Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unang paglalakbay

22,237 views

Published on

Unang paglalakbay ni Jose Rizal mula Singapore hanggang Barcelona

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

Unang paglalakbay

 1. 1. Unang Paglalakbay<br />
 2. 2. Sa pgtataposni Rizal sakaniyangika-apatnataonngpag-aaralngmedisinasa UST si Rizal ay nagbalaknatumungongEspanyaparaditomagpatuloyngpag-aaral. Anglihimnamisyon ay angmasusingpag-aaralsabuhay at kultura, wika at kaugalian, industriya at komersyo, nangsaganoonay maihandananiyaangsarilisadakilangmisyonngpagpapalayosamgakakabayanginaapingEspanya.<br />Anglihimnapag-alis<br />Paciano<br />Mariano Rivera<br />Jose Mercado<br />
 3. 3. Singapore<br />
 4. 4. Mayo 1, 1882 – umalisngCalambadalaanghalagangP356<br />Mayo 3, 1882 - NilisanangMaynilapatungong Singapore sakayngBarkongSalvadora<br />Si Dr. Jose Rizal ay dumatingsa Singapore noong Mayo 8, 1882. Siya ay tumirasa ‘Hotel de la Paz’ ngmgailangaraw at bumisitasamgamagagandangtanawinngbansa. Nakitaniyaangtanyagna Botanical Garden, ang Buddhist Temple at angistatwaniStanford Raffles angnakadiskubreng Singapore. NilisanniyaangSingapore sakayangBarkongDjemnah.<br />
 5. 5. Colombo<br />
 6. 6. Port Galle – baybayingbayansakatimuganngCeylon. <br />( Ceylon – dating pangalanng Sri Lanka )<br />Ang Colombo ay kabiserangCeylon. Mayo 11, 1882 ngsiya ay sumakaysaBarkongDjemnah. Naratingniyaang Colombo nuong Mayo 18, 1882. Nabighanisi Rizal sa Colombo dahilsamagagandangtanawin at elegantenggusalinito. “Mas magandaang Colombo, elegantekaysa Singapore, Port Galle, at Maynila.<br />
 7. 7. Suez Canal<br />
 8. 8. Si Rizal ay malapitnasabaybayinng Africa. At nasabingito ay tigangnabaybayin<br />Nang maratigniyaang Aden siya ay bumaba at namasyal. <br />Suez Canal isanglagusangtubigna nag-uugnayng Red Sea at Mediterrenean Sea. Nakaratingsi Rizal sa Port Said nadulongbahagingEhipto. Ditonakitani Rizal angmgataonanagsasalitangiba’tibangmgawika.<br />Port Said – (terminal ngKanal Suez in Mediteranya) bumabamulisi Rizal paramamasyal. Hindi niyamalimutanangkaranasangmarinigangmgananinirahanditonanagsasalitangiba’tibangwika – Arabe, Ehipto, Griyego, Pranses, Italyano, Espanyol, atb.<br />
 9. 9. Naples at Marseilles <br />June 11, 1882 naratingni Rizal ang Naples napansinniyaangpagigingabalanglungsodsakomersyomasisiglangtagarito, at magagandangtanawinnito. HumangasiyasagandangBundokVesurius, Kastilyoni San Telmo, at iba pang makasaysayanglugarnglungsod.<br />Marseilles – Dinalawniyaangkilalang Chateau d-f, kung saansiDantes, bidang “The Count of Monte Cristo, ay napiit, 2 ½ arawisangtumigilsa Marseilles<br />Port Bon – NapansinniyaangpagwawalangbahalasamgaturistangmgaEspanyolnaopisyalngimigrasyonnakabaligtaranngpagigingmagalangngmgaPransesnaopisyal.<br />
 10. 10. Barcelona<br />
 11. 11. Hunyo15, 1882 nilisanni Rizal angMarseilles atynaratingang Barcelona sakayngtrengalingPransiya. Naratingniyaang Barcelona noongHunyo 16, 1882. Hindi magandaangunangimpresyonni Rizal sa Barcelona dahilansiya ay napatirasahindimagandangbahaginglunsod.Sa bandanghuli ay nagbagoangkaniyangpananawsa Barcelona dahilansanakitaniyaanglunsod ay nagtataglayngkalayaan at liberalismo, angmgatao ay palakaibigan, at magagalang. <br />Plaza de Cataluña – angpaboritongkaininanngmga mag-aaralna Pilipino sa Barcelona at ditobinigyansi Rizal ngisangpigingbilangpagbatisakaniyangpagdating.<br />
 12. 12. Tumuloysa Fonda de España, hinanduganngsalu-salongmga dating kaeskwelasaAteneo, sinulatang El Amor Patrio, isangtulaupangbigyang-daanangkanyangkasabikansasarilingbayannaibinigaykayBasilioTeodoro, kasapingpatnugutanngDiariong Tagalog nakanilanginilathalanoongAgosto 20 sailalimngngalansapanulatnaLaong-Laansa 2 wika-Kastila at Tagalog.<br />Setyembre (kalagitnaan)-nagtungosa Madrid at nagpatalasa Central Universidad de Madrid Nag-aralngeskultura at pagpipintasa Academia ng San Fernando at nagsanaysa Hall of Arms of Sanz y Carbonellsapagpapalusogngkatawan. At nagpasyangpag-aralanglubusanangiba'tibangpartidopulitikalng Spain.<br />
 13. 13. Sinulatang Me piden Versos-tulangnagpapahayagngmasidhingpananabikni Rizal sakanyangbayan<br />Hunyo 17,1883-pinalipas angbakasyonsa Paris, pinuntahanangmahahalagangpooktuladng Champ Elysees, Colonne Vendome (kinalalagyanngestatwani Napoleon I), Opera House, Place de la Concorde, SimbahanniMagdalen, Simbahanng Notre Dame at Museo de Louvre-lumangpalasyoni Francis I, pinakamahalaganggusalinapinagdarausanngmgadula'tkababalaghanngmgaValvis, Medicis at Sorbon<br />
 14. 14. PormalnasumapisaLohiyaHunyo 21, 1884-nakapasa satitulongDoktorngMedisina<br />Hunyo 25, 1884-nagsalu-salo sa Restaurant Ingles dahilsapagkapanalongmgapintanina Juan Luna (Spolarium-unanggantimpala) at Felix Resurreccion Hidalgo (Christian Virgins Exposed to the Populace-ikalawanggantimpala) saPambansangEksposisyonngBellasArtes. Napilisi Rizal bilangpangunahingmananalumpati<br />
 15. 15. SumapisaMasonerya-samahangipinagbabawalngSimbahangKatolikonanaglalayongpalawakinangpandaigdigangkapatiranngtaosailalimngpagkaamangDiyos, dahilsapagtitiwalaniyasalayuninngsamahan at paniniwalangmakakuhangkasamasapakikipaglabansamasasamangparisaPilipinas.TatlongbuwanghinditumanggapngpadalangsalapimulakayPacianodahilsasalot at kalamidad. <br />
 16. 16.  Iba pangmgaartikulongipinadala ni Rizal saDiariongTagalog1. Los Viajes2. Revista del MadridB. Paglipatsa Madrid<br />

×