Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contoh soalan-latihan-edu3105 (1)

5,761 views

Published on

 • tengok dalam folder 'download'. ada simpan di situ.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tolong ajar saya bagaimana nak download dokumen?.Apabila saya tekan save...dia kata dokumen telah disimpan tp kat mana?...harap ada sesiapa dapat bantu saya...t.kasih.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Contoh soalan-latihan-edu3105 (1)

 1. 1. Contoh Soalan Latihan 1 Soalan Struktur 1. (a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta contoh yang sesuai. a) .......................................................................................... b)........................................................................................... c)............................................................................................. (b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh dilaksanakan dalam kelas. ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ 2. (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan dua kelebihan dan kekurangan kaedah ini. Kelebihan a) .......................................................................................... b)........................................................................................... Kelemahan a) .......................................................................................... b)........................................................................................... b) Rekabentuk Pengajaran Model ASSURE merupakan salah satu model berasaskan bilik darjah. Huraikan tiga elemen yang perlu dikenalpasti berdasarkan konsep A dari model berkenaaan? a)........................................................................................... b)........................................................................................... c)........................................................................................... 3.(a) Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam penerbitan video untuk pendidikan. a)............................................................................................ b)............................................................................................ c)............................................................................................ d)............................................................................................ (b) Huraikan dua dari proses di atas dengan contoh yang sesuai a)............................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ b)............................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ............................................................................................... 4. (qa) Nyatakan empat peraturan makmal yang perlu dipatuhi oleh pengguna semasa berada di dalam makmal komputer. a)............................................................................................ b)............................................................................................ c)............................................................................................ d)............................................................................................ (b) Perisian multimedia membenarkan pengguna menjadi lebih aktif dengan adanya elemen-elemen interaktiviti. Senaraikan tiga ciri-ciri interaktiviti berkenaan. a)............................................................................................ b)............................................................................................ c)............................................................................................ (c) Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyebabkan Kerajaan Malaysia mengubal 6 akta dan rang undang- undang siber untuk mengawal selia penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Nyatakan tiga akta dan rang undang-undang yang berkenaan. a)............................................................................................
 2. 2. b)............................................................................................ c)............................................................................................ Soalan Esei 1. (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Huraikan lima ciri yang terdapat dalam Model ADDIE? (b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran modelASSURE dalam menyediakan pengajarannya untuk pelajar Tahun 3. Jelaskan kriteria pemilihan media, bahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk mengajar matapelajaran opsyan anda. 2. (a) Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar, huraikan lima fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut. (b) Hamparan elektronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik darjah dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian hamparan elektronik. 3.(a) Carta merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guru-guru. Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai bahan pembelajaran. (b) Nyatakan dengan ringkas konsep-konsep berikut 1. Mel elektronik 2. Telesidang video 3. Hipermedia 4. Realiti Maya 5. Enjin pencarian Contoh Soalan Latihan 2 Soalan Struktur 1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran? ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... 1.(b) Peranan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini mampu memenuhi pelbagai tabnggungjawab. Terangkan secara ringkas empat peranan meda dalam pengajaran dan pembelajaran. a)....................................................................................... b)....................................................................................... c)....................................................................................... d)....................................................................................... 2.(a) Semasa mengambil gambar, didapati gambar tersebut kurang jelas (under expose). Berikan tiga sebab mengapa keadaan tersebut boleh berlaku? a)....................................................................................... b)....................................................................................... c)....................................................................................... 2.(b) Jelaskan bagaimana anda mengambil gambar di dalam situasi yang kurang cahaya. ,.......................................................................................... ........................................................................................... ............................................................................................ ........................................................................................... 3.(a) Jelaskan tiga jenis shot dalam pengambaran video dab berikan contoh shot tersebut dengan melakar gambar. ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... 3.(b) Senaraikan empat jenis pergerakan video yang biasa dilakukan oleh juru kamera. a).......................................................................................
