Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

More Related Content

You Might Also Like

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภท

  1. 1. ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ” ----------------------------------------------------------------- ให ้นักเรียนเปิ ดเครื่องคอมพิวเตอร ์ แลวค ้นหาความหมายและตวอย่าง ้ ั หัวข้อโครงงานประเภทการพัฒนาเครื่องมือ จากแหล่งข ้อมูล (หองสมุด / อินเทอร ์เน็ ต)อย่างน้อย 5 โครงงาน แลวบันทึกลงกระดาษขนาด ้ ้ A4 ที่เตรียมมาพร ้อมเขียน แหล่งที่มาหรือ Address ของ website ที่นักเรียน ค ้นหาข ้อมูลเหล่านั้นด ้วย ความหมาย โครงงานประเภท “ การพัฒนาเครื่องมือ ” โครงงานประเภทนี้ เป็นโครงงาน เพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วย สร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรู ป ซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมอง วัตถุในมุมต่างๆ เป็นต้น สาหรับซอฟต์แวร์เพื่อการพิมพ์งานนั้น สร้างขึ้นเป็น โปรแกรมประมวลค่า ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เราใช้ในการพิม พ์งานต่างๆบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์การวาดรูป พัฒนาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้การ วาดรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปได้โดยง่าย สาหรับซอฟต์แวร์ช่วยการมอง วัตถุในมุมต่างๆ ใช้สาหรับช่วยการออกแบบสิ่งของ อาทิเช่น ผู้ใช้วาดแจกัน ด้านหน้า และต้องการจะดูวาด้านบนและด้านข้างเป็นอย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์ คานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ ได้อย่างสะดวก เป็นต้น 1.ซอฟต์แวร์วาดรูป เป็นโปรแกรมวาดภาพที่ทามาเพื่อมุ่งเน้นผู้ใช้ที่ต้องการสร้าง ภาพงานศิลป์ บนคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ จุดเด่นของโปรแกรมนี้อยู่ตรงที่โปรแกรม มีพู่กัน ให้เลื อกใช้ ครบเกือบทุกชนิ ดที่มีว างขายในตลาด ปัจ จุบันผู้ ใช้สามารถ ปรับแต่งพู่กันให้ตรงกับความต้องการได้ง่ายๆ นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถ บันทึกขั้นตอนการวาดภาพทุกขั้นตอน ทาให้เราสามารถแชร์ ขั้นตอนการวาดของ เราให้กับเพื่อนๆ ทีหลังได้ทันที
  2. 2. 2.ซอฟแวร์ฝึก พิม พ์ดีด เป็นซอฟแวร์ที่สามารถพิมพ์งานได้โดยใช้การ พิมพ์สัมผัส สามารถพิมพ์สัมผัสโดยไม่ต้องดูแป้นพิมพ์และฝึกความเร็ว ในการพิมพ์ให้ได้ในเวลาที่กาหนด และการเรียนในปัจจุบันได้มีการใช้ คอมพิวเตอร์มาช่วยเป็นสื่อการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนต้องฝึกฝน การพิมพ์ให้คล่องเพื่อที่จะสามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว 3.ซอฟแวร์วาดรูปสามมิติ เป็นซอฟแวร์ภาพสามมิติที่สามารถเขียนภาพ โดยการนาพื้นผิวแต่ละด้านของชิ้นงานมาเขียนประกอบกันเป็นรูปเดียว ทาให้สามารถมองเห็นลักษณะรูปร่าง พื้นผิวได้ทั้งความกว้าง ความยาว และความหนาของชิ้นงาน ทาให้ภาพสามมิติมีลักษณะคล้ายกับการมอง ชิ้นงานจริง ภาพสามมิติที่เขียนในงานเขียนแบบมีหลายประเภท แต่ละ ประเภทก็ มีค วามแตกต่างกันในการวางมุมการเขียน และขนาดของ ชิ้นงานจริงกับขนาดชิ้นงานในการเขียนแบบ ซึ่งผู้เขียนแบบต้องศึกษา ลักษณะของภาพสามมิติแต่ละประเภทต่า งๆ ให้เข้าใจ เพื่อสามารถ ปฏิบัติการเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 4.ซอฟแวร์พิมพ์งาน เป็นซอฟแวร์สาหรับพิมพ์งานเอกสาร ซึ่งเป็น ระบบปฏิบัติการที่เราใช้งานกันในทุกๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงเป็น ซอฟแวร์ ที่ใช้งานกันอยู่เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกัน 5.ซอฟแวร์แปลภาษา เป็นซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์ที่แปลชุดคาสั่งของ ภาษาโปรแกรมหนึ่งไปเป็นชุดคาสั่งของอีก ภาษาโปรแกรมหนึ่ง โดย ความหมายดั้งเดิมไม่สูญเสียไป โปรแกรมแปลภาษาระดับสูงบางตัวจะ เปลี่ยนแปลงตรรกะบางอย่าง หรือทาตรรกะให้ง่ายขึ้นโดยผลลัพธ์ยัง เป็นเช่นเดิม ที่มา : http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html http://www.bothong.ac.th/manatsanan603/main.html
  3. 3. ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน โครงงานเก้าอีปรับเอนได้ ้ โครงงานสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะ โครงงานเครืองมือกล่องหาความสูงอัตโนมัติ ่ โครงงานห้องนอนเปิด-ปิดไฟ อัตโนมัติ โครงงานโปรแกรมพอร์ตแบบขนานของไทย โครงงานโปรแกรมการออกแบบผังงาน โครงงานโปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล โครงงานโปรแกรมประมวลผลคาไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ โครงงานโปรแกรมบีบอัดข้อมูล โครงงานโปรแกรมวาดภาพสามมิติ โครงงานโปรแกรมอ่านอักษรไทย โครงงานโปรแกรมการค้นหาคาภาษาไทย โครงงