมกกาซีน) ข้อความทีเป็นตัวอักษรขนาดไม่ใหญ่นก ่ ั รายการอ้างอิง
  2. 2. เพื่อให้ขอมูลว่า ในฉบับมีเรื่องราวที่ ้ น่าสนใจอะไรบ้าง ตัวอักษรเหล่านี้อาจจะ วางทับอยูบนภาพเลยก็ได้ ่ บรรณาธิ การ: ศุภกร ชวาลกิจ คอลัมน์ โดยในแต่ละคอลัมน์ นิ สิตจะเป็ น ผู้เขียนเล่าเรื่องราวที่สนใจ พร้อม ภาพประกอบ 1. แต่งตังบรรณาธิการประจาฉบับ ้ 2. ภาพประกอบนัน อาจถ่ายเอง หรือดาวน์ ้ โหลดจากอินเตอร์เน็ต หรือวาดขึนใหม่ ถ้า ้ ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต จะต้องใส่แหล่ง อ้างอิง หากต้องวาดขึนใหม่ ให้อธิบาย ้ คร่าวๆว่าจะวาดขึนจากเครื่องมือใด ้ 3. ตังนามปากกาตามความเหมาะสม โดย ้ การจัดวางหน้าสิงพิมพ์ทงปกและคอลัมน์นน ่ ั้ ั้ ขอให้ยดตามแบบสากลเป็นหลัก (ดูตวอย่าง ึ ั template จากสื่อสิงพิมพ์ต่างๆ เช่น จุลสาร ่ แมกกาซีน และพยายามนาหลักการออกแบบ ทัง 6 ทีได้ศกษามามาประยุกต์ใช้ เช่น ้ ่ ึ หลักการทาซ้า หลักสมดุล เป็นต้น) หน้ าโฆษณาหรือหน้ าคั ่น โดย 1.ใช้แนวทางการออกแบบเดียวันกับหน้าปก (2014, January 28). ''สิ-พิชญ์สน'ี ' [Print Photo]. ิ Retrieved from http://www.siamdara.com/DaraVariety.asp?did=44 67
  3. 3. 2.แตกต่างในส่วนของข้อความทีปรับเปลียน ่ ่ ตามวัตถุประสงค์ของการโฆษณาหรือ ประชาสัมพันธ์ทต่างกันออกไป ่ี คอลัมน์ท่ี 1 : 7 วิธปฏิเสธผูชายทีคุณไม่ได้ชอบ ี ้ ่ ผูรบผิดชอบ :ศุภกร ้ั นามปากกา : มะม่วงสุก รายการอ้างอิง (2014, january 28). [Web Photo]. Retrieved from http://cdn.sheknows.com/articles/crave/frustra ted_woman.jpg โฆษณา รายการอ้างอิง (2014, january 28). [Print Photo]. Retrieved from http://issuu.com/creativehead/docs/chirelandf ebruary2014
  4. 4. คอลัมน์ท่ี 2 : Cupcake Decoration ideas ผูรบผิดชอบ : ชัญญา ้ั นามปากกา : Darica รายการอ้างอิง : 1.เนื้อหา kapook.com. (n.d.). หลากไอเดียตกแต่งคัพ เค้กแสนเก๋เพือคนพิเศษ. Retrieved from ่ http://cooking.kapook.com/view70389.html โฆษณาน้าหอม นามปากกา Darica รูปภาพน้าหอมชันแนล Chanel. (Photographer). Chance Eau Tendre Chanel for women [Web Photo]. Retrieved from http://www.fragrantica.com/perfume/Chanel/C hance-Eau-Tendre-8069.html *
  5. 5. ใบหม่อน คอลัมน์ท่ี 3 : Make up Make Beuaty ผูรบผิดชอบ : ณัฐวัตร ้ั นามปากกา : Daimon Baimon รายการอ้างอิง pearypie. (28, January 2014). [Web log message]. Retrieved from http://www.pearypie.com/how-tos/sweet-pie/ * โฆษณา : ใบหม่อน รายการอ้างอิง เอิง สตัลลา. (2014, January 2814). [Web log message]. Retrieved from http://tamabea.blogspot.com/2010/07/nakeurban-decay.html (ตัวอย่างโฆษณา โดย Daimon Baimon)
  6. 6. คอลัมน์ท่ี 4 : สตรีศวไลซ์ ิิ ผูรบผิดชอบ : วรุตม์ เครือแก้ว ้ั นามปากกา : สิรพรรณราย ิ หลักการออกแบบ: ออกแบบภายใต้สของธีมกลุ่ม ี โดยใช้สชมพูเป็นหลักซึงแสดงถึงควมนุ่มนวล ี ่ อ่อนหวาน ของผูหญิง ในด้านการจัดองค์ประกอบของภาพ ้ และอักษร มีการออกแบบอย่างเรียบง่ายเป็นสองคอลัมน์ เพื่อให้ผอ่านอ่านได้อย่างสบายตา ู้ รายการอ้างอิง :เบญสิรยา , ปานปุญญเดช. ์ (2013, february 18). ย้อนมองวัฒนธรรมเครือง ่ แต่งกาย ‘ผ้านุ่งหญิงไทย’โดดเด่นพร้อมสวมใส่รบ ั ‘อาเซียน’!?. Retrieved from http://www.rmutt.ac.th/?p=27855 (2014, January 29). สินค้าพืนเมือง [Web ้ Photo]. Retrieved from http://www.chpao.org/travel/product/clot h/detail/5 (2014, January 29). ศิลปะการทอผ้าพืนเมือง ้ ั ั ของไทยในปจจุบน [Print Photo]. Retrieved from http://www.thaitextile.org/grandliving/content.p hp?id=ARC130819173246&act_type=360&co ntent=article (2014, January 29). ยกดอกออกดอก [Print Photo]. Retrieved from http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/l ife-style/lifestyle/20101020/358589/ยกดอกออกนอก.html
  7. 7. (2014, January 29). ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ อนุรกษ์ ั ผ้าไทย [Print Photo]. Retrieved from http://www.matichon.co.th/news_detail.php?n ewsid=1344991736&grpid=03&catid=03 โฆษณา : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดย : วรุตม์ เครือแก้ว รายการอ้างอิง: (2014, January 29). [Web Photo]. Retrieved from http://www.oniphp.com/archives/361
  8. 8. ปกหลัง (ตัวอย่างคราวๆของปกหลัง)

×