 3. 3. b)....................................................................................... c)....................................................................................... d)....................................................................................... 4.(a) Undang-undang hakcipta menyediakan perlindungan monopoli ekslusif secara sah kepada pencipta idea atau pengetahuan. Jelaskan empat (4) undang-undang hak intelek tersebut. a)....................................................................................... b)....................................................................................... c)....................................................................................... d)....................................................................................... 4.(b) Jelaskan sebab-sebab berlakunya penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di kalangan masyarakat pada hari ini. a)....................................................................................... b)....................................................................................... c)....................................................................................... d)....................................................................................... Soalan Aneka Pilihan 1. Bagi memastikan teknologi pendidikan dapat diaplikasikan dengan berkesan di bilik darjah, apakah ASAS utama yang perlua ada kepada seseorang guru? (A) Sumber dan amalan (B) Amalan dan proses (C) Teori dan sumber (D) Teori dan amalan 2. Dalam pengajaran Pendidikan Jasmani Cikgu Rohani ingin menerangkan teknik menghantar dan menyambut bola hoki dengan berkesan. Untuk mencapai tujuan tersebut, media pengajaran yang paling sesuai deigunakan ialah (A) Carta (B) Video (C) Gambar foto (D) Transperansi 4. Manakah di antara berikut bukan merupakan fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran? (A) Pendidikan jarak jauh (B) Pelaksanaan pembelajaran kendiri (C) Pelaksanaan pengajaran secara langsung (D) Menyediakan pendidikan bagi pelajar istimewa sahaja 5. Berdasarkan Model Edgar Dale (1946) dalam Kon Pengajaran Dale media pengajran berikut dapat digolongkan dalam Pengalaman Ikonnik kecuali (A) Bahan pameran (B) Gambar bergerak (C) Gambar kaku (D) Rakaman audio 6. Dalam Model ASSURE, apakah langkah yang ke-5, yang dicadangkan oleh pengubalnya? (A) Memilih kaedah, media dan bahan (B) Menentukan objektif (C) Mendorong pengelibatan pelajar (D) Menilai keseluruhan sistem 7. Prinsip grafik yang menerangkan cara menyusunatur elemen visual ialah (A) Prinsip mudah (B) Prinsip harmoni (C) Prinsip imbangan (D) Prinsip Domain 9. Cikgu Ahmad telah melakar bentuk piramid di atas sekeping kadbod sebagai bantu mengajar. Bentuk piramid yang dilakar itu mempunyai dimensi panjang, tinggi dan lebar. Apakah kategori bahan bantu mengajar yang dihasilkan oleh cikgu Ahmad. (A) Model (B) Spesimen (C) Bahan 2 dimensi (D) Bahan 3 dimensi 10, Berikut adalah fungsi yang terdapat pada bahagian kamera SLR kecuali <!--[if gte mso 9]> Komponen Fungsi (A) Apaca Mengawal kejelasan objek yang fokus (B) Shutter Mengawal kelajuaan bukaan pengatup
 4. 4. (C) Kanta Membentuk imej atas filem supaya jelas (D) Lampu imbas Menambah cahaya pada objek 11. Bagaimanakah caranya untuk memegunkan aksi ahli sukan yang sedang melempar cakera di padang? (A) Melaraskan apertur kepada f5.6 (B) Melaraskan kelajuan shutter kepada 1/500 (C) Menggunakanlampu imbas kelajuan tinggi (D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera 12.
