Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wimax,مروری بر شبکه های وایمکس

3,233 views

Published on

مقاله ای در باره شبکه های وایمکس

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wimax,مروری بر شبکه های وایمکس

 1. 1. ‫ااااااهی بلللللر تکنوللللللوژی‬ ‫نگ‬ ‫وایمکس‬ ‫دانشگاه آزاد اسلیمی‬ ‫واحد ساری‬ ‫گرد آوری شده توسط:‬ ‫فرشاد نقیبی علمداردهی‬ ‫چکیده‬‫وايمكس )‪ (WiMAX‬يك روش بدون سيم فوق العاده سودمند در زمينه دسترسى تمامى كنناربران بننه اينننترنت و‬‫ارائه خدما ت الكترونيكي شهري ميباشد. براي اينكه بهتر به نقشي كه فناوري وايمكس در تغير و تحول ت سيستم‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫ارتباطي ايفا ميكند، پي ببريد، تصور كنيد كه در هر كجا و هر زمان خواهيد توانست با استفاده از لننپ تنناپ خننود‬ ‫ك‌‬‫به دنياي اينترنت دسترسي داشته باشيد. وايمكس فناوري قدرتمندي است كه ميتواند تحرك واقعنني را بننراي شننبكه‬ ‫ك‌‬ ‫1‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 2. 2. ‫به ارمغان آورد. در زماني نه چندان پيش، اكثر خريداران رايانه خوشحال بودننند كننه دسننتگاه جديدشننان يننك مننودم‬ ‫ك‌‬‫دارد كه به شكل داخلي در آن نصب شده است. در آن روزها كاربر ميتوانست يك مگابننايت را در حنندود 5 دقيقننه‬ ‫ك‌‬‫)بسته به سرعت ارتباط و اتصال( دانلود كند؛ با سيستم واي-فاي )‪ (WI-FI‬همين كاربر ميتواننند يننك مگابننايت را‬ ‫ك‌‬ ‫در مد ت يك ثانيه دانلود كند. وايمكس حتي سرعت بالتري را در حوزههاي گستردهتري ارايه ميدهد.‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫از مزيتهاي فناوري نوظهور وايمكس نسبت بنه فناوريهناي قنديميتر از خنود )نظينر واي-فناي( ايننن اسننت كننه‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌ ن ن‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬‫وايمكس ميتواند ورودياي باشد كه به كاربران اجازه ميدهد بدون محدوديت در سراسر كشنور حركنت كننند. بنا‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫اين ويژگي، اينترنت قابل جابجايي و حمل و نقل خواهد شد كه اين امر سرعت روآوردن صاحبان كسب و كار بننه‬ ‫استفاده از مزيتهايي كه اينترنت براي آنها فراهم ميكند را، بيشتر از پيش خواهد نمود.‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫بررسي گزارشها و حوادث اخير صنعت مخابرا ت حاکي از بسط تبعا ت اين بحران در بخشهاي گوناگون ايننن‬ ‫‌‬ ‫ك‌‬‫صنننعت از جملننه بننازار مصننرف، خنندما ت، تجهيننزا ت، سرمايهگذاري و در نهننايت جننايگزيني فننناوري اسننت.‬ ‫‌‬‫کارشناسان بر اين باورند که ترکيب اين عوامل با تغييننرا ت احتمننالي در بخننش رگولتننوري، اکوسيسننتم جهنناني و‬‫منطقهاي، بازار مخابرا ت را بهخصوص در بخش خدما ت و فناوريهنناي نوظهننور دستخوش تغييننرا ت جنندي‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫‌‬‫خواهد کرد. در اين مقاله با مروري بر گزارشها و رويدادهاي اخير در بخش فناوريهاي سننلولي، اثننر شننرايط‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫بهوجود آمده بر تغيير و تحول احتمالي اکوسيستم آيندة ‪ ،LTE-WiMAX‬بهعنوان مطرحترين فناوريهنناي رقيب‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫در بازار آيندة مخابرا ت باند وسيع سيار، بررسي شده است.‬ ‫مقدمه‬‫وایمک اس )بننه انگلیس ای: ‪ (WiMAX‬يننا همکنشپننذيری جهننانی بننرای دسترسننی ريزمننوج )بننه انگلیس ای:‬ ‫ا‬ ‫ك‌ شنُ ك‌‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫‪ ،(WorldWide Interoperability for Microwave Access‬پروتکل ارتباطی برای دسترسی پهن باند بیسيم بر‬ ‫ك‌‬‫پايه استاندارد 61.208 ‪ IEEE‬است. وایمکس امکان دسترسی به اينترنت را به هردو صور ت ثابت و کامل سيار‬ ‫ك‌‬ ‫2‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 3. 3. ‫در يک ناحيه گسترده فراهم می آورد. هم اکنون ) ۰۱۰۲ ميلدی (آخرين بازبينی وايمکس امکان دسترسی با نرخ‬‫انتقال داده ۰۴ مگابیت بر ثانيه را عرضه می کند. با استاندارد ‪ IEEE 802.16m‬انتظار می رود که سرعت انتقال‬‫تا يک گيگابيت بر ثانيه افزايش يابد. نام وايمکننس توسنط انجمننن وايمکننس انتخنناب شنند کنه در سننال ۱۰۰۲ بننرای‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ارتقای همنوايی و همکنش پذيری اين استاندارد تاسيس شد. اين انجمن وايمکس را به عننوان يننک فننناوری برپننايه‬ ‫ن‬‫استاندارد تعريف می کند که امکان دسترسی بی سيم پهن باند را به عنوان جايگزينی برای کابل و خطوط دی اس‬ ‫ال)‪ (DSL‬ارائه می دهد.‬ ‫تجهیزات ایستگاه پايه وايمکس با يک آنتن سکتور و مودم بی سيم روی آن‬ ‫3‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 4. 4. ‫فصل اول‬‫» معرفی وایمکس )‪«(wimax‬‬ ‫واژه شناسی‬ ‫4‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 5. 5. ‫منظور از واژه وايمکس پياده سازيهای همکنش پذير استاندارد 61.208 ‪ IEEE‬برای شبکه های بی سيم است )که‬‫به تصويب انجمن وايمکس رسيده است( واز اين نظر به وای-فای شباهت دارد که شامل پياده سازيهای همکنننش‬ ‫پذير استاندارد 11.208 ‪ IEEE‬می شود.‬‫انجمن وايمکس گواهينامه هايی صادر می کننند کننه بننه مننوجب آن فروشننندگان مننی توانننند محصننول ت خننود را بننا‬‫گواهی وايمکس به فروش برسانند.بدين ترتيب محصول ت فروشندگان مختلفی که گواهی وايمکس می گيرننند اگننر‬‫در يک پروفايل باشند می توانند با يکديگر کارکنند و سطحی از همکنش پننذيری پدينند مننی آينند. استاندارد ‪IEEE‬‬‫61.208 پايه وايمکس است اگرچه گاهی به صور ت محاوره ای از اين استاندارد هم بننه عنننوان وايمکننس ينناد مننی‬‫شود. از استاندارد ‪ IEEE 802.16d‬به نام وايمکس ثابت و از استاندارد ‪ IEEE 802.16e‬به نام وايمکس سيار ينناد‬ ‫می شود.‬ ‫نمونه کاربردهای متداول شهری شبکه ‪) WiMAX‬دسترسی به اينترنت خانگی، اداری، صنعتی و ...، راهاندازی شبکههای‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫اختصاصی و ...(‬ ‫وايمكس چیست ؟‬‫فناوری اطلعا ت، عليرغم اين واقعيت که عضوی جديد در خانواده فناوری هاست، امننا در طننول سننالهای اخيننر‬‫تحول ت زيادی را در خود شاهد بوده است. همه به ياد داريم که تا چندی پيش، اتصال به اینترنت و اسننتفاده از آن‬‫تنها از طريق خطوط تلفن و مودمهای ‪ Dial-Up‬امکان پذیر بود، اما با ورود اينننترنت پهننن باننند و پننر سننرعت،‬ ‫5‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 6. 