Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫سيستم: )‪(SYSTEM‬‬
‫اجزاء سيستم به شرح زير‬
‫م يباشد:‬
‫‌‬

‫محي‬
‫ط‬
‫خروجي‬
‫ها‬

‫.1‬

‫وروديها ‪Inputs‬‬

‫.2‬

‫خروج...
‫نگرش سيستمي‬

‫کالي خريداري شده‬

‫خر ي د‬

‫‪Q.C‬‬

‫انباردار ي‬

‫محصول نهايي‬
‫تاييد شده‬

‫نيازهاي شتري‬

‫اطلاعات خر...
‫نگرش زنجيري‬
‫فرآيند‬
‫‪ ‬گروهي از وظيفه‌ هاي هم پيوند است‬
‫‌‬
‫كه با همديگر نتيجه‌ اي را ايجاد مي كنند.‬
‫‌‬
‫•‬

‫فرآيند مجموعه اي ...
‫1- مجموعه فعاليتهايي است كه داده ها ) وروديها ( را‬
‫‌‬
‫‌‬
‫به ستانده‌ ها ) خروجيها ( تبديل مي كند .‬
‫‌‬
‫2- يك فعاليـت...
‫توجه به پديده‌ هاي اطراف و پيرامون آنها در قالب‬
‫شناسايي مجموعه فعاليتهايي كه داده‌ ها را به‬
‫ستانده‌ ها تبديل مي نمايد...
‫مزاياي نگرش‬
‫فرايندي‬
‫1- براي كاركرد موثر يك سازمان ، شناسايي و‬
‫ادارة فعاليتهاي به هم وابسته ضروري است .‬

‫2- نگرش ف...
‫موارد مهم در نگرش فرايندي سيستم مديريت كيفيت‬
‫درك و تامين نيازمنديها‬

‫تعيين نتايج عملكرد فرايند و اثربخشي آن‬

‫بهبود ...
‫0002:1009 ‪ISO‬‬

‫بهبود پي در پي‬
‫سيستم مديريت كيفيت‬

‫مسئوليت مديريت‬

‫اندازه گيري،تجزيه و‬
‫تحليل و بهبود‬

‫خروجي‬...
‫جايگاه نگرش فرايندي‬

‫قبل از اقـدام به انجـام هـر نـوع فعاليتي در زمينة استقـرار‬
‫ويـرايش سال 0002 استانداردهاي ايزو 00...
‫تعريف استاندارد 0002:0009 ‪ISO‬‬
‫‪‬‬

‫مجموعه فعاليتهاي مرتبط به هم يا‬
‫متعامل كه دروندادها را به بروندادها‬
‫تبديل مي...
‫مفاه ي م و واژگان‬
‫عنوان فرآيند (‪Process‬‬
‫‪)Title‬‬

‫نام ي است که فرآ ي ند را با آن م ي شناس ي م .‬

‫توص ي ه : ساده...
‫مفاه ي م و‬
‫فرآ ي ند‬
‫دامنه واژگان‬

‫مشخص کننده دقيق اينکه) فرآيند از کجا شروع و به کجا‬
‫(‪Process Scope‬‬
‫ختم‬
‫مي ...
‫مفاه ي م و‬
‫واژگان‬

‫برونداد هاي فرآيند (‪)Process Outputs‬‬

‫خدمت ي ا محصول ي که با ي د با خواسته ها ي از‬
‫پ ي ش تع ...
‫مفاه ي م و واژگان‬
‫اثربخشي فرآيند ) ‪(Process Effectiveness‬‬
‫توانايي فرآيند در حاصل نمودن نتايج طرح‬
‫ريزي شده و معين ...
‫نگرش انجام فرآيندها در واحدهاي سازمان‬

‫فرآيند يك‬

‫فرآيند دو‬
‫سازمان‬
.
jkwaehlfk
jhlrkjhlskj
fdbg,sbdf,
nbg,sbdfb
g,
.
jkw
aeh
lfkj
hl
.
jkwaehlfk
jhlrkjhlskj
fdbg

‫فرآيند يك‬
‫فرآيند دو‬

....
‫تصوير فرآيند‬
‫برونداد ها‬

‫1‬

‫3‬

‫4‬

‫3‬

‫فرآيند‬

‫2‬

‫1‬

‫درونداد ها‬
‫شبكه‬
‫فرآيندها‬
‫فرآيند‪A‬‬

‫كنترل ‪C‬‬

‫نتايج ‪، A‬كنترل ‪B‬‬

‫ورودي ‪B‬‬
‫فرآيند ‪B‬‬

‫مكانيسم‬
‫‪B‬‬

‫نتايج ‪B‬‬...
‫انواع فرايندها‬
‫:فرايندها به چهار دسته اصلي ذيل تقسيم مي شوند‬
‫‪ ‬فرايندهاي هسته اي‬
‫‪ ‬فرايندهاي اصلي‬
‫‪ ‬فراينده...
‫فرايندهاي هسته اي‬
‫اين دسته از فرايندها هدف اصلي از تشکيل سازمان‬
‫مي باشند، به عبارت ديگر اين فرايندها مرتبط با‬
‫محصول...
‫فرايندهاي اصلي‬
‫اين دسته از فرايندها باعث تحقق فرايند هسته اي‬
‫مي شوند به طوريکه اگر اين فرايندها وجود نداشته‬
‫باشند ف...
‫فرايندهاي پشتيباني‬
‫اين فرايندها باعث اجراي اثربخش فرايندهاي اصلي مي‬
‫گردند .‬

‫سازمان‬

‫مشتري‬

‫فرايند هسته اي‬
‫فر...
‫فرايندهاي مديريتي‬
‫مجموعه فرايندهايي را گويند که در حيطه وظايف مديريت ارشد‬
‫سازمان مي باشد.‬