 5. 5. Contoh Soalan Latihan 3 Soalan Struktur 1. (a) (i) Apakah media pengajaran? .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................................................... 1. (a) (ii) Huraikan secara ringkas dua kelebihan media pengajaran. a)............................................................................... b)............................................................................... 1. (b) Apakah media pengajaran yang paling sesuai untuk tujuan pengajaran kemahiran-kemahiran berikut; i. Kemahiran motor-................................................................ ...................................................................................... ii. Kemahiran mental .............................................................. ....................................................................................... iii. Kemahiran lisan ................................................................. ....................................................................................... 2.(a) Jelaskan perbezaan di antara berikut
 6. 6. (i) Kamera SLR (single lens reflex) dan kamera TLR (Twin lens reflex) a)...................................................................................... b)...................................................................................... (ii) dilem ISO 100 dan filem ISO 400 a)...................................................................................... b)...................................................................................... (iii) apertur 2.8 dam apertur 32 a)...................................................................................... b)...................................................................................... 3.(b) Rancangkan langkah-langkah persediaan yang sesuai untuk menerbitkan klip video tersebut. a)........................................................................................ b)........................................................................................ c)......................................................................................... d)........................................................................................ e)......................................................................................... f)......................................................................................... 4.(a) Penggunaan hakcipta terpelihara adalah dibenarkan untuk tujuan pendidiikan. Jelaskan dua situasi bagaimana ia boleh diamalkan.
 7. 7. a)....................................................................................... b)....................................................................................... 4.(b) Nyatakan tiga cara untuk melindungi kerahsiaan anda semasa menggunakan internet. a)....................................................................................... b)....................................................................................... c)....................................................................................... Soalan Aneka Pilihan 1. Matlamat utama Teknologi Pendidikan adalah untuk (A) Memperbaiki kemahiran guru berkomunikasi di bilik darjah (B) Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (C) Mengesan kelemahan pelajar dalam pembelajaran (D) Memperkenal peralatan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 2. Teknologi Pendidikan melibatkan 5 M's yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai objektif pengajanran. Berdasarkan senarai berikut 5M's itu mewakili (A) Guru-Pelajar-Sekolah-Alat-Masa (B) Bahan-Guru-Mesin-Kaedah-Pelajar (C) Mesin-Bahan-Media-masa-Kaedah (D) Mesin-Bahan-Media-Orang-Kaedah 3. Menurut Duck dan Reiser (1989), "Reka Bentuk Pengajaran" adalah suatu proses sistematik agar pengajaran dapat dirancang dan dilaksanakan dengan cemerlang. Berikut yang manakah bukan termasuk proses sistematik yang dimaksudkan? (A) Melakar (B) Membangun (C) Melaksana (C) Menilai 4. Antara berikut yang manakah merupakan kelebihan media yang dapat mengatasi batasan ruang? (A) Pembelajaran kendiri mengikut kemampuan dan keselesaan pelajar. (B) Interaksi dan kefahaman tentang realiti ditingkatkan dengan variasi penggunaan media. (C) Kejadian yang berlaku pada masa lalu ditampilkan dalam bentuk filem, foto mahupun secara lisan. (D) Menggunakan perisian pembelajaran berulang kali untuk memberikan ransangan pengalaman dan persepsi yang sama. 5. Sekiranya objektif pembelajaran ialah mengenai belajar peraturan jenis media yang paling sesuai digunakan ialah (A) penerangan (B) Gambar pegun (C) Objek 3 dimensi (D) rakaman video 6. Multimedia merupakan media yang kaya dengan pelbagai elemen dan menyokong banyak jenis strategi pengajaran dan pembelajaran. Antara berikut yang manakah menyokong penyataan di atas? I. Pelajar boleh mengawal pembelajaran dan menggalakkan pembelajaran kendiri. II. Multimedia mengalakkan interaktiviti dan latihan. III. Multimedia menggalakkan minat pelajar terhadap pelajaran. IV. Sumber multimedia mudah diperolehi dan senang dihasilkan. (A) I, II dan III sahaja (B) I, II dan IV (C) I,III dan IV (D) I,II,III dan IV 7. Elemen grafik yang merujuk kepada peralihan ton daripada yang gelap kepada yang terang ialah (A) Tekstur (B) Warna (C) Nilai (D) Bentuk
 8. 8. (B) Menempatkan projektor ke sebalah kanan skrin (C) Menempatkan projektor lebih dekat dengan skrin (D) Menempatkan projektor berdepan dengan tengah skrin 13. Yang manakah teknik penydiaan transperansi yang paling sesuai untuk pengajaran carta aliran? (A) Tulis terus (B) Bertingkap (C) Berjalur (D) Bertindih 14. Penggunaann bahan audio serta gabungan media lain dapat menunjukkan kepada pelajar keadaan sebenar dalam situasi tertentu. Ini adalah kerana kebanyakan bahan audio adalah lebih efektif dan boleh menarik minat pelajar. Berikut adalah antara kebaikan penyampaian bahan pengajaran melalui pita audio.