6. ‫دنيای تبادل اطلعا ت متحول شد. نياز به تبادل سريع اطلعا ت موجب شده است تا فناوريهننای مرتبننط بننا آن، در‬‫طول دهه های اخير پيشرفت چشمگيری داشته باشد. اينترنت هننای ‪ XDSL‬و نیز فننناوری وای-فننای )‪ (WI-FI‬و‬‫اينترنت بی سيم سهم عمده ای در ايجاد تغییرات عظيم در اين بعد از دنيای اطلعا ت ايجاد کرده و اکنننون نيننز بننا‬ ‫ورود وایمکس، جهان در آستانه تجربه ای نو در دنيای اينترنت قرار دارد.‬‫وایمکس، سیستم ديجيتال ارتباط بی سيم بوده و جايگزينی مناسب برای شبکههای ‪ ADSL‬وحتی شبکه هننای‬ ‫ك‌‬‫بی سيم کوتاه برد در نواحی شهری محسوب می شود. از بزرگترين نقاط قنو ت اينن تکنولنوژی نسننبت بنه ديگننر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫تکنولوژی های بی سيم، برد بالی امواج آن و امکان دسترسی به آن در مسافتهای بسيار طولنی است.‬‫در زمانی نه چندان دور، اکثر خريداران رايانه خوشحال بودند که دستگاه جديدشان يک مننودم داخلی دارد کننه‬ ‫ك‌‬‫در آن نصب شده و از طريق آن می توانند به اينترنت متصل شده و فايلی با حجم حدود يک مگابايت را در زمانی‬‫نزديک به ۵ دقيقه )بسته به سرعت ارتباط و اتصال( دانلود کنند. با ورود اينترنتهننای پهننن باننند، هميننن کاربران‬‫میتوانستند با سرعتهايی به مراتب بالتر به اينترنت متصل شده و همان فايل را در مد ت يک ثانيه دانلننود کنننند.‬ ‫ك‌‬‫وايمکس قادر است سرعتها يی حتی فراتر از اين مقياسها را پوشنش داده و خندما ت تکميلنی پيشنرفته تنری را در‬ ‫حوزه هایی گستردهتر ارايه ك‌دهد.‬ ‫ك‌‬‫تا پايان سال ۸۰۰۲، بيش از ۰۰۲ اپراتور در سطح جهان خدما ت وايمکس را عرضه ك‌کرده اند و پيشبينی میشود‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫تا سال ۲۱۰۲، اين رقم به ۸۳۵ اپراتور در سطح جهان برسد. در اين بين، منطقه خاور میانه سننهمی ۴ درصنندی‬‫از کل پياده سازی ها و توسعه های جهانی وايمکس داشته است. پيش بينی ها همچنين نشان می دهنند کننه تننا سننال‬‫۲۱۰۲ تعداد کشورهايی که تحت پوشش اين شبکه ها خواهند بود به ۱۰۲ کشور از مجموع ۴۳۲ کشور برسنند کننه‬‫این خود حکايت از گسترش وسيع اين فناوری در دنيا و اقبنال عمنوم نسنبت بنه آن دارد. بررسنی هننای صننور ت‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫6‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 7. 7. ‫گرفته بر روی عوامل مؤثر بر رشد تعداد مشترکان در مناطق مختلف دنيا نشننان مننی دهنند کننه کنناربران جهننانی‬‫وايمکس از ۰۰۳ هزار مشترک در سال ۶۰۰۲ به ۱۳۱ ميليون نفر در سال ۱۱۰۲ خواهد رسننيد و ميننزان سننرمايه‬‫گذاری انجامشده برای اين فناوری در اين سال بننه ۶۲ ميليننادر دلر مننی رسنند کننه رقم قابننل تننوجهی بننه حسنناب‬ ‫ك‌‬‫میآيد. توليدکنننندگان تجهيننزا ت وايمکننس نيننز از رشنند بالیی برخننوردار بننوده و تنننوع محصننول و قننابليت ارائه‬ ‫ك‌‬‫سننننننننننرويسهای متنننننننننننوع در رأس برناااااااامه هننننننننننای آنننننننننننان قننننننننننرار گرفتننننننننننه اسننننننننننت.‬ ‫ك‌‬‫اتحادیه وايمکس )‪ (WiMAX Forum‬که به عنوان مرجع مجوزدهی و تست دستگاه هننا و تجهيننزا ت وايمکننس‬‫شناخته می شود، اعلم کرده تا اواخر سال ۸۰۰۲، ۲۶ شرکت در حننال توسننعه تراش نههای وايمکننس و دستگاه‬ ‫ك‌‬‫های کاربران نهايی بوده و ۷۳ شننرکت نيننز در حننال سنناخت تجهيننزا ت زیرساختی بننوده اننند و محصننول ت ايننن‬‫شرکت ها تاکنون در توسعه شبکه های وايمکس توسط ۷۰۴ اپراتننور در ۳۳۱ کشننور جهننان بکننار رفتننه اسننت.‬‫پيشبينی می شود که وایمکس در آينده بسيار نزديک، اينترنت را در کنار شبکه مخابراتی قننرار خواهاد داد و‬ ‫ا‬ ‫ك‌‬‫چنان انقلبی را در اين زمينه به وجود خواهد آورد که روشن کردن اکثر کامپيوترهننای قابننل حمننل، خننانگی و يننا‬ ‫ك‌‬‫خننننننننننننناص، مسننننننننننننناوی بنننننننننننننا اتصنننننننننننننال آنهنننننننننننننا بنننننننننننننه اینااااااااااترنت باشننننننننننننند.‬‫وایمکس، نسل دوم پروتکل های ارتباط بی سيم است که استفاده موثرتر از پهنای باند را امکان پذير ساخته و‬‫در ضننمن از تننداخل ام اواج جلننوگيری مننی کننند و از ايننن طريننق، امکننان افزايننش سننرعت انتقننال داده هننا را‬ ‫ك‌‬ ‫ا‬ ‫درمسافتهای طولنی تر ممکن میسازد.‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫پروتکلهای ارتباطی وايمکس تحت اسننتاندارد ۶۱.۲۰۸، کننه توسننط موسسننه ‪ IEEE‬تعیین شننده و بننه تصننويب‬ ‫‌‬‫رسيدهاست عمل می کنند. اين استاندارد دارای زير مجموعه هننای گوننناگونی اسننت کننه ۲ زيننر مجموعه آن تننا‬ ‫ك‌‬ ‫کنون به صور ت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است:‬ ‫7‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 8. 8. ‫‪ ،۸۰۲.۱۶ d‬که استاندارد ويژه وايمکس ثابت بوده و هيچگونه پشتيبانی از تجهيزا ت موبايل ارائه نمی کند، همچنين‬‫استاندارد ‪ ،۸۰۲.۱۶ e‬که علوه بر ساير ويژگيهای وایمکس ثابت، از تجهيزا ت موبايل نيننز پشننتيبانی کننرده و از‬ ‫اين رو به نام "موبایل وايمکس )‪ "(Mobile WiMAX‬نیز شناخته می شود.‬‫گروهای تحننت عنننوان ‪ ،WiMAX Forum‬متشننکل از اپراتورهننا و توليدکنننندگان تجهيننزا ت وايمکننس، ايجنناد‬ ‫ا‬‫استاندارد واحد برای آزمايش تجهيزا ت تولينند کنننندگان محصننول ت وايمکننس را پیشنهاد داده و هنندف آن تلش‬‫برای ايجاد حداکثر سازگاری بين تجهيزا ت مختلف تولید شده توسط توليدکنندگان مختلف از يک سو و اپراتورهننا‬‫از سوی ديگر می باشد، درست همان گونه که برای يک گروه محصول ت صنعتی، استانداردهايی مشننابه بارای‬ ‫ا‬ ‫توليد محصول ت تعيين می شود.‬ ‫فصل دوم‬ ‫» مروری بر کارهای پیشین «‬ ‫8‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 9. 9. ‫تاریخچه وایمکس‬‫از وايمکس به عنوان وسيله ای برای افزايش سرعت باندپهن در مناطقی که از نظر اقتصادی با مشننکل روبننرو‬‫هستند استفاده می شود. این فن آوری بننه عنوان گزينننه ارزانننتر نسننبت بننه ديگننر گزينننه هننای موجننود در‬‫کشورهای در حال توسعه جهت راه اندازی شبکه های اينترنت پرسرعت، مطننرح شننده اسننت. با آزمننايش‬‫وايمکس در کشورهای درحال توسعه کشورهای جهان اول نيز بنه اسنتفاده از اينن فننن آوری ارزان قيمننت‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫علقمند شده اند و دولت ها و شرکت ها به دنبال توسعه وايمکس در کشورهای خود هستند.‬ ‫وایمکس در فجایع طبیعی‬‫یکی از مزايای وايمکس تاکنون نقشی بوده است که اين فن آوری توانسننته اسننت در برقننراری ارتباط در زمننان‬‫فجايح طبيعی ايفا کند. در سال ۴۰۰۲ شبکه موجود وايمکس در اندونزی تنها وسيله ارتبنناطی موجننود پننس‬ ‫9‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 10. 10. ‫از خسار ت های وارده بر اثر سونامی در اين کشور بود. به علوه پس از طوفان کاترينا در سال ۵۰۰۲ از‬ ‫وايمکس به عنوان وسيله ارتباطی در منطقه نيواورلن استفاده شد.