‫فرايند مديريتي‬
‫سازمان‬...
‫‪SIPOC‬‬

‫مثال نقشه فرايند براي فرايند مونتاژ و بسته‬
‫بندي‬
‫بسته بندي و مونتاژ‬

‫‪QA‬‬
‫‪Release‬‬

‫‪Leak Test‬‬

‫‪...
‫‪TURTLE‬‬
‫افراد مرتبط‬

‫فرايندهاي مديريتي‬

‫منابع‬

‫خروجي ها‬

‫فرآيند‬

‫ورودي ها‬

‫روش هاي‬
‫به کار گرفته شده‬

‫ف...
‫کار گروهي‬
‫‪‬‬

‫شناسايي و توصيف فر آ يندها و يافتن توالي و‬
‫ارتباط بين آنها در قالب كار گروهي و‬
‫تنگاتنگ افراد مرتبط...
‫پرسش ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫هدف فر آ يند چيست ؟‬
‫خروجيهاي فر آ يند چيست؟‬
‫) محصولت/ محصولت ناخواسته(‬
‫مشتري هاي فر آ...
‫پرسش ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫حدود و ثغور ) دامنه کاربرد( فر آ يند چيست ؟‬
‫جريان و گردش کل ي فر آ يند چگونه است؟‬
...
‫پرسش ها‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫شاخص هاي پايش فر آ يند جهت اطمينان از:‬
‫‌‬
‫‪ ‬اجرا‬
‫‪ ‬اثربخشي‬
‫‪ ‬بهبود مداوم‬
‫روش هاي پ...
‫پرسش ها‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫كدامين الزامات استاندارد ايزو 0002:1009 در‬
‫اين فرآيند بايد رعايت شود؟‬
‫اين فر آ ين...
‫مديريت فرايند‬
‫بر اساس تعريف دمينگ مديريت بر فرايند شامل چهار‬
‫:بخش ذيل مي باشد‬
‫1- طرحريزي ‪PLAN‬‬
‫‪ACTION PLAN‬‬
‫2...
‫ باشند‬SMART ‫اهداف بايد‬
Specific: (‫ )مشخص‬relating to one thing and not others; particular
Measurable: (‫ )قابل اندازه...
A
C
A
C
A
C

‫بهبو‬
‫د‬

A
C
A

D

S

C

P

D

‫زمان‬

S
D

P
D

S
D
‫اندازه گيري‬
‫کيفيت‬
‫کرازبي:‬
‫شاخص اندازه گيري کيفيت، هزينه يابي‬
‫فرآيند است‬
‫شاخص اندازه گيري کيفيت از فرمول ذيل استخراج مي‬
‫گردد:‬
‫هزينه هاي تطابق کيفيت‬

‫= شاخص اندازه گيري کيفيت‬
‫مجموع هزينه ...
‫مديريت هزينه کيفيت فرايند‬
‫يک دسته از هزينه هاي فرايند هزينه هاي کيفيت مي باشند که‬
‫:شامل دو دسته زير هستند‬
‫‪ ‬هزينه...
‫هزينه شکست‬

‫هزينه کنترل‬

‫هزينه شکست خارجي‬

‫هزينه شکست داخلي‬

‫هزينه ارزيابي‬

‫هزينه پيشگيري‬

‫تحليل برگشتي ها‬

...
‫روش های تحلیل فرایند‬
‫هفت ابزار کنترل آماري فرآيند‬
‫هفت ابزار كنترل فرآيند‬
‫: آماري‬
‫.1‬

‫برگه ثبت داده ها‬

‫.2‬

‫هيستو گرام‬

‫.3‬

‫نمودار علت ومعلول‬

‫.4‬

‫نمودار ...
‫: برگه ثبت داده ها -1‬
‫فرم جمع آوري اطلعات‬
‫شماره قطعه:441327‬
‫ماشين/ دستگاه: دريل51‬

‫شرح فرايند: سوراخكاري‬

‫اپرات...
‫:هيستو گرام -2‬
‫6‬
‫5‬
‫4‬
‫3‬

‫قطر‬

‫2‬
‫1‬
‫0‬
‫53 11‬

‫43 11‬

‫23 11‬

‫03 11‬

‫82 11‬
‫:نمودار علت ومعلول -3‬
‫مواداولي‬
‫ه‬

‫ماشين‬

‫روش‬
‫ها‬

‫مشكل‬

‫نيروي‬
‫انساني‬

‫محيط‬

‫اندازه‬
‫گيري‬
‫:نمودار پارتو -4‬
‫رديف‬

‫علل ضايعات‬

‫در صد‬
‫ضايعات‬

‫نسبت درصد‬
‫ضايعات‬

‫1‬

‫مك‬

‫5/1‬

‫35/2‬

‫2‬

‫شلله‬

‫0...
‫:نمودار پارتو -4‬
‫001‬
‫09‬
‫08‬
‫07‬
‫06‬
‫02.35‬
‫05‬

‫04‬

‫علل ضايعا ت‬

‫03‬
‫02.62‬
‫02‬

‫09.01‬

‫01‬
‫04.4‬

‫...
‫:نمودار تمركز نقص ها -5‬
‫تصويري است از يك محصول كه آن را از ابعاد مختلف نشان مي دهد‬
‫با استفاده از اين شكل مي توان محل ...
‫:نمودار پراكندگي -6‬
‫‪‬‬

‫از اين نمودار براي پي بردن به رابطه بالقوه بين دو متغير‬
‫استفاده مي شود.‬

‫‪‬‬

‫معمول بر...
‫:نمودار كنترل -7‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫حدباليي‬
‫خط مركزي‬