 9. 9. I. Sesuai digunakan bagi pelajar yang kurang cekap membaca II. Bahan-bahan berbantuk audio dapat disusun dan disunting melalui proses penyuntingan III. Boleh dijalankan secara berulang-ulang bagi meningkatkan kefahaman pelajar IV. Sekiranya pita audio telah dimainkan, ianya telah ditentukan kadar masa. Kadar masa yang telah digunakan tidak boleh diubah. (A) I dan II sahaja (B) I dan IV sahaja (C) I, II dan III sahaja (D) I, II dan IV sahaja 15. Di dalam pengambaran video terdapat tiga jenis arah pengambaran yang biasa digunakan kecuali (A) Gambar sudut rendah (B) Gambar sudut tinggi (C) Gambar sudut kanta (D) Gambar sudut paras mata 16. Papan cerita (story board) adalah himpunan lakaran rupa bentuk skrin paparan dalam aplikasi persembahan elektronik. Antara beriku merupakan kelebihan papan cerita kecuali (A) Menzahirkan idea sebelum dipindahkan ke paparan komputer (B) Menjimatkan masa dan kos pembinaan persembahan (C) Mengubahsuai dan menambahbaik semasa pembangunan (D) Mengurangkan risiko tertinggal maklumat persembahan yang penting 17. Antara berikut yang manakah merupakan perisian alat pengaranganmultimedia (A) Adobe Photoshop (B) Comel Zamrud (C) Microsoft Publisher (D) Dreamweaver 18. Berikut merupakan antara fungsi utama perisian hamparan elektronik. (A) Menyusun dan menyiisih data serta menghimpunkan di pengkalan data (B) Membuat pengiraan matematik berdasarkan formula dan fungsi *C) Membuat cantuman mel dan mengedarkan kepada populasi yang ramai (D) Perisian utama dalam membuat persembahan elekttronik 19. Apakah tujuan utama penggubalan undang-undang hakcipta di negara kita? (A) Memastikan promosi produk dapat dibuat dengan baik (B) Memastikan kreativiti individu dalam penghasilan bahan atau produk terjamin (C) Mengelakkan orang lain menumpang nam,a bagi produk yang dihasilkan (D) Mengelakkan produk diperbanyakkan 20. Di antara berikut perisian TMK manakah merupakan dari kategori sumber terbuka (open source)? (A) Linux (B) MS Office (C) Windows Movie Maker (D) Adobe Photoshop Soalan Esei 1. Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. (a) Pilih satu topik daripada subjek major anda dan dengan menggunakan model ASSURE, jkelaskan bagaimana anda akan dapat merancang dan menyampaikan topik yersebut kepada murid anda. 1.(b) Huraikam lima perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE. 2. Pengaplikasian teknologi dalam pengajaran da pembelajaran merangkumi beberapa perisian seperti pemprosesan perkataan dan
 10. 10. hamparan elektronik telah membolehkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyeronokan. (a) Bandingkan lima perbezaan perisian pemprosesan perkataan dengan hamparan elektronik dari aspek penggunaannya. (b) Berdasarkan satu topik bagi mata pelajaran opsyen anda, bincangkanlangkah-langkah untuk membina satu persembahan multimedia interaktif untuk pengajaran anda. 3.(a) Huraikajn lima prinsip yang perlu diambil kira dalam menghasilkan suatu grafik yang berkualiti dan menarik. 3.(b)Sebagai juru audio, anda telah dibekalkan dengan skrip untuk rakaman audio. Terangkan langkah-langkah yang anda akan ambil untuk tugas tersebut. Contoh Soalan Latihan 4 Soalan Struktur 1. (a) Nyatakan empat(4) kepentingan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah a)....................................................................................... b)...................................................................................... c)....................................................................................... d)....................................................................................... ( 4 markah) 1.