‬ ‫آزمایش وایمکس‬‫بیش از ۰۵۳ آزمايش مختلف و يا توسعه وايمکس در يرتاسر جهان انجام گرفته است. در ايننال ت متحده اوليننن‬‫شبکه وايمکس در سال ۷۰۰۲ تحت نام ‪ BridgeMaxx‬راه اندازی شد که شبکه های آن امروزه در چننندين‬‫ايالت اين کشور اسننتقرار يننافته اننند. بزرگترین خننبر در زمينننه وایمکس در آمريکننا برنننامه ‪Clearwire‬‬ ‫جهت راه اندازی شبکه گسترده وايمکس به ويژه برای کاربران تلفن همراه است.‬ ‫رقابت با وایمکس‬‫یکی از دليل مهم که افراد در فرض کردن وايمکس به عنوان فن آوری مهم آينده شک دارند ايننن اسننت کننه فننن‬‫آوری های بسیاری به عنوان رقيب وايمکس مطرح شده اند که حتی می توانند اتصننال پرسننرعت اينننترنت‬‫به تلفن همراه را نيز فراهم کنند. گمان می رود شبکه های پيشرفته ‪ ۳ G‬سرویس های ‪ Wi Fi‬عرضه‬‫می کنند که می تواند از نظر سرعت با وايمکس رقابت کند. شبکه های ‪ ۴ G‬که در حال حاضننر فعنناليت‬‫می کنند می توانند حتی ‪ Wi Fi‬موبایل را سريع تر کنند و تهديد بزرگتری برای وايمکس بننه حسنناب مننی‬‫آيند. یکی از فن آوری های جديدی که با وايمکس رقابت می کند ‪ LTE‬است و متصديان ارتبناطی مهنم‬ ‫در آمريکا در نظر دارند با اين فن آوری مستقیما وارد رقابت با وايمکس شوند.‬ ‫01‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 11. 11. ‫فصل سوم‬ ‫11‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 12. 12. ‫» تجزیه و تحلیل «‬ ‫ویژگی ها‬ ‫برخی از مهمترين ويژگهای فناوری وايمکس به شرح زير است :‬‫- نرخ انتقال داده بال : با استفاده از آنتن های مایمو )‪ ( Multiple Input Multiple Output‬به همراه زير-کانال‬‫سازی انعطاف پذير و کدگذاری و مدولسیون پيشننرفته، فننناوری وايمکننس را قننادر مننی سننازد تننا بننه سننرعت‬ ‫بارگیری تا 36 مگابيت بر ثانيه و بارگذاری تا 52 مگابيت برثانيه دست يابد.‬ ‫21‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 13. 13. ‫- کیفیت سرویس )‪ : (QoS‬یکی از اصول معماری ‪ MAC‬در اسننتاندارد 61.208 ‪ IEEE‬کیفیت سننرويس‬‫است. اين استاندارد جريانهای سرويسی را تعريف می کند کننه مننی تواننند بننه نقنناط کنند)‪ (DSCP‬در سرویسهای‬ ‫متمايز )‪ (DiffServ‬و يا برچسب های جريان در ‪ MPLS‬نگاشته شوند.‬‫- امنیت : ویژگیهای امنيننتی وايمکننس بننر پننايه پروتکل احننراز هننويت گسننترش پننذير )‪ (EAP‬و استاندارد‬ ‫رمزنگاری پيشرفته )‪ (AES‬و پيامهای کنترلی ‪ CMAC‬و ‪ HMAC‬بنا شده اند.‬‫- پوشش وسیع : برجسته ترين ويژگننی وايمکننس پوشننش گسننترده آن نسننبت بننه وای-فای اسننت. در حننال‬‫حاضر از لحاظ نظری وايمکس می تواند محدوده ای به شعاع 03 مایل) 05 کیلومتر( را پوشش دهد که اگرچه‬‫در عمل اين مقدار به 01 کيلومتر می رسد، نسبت به فناوريهای پيشين خود )مانند وای-فای( جهشی نسننبتا بننزرگ‬ ‫است.‬ ‫- سیار بودن : دیگر ويژگی مهم وايمکس امکان اتصال در حين حرکت برای ايستگاههای سيار است.‬‫- ایستگاههای واسطه : امواج راديويی وايمکس از ايستگاه های پايه به سوی مشنترکين ارسننال مننی شننوند.‬ ‫ن‬‫در اين ايستگاهها سخت افزار هايی برای اراه وايمکنس در ينک نناحيه محندود نصنب شنده انند. از آنجنا کنه هنر‬ ‫ٔئ‬‫ايستگاه پايه ناحيه محدودی را پوشش می دهد با اتصال اين ايستگاهها به يکديگر می توان ننناحيه تحننت پوشننش را‬ ‫گسترش داد.‬ ‫- دسترسی : اتصال به ايستگاههای پايه وايمکس به سادگی صور ت می پذيرد و نياز به دانش فنی ندارد.‬‫- مقیاس پذیری)‪ : (Scalability‬فناوری وايمکس به گونهای طراحی شده است که در محدوده کانالهای ‪۲۰ M‬‬ ‫ك‌‬‫‪ Hz‬تا ۵۲٫۱ قادر به کار کردن است. از نتايج اين امر راحتی پياده سازی شبکه با ايجاد تغييرا ت جزئی در قسمت‬‫‪Air Interface‬می باشد و بسته به مدل مصرف بر اساس نوع سرويس و طيف فرکانسی آزاد، وايمکس قابل پياده‬‫سازی در فرکانس های متفاوتی میباشد.اين خصوصيت همچنين بنناعث میشننود کننه محنندوده کشننورها بننر اسنناس‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫نيازمنديهای منطقهای مختلفشان برای مثال نياز به دسترسننی بننه اينننترنت در شننهر و بننا دسترسننی پرظرفيننت باننند‬ ‫ك‌‬ ‫وسيع متحرک در متروها و حومه شهر قادر، به استفاده موثر و چند منظورهای از اين فن آوری باشند.‬ ‫ك‌‬ ‫31‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 14. 14. ‫چرا ‪ WiMAX‬؟‬‫دسترسى »اينترنت بى سيم« هم اكنون از طريق تكنولوژى واى فاى ميسنر اسنت و ممكنن اسنت اينن سنئوال بنه‬‫نظر برسد كه چه لزومى به ابداع يك تكنولوژى ديگر در اين زمينه است. آيا اگننر فقننط مشننكل برخننى از اشننكال ت‬‫سيستم واى فاى است، نمى توان با بهسازى اين سيستم به همان چيزى كه ‪ WiMAX‬مدعى آن اسننت دسننت يننافت؟‬‫نگاهى به تفاو ت هاى ‪ WiMAX‬و واى فاى نشان مى دهد كنه بنه رغنم تشنابه اينن دو روش در اسننتفاده از امننواج‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن ن‬‫مايكروويو براى تامين دسترسى اينترنت براى كاربران، ‪ WiMAX‬و واى فاى دو سيستم جداگانه هستند. واى فاى‬‫اتصال بى سيم را با بردى كوتاه، حداكثر در حد محوطه يك فرودگاه، نمايشگاه يا كافى شاپ )نهايت نا در سننطح ۵۶‬ ‫ ً‬‫كيلومتر مربع( برقرار مى سننازد. در حننالى كنه در ‪ WiMAX‬صننحبت از اتصننال بننى سننيم دسننت كننم در حنند يننك‬ ‫ن‬‫شهركوچك است )چيزى در حدود هشت هزار كيلومتر مربع(. گذشته از اين حننداكثر سننرعتى كننه تكنولننوژى واى‬‫فاى براى كاربران فراهم مى كند، سرعت دانلود پنج مگابنايت در ثنانيه اسنت و اينن در حنالى اسننت كننه كنناربران‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫تكنولوژى ‪ WiMAX‬با سرعت شگفت انگيز ۰۵ تا ۰۰۱ مگابايت خواهننند توانسننت داده هننا را از اينننترنت دانلننود‬‫كنند )به اين ترتيب امكان تماشاى يك فيلم با كيفيت بال از اينترنت- كننه سننرعتى حننداقل برابننر بننا ۰۱ مگابننايت در‬‫ثانيه نياز دارد- براى كاربرى كه در حال حركت با يك لپ تاپ است به راحتى ممكنن خواهند بنود(. تفنناو ت عمننده‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ديگر ‪ WiMAX‬با واى فاى و نيز روش هاى دسترسنى بنا پهنناى بانند بنال، ارزان بنودن آن اسنت كننه هرچننند تننا‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫ن ن ن‬‫رسيدن به اين مولفه به شد ت مهم راه زيادى مانده است ولى يكى از اهداف طراحننان آن اسننت. »ارزان بننودن« يننا‬‫حتى »زياد گران نبودن« چيزى است كه برآورده شدن آن مى تواند تمننام تكنولننوژى هنناى رقيننب ‪ WiMAX‬را از‬ ‫ميدان به در كند.‬ ‫مزایا و برتری های ‪WiMAX‬‬ ‫41‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 15. 