‫حدپاييني‬
‫زمان‬

‫اندازه مشخصه مورد نظر‬

‫با استفاده از اين نمودا...
‫سازمان : مجموعه اي از افراد که در قالبي ساختاريافته‬
‫و هماهنگ براي دستيابي به اهداف با يکديگر کار مي‬
‫.کنند‬
‫ساختارساز...
‫شش عنصر ساختار سازماني‬
‫تخصص کاري‬
Departmentalization ‫بخش بندي‬
Chain of command ‫زنجيره فرماندهي‬
Span of control ‫دا...
‫شش عنصر ساختار سازماني‬
‫تخصص کاري‬

‫.وظايف با چه درجه اي به شغلهاي مختلف تقسيم بندي مي شوند‬

‫بخش بندي‬

‫.شغلها بر چه...
‫تخصص کاري ‪Work specialization‬‬
‫شناسايي فعاليتها و وظايف مورد نياز در سازمان براي رسيدن به اهداف سازمان‬
‫کالي خريداري ...
‫بخش بندي ‪Departmentalization‬‬
‫. تقسيم بندي مشاغل برحسب فعاليت ٰا ، محصل، منطقه جغرافيايي يا مشتريان‬
‫ٰو‬
‫ه‬
Chain of command ‫زنجيره فرماندهي‬
‫ارتبط عمودي بين واحدهاي سازمان به طوريکه مشخص کند چه کسي به چه‬
‫.کسي گزارش مي دهد‬
Ch...
‫دامنه کنترل ‪Span of control‬‬
‫.تعيين تعداد سطوح وتعداد مديراني که ک سازمان دارد‬
‫.تعداد افرادي که توسط يک مدير هدايت م...
‫مرکزيت ‪Centralization and decentralization‬‬
‫.مرکزيت : تصميم گيري و اختيارا ت در سازمان در يک محل و نقطه مشخص صور ت مي ...
‫رسمي بودن ‪Formalization‬‬

‫درجه استاندارد شدن مشاغل در سازمان‬
Process management
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Process management