(b) Nyatakan 4 (empat) teknik penghasilan transparensi. a)....................................................................................... b)...................................................................................... c)....................................................................................... d)....................................................................................... (6 markah ) 2. (a) Setiap kamera DSLR mempunyai lensa yang berbeza. Beri 2 (dua) fungsi lensa atau kanta pada sesebuah kamera ketika pengambaran. a)....................................................................................... b)...................................................................................... ( 5 markah ) 2. (b) Berikan contoh pengambaran setiap imej yang diambil. a)....................................................................................... b)...................................................................................... ( 5 markah ) 3. Dengan pengambaran video kamera kita sering melakukan beberapa pergerakan untukmendapatkan sudut yang menarik> Jelaskan 5 (lima) pergerakan kamera video ketika pengambaran. a)....................................................................................... b)...................................................................................... c)....................................................................................... d)....................................................................................... e)....................................................................................... ( 10 markah) 4. (a) Apakah yang dimaksudkan virus? ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... (4 markah ) ........................................................................................... 4. (b) Beberapa langkah pencegahan dan pengawalan mungkin dapat mengawal perkembangan virus daripada merebak. Nyatakan 4 (empat) langkah untuk mengawal daripada virus merebak. a)....................................................................................... b)...................................................................................... c)....................................................................................... d)...................................................................................... ( 6 markah ) Soalan Aneka Pilihan
 11. 11. Jawab semua soalan 1. Bagi memastikan perlaksanaan pembelajaran teknologi pendidikan berkesan dan berkualiti, apakah ASAS utama yang perlu ada kepada seseorang guru? (A) Sumber dan Amalan (B) Amalan dan Proses (C) Teori dan Sumber (D) Teori dan Amalan 2. Model-model Reka Bentuk Pengajaran ada berskala besar dan kecil. Sehubungan itu Model ASSURE dan ADDIE tergolong dalam model apa? (A) Berorientasikan bilik darjah (B) Berorientasikan sumber (C) Berorientasikan produk (D) Berorientasikan sistem 3. Dalam Model ASSURE, apakah langkah ke-5 yang dicadangkan oleh penggubalnya? (A) Memilih kaedah, media dan bahan (B) Menentukan objektif (C) Mendorong pengelibatan pelajar (D) Menilai keseluruhan sistem 4.Foto biasanya merangkumi artifaks yang dibuat oleh pelajar sendiri. Pembelajaran jenis ini akan menghasilkan pel;ajar yang (A) membantu pengajar melaksanakan pengajaran secara langsung (B) dibimbing oleh media tersebut dalam mempelajari perkembangan sesuatu peristiwa dan proses dalam satu tempuh waktu (C) saling bekerjasama untuk mengumpulkan data dan maklumat, menganalisis data tersebut dan akhirnya menggariskan kesimpulan sesama pelajar lain (D) menitikberatkan soal ketepatan, berupaya untuk akses pelbagai sumber maklumat dan mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap tugas 5. Kebijaksanaan guru menyusun bahan-bahan pengajaran akan dapat mementukan kejayaan sesuatu pelajaran. Penyampaian pelajaran yang harus dimulakan (A) Tunjukcara (B) Simbol verbal (C) Simbol visual (D) Pengalaman sebenar 6. Di antara berikutm yang manakah merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan media pengajaran? I. Objektif pemilihan media II. Harga media III. Kebekesanan penggunannya IV. Media terkini (A) I dan II sahaja (B) II dan III sahaja (C) II dan IV sahaja (D) III dan IV sahaja 7. Prinsip grafik menerangkan cara menyusunatur berat visual ialah (A) Prinsip Domainan (B) Prinsip Mudah (C) Prinsip Harmoni (D) Prinsip Imbangan 9. Berikut adalah contoh bahan yang dikategorikan sebagai bahan 2D (A) Grafik (B) Realia (C) Diorama (D) Topeng 11. Bagaimana caranya untukmempegunkan aksi atelit yang sedang berlari pecut? (A) Mengurangkan saiz aperture kepada f5.6 (B) Meningkatkan kepantasan shutter kepada 1/250 (C) Menetapkan "self-timer" untuk melambatkan penutupan bukaan aperture (D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera
 12. 12. 13. Yang manakah teknik penyediaan transparensi yang paling sesuai untuk pengajaran yang menunjukkan arah penyaliran bahan cair dalam paip? (A) Animasi (B) Bertindih (C) Pusingan (D) Bertingkap 14. Fail audio biasanya disimpan dalam pelbagai format tertentu. Anyaranya adalah seperti berikut kecuali (A) wave (.wav) (B) sound (.snd) (C) Audio file foemat (.aif) (D) Real media player (.rmp) 15. Bahagian utama sebuah kamera video adalah seperti berikut kecuali (B) Badan bingkai (B) Dilly (C) Lensa (D) Viewfinder 16. Cikgu Zelkepli telah menyiapkan sebuah persembahan multimedia menggunakan persembahan elektronik. Namaun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepati ciri-ciri mesra pengguna. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh cikgi Zelkepli untuk mengatasi masalah ini kecuali (A) Membiarkan sahaja hal tersebut (B) Menambah animasi teks dan grafik (C) Menambah butang atau ukon untuk pautan slaid (D) Menyelit video atau audio yang lebih menarik 17. Dalam MS Word toolbar mana yang dipaparkanapabila memasukkan grafik? (A) Picture (B) Drawing (C) Movies and sound (D) Tiada toolbar yang dipaparkan 18. Berikut ialah ciri-ciri pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) kecuali (A) Belajar ikut ketetapan yang telah ditentukan (B) Memperolehi sikap positif terhadap komputer (C) Fleksibiliti dalam pembelajaran (D) Mempelajari sesuatu dengan cepat 19. Antara perisian berikut manakah yang paling sesuai untuk membina persembahan multimedia interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran? (A) Flash (B) Toolbook (C) Movie maker (D) Soundforge 20. Keselamatan data dan maklumat menjadi salah satu asoek penting dalam sistem maklumat rangkaian contohnya maklumat yang dimuatkan dalam internet. Konsep manakah menjadi ancaman terbesar kepada keselamatan data dan maklumat pada masa kini? (A) Virus (B) Adware (C) Spyware (D) Hacking Soalan Esei 1. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh papa pendidik. Berdasarkan kenyataan di atas: (a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan. (10 markah) (b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dalam mata pelajaron major (RPH ditulis dalam Bahasa Malaysia) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE. (10 markah)
 13. 13. 2. Anda perlu membina perisian persembahan elektronik bagi kelas tahun 3. Berdasarkan keperluan ini (a) Terangkan prinsip pembinaan grafik CASPER untuk diaplikasikan ke dalam perisian tersebut. Setiap hujah perlu disertakan dengan contoh situasi. (10 markah) (b) Anda juga dikehendaki membina story board bagi perisian tersebut. (10 markah ) 3. Anda perlu membina perisian pesembahan elektronik bagi kelas tahun 4, berdasarkan keperluan ini (a) Dalam memgambil gambar bagi video terdapat beberapa shot yang dilakukan. Anda dikehendaki melukis empat bentuk shot yang terlibat. ( 10 markah) (b) Bagi membuat rakaman terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Nyatakan langkah-langkah yang perlu dilakukan dari mula perancangan hingga ke teknik mengambil gambar. (10 markah)

×