15. ‫نیاز به بستر سازی بنيادی شبکه ها در کشور امننری ضننروری بننه نظننر مننی رسنند که بننا ايجنناد و برقننراری ايننن‬‫تکنولوژی جديد )وايمکس( اميد است که بتوان ضعف ها و نقصان هايی که در شبکه های کشننوری وجننود‬ ‫دارد رفع گردد و امکانا ت و قابلیت ها ی جديدی به آن افزوده شود.‬‫شبکه های بنا شده با تکنولوژی ‪ ،WiMAX‬جزء شبکه های ‪ wireless‬شهری محسوب می شوند که به راحتی‬‫می توانند با وجود منطقه ی بسيار وسيعی که دکل های ‪ WiMAX‬تحت پوشش خود قرار مننی دهننند، کننل‬‫شهر و يا شهرک های صنعتی و مناطق استراتژیک را پوشش دهند و قابليت استفاده ی اينترنت بسننيار پننر‬‫سرعت را از طریق اين تکنولوژی برای سازمان ها، ارگان ها و شرکت های تجنناری و همچنيننن منازل‬ ‫مسکونی امکان پذير سازند.‬‫به کمک ‪ ،WiMAX‬سرعت داده هايی مانند ‪ ،Wi-Fi‬پشتيبانی می شوند و موضوع تداخل امواج نيز کنناهش مننی‬ ‫يابد. يکی از ويژگی های اين تکنولوژی عدم نیاز به ديد مستقيم بين مشترکان و دکل های ‪ BTS‬می باشد.‬‫از جمله خصوصيا ت ‪ WiMAX‬آن است که علوه بر داده، صدا و تصوير را نيز به خنوبی پشننتيبانی مننی کننند و‬ ‫ن‬‫سرويسی که ارائه می شود به صور ت کامل نامحدود می باشد و هيچ گونه محندوديت حجمننی و ينا زمنانی‬ ‫ن‬ ‫ ً‬‫ندارد و اين بدان معناست که کاربر می تواند بدون هيچ محدوديت زمانی، در تمام شبانه روز به هننر مقنندار‬ ‫و حجمی که پهنای باندش اجازه می دهد ‪ download‬و يا ‪ upload‬داشته باشد.‬‫یکپارچگی مودم، فرستنده و گيرنده ی راديويی در سايز بسيار کوچک و قابل حمل و امکان نصب بسيار آسننان‬‫آن نيز جزو برتری هايی محسوب می شود که نسبت به ساير فن آوری های مشننابه خنود داراسننت. امکننان‬ ‫ن‬‫مديريت مودم کاربر از راه دور توسط شرکت و کارشناسان فنی و قنابليت بنه روز رسنانی نننرم افزارهنای‬ ‫ن‬ ‫مودم نيز در زمره ی اين گونه موارد قرار می گيرند.‬ ‫51‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 16. 16. ‫عدم نياز به ديد مستقيم ميان مودم سمت کاربر و آنتن مرکزی و شعاع فوق العاده زياد تحت پوشش آن در حيننن‬‫سرعت بالی انتقال داده نيز از جمله ویژگی های ديگر آن محسوب می شود. که توپولوژی هننای پيشننرفته‬‫) شبکه های ‪ ( mesh‬و تکنيک های آنتنی )‪ beam-forming، STC‬و تنوع آنتن ( می توانند برای پوشش‬‫برد بيشتری به کار روند که اين تکنيننک هننای پيشننرفته همچنيننن مننی توانننند برای افزايننش کننارايی طيفننی،‬‫ظرفيت، استفاده مجدد، توان خروجی ماکزيمم و میانگین برای هر کانننال ‪) RF‬فرکانس راديننويی( مفينند‬ ‫واقع گردند.‬‫خصوصیت ‪ interoperability‬در اين تکنولوژی، بدين معناست که کاربر می تواند هر محصول مورد علقننه ی‬‫خود را خريداری کند )با ويژگی های مورد نظرش( و مطمئن باشد که ايننن محصننول بننا سنناير محصننول ت‬‫مورد تاييد مشابهش هماهنگی و سازگاری خواهد داشت کنه اينن امنر رقنابت بينن شنرکت هننا، بهننتر شنندن‬ ‫ن ن‬ ‫ن ن ن‬ ‫کيفيت محصول ت و کاهش قيمت ها را در پی خواهد داشت.‬ ‫کاربردهای عملی وایمکس‬ ‫پوشش وسيع و پهنای باند بالی وايمکس آن را برای کاربردهای زير مناسب می سازد:‬ ‫•امکان اتصال پهن باند بی سيم در ميان شهرها و کشورها از طريق طيف متنوعی از دستگاهها‬ ‫•ارائه جايگزينی برای دسترسی پهن باند دی اس ال و کابلی‬ ‫•ارائه منبعی برای دسترسی به اينترنت برای بکارگيری در برنامه ريزی پيوستگی کسب و کار‬ ‫•ارائه سرويسهای داده، مخابراتی)‪ (VOIP‬و تلویزیون اينترنتی‬ ‫- پهن باند)‪(Broadband‬‬‫شرکتهای متعددی در حال به کارگيری وايمکس برای ارائه اتصال پهن باند به هر دو صور ت سيار و خننانگی در‬‫سراسر نقاط شهرها و کشورهای مختلف هستند. در بسياری از موارد اين موضوع سننبب بننروز رقننابت در بننازار‬ ‫هايی که پيش از اين تنها از فناوريهای دی اس ال و مشابه آن استفاده می کردند شده است.‬ ‫61‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 17. 17. ‫علوه بر اين هزينه نسبتا پايين پياده سازی يک شننبکه وايمکننس )در مقايسننه بننا جی‌اسام، فیبرنوری و دی اس‬ ‫ك‌‬ ‫ال( امکان دسترسی پهن باند را در مناطقی که از لحاظ اقتصادی امکانپذير نبوده اند را فراهم می سازد.‬ ‫- بک هال)‪(Backhaul‬‬‫وايمکس می تواند جايگزينی برای فناوريهای تلفننن همننراه مانننند جننی اس ام)‪ (GSM‬و سی دی ام ای)‪(CDMA‬‬‫باشد. وايمکس ثابت نيز به عنوان فناوری بک هال بی سيم برای شبکه های ‪ 3G, 2G‬و ‪ 4G‬در کشورهای توسعه‬‫يافته و در حال توسعه محسوب می گردد. با استفاده از وايمکس می توان اتصننالهای نقطننه بننه نقطننه بننه طننول 03‬‫مايل)05 کيلومتر( و با نرخ انتقال داده ای که می تواند از چندين خط 1‪ E‬و 1‪ T‬پشتيبانی کننند ايجنناد کننرد و بنندين‬‫ترتيب از اين فناوری برای اتصال ايستگاههای پايه به مراکز سوييچينگ استفاده نمود. ترافيننک شننبکه هننای تلفننن‬ ‫همراه )سلولی( ترکيبی از صدا و داده است که ويژگی ‪ QoS‬ذاتی وايمکس برای اين کاربرد بسيار مناسب است.‬ ‫- سرویس سه گانه)‪(Triple-Play‬‬‫وايمکس با پشتيبانی از فناوريهايی چون کیفیت سرويس )‪ (QoS‬و چندپخشی امکان ارايه سرويسهای سه گننانه‬‫را فراهم می کند. از اين رو اپراتور وايمکس می تواند علوه بر دسترسی پهن باند سريع به اينترنت، سرويسنهای‬ ‫‪ VOIP‬و ‪ IPTV‬را نيز به مشتريان عرضه کند.‬ ‫- شبکه های بانکی‬‫بانکهای بزرگ می توانند برای اتصال شعبه ها و دسننتگاههای خننودپرداز بننه يکننديگر از شننبکه هننای خصوصننی‬‫وايمکس استفاده کنند. اين بانکها معمول در نواحی وسيعی گسترده شده اند و نياز به امنيت و پهنای باند بال دارند‬‫که ويژگيهای ذاتی وايمکس اين نياز را برطرف می سازد. علوه بر اين هننا وايمکننس مننی تواننند در بسننياری از‬‫شبکه های خصوصی و عمومی ديگر مانند محوطه دانشگاهها، محيط های آموزشنی، شنبکه هنای ايمننی عمنومی‬ ‫)مانند آتش نشانی و پليس( نيز به کاررود.‬ ‫- بهینه سازی هزینه ها‬ ‫71‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 18. 18. ‫از نقطه نظر سرمايه گذاری، توان عملياتی)‪ (throughput‬بال و استفاده بهينه از طيف فرکانسی بننه اپراتننور ايننن‬‫امکان را میدهد که ترافيک بيشتری را منتقل کرده و تعداد ايستگاه پنايه کمنتری بنرای حجنم داده مشنخص منورد‬ ‫ك‌‬‫نياز باشد. تعداد ‪ BS‬های کمتر، هزینه های سرمايه ای شبکه را کاهش میدهد و هزينه نگهداری تجهيزا ت شبکه‬ ‫ك‌‬‫نيز پايين میآيد که باعث پايين آمدن هزینههنای عمليناتی نينز میگنردد. همچنينن بنه جهنت ارزان تننر بنودن حننق‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ك‌ ن‬ ‫‌‬ ‫ك‌‬‫ليسانس برای فضای فرکانسی در مقايسه با ساير فن آوری ها مانند ‪ UMTS‬نسل ۳ هزينه سرمايه ای نسبت به اين‬ ‫]نیازمند منبع[‬ ‫فناوری ها پايين میآيد که به دنبال آن نرخ تعرفه سرويس ها نيز کاهش می يابد.‬ ‫ك‌‬ ‫وايمكس چگونه كار یمي كند؟‬ ‫وايمكس دو جزء اصلي را براي ايجاد يك شبكه احتياج دارد:‬ ‫• ايستگاه مركزي )‪ (BS‬كه به عنوان يك تكرار كننده عمل ميكند و ميتواند به اينترنت متصل باشد.‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫• مشترك/ كاربر نهايي كه از دسترسي بيسيم با پهناي بال از طريق ايستگاه مركزي استفاده ميكند.‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫وايمكس دو نوع سرویس بيسیم را ارائه یميدهد:‬ ‫د‌‬ ‫د‌‬‫• سرويس خارج از خط دید )‪ :(NLOS‬اين نوعي از سرويس واي-فاي )‪ (wi-fi‬ميباشنند كنه در آن يننك آنتننن‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬‫كوچك روي رايانه مشترك )كاربر( به برج متصل است. در اين سرويس، وايمكننس از فركننانس پننايينتري مشننابه‬ ‫ك‌‬‫واي-فاي استفاده ميكند. اين فركانس بين 2 گيگاهرتز و 11 گيگنناهرتز ميباشنند. بننه دليننل اسننتفاده از طننول مننوج‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫كوتاه سرويس خارج از ديد )‪ (NLOS‬ميتواند از موانع عبور كند.‬ ‫ك‌‬‫• سرویس روي خط دید )‪ :(LOS‬در اين نوع سرويس يك آنتن بشنقابي بنر روي سنقف ينا نقناط قطننب يننك بننرج‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫وايمكس نصب ميشود. اين نوع ارتباط پر قدر تتر و پايدارتر ميباشد و ميتواند حجم بزرگي از اطلعا ت را بننا‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫خطاي كمتر بفرستد. اين نوع ارتباط از فركانس بالتري تا حد 66 گيگاهرتز استفاده ميكند. در فركانس هاي بننال‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫تداخل كمتر است و پهناي باند زيادتري در دسترس ميباشد.‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫با كاربرد آنتنهاي قدرتمند سرويس روي خط ديد )‪ ،(LOS‬ايستگاه وايمكس ميتوانند اطلعنا ت را بننه رايانههننا و‬ ‫ك‌‬ ‫ن‬ ‫ك‌ ن‬ ‫ك‌‬‫روترها بفرستند، البته روترها و رايانههايي كه فناوري وايمكس راپشتيباني ميكنند در 03 مايلي فرسننتنده هسننتند.‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫چرا كه حداكثر محدوده مخابراتي وايمكس 03 مايل ميباشد.‬ ‫ك‌‬ ‫81‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 19. 19. ‫دو یمسئله كوچك‬‫وايمكس در دو جا با مشكل روبهرو است. اول آن كه اين سيستم بى حنند و مننرز مىتواننند امنيننت دولتهننا را بننه‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫خطر اندازد و به همين خاطر از هماكنون يك تهديد امنيتى براى حكومتهنا بنه شنمار مىرود. از اينرو بنه‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ن‬ ‫ك‌ ن‬ ‫ك‌‬‫موازا ت تامين لوازم تكنيكى آن، مسائل حقوقى وايمكس نيز احتياج به راهحل دارند. مسئله دوم، تامين هزينه‬ ‫ك‌‬‫وايمكس است كه بنراى آن راهكنار منسنجم و مشخصنى ارائه نشنده اسنت. آينا بايند ماننند تلفنن همنراه بنا آن‬ ‫ك‌‬‫برخننورد كننرد و از مشننتركان هزينننه اتصننال را برحسننب منند ت اتصننال، دريننافت كننرد و يننا همچننون‬ ‫آي.اس.پيهاى بيشتر كشورها، هزينه اشتراك ثابت از مشترى اخذ كرد؟‬ ‫ك‌‬ ‫اتصال به وایمکس‬‫دستگاههای متعددی در بازار وجود دارند که امکان اتصال به شبکه وايمکس را فراهم می کنند. به اين دسننتگاهها‬‫»تجهیزات سوی مشتری« )‪ (CPE‬يا »واحد اشتراکی« )‪ (Subscriber Unit‬می گويند. تمرکز بر روی واحدهای‬‫سيار در حال افزايش است. از جمله اينن واحندهای سنيار تلفنن هنای همنراه هوشنمند، دانگنل هنای ينو اس بننی، و‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫دستگاههای تعبيه شده در لپ تاپ ها هستند که امکان اتصال به ايننترنت سنيار را عرضنه منی کنننند. بنرای تحقننق‬ ‫ن‬‫همکنش پذيری جهانی، انجمن وايمکس با اعطای گواهينامه هايی دستگاهها را تاييد می کند. ليستی از دستگاههای‬ ‫تاييد شده وايمکس در وبگاه انجمن وايمکس موجود است.‬‫- دروازه های وایمکس : دروازه های وايمکس بنه دو صنور ت بيروننی و خنانگی سناخته منی شننوند. بيشننتر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫دستگاههايی که توسط شرکتهای مختلف مانند ‪ Zyxel‬و ‪ Motorolla‬توليد می شوند از نوع خانگی بوده و‬ ‫به راحتی توسط مشتريان نصب می شود و معمول دارای ويژگيهای زير می باشند:‬ ‫•یک نقطه دسترسی وای فای تعبيه شده که از طريق آن دستگاههای مختلف بتوانند به وايمکس متصل شوند‬ ‫•پور ت های اترنت 54‪ RJ‬برای اتصال مستقيم با کابل شبکه به رايانه‬ ‫•پورتهای تلفن 11‪ RJ‬برای اتصال به شبکه تلفن و بهره گيری از امکانا ت ‪VoIP‬‬‫اگرچه استفاده و نصب دستگاههای خانگی آسان است اما به دليل تضعيف امواج راديويی نياز دارند که بننه ميننزان‬‫قابل توجهی از دستگاههای بيرونی به ايستگاه پايه نزديکننتر باشننند. اندازه دسننتگاههای بيرونننی تفريبننا برابننر بننا‬ ‫اندازه يک لپ تاپ است و نصب آنها شبيه به نصب دیشهای ماهواره می باشد.‬ ‫91‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 20. 20. ‫یک دروازه)‪ (gateway‬وايمکس که امکان اتصال اترنت، وای فای و ‪ VoIP‬را فراهم می کند‬ ‫یک مودم يو اس بی وايمکس برای اينترنت سيار‬‫- مودم های یو اس بی قابل حمل : مودم های يو اس بی فراوانی در بازار موجود است که امکان اتصننال بننه‬‫شنبکه وايمکنس را فراهنم منی کننند. معمنول اينن منودم هنا آنتنن هنای چنند سنويه ای هسنتند کنه درينافت‬ ‫ضعيفتری نسبت به ساير دستگاهها دارند و در نقاطی که پوشش مناسبی داشته باشند قابل استفاده اند.‬‫- تلفن های همراه وایمکس : شرکت اچتیسی اولينن تلفنن همننراه وايمکننس را بننه ننام »‪ «Max 4G‬در 21‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫‌ د‌‬ ‫نوامبر 8002 روانه بازار کرد. اين تلفن تنها در بازارهای محدودی در روسيه عرضه می شد.‬‫اچ تی سی دومين تلفن همراه با قابليت وايمکس را به نام » ‪ «Evo 4G‬در کنفرانس ‪ CTIA‬در لس وگاس در 32‬‫مارس 0102 ايجاد نمود که از تاريخ 4 ژوئن 0102 در دسترس عموم قرار گرفت. اين گوشی از قننابليت اتصننال‬‫‪ 3G‬و وايمکس ‪ 4G‬را بنه همنراه امکنان ارتبناط داده ای و صنوتی همزمنان برخنوردار اسنت. اکنننون گوشننيهای‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫وايمکس متعددی از شرکتهايی مانند ‪ Siemens، Sony Ericsson‬و ‪ Samsung‬موجود است.‬ ‫02‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 21. 