1,018 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Process management

 1. 1. ‫سيستم: )‪(SYSTEM‬‬ ‫اجزاء سيستم به شرح زير‬ ‫م يباشد:‬ ‫‌‬ ‫محي‬ ‫ط‬ ‫خروجي‬ ‫ها‬ ‫.1‬ ‫وروديها ‪Inputs‬‬ ‫.2‬ ‫خروجيها‬ ‫.3‬ ‫فرآيند ‪Process‬‬ ‫.4‬ ‫بازخورد‪Feedback‬‬ ‫.5‬ ‫محيط ‪Environment‬‬ ‫فرآيند‬ ‫‪Out puts‬‬ ‫با زخور‬ ‫‌‬ ‫د‬ ‫وروديه‬ ‫ا‬
 2. 2. ‫نگرش سيستمي‬ ‫کالي خريداري شده‬ ‫خر ي د‬ ‫‪Q.C‬‬ ‫انباردار ي‬ ‫محصول نهايي‬ ‫تاييد شده‬ ‫نيازهاي شتري‬ ‫اطلاعات خريد‬ ‫طراحي‬ ‫محصول نهايي‬ ‫کالي آماده توليد‬ ‫تول ي د‬ ‫‪Q.C‬‬ ‫مشتري‬ ‫فروش‬ ‫محصول آماده‬ ‫مصرف‬ ‫انباردار ي‬ ‫تحو ي ل و ارسال‬ ‫صداي مشتري‬
 3. 3. ‫نگرش زنجيري‬
 4. 4. ‫فرآيند‬ ‫‪ ‬گروهي از وظيفه‌ هاي هم پيوند است‬ ‫‌‬ ‫كه با همديگر نتيجه‌ اي را ايجاد مي كنند.‬ ‫‌‬ ‫•‬ ‫فرآيند مجموعه اي مشخص و مرتب شده از‬ ‫‌‬ ‫فعاليتهاي كاري در يك محدوده زمـاني و مكاني‬ ‫معين است كـه شروع و خاتمه آن مشخص شده‬ ‫است و با تعريف روشني از وروديها و خروجيها،‬ ‫ساختاري براي عملكرد ارائه مي دهد.‬ ‫‌‬
 5. 5. ‫1- مجموعه فعاليتهايي است كه داده ها ) وروديها ( را‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫به ستانده‌ ها ) خروجيها ( تبديل مي كند .‬ ‫‌‬ ‫2- يك فعاليـت كه با استفاده از منابـع و بصـورت‬ ‫هدايت شده در جهت كسب توانايي براي تبديل‬ ‫داده ها به ستانده ها عمل مي‌ كند را مي توان‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫به عنوان يك فرايند در نظر گرفت .‬ ‫رويكرد و زاويه اي كه آدمي از روزنه و يا از طريق آن ،‬ ‫‌‬ ‫به تحليل پديده‌ هاي پيرامون خود پرداخته و ارتباطات‬ ‫بين خود و آنها را تعيين و برقرار مي‌ سازد .‬
 6. 6. ‫توجه به پديده‌ هاي اطراف و پيرامون آنها در قالب‬ ‫شناسايي مجموعه فعاليتهايي كه داده‌ ها را به‬ ‫ستانده‌ ها تبديل مي نمايد .‬ ‫‌‬ ‫استفاده از مجموعه اي از فرايندهاي موجود در يك‬ ‫‌‬ ‫سازمان ، همراه با شناسايي و تعيين تعاملت اين‬ ‫فرايندها و مديريت آنها را مي توان به عنوان »‬ ‫‌‬ ‫نگرش فرايندي « مطرح كرد .‬ ‫) تعريف‬ ‫استاندارد (‬
 7. 7. ‫مزاياي نگرش‬ ‫فرايندي‬ ‫1- براي كاركرد موثر يك سازمان ، شناسايي و‬ ‫ادارة فعاليتهاي به هم وابسته ضروري است .‬ ‫2- نگرش فرايندي ، به سازمان امكان مي دهد تا روي ارتباط‬ ‫‌‬ ‫بيـن تك تك فرايندهاي موجود در مجموعه اي از فرايندها و نيـز‬ ‫‌‬ ‫تركيب و تعامل آنها ، كنترل مستمر داشته باشد .‬
 8. 8. ‫موارد مهم در نگرش فرايندي سيستم مديريت كيفيت‬ ‫درك و تامين نيازمنديها‬ ‫تعيين نتايج عملكرد فرايند و اثربخشي آن‬ ‫بهبود مستمر فرايندها بر اساس اندازه گيريهاي عيني‬ ‫‌‬
 9. 9. ‫0002:1009 ‪ISO‬‬ ‫بهبود پي در پي‬ ‫سيستم مديريت كيفيت‬ ‫مسئوليت مديريت‬ ‫اندازه گيري،تجزيه و‬ ‫تحليل و بهبود‬ ‫خروجي‬ ‫محصول‬ ‫مديريت منابع‬ ‫شكل گيري محصول‬ ‫ورودي‬ ‫شكل 1 - مدل مبتني بر نگرش فرايندي درسيستم‬ ‫مديريت كيفيت‬
 10. 10. ‫جايگاه نگرش فرايندي‬ ‫قبل از اقـدام به انجـام هـر نـوع فعاليتي در زمينة استقـرار‬ ‫ويـرايش سال 0002 استانداردهاي ايزو 0009 ، بايد اقـدام‬ ‫ه شناسايـي فراينـدهاي موجـود در داخل سازمان و محدود‬ ‫سيستـم مـديــريت كيفيـت نمــود . از اين رو لزم است با‬ ‫اجتناب از نگـرش جـزيـره اي حاكم بر ويـرايش سال 4991‬ ‫‌‬ ‫برخـورداري از نگـرش پكپارچة ويــرايش سال 0002 ، نسبت‬ ‫به شناسايي و تعيين ارتباط و تعاملت موجود بين فرايندهاي‬ ‫اصلي و فـرعي فعال در چارچــوب سيستم مـديـريت كيفيت‬ ‫سازمان اقدام نمود .‬
 11. 11. ‫تعريف استاندارد 0002:0009 ‪ISO‬‬ ‫‪‬‬ ‫مجموعه فعاليتهاي مرتبط به هم يا‬ ‫متعامل كه دروندادها را به بروندادها‬ ‫تبديل مي كند.‬ ‫‌‬ ‫يادآوري 1( دروندادهاي يك فرآيند عموما بروندادهاي ساير فرآيندها‬ ‫هستند.‬ ‫يادآوري 2( فرآيندها در يك سازمان عموما برنامهريزي مي‌شوند و تحت‬ ‫‌‬ ‫شرايط كنترل شده به اجرا در ميآيند تا ارزش افزوده حاصل گردد.‬ ‫‌‬ ‫يادآوري 3( فرآ يندي كه انطباق محصول حاصل از آن را نتوان به سهولت يا‬ ‫بطور اقتصادي مورد تصديق قرارداد، غالبا فرآيند ويژه مينامند.‬ ‫‌‬
