Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภท

421 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภท

  1. 1. ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ” ----------------------------------------------------------------- ให ้นักเรียนเปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร ์ แลวค ้นหาความหมายและตวอย่าง ้ ัหัวข้อโครงงานประเภทการพัฒนาเครื่องมือ จากแหล่งข ้อมูล(หองสมุด / อินเทอร ์เน็ ต)อย่างน้อย 5 โครงงาน แลวบันทึกลงกระดาษขนาด ้ ้A4 ที่เตรียมมาพร ้อมเขียน แหล่งที่มาหรือ Address ของ website ที่นักเรียนค ้นหาข ้อมูลเหล่านั้นด ้วยความหมาย โครงงานประเภท “ การพัฒนาเครื่องมือ ” โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วย สร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรู ปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็นต้น สาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้น สร้างขึ้นเป็นโปรแกรมประมวลค่า ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เราใช้ในการพิม พ์งานต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์การวาดรูป พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้การวาดรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปได้โดยง่าย สาหรับซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วยการออกแบบสิ่งของ อาทิเช่น ผู้ใช้วาดแจกันด้านหน้า และต้องการจะดูวาด้านบนและด้านข้างเป็นอย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์คานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก เป็นต้น1.ซอฟต์แวร์วาดรูป เป็นโปรแกรมวาดภาพที่ทามาเพื่อมุ่งเน้นผู้ใช้ที่ต้องการสร้างภาพงานศิลป์ บนคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ จุดเด่นของโปรแกรมนี้อยู่ตรงที่โปรแกรมมีพู่กัน ให้เลื อกใช้ ครบเกือบทุกชนิ ดที่มีว างขายในตลาด ปัจ จุบันผู้ ใช้สามารถปรับแต่งพู่กันให้ตรงกับความต้องการได้ง่ายๆ นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถบันทึกขั้นตอนการวาดภาพทุกขั้นตอน ทาให้เราสามารถแชร์ ขั้นตอนการวาดของเราให้กับเพื่อนๆ ทีหลังได้ทันที
  2. 2. 2.ซอฟแวร์ฝึก พิม พ์ดีด เป็นซอฟแวร์ที่สามารถพิมพ์งานได้โดยใช้การพิมพ์สัมผัส สามารถพิมพ์สัมผัสโดยไม่ต้องดูแป้นพิมพ์และฝึกความเร็วในการพิมพ์ให้ได้ในเวลาที่กาหนด และการเรียนในปัจจุบันได้มีการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเป็นสื่อการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนต้องฝึกฝนการพิมพ์ให้คล่องเพื่อที่จะสามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว3.ซอฟแวร์วาดรูปสามมิติ เป็นซอฟแวร์ภาพสามมิติที่สามารถเขียนภาพโดยการนาพื้นผิวแต่ละด้านของชิ้นงานมาเขียนประกอบกันเป็นรูปเดียวทาให้สามารถมองเห็นลักษณะรูปร่าง พื้นผิวได้ทั้งความกว้าง ความยาวและความหนาของชิ้นงาน ทาให้ภาพสามมิติมีลักษณะคล้ายกับการมองชิ้นงานจริง ภาพสามมิติที่เขียนในงานเขียนแบบมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็ มีค วามแตกต่างกันในการวางมุมการเขียน และขนาดของชิ้นงานจริงกับขนาดชิ้นงานในการเขียนแบบ ซึ่งผู้เขียนแบบต้องศึกษาลักษณะของภาพสามมิติแต่ละประเภทต่า งๆ ให้เข้าใจ เพื่อสามารถปฏิบัติการเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง4.ซอฟแวร์พิมพ์งาน เป็นซอฟแวร์สาหรับพิมพ์งานเอกสาร ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่เราใช้งานกันในทุกๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงเป็นซอฟแวร์ ที่ใช้งานกันอยู่เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกัน5.ซอฟแวร์แปลภาษา เป็นซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์ที่แปลชุดคาสั่งของภาษาโปรแกรมหนึ่งไปเป็นชุดคาสั่งของอีก ภาษาโปรแกรมหนึ่ง โดยความหมายดั้งเดิมไม่สูญเสียไป โปรแกรมแปลภาษาระดับสูงบางตัวจะเปลี่ยนแปลงตรรกะบางอย่าง หรือทาตรรกะให้ง่ายขึ้นโดยผลลัพธ์ยังเป็นเช่นเดิมที่มา : http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html http://www.bothong.ac.th/manatsanan603/main.html
  3. 3. ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน โครงงานเก้าอีปรับเอนได้ ้ โครงงานสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะ โครงงานเครืองมือกล่องหาความสูงอัตโนมัติ ่ โครงงานห้องนอนเปิด-ปิดไฟ อัตโนมัติ โครงงานโปรแกรมพอร์ตแบบขนานของไทย โครงงานโปรแกรมการออกแบบผังงาน โครงงานโปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล โครงงานโปรแกรมประมวลผลคาไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ โครงงานโปรแกรมบีบอัดข้อมูล โครงงานโปรแกรมวาดภาพสามมิติ โครงงานโปรแกรมอ่านอักษรไทย โครงงานโปรแกรมการค้นหาคาภาษาไทย โครงงานโปรแกรมประเภท 3Dที่มา : http://www.slideshare.net/kookkai21/5-14041049 ( สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555)

×