21. ‫اطلعات فنی‬ ‫- وایمکس و 61.208 ‪IEEE‬‬‫نسخه فعلی وايمکس بر پايه استاندارد 5002-‪ IEEE802.16e‬است کنه در دسنامبر 5002 تصنويب شنند و خننود‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫درواقع متمم استاندارد 4002-‪ IEEE802.16e‬است. بنابراين استاندارد واقعی استاندارد 4002-‪ 802.16e‬است که‬‫توسط 5002-‪ 802.16e‬اصلح گرديده است. از اين رو مشخصنا ت هننردوی ايننن اسنتانداردها باينند بننا هننم در نظننر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫گرفته شوند.‬ ‫استاندارد 5002-‪ IEEE802.16e‬با اصلحيا ت زير 4002-‪ IEEE802.16e‬را بهبود داده است :‬‫•افزودن پشنتيبانی از سنيار بنودن. اينن يکنی از مهمنترين جنبنه هنای 5002-‪ IEEE802.16e‬اسنت و زينر بننای‬ ‫وايمکس سيار است‬‫•مقياس کردن تبدیل سريع فوريه )‪ (FFT‬با پهنای باند کانال برای ثابت نگه داشتن فاصنله بنندی حامننل در ميننان‬ ‫ن ن‬‫پهنای باندهای متفاو ت کانالها. ثننابت نگننه داشننتن فاصننله بننندی حامل سننبب افزايننش کننارايی طيننف فرکانسننی در‬ ‫کانالهای پهن و کاهش هزينه در کانالهای باريک می شود. به اين شيوه »‪ OFDMA‬مقياس پذير« نيز می گويند‬‫•طرحهای گوناگونی آنتن )‪ (Antenna Diversity Schemes‬پيشرفته و درخواست تکرار اتوماتيک مرکننب )‬ ‫‪(HARQ‬‬ ‫•سیستم آنتن سازگارپذير )‪ (Adaptive Antenna System‬و فناوری مایمو )‪(MIMO‬‬ ‫•زيرکانالسازی چگالتر و از اين راه بهبود نفوذ در فضای بسته‬ ‫•معرفی کدگذاری توربو )‪ (Turbo coding‬و بررسی توازن کم-چگال )‪(Low-Density Parity Check‬‬ ‫•الگوريتم تبدیل سريع فوريه‬ ‫•افزودن يک کلس ‪ QoS‬برای کاربردهای ‪VoIP‬‬ ‫12‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 22. 22. ‫از آنجا که ‪ SOFDMA‬به کاررفته در 5002-‪ IEEE802.16e‬با 652‪) OFDM‬در ‪ (IEEE 802.16d‬سازگار نيستند،‬‫در صورتيکه اپراتور بنه اسنتاندارد جديندتر ارتقنا يابند بايند تجهينزا ت را تعنويض نمايند.)مثل در مننورد ارتقننا از‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫وايمکس ثابت به وايمکس سيار(.‬ ‫- لیه فیزیکی‬‫نسخه اوليه استانداردی که وايمکس بننرآن بنننا شنند، 61.208 ‪ IEEE‬بنود کنه ليننه فيزيکننی آن در دامنننه 01 تننا 66‬ ‫ن ن‬‫گیگاهرتز عمل می کرد. ‪ IEEE802.16a‬در سال 4002 با افزودن مشخصاتی برای محدوده 2 تننا 11 گيگنناهرتز‬‫بننه نننام 4002-61.208‪ IEEE‬بننه روز رسننانی شنند. 4002-61.208‪ IEEE‬نيننز بننه نننوبه خننود در سننال 5002 بننه‬‫5002-‪ IEEE802.16e‬به روزرسانی شد که در آن به جای استفاده از ‪ OFDM‬با 652 حامل)که از 002 تای آنهننا‬‫استفاده می شد( از ‪ SOFDMA‬مقياس پذير استفاده شد. نسخه های پيشرفته تر شامل ‪ IEEE 802.16e‬پشتيبانی از‬‫آنتن های چندگانه را با استفاده از ‪ MIMO‬مقدور می سازند که اين امر منافع بنالقوه ای در جهنت پوشنش، نصننب‬ ‫ن‬ ‫شخصی، مصرف الکتريسيته، استفاده مجدد از فرکانس و کارايی پهنای باند را در بر دارد.‬ ‫- لیه کنترل دسترسی به رسانه ) پیوند داده(‬‫ليه کنترل دسترسی به رسانه )‪ (MAC‬در وايمکنس از ينک الگنوريتم زمانبنندی اسنتفاده منی کنند کنه در آن هننر‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ايستگاه مشترک نياز دارد که تنها يک بار برای ورود اوليه به شبکه به رقابت بپردازد. پس از اينکه اجننازه ورود‬‫به شبکه داده شد يک چاک )‪ (slot‬دسترسی به ايستگاه پايه برای ايستگاه مشترک تخصيص می يابد. چاک زمانی‬‫ممکن است بزرگتر يا کوچکتر شود اما همواره در اختيار ايستگاه مشترک باقی منی مانند و سناير مشنترکين نمنی‬ ‫توانند از آن استفاده کنند.‬ ‫تفاوتهای ‪ Wimax‬و ‪Wi-Fi‬‬ ‫‌‬‫استاندارد سيستم وايکمس و وایفای، هر دو از طريق سازمان بينالمللی ‪ IEEE‬انجام شده است و جنس هر دوی‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫امواج از جنس الکترومغناطيسی هستند، با اين تفاو ت که استاندارد وایفای ‪ ۸۰۲.۱۱ a ، ۸۰۲.۱۱ b‬و به تازگی .۲۰۸‬ ‫ك‌‬‫‪ ۱۱ g‬بوده ولی برای سيستم وايمکس اين مقنندار برابنر ۶۱.۲۰۸ اسننت. در ننتيجه مقنندار بسنامد امنواج وايمکننس از‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫وایفای بيشتر بوده که اين باعث کمتر شدن طول موج وايمکس میشود. طبق قوانين فيزيکی هنر چنه طننول منوج‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫22‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 23. 23. ‫کوتاهتر باشد، عمر موج بيشتر خواهد بود. پس علت استفادهی وايمکس در فواصل بيشننتر، عمننر بيشننتر امننواج آن‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫است که هم باعث افزايش کيفيت و هم دليلی بر انتقال دادهی بيشتر بر حسب بيت است.‬ ‫ك‌‬‫لزم به ذکر است که بسامد موجها در وایفای با استاندارد ‪ ۸۰۲.۱۱ a‬در بهترين حالت بننه ۵ گيگننا هرتننز ك‌ميرسنند.‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫عمر مفيد موجهای وایفای )بدون در نظر گرفتن محرک و تقويت کننده( در حدود ۰۵۱ مننتر اسننت، در صننورتی‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫که برد امواج وايمکس در حالت عادی به بالی کيلومتر میرسد. البته به تعنبير ديگنر میتنوان وايمکننس را نسننل‬ ‫ك‌ ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬ ‫جديد وای فای دانست، چون قائدهی انتشار موج در اين دو سيستم تفاو ت چندانی نداشته و شبيه به هم هستند.‬ ‫ك‌‬ ‫مقایسه وایمکس و فناوریهای نسل سوم ارتباطی‬ ‫د‌‬‫جهت رسيدن به سودآوری ۷ ساله، ميانگين درآمد حاصل از کاربران )‪ (ARPU‬فناوریهای نسل سومی همچننون‬ ‫ك‌‬‫‪ HSDPA+، HSUPA‬و ‪ ،EV-DO Rev A‬به ميزان 1/57 برابر بيش از ‪ ARPU‬لزم جهت سودآوری ۷ ساله در‬‫فناوری وايمکس است و اين در حاليست که ‪ SLA‬در همه اين فناوریها يکسان باشنند. ايننن اختلف بننال میتواننند‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫مدل تجاری اين فناوریهای نسل ۳ را کامل زيرورو سازد.‬ ‫ك‌‬‫از ديدگاه فنی، اندازه کانال در فناوری های ‪ HSDPA+، HSUPA‬و وايمکس، ۴ برابر ان ندازه کان نال در ‪EV-DO‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫‪ Rev A‬است. ظرفيت پائينسو از لحاظ نرخ انتقال مگابيت در ثانيه به ازای هر سکتور و هنر کانننال در فننناوری‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬‫وايمکس، ۰۱ برابر فناوری نسل سوم ‪ EV-DO Rev A‬بنوده و بيشنتر از ۳ برابنر ‪ HSDPA+، HSUPA‬اسننت.‬ ‫ن‬‫کارايی طيفی پائينسو در وايمکس ۵٫۲ برابر بيشتر از فناوریهای نسل سوم اشاره شده اسننت و ايننن در حاليسننت‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫که پيشبينی میشود هزينه بهينه سازی تجاری و تکنولوژيک ماژولهای آنها در سال ۰۱۰۲، در ‪EV-DO Rev‬‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫‪ A‬به ميزان ۲٫۲ برابر و در ‪ HSDPA+، HSUPA‬به ميزان ۹٫۲ برابر بيش از فناوری وايمکس باشد. با توجه به‬‫موارد ذکر شده میتوان انتظار داشت که فناوری وايمکس بينن ۵ تنا ۰۱ برابنر بهنتر از فناوریهننای نسننل سننومی‬ ‫ك‌‬ ‫ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬ ‫باشد!