 12. 12. ‫مفاه ي م و واژگان‬ ‫عنوان فرآيند (‪Process‬‬ ‫‪)Title‬‬ ‫نام ي است که فرآ ي ند را با آن م ي شناس ي م .‬ ‫توص ي ه : ساده و در بر گ ي رنده مفهوم باشد ) طراح ي محصول جد ي د/‬ ‫خر ي د اقلم تول ي د ي (‬ ‫(‪Process‬‬ ‫هدف فرآيند ‪)Purpose‬‬ ‫ب ي ان کننده مقصود و هدف ي است که از اجرا ي‬ ‫فرآ ي ند تعق ي ب‬ ‫م ي کن ي م .‬ ‫توص ي ه : گو ي ا و شفاف باشد ) تام ي ن اقلم مورد ن ي از واحدها ي‬
 13. 13. ‫مفاه ي م و‬ ‫فرآ ي ند‬ ‫دامنه واژگان‬ ‫مشخص کننده دقيق اينکه) فرآيند از کجا شروع و به کجا‬ ‫(‪Process Scope‬‬ ‫ختم‬ ‫مي شود، شامل چه مي شود و چه چيز را شامل نمي‬ ‫شود .‬ ‫توصيه : گوي ا و شفاف باشد )از ورود درخواست کال به تدارکات تاچيدمان اقلم خريداري‬ ‫درونداد هاي فرآيند (‪)Process Inputs‬‬ ‫شده در انبار(‬ ‫آن چ ي زها يي که در فرآ ي ند به خروج ي تبد ي ل م ي‬ ‫شوند قابل لمس )‪ (tangible‬ي ا غ ي رقابل لمس‬ ‫باشند .‬ ‫مثال : مواد ، تجه ي زات ، اطلعات‬
 14. 14. ‫مفاه ي م و‬ ‫واژگان‬ ‫برونداد هاي فرآيند (‪)Process Outputs‬‬ ‫خدمت ي ا محصول ي که با ي د با خواسته ها ي از‬ ‫پ ي ش تع يي ن شده مطابقت داشته باشد . م ي‬ ‫توانند قابل لمس ي ا غ ي ر قابل لمس باشند .‬ ‫مثال : قطعه تول ي د شده ، داده ها ي ا ي جاد شده ، سوابق‬ ‫کنترل فرآيند (‪)Process Control‬‬ ‫نظارت و کنترل ي است که بر فرآ ي ند ، تحم ي ل م ي‬ ‫شود . م ي تواند داخل ي ي ا خارج ي باشد .‬ ‫مثال : مشتر ي ، قانون ، روشها ي داخل ي سازمان ، مم ي ز ي ها ي داخل ي‬
 15. 15. ‫مفاه ي م و واژگان‬ ‫اثربخشي فرآيند ) ‪(Process Effectiveness‬‬ ‫توانايي فرآيند در حاصل نمودن نتايج طرح‬ ‫ريزي شده و معين .‬ ‫شاخص هاي فرآيند )‪( process Indicator‬‬ ‫ارزشي كه مي تواند براي تشخيص اثربخشي‬ ‫فرآيند به كار برده شود .‬ ‫توجه : معيار با شاخص متفاوت است . معيار‬ ‫يك اندازه است .‬
 16. 16. ‫نگرش انجام فرآيندها در واحدهاي سازمان‬ ‫فرآيند يك‬ ‫فرآيند دو‬ ‫سازمان‬
 17. 17. . jkwaehlfk jhlrkjhlskj fdbg,sbdf, nbg,sbdfb g, . jkw aeh lfkj hl . jkwaehlfk jhlrkjhlskj fdbg ‫فرآيند يك‬ ‫فرآيند دو‬ . jkwaehlfk jhlrkjhlskj fdbg .jkwaehlfkjhl . jkwaehlfk jhlrkjhlskj fdbg . jkwaehlfk jhlrkjhlskj fdbg .jkwaehlfkjhl . jkwaehlfk jhlrkjhlskj fdbg
 18. 18. ‫تصوير فرآيند‬ ‫برونداد ها‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫فرآيند‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫درونداد ها‬
 19. 19. ‫شبكه‬ ‫فرآيندها‬ ‫فرآيند‪A‬‬ ‫كنترل ‪C‬‬ ‫نتايج ‪، A‬كنترل ‪B‬‬ ‫ورودي ‪B‬‬ ‫فرآيند ‪B‬‬ ‫مكانيسم‬ ‫‪B‬‬ ‫نتايج ‪B‬‬ ‫ورودي‬ ‫‪C‬‬ ‫فرآيند ‪C‬‬ ‫مكانيسم‬ ‫‪C‬‬ ‫نتايج ‪C‬‬
 20. 20. ‫انواع فرايندها‬ ‫:فرايندها به چهار دسته اصلي ذيل تقسيم مي شوند‬ ‫‪ ‬فرايندهاي هسته اي‬ ‫‪ ‬فرايندهاي اصلي‬ ‫‪ ‬فرايندهاي پشتيباني‬ ‫‪ ‬فرايندهاي مديريتي‬
 21. 21. ‫فرايندهاي هسته اي‬ ‫اين دسته از فرايندها هدف اصلي از تشکيل سازمان‬ ‫مي باشند، به عبارت ديگر اين فرايندها مرتبط با‬ ‫محصولت توليدي يا خدمات ارائه شده توسط‬ ‫سازمان هستند.‬ ‫يک سازمان به تعداد محصولت يا خدمات ارائه شده‬ ‫به مشتريانش، فرايند هسته اي دارد.‬ ‫سازمان‬ ‫مشتري‬ ‫فرايند هسته اي‬
 22. 22. ‫فرايندهاي اصلي‬ ‫اين دسته از فرايندها باعث تحقق فرايند هسته اي‬ ‫مي شوند به طوريکه اگر اين فرايندها وجود نداشته‬ ‫باشند فرايند هسته اي محقق نمي گردد.‬ ‫سازمان‬ ‫مشتري‬ ‫فرايند هسته اي‬ ‫فرايندهاي‬ ‫اصلي‬
 23. 23. ‫فرايندهاي پشتيباني‬ ‫اين فرايندها باعث اجراي اثربخش فرايندهاي اصلي مي‬ ‫گردند .‬ ‫سازمان‬ ‫مشتري‬ ‫فرايند هسته اي‬ ‫فرايندهاي اصلي‬ ‫فرايندهاي‬ ‫پشتيباني‬
 24. 24. ‫فرايندهاي مديريتي‬ ‫مجموعه فرايندهايي را گويند که در حيطه وظايف مديريت ارشد‬ ‫سازمان مي باشد.‬ ‫فرايند مديريتي‬ ‫سازمان‬ ‫مشتري‬ ‫فرايند هسته اي‬ ‫فرايندهاي اصلي‬ ‫فرايندهاي‬ ‫پشتيباني‬
 25. 25. ‫‪SIPOC‬‬ ‫مثال نقشه فرايند براي فرايند مونتاژ و بسته‬ ‫بندي‬ ‫بسته بندي و مونتاژ‬ ‫‪QA‬‬ ‫‪Release‬‬ ‫‪Leak Test‬‬ ‫‪Packaging‬‬ ‫‪Tightening‬‬ ‫‪Fitting‬‬ ‫‪Bluing‬‬ ‫:‪Outputs‬‬ ‫:‪Customers‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫انبار)داخلي(‬ ‫مصرف كننده‬ ‫نهايي)خارجي(‬ ‫برنامه ريزي توليد‬ ‫خريد‬ ‫تضمين كيفيت‬ ‫• سوپاپهاي توليد‬ ‫ه‌‬ ‫شده يا بستهبندي‬ ‫ه‌‬ ‫شده‬ ‫• گزارش مواد‬ ‫مصرفي‬ ‫• گزارشات تست‬ ‫محصول‬ ‫‪PROCCESS‬‬ ‫:‪Inputs‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫سوپاپ‬ ‫بدنه‬ ‫مواد بسته بندي‬ ‫برنامه توليد‬ ‫:‪Suppliers‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫سازندههاي‬ ‫ه‌‬ ‫سوپاپ)داخلي-‬ ‫خارجي(‬ ‫سازندههاي‬ ‫ه‌‬ ‫بدنه)داخلي- خارجي(‬ ‫تامين كنندگان مواد‬ ‫بسته بندي‬ ‫برنامه ريزي خريد‬ ‫برنامه ريزي توليد‬
 26. 26. ‫‪TURTLE‬‬ ‫افراد مرتبط‬ ‫فرايندهاي مديريتي‬ ‫منابع‬ ‫خروجي ها‬ ‫فرآيند‬ ‫ورودي ها‬ ‫روش هاي‬ ‫به کار گرفته شده‬ ‫فرآيندهاي پشتيبان‬ ‫شاخص هاي کنترلي‬
 27. 27. ‫کار گروهي‬ ‫‪‬‬ ‫شناسايي و توصيف فر آ يندها و يافتن توالي و‬ ‫ارتباط بين آنها در قالب كار گروهي و‬ ‫تنگاتنگ افراد مرتبط امكان پذير است.‬ ‫• براي تعيين گروههاي مناسب لزم است ابتدا با همفكري و‬ ‫اتفاق نظر‬ ‫ه‌‬ ‫دامنه هر فرايند به طور حدودي مشخص گردد تا با يافتن پاسخ‬ ‫براي‬ ‫سئوالت مرتبط به وسيله اين تيمها فرايندها و توالي آنها تعيين‬ ‫گردد .‬ ‫پرسشها‬ ‫ه‌‬
 28. 28. ‫پرسش ها‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫هدف فر آ يند چيست ؟‬ ‫خروجيهاي فر آ يند چيست؟‬ ‫) محصولت/ محصولت ناخواسته(‬ ‫مشتري هاي فر آ يند كدامند و الزامات اين‬ ‫‌‬ ‫مشتري ها چيست؟‬ ‫‌‬
 29. 29. ‫پرسش ها‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫حدود و ثغور ) دامنه کاربرد( فر آ يند چيست ؟‬ ‫جريان و گردش کل ي فر آ يند چگونه است؟‬ ‫چه واحدهايي از سازمان در اين فر آ يند درگير‬ ‫مي شوند؟‬ ‫‌‬ ‫وروديهاي فر آ يندچيست؟‬ ‫) منابع/ مستندات/ اطلعات(‬
 30. 30. ‫پرسش ها‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫شاخص هاي پايش فر آ يند جهت اطمينان از:‬ ‫‌‬ ‫‪ ‬اجرا‬ ‫‪ ‬اثربخشي‬ ‫‪ ‬بهبود مداوم‬ ‫روش هاي پايش و تجزيه و تحليل كدامند؟‬ ‫‌‬
 31. 31. ‫پرسش ها‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫كدامين الزامات استاندارد ايزو 0002:1009 در‬ ‫اين فرآيند بايد رعايت شود؟‬ ‫اين فر آ يند با كدامين فر آ يندها در ارتباط است؟‬ ‫افراد كليدي فر آ يند كدامند؟‬ ‫اين فر آ يند جزء فر آ يندهاي اصلي يا پشتيباني يا‬ ‫مديريتي است؟‬
 32. 32. ‫مديريت فرايند‬ ‫بر اساس تعريف دمينگ مديريت بر فرايند شامل چهار‬ ‫:بخش ذيل مي باشد‬ ‫1- طرحريزي ‪PLAN‬‬ ‫‪ACTION PLAN‬‬ ‫2- اجراي برنامه ‪DO‬‬ ‫3- بررسي و کنترل ‪CHECK‬‬ ‫‪CHECK‬‬ ‫‪DO‬‬ ‫4- اقدامات ‪ACTION‬‬ ‫چهار مرحله فوق تحت عنوان چرخه دمينگ مطابق‬ ‫شکل روبرو معروف شد.‬
 33. 33. ‫ باشند‬SMART ‫اهداف بايد‬ Specific: (‫ )مشخص‬relating to one thing and not others; particular Measurable: (‫ )قابل اندازه گيري‬the ability to discover the exact size, amount, etc of something Assignable: (‫ )قابل تخصيص‬the ability to give a job or responsibility to something or someone Realistic: (‫ )واقع بينانه‬having or showing a practical awareness of things as they are Time bound: (‫ )در محدوده زماني‬the ability to earn results in a defined time interval
 34. 34. A C A C A C ‫بهبو‬ ‫د‬ A C A D S C P D ‫زمان‬ S D P D S D
 35. 35. ‫اندازه گيري‬ ‫کيفيت‬ ‫کرازبي:‬ ‫شاخص اندازه گيري کيفيت، هزينه يابي‬ ‫فرآيند است‬
 36. 36. ‫شاخص اندازه گيري کيفيت از فرمول ذيل استخراج مي‬ ‫گردد:‬ ‫هزينه هاي تطابق کيفيت‬ ‫= شاخص اندازه گيري کيفيت‬ ‫مجموع هزينه هاي کيفيت فرآيند‬ ‫مجموع هزينه هاي‬ ‫کيفيت فرآيند عبارت‬ ‫است از مجموع‬ ‫هزينه هاي تطابق‬ ‫و عدم تطابق‬ ‫کيفيت‬ ‫ايان ذکر است استاندارد هر صنعت براي اندازه گيري کيفيت متفاوت ا‬ ‫اما تمامي اين استانداردها به نوعي از شاخص فوق استفاده مي کنن‬
 37. 37. ‫مديريت هزينه کيفيت فرايند‬ ‫يک دسته از هزينه هاي فرايند هزينه هاي کيفيت مي باشند که‬ ‫:شامل دو دسته زير هستند‬ ‫‪ ‬هزينه تطابق: هزينه هاي صرف شده جهت دستيابي به‬ ‫محصول با کيفيت‬ ‫‪ ‬هزينه هاي عدم تطابق: هزينه هايي که به دليل فقدان کيفيت‬ ‫محصول به سازمان تحميل مي گردد‬
 38. 38. ‫هزينه شکست‬ ‫هزينه کنترل‬ ‫هزينه شکست خارجي‬ ‫هزينه شکست داخلي‬ ‫هزينه ارزيابي‬ ‫هزينه پيشگيري‬ ‫تحليل برگشتي ها‬ ‫ضايعات‬ ‫بازرسي و تست‬ ‫آموزش‬ ‫بيمه و گارانتي‬ ‫دوباره کاري‬ ‫بازنگري و تضمين کيفيت‬ ‫مستند سازي‬ ‫عدم رضايت مشتري‬ ‫فعاليت ميداني‬ ‫عدم رضايت مشتري داخلي مواد مصرفي تست ها‬ ‫عقب افتادن از برنامه توليد‬ ‫تجهيزات بازرسي‬ ‫نگهداري‬ ‫کنترل فرآيند‬
 39. 39. ‫روش های تحلیل فرایند‬ ‫هفت ابزار کنترل آماري فرآيند‬
 40. 40. ‫هفت ابزار كنترل فرآيند‬ ‫: آماري‬ ‫.1‬ ‫برگه ثبت داده ها‬ ‫.2‬ ‫هيستو گرام‬ ‫.3‬ ‫نمودار علت ومعلول‬ ‫.4‬ ‫نمودار پارتو‬ ‫.5‬ ‫نمودار تمركز نقصها‬ ‫.6‬ ‫نمودار پراكندگي‬ ‫.7‬ ‫نمودار كنترل‬
 41. 41. ‫: برگه ثبت داده ها -1‬ ‫فرم جمع آوري اطلعات‬ ‫شماره قطعه:441327‬ ‫ماشين/ دستگاه: دريل51‬ ‫شرح فرايند: سوراخكاري‬ ‫اپراتور: سيفي‬ ‫پارامتركنترلي: قطرسوراخ‬ ‫بازرس: خسروي‬ ‫ابزار اندازه گيري : كوليس 31 ب- دقت 20/‬ ‫شماره‬ ‫تهيه :28/5/32‬ ‫نمونه‬ ‫نمونه‬ ‫نمونه‬ ‫زير‬ ‫ساعت‬ ‫تاريخ‬ ‫1‬ ‫تاريخ‬ ‫نمونه‬ ‫4‬ ‫نمونه‬ ‫5‬ ‫11/03‬ ‫حد بالي مهندسي:11/24‬ ‫پايين مهندسي:11/62 11/23‬ ‫00:8‬ ‫5/32‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫11/63‬ ‫11/43‬ ‫11/82‬ ‫2‬ ‫5/32‬ ‫00:21‬ ‫11/43‬ ‫11/23‬ ‫11/03‬ ‫11/43‬ ‫11/43‬ ‫3‬ ‫5/42‬ ‫00:8‬ ‫11/03‬ ‫11/03‬ ‫11/03‬ ‫11/43‬ ‫11/63‬ ‫4‬ ‫5/42‬ ‫00:21‬ ‫11/23‬ ‫11/43‬ ‫11/23‬ ‫11/23‬ ‫11/03‬ ‫گروه‬ ‫كد‬ ‫تغييرات‬ ‫شرح‬ ‫تغييرا‬ ‫ت‬ ‫حد‬
 42. 42. ‫:هيستو گرام -2‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫قطر‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫53 11‬ ‫43 11‬ ‫23 11‬ ‫03 11‬ ‫82 11‬
 43. 43. ‫:نمودار علت ومعلول -3‬ ‫مواداولي‬ ‫ه‬ ‫ماشين‬ ‫روش‬ ‫ها‬ ‫مشكل‬ ‫نيروي‬ ‫انساني‬ ‫محيط‬ ‫اندازه‬ ‫گيري‬
 44. 44. ‫:نمودار پارتو -4‬ ‫رديف‬ ‫علل ضايعات‬ ‫در صد‬ ‫ضايعات‬ ‫نسبت درصد‬ ‫ضايعات‬ ‫1‬ ‫مك‬ ‫5/1‬ ‫35/2‬ ‫2‬ ‫شلله‬ ‫0/60‬ ‫0/600‬ ‫3‬ ‫انحراف‬ ‫1/50‬ ‫01/59‬ ‫4‬ ‫لنگي‬ ‫2/15‬ ‫62/2‬ ‫5‬ ‫فشردگي‬ ‫0/1‬ ‫1‬ ‫6‬ ‫شكستگي‬ ‫0/11‬ ‫1/2‬ ‫7‬ ‫نيامد مذاب‬ ‫0/51‬ ‫1/6‬ ‫8‬ ‫مشكل ت برقي‬ ‫0/15‬ ‫5/3‬ ‫جمع كل ضايعات محصول‬ ‫9/95‬ ‫001‬ ‫درصد آمار ضايعا ت قطعه ميل بادامك‬
 45. 45. ‫:نمودار پارتو -4‬ ‫001‬ ‫09‬ ‫08‬ ‫07‬ ‫06‬ ‫02.35‬ ‫05‬ ‫04‬ ‫علل ضايعا ت‬ ‫03‬ ‫02.62‬ ‫02‬ ‫09.01‬ ‫01‬ ‫04.4‬ ‫03.5‬ ‫0‬ ‫ساير‬ ‫مشكل ت رقي‬ ‫احراف‬ ‫لنگي‬ ‫مك‬
 46. 46. ‫:نمودار تمركز نقص ها -5‬ ‫تصويري است از يك محصول كه آن را از ابعاد مختلف نشان مي دهد‬ ‫با استفاده از اين شكل مي توان محل هاي ايجاد مشكل را مشخص‬ ‫كرد ومورد تجزيه وتحليل قرار داد‬ ‫محلهاي ايجاد مك در يك قطعه ريخته‬ ‫گري‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