‬ ‫تفاوتهاي وایمکس در یمقایسه با ‪ADSL‬‬ ‫‌‬ ‫32‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 24. 24. ‫وايمکس نسل جديدي از تکنولوژي دسترسي به اينترنت پرسرعت است که براي نخستين بننار در ايننران، توسننط‬‫ايرانسل در 7 کلنشهر تهنران، اصنفهان، شنيراز، تنبريز، مشنهد، اهنواز و کنرج راهانندازي شنده و بناعث‬ ‫ك‌‬ ‫گسترش و افزايش ضريب نفوذ دسترسي به اينترنت خواهد شد.‬‫در فنآوري وايمكس، اينترنت پرسرعت از طريق امواج راديويي و آنتنهاي شبکه مسننتقل وايمکننس ايرانسننل کننه‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫در سطح 7 کلنشهر کشور نصب شده، به دستگاه مودم وايمکس کاربر انتقال مييابد و هيچ نيننازي بننه خننط‬ ‫ك‌‬ ‫تلفن نيست.‬‫وايمکس، يک فنآوري نوين براي انتقال بيسيم و پرسرعت اطلعنا ت اسنت کنه بنا پوشنش منطقنه وسنيع تحنت‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫پوشش دکلهنناي وايمکننس، شننهر، شننهرکهاي صنننعتي و مننناطق راهننبردي را پوشننش ميدهنند و اينننترنت‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫پرسرعت را براي سازمانها، موسسا ت و شرکتهاي تجاري و همچنينن مننازل مسنکوني و تمننامي افنراد،‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫در هر نقطهاي از مکانهاي تحت پوشش شبکه وايمکس ايرانسل فراهم ميآورد، به طوري که کاربر قننادر‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫خواهد بود در هر لحظننه، حننتي در شننهرهاي ديگننر تحننت پوشننش وايمکننس ايرانسننل، توسننط رايننانهاش بننه‬ ‫ك‌‬ ‫اينترنت پرسرعت بيسيم متصل شود.‬ ‫ك‌‬‫با تکيه بر پوشش گسترده و زيرساختهاي قوي وايمکس ايرانسل ميتننوان اينننترنت را بننا سننرعتهاي مختلننف و‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫حجمهاي ترافيکي متنوع در اختيار کاربران قرار داد که باعث گسترش و افزايش ضريب نفوذ دسترسي بنه‬ ‫ك‌‬ ‫اينترنت خواهد شد.‬‫کاربران خانگي که به اينترنت پرسرعت دسترسي ندارند، ميتوانند با دسترسي به شبکه وسيع وايمکس ايرانسل،‬ ‫ك‌‬‫دسترسي خود را به ايننترنت تنامين کننند، همچنينن کناربراني کنه بنه دنبنال کيفينت برتنر ايننترنت هسنتند و‬‫ميخواهند در محلهاي مختلف از جمله محل کار، منزل و يا منزل دوستان و آشنايان به اينترنت پرسننرعت‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫بيسيم دسترسي داشنته باشنند، ميتواننند بندون نيناز بنه خنط تلفنن و بنا بهرهگينري از کيفينت بننالي امننواج‬ ‫ن‬ ‫ك‌ ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن ن ن‬ ‫ك‌ ن ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬‫وايمکس و امکانا ت مودمهاي داخلي وايمکس ايرانسل، از اينترنت پرسرعت بيسيم استفاده کنند. همچنين‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫شرکتهاي بزرگ و يا درحال توسعه نيز که فنآوري ‪ ADSL‬ديگنر پاسنخگوي نيازهناي آنننان نيسنت و يننا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫شرکتهايي با شعب و دفاتر مختلف در شهرها و مناطق مختلف ميتوانند تمامي نيازهاي تجاري خود را با‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫استفاده از فنآوري وايمکس ايرانسل و خدما ت متنوع آن برطرف کنند.‬ ‫ك‌‬‫براساس آخرين اعلم وايمکس فروم، تا پايان ماه ژانويه 0102 تعنداد اپراتورهناي کنه شنبکه وايمکنس خنود را‬ ‫راهاندازي کردهاند و يا در حال راهاندازي هستند به 555 اپراتور رسيده است.‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫42‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 25. 25. ‫مهمترين ويژگي وايمکس، بيسيم بودن و سيار بودن آن در فواصل طولني مانند يک شهر بنزرگ اسننت، بنندون‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬‫وايمکس امکان متحرک بودن کاربر تقريبا صننفر اسننت و يننا بننه محيطنني بسننته، محنندود ميشننود. از ديگننر‬ ‫ك‌‬‫ويژگيهاي وايمکس اين است که علوه بر ديتا، صدا و تصوير را نيز به خنوبي پشنتيباني ميکننند و کنناربر‬ ‫ك‌‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬‫ميتواند بدون محدوديت زماني در تمام شبانه روز به هر مقدار که پهناي باندش اجازه دهند، دانلنود و آپلنود‬ ‫ك‌‬‫داشته باشد.همچنين در اين فنآوري استفاده از خدما ت ارزش افزودهاي چون تلفن اينترنتي )‪ (VoIP‬و شبکه‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫اختصاصي مجازي نيز گنجانده شده است.‬‫ويژگي‌هاي وايمکس ايرانسل به گونهاي است که با توجه به کيفيت، امکانا ت و ويژگيهاي منحصر به فردش، آن‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫را به عنوان انتخابي ارزانتر نسبت به ساير گزينههاي موجود معرفي ميکند.‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫به لحاظ فني، وايمکس سيستم ارتباطي بيسيم اسنت و نيننازي بنه زيرسنناختهاي سنيمي، کابنل کشنني و خننط تلفننن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬‫ندارد، اما ‪ ADSL‬نيازمند کابل کشني و خنط تلفنن اسنت کنه در بسنياري منوارد هزينههناي فراوانني را بنه‬ ‫ك‌‬‫کننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناربران تحمينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل ميکنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند.‬ ‫ك‌‬‫گذشته از هزينهها، به دليل برخي محدوديتهاي فني، در بسياري از نقاط شهر، امکان دسترسي بننه ‪ADSL‬‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫وجود ندارد، به طوري که کاربران مجبور شدهاند به سيستمهاي کم سرعت و سنتي ‪ Dial-up‬بسنده کنند، اما‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫با وايمکس ايرانسل، اينترنت در تمامي نقاط شهرهاي تحت پوشش در دسترس خواهد بود. علوه بر اين با‬‫وايمکس ايرانسل، شهرکهاي صنعتي و مناطق تجاري که در حومه شهرها واقع هستند و با ‪ ADSL‬امکان‬ ‫ك‌‬ ‫ارائه خدما ت به آنها وجود ندارد، از مزاياي اينترنت پرسرعت بيسيم بهرهمند خواهد شد.‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫با وايمکس امکان گسترش موسساتي مثل بانکها، شرکتهاي تجنناري و موسسننا ت آموزشنني کننه بننه اينننترنت پننر‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫سرعت نياز دارند، امکانپذير ميگردد اما با ‪ ADSL‬مشترکان تنها ميتواننند در مننزل ينا محننل کننار و بننه‬ ‫ن ن‬ ‫ك‌ ن‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫عبارتي در يک مکان ثابت و محدود از اينترنت استفاده کنند، اما قابليت سيار و بيسيم بننودن وايمکننس ايننن‬ ‫ك‌‬‫امکان را به کاربر ميدهد که در تمامي نقاط تحت پوشش تنها با استفاده از مودم و اتصال آن به منبننع بننرق‬ ‫ك‌‬‫و رايانه شخصي، از اينترنت پرسرعت استفاده كنند، با اين آزادي عمل مشترکان در تمننامي نقنناط از جملننه‬‫محل کار، جلسا ت و حتي مسافر ت به ديگر شهرهاي تحت پوشش وايمکس ايرانسل، در تمامي طننول شننبانه‬‫روز قادر به اتصال به اينترنت پرسرعت بيسيم خواهند بود. وايمکس ايرانسل براي انتقننال اطلعننا ت از‬ ‫ك‌‬‫تکنيکها و استانداردهايي نظير ‪ AES‬و ‪ DES‬استفاده کرده و با رمزنگاري اطلعا ت، حريم شخصي امني‬ ‫ك‌‬ ‫52‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 26. 26. ‫را بر بستر پهناي باند وسيع خود تامين کرده که موجب امنيت در برابر استراق سمع گرديده و قابليت مقابله‬ ‫با نفوذ پنهاني و هك را پديد آورده است.‬ ‫وضعیت کنونی وایمکس در جهان‬‫تا تاريخ ژوئن 0102، در مجموع 395 شبکه وايمکس در ۹۴۱ کشور دنيا پياده سازی شننده اننند کننه از ايننن ميننان‬‫711 مورد در آفريقا،711 مورد در امريکنای لتينن و مرکنزی، 311 منورد در آسنيا و اقيانوسنيه، 68 منورد در‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫اروپای شرقی، 87 مورد در اروپای شننرقی، 35 مننورد در امريکننا و کانننادا و 92 مننورد در خاورميننانه صننور ت‬‫گرفته است.بنا به گزارشا ت تا پايان سال 9002 ميلدی کاربران وايمکس در سراسننر دنيننا 126 ميليننون نفننر مننی‬ ‫باشد.‬ ‫توسعه وایمکس در کشورهای در حال توسعه‬ ‫د‌‬‫در کشورهای توسعهيافته به دليل وجود زيرساختهای گسترده مخابرا ت همراه نسننل سننه و چهار يننا شننبکه فيننبر‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫نوری، کمتر از فناوری وايمکس استقبال شده است.‬‫آمار اتحادیه وايمکس نشان میدهد که بيشننترين توسننعه وايمکننس در کشننورهای در حننال توسننعه اتفنناق افتاده؛‬ ‫ك‌‬‫چراکه آنها به اهميننت توسننعه زيرسنناختهای ارتبنناطی نسننل جدينند در توسننعه کشننور خننود پی بردهاننند و توسننعه‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫وايمکس بسيار سادهتر از ارتقای سيستمهای ارتباطی قديمی ارتباطات همننراه و نصننب شننبکههای ارتبنناط همننراه‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫نسل سه و چهار يا توسعه زيرساختهای سیمی است. اين درحالی اسنت کنه در کشنورهای توسنعهيافته بنه دلينل‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫وجود زيرساختهای گسترده مخابرا ت همراه نسل سه و چهار يا شبکه فيبر نننوری، کمننتر از فننناوری وايمکننس‬ ‫ك‌‬ ‫استقبال شده است.‬‫نگاهی به کشور ايران و خاورميانه که شبکه وايمکس در آنها نصب شده است، تصننور بهننتری از همهگيننری‬ ‫ك‌‬ ‫اين فناوری در اختيار ما قرار خواهد داد :‬ ‫62‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 27. 27. ‫- خاوریمیانه‬‫در اين بين، منطقه خاورميانه که از معضل وضعيت خاص جغرافيننايی و عنندم توسننعه شننبکههای ارتبنناطی رنننج‬ ‫ك‌‬‫میبرد، سهمی چهنار درصندی از کنل پیادهسنازیها و توسنعههای جهنانی وايمکنس را بنه خنود اختصنناص داده‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن ك‌‬ ‫‌ ن ك‌‬ ‫ن‬ ‫ك‌‬ ‫است.‬ ‫وایمکس در ایران‬‫در ايران برندگان مزايده وايمکس شرکتهای صنايع ارتباطی پايا و مبین نت در ۰۳ استان، ایرانسل )اپراتنننور‬ ‫ك‌‬‫تلفن همراه سراسری( در استانهای تهران، آذربايجان شرقی، اصننفهان، خراسننان رضننوی، فننارس و خوزسننتان،‬ ‫ك‌‬ ‫اسپادان )اپراتور تلفن همراه اصفهان( در استان اصفهان و رایانه دانش گلستان در استان گلستان می باشند.‬‫بنا به گزارش خبرگزاری ايسانا تا پايان سال ۹۸۳۱، طی يک قرارداد ۰۵ ميليون دلری کل تهران تحت پوشننش‬ ‫وايمکس قرار خواهد گرفت که در اين سرويس نيز همانند سرويس ‪ ADSL‬پهنای باند محدود خواهد بود.‬ ‫نحوه ارایه یمجوز وایمكس‬‫اغلب كشورها طيف وايمكس را از طريق مزايده واگذار كردهاند. تعداد كمتري هم مجوز را به اپراتننوري دادهاننند‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬‫كه در بخشهاي تخصصي اعتبار لزم را داشته است)‪ .(beauty contest‬اطلعاتي كه در ادامه خواهد آمد،‬ ‫ك‌‬‫اغلب تحت تاثير اطلعا ت جمعآوري شده از 71 كشور جهان قرار دارد كننه مجوزهننا را از طريننق مزايننده‬ ‫ك‌‬ ‫ك‌‬ ‫فروختهاند.‬ ‫ك‌‬ ‫72‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 28. 28. ‫فصل چهارم‬ ‫» بحث اقتصادی «‬ ‫82‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬
 29. 29. ‫وایمکس در یمواجه با بحران های اقتصادی‬‫توسعه وايمکس در دنيا با توجه به بحران های اخير اقتصادی و به دنبال آن سنرمايه گنذاری هنای کمنتر در اينن‬‫حوزه با چالش های جديدی روبرو شده است؛ بطوری که تاکنون تأثيراتی بننر تننأمين کنننندگان کوچننک تننر در اکننو‬‫سيستم وايمکس گذاشته است. گرچه انتظار نمی رود که اين امر تا کنون تأثير ناگهانی زيادی بر روی اين صنننعت‬‫داشته باشد ولی منابع کم موجود جهت پياده سازی شبکه های وايمکس، عدم وجنود پننول نقنند کننافی جهننت سننرمايه‬ ‫ن‬‫گذاری و احتمال مزايده های کمتر طيف فرکانسی تا زمان گذر از بحران می تواند محدوديت هايی در توسعه ايننن‬‫فناوری در طول سال آينده به همراه داشته باشد. در اين بين، برخی پيش بينی ها حاکی از آن است کننه رشنند سننود‬‫حاصل از وايمکس در سال 0102 به کمک وايمکس سيار و بازارهای در حال توسعه، به بازار کلی بر می گردد‬ ‫و اتحاديه وايمکس نيز بيان کرده است با وجود بحران های اخير، رشد اين صنعت همچنان ادامه خواهد داشت.‬ ‫- براساس گزارش یمؤسسه تحقیقاتی‬‫‪ ،Infonetics‬فروش جهانی تجهيزا ت ثابت و سيار وايمکس در فصل سوم سال 8002 کاهش يننافته اسننت و ممکننن‬‫است بنا تنوجه بنه بحنران هنای اخينر، در سنال 9002 نينز همچننان ادامنه يابند. گنزارش اخينر مؤسسنه تحقيقناتی‬‫‪ Maravedis‬نیز نشان می دهد که تعداد مشترکان جهانی وايمکس در سه ماهه سنوم سنال 8002 بنه 86.2 ميلينون‬‫مشترک رسيد که اين رقم در مقايسه با سه ماهه سوم سال 7002، رشدی 19 درصدی را نشان می دهند و اينن در‬ ‫حاليست که در مقايسه با سه ماهه اول سال 8002 تنها 31 درصد رشد داشته است.‬ ‫- همچنین یمؤسسه تحقیقاتی‬‫‪ Infonetics‬پیش بينی کرده است که فروش جهانی تجهيزا ت ثابت و سيار وايمکس همانند تلفن ها و کامپيوترهای‬‫فراسيار، در فصل سوم سال 8002 با 12 درصد کاهش نسبت بنه فصنل قبننل، بنه 542 ميليننون دلر در ايننن سننال‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫92‬ ‫کاری از : فرشاد نقیبی علمداردهی ‪http://naghibi.gigfa.com‬‬

×