 47. 47. ‫:نمودار پراكندگي -6‬ ‫‪‬‬ ‫از اين نمودار براي پي بردن به رابطه بالقوه بين دو متغير‬ ‫استفاده مي شود.‬ ‫‪‬‬ ‫معمول براي تحت كنترل درآوردن فرآيند ها ،لزم است كه‬ ‫عوامل وابسته درآن فرايندها شناسايي شود.‬ ‫‪‬‬ ‫با تحت كنترل درآوردن يك عامل ،عامل ديگر نيز‬ ‫كنترل قرار مي گيرد.‬ ‫قطر‬ ‫لهيدگي‬ ‫نمودار پراكندگي قطر لهيدگي پرچ در مقابل‬ ‫تحت پرچ‬ ‫طول‬
 48. 48. ‫:نمودار كنترل -7‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫حدباليي‬ ‫خط مركزي‬ ‫حدپاييني‬ ‫زمان‬ ‫اندازه مشخصه مورد نظر‬ ‫با استفاده از اين نمودار مي توان نوسانات فرآيند را‬ ‫تحت كنترل در آورد.‬ ‫با اقدامات پيشگيرانه مي توان از توليد محصول معيوب‬ ‫جلو گيري كرد.‬
 49. 49. ‫سازمان : مجموعه اي از افراد که در قالبي ساختاريافته‬ ‫و هماهنگ براي دستيابي به اهداف با يکديگر کار مي‬ ‫.کنند‬ ‫ساختارسازماني : ساختار سازماني يک نماد قابل رويت‬ ‫از کل فعاليت ها و فرايندهاي سازمان است که در آن‬ ‫وظايف کاري براي توليد محصول و ارائه خدمات، گروه‬ ‫بندي، تقسيم بندي و هدايت مي شوند.‬ ‫طراحي سازماني : فرايند ايجاد و تغيير ساختار سازماني‬ ‫است.‬
 50. 50. ‫شش عنصر ساختار سازماني‬ ‫تخصص کاري‬ Departmentalization ‫بخش بندي‬ Chain of command ‫زنجيره فرماندهي‬ Span of control ‫دامنه کنترل‬ Centralization and decentralization ‫مرکزيت‬ Formalization ‫رسمي بودن‬ Work specialization      
 51. 51. ‫شش عنصر ساختار سازماني‬ ‫تخصص کاري‬ ‫.وظايف با چه درجه اي به شغلهاي مختلف تقسيم بندي مي شوند‬ ‫بخش بندي‬ ‫.شغلها بر چه اساسي با هم گروه بندي مي شوند‬ ‫زنجيره فرماندهي‬ ‫.افراد و گروهها به چه کساني گزارش مي دهند‬ ‫دامنه کنترل‬ ‫يک مدير چند نفر را به صور ت کارا و اثربخش مي تواند هدايت کند.‬ ‫مرکزيت‬ ‫اختيار تصميم گيري با کجاست‬ ‫رسمي بودن‬ ‫قوانين و الزاما ت براي هايت مديران و پرسنل با چه درجه اي وجود‬ ‫دارد‬
 52. 52. ‫تخصص کاري ‪Work specialization‬‬ ‫شناسايي فعاليتها و وظايف مورد نياز در سازمان براي رسيدن به اهداف سازمان‬ ‫کالي خريداري شده‬ ‫خر ي د‬ ‫‪Q.C‬‬ ‫انباردار ي‬ ‫محصول نهايي‬ ‫تاييد شده‬ ‫نيازهاي شتري‬ ‫اطلعات خريد‬ ‫طرحر ي ز ي ک ي ف ي ت‬ ‫محصول نهايي‬ ‫کالي آماده توليد‬ ‫تول ي د‬ ‫‪Q.C‬‬ ‫مشتري‬ ‫فروش‬ ‫محصول آماده‬ ‫مصرف‬ ‫انباردار ي‬ ‫تحو ي ل و ارسال‬ ‫صداي مشتري‬
 53. 53. ‫بخش بندي ‪Departmentalization‬‬ ‫. تقسيم بندي مشاغل برحسب فعاليت ٰا ، محصل، منطقه جغرافيايي يا مشتريان‬ ‫ٰو‬ ‫ه‬
 54. 54. Chain of command ‫زنجيره فرماندهي‬ ‫ارتبط عمودي بين واحدهاي سازمان به طوريکه مشخص کند چه کسي به چه‬ ‫.کسي گزارش مي دهد‬ Chief Executive Officer Executive Vice President Vice President Vice President Region 1 District A District B Region 2 District C President Vice President Region 3 District D Executive Vice President Vice President Region 4 District E Vice President Region 5 District F District G
 55. 55. ‫دامنه کنترل ‪Span of control‬‬ ‫.تعيين تعداد سطوح وتعداد مديراني که ک سازمان دارد‬ ‫.تعداد افرادي که توسط يک مدير هدايت مي شوند‬ ‫1‬ ‫8‬ ‫46‬ ‫215‬ ‫‪Members at each level‬‬ ‫8 ‪Span of‬‬ ‫6904‬ ‫585 = ‪Managers‬‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫61‬ ‫46‬ ‫652‬ ‫4201‬ ‫6904‬ ‫563,1 = ‪Managers‬‬ ‫4 ‪Span of‬‬
 56. 56. ‫مرکزيت ‪Centralization and decentralization‬‬ ‫.مرکزيت : تصميم گيري و اختيارا ت در سازمان در يک محل و نقطه مشخص صور ت مي گيرد‬ ‫.عدم تمرکز: تصميم گيري به سطوح پائينتر سازمان واگذار مي گردد‬
 57. 57. ‫رسمي بودن ‪Formalization‬‬ ‫درجه استاندارد شدن مشاغل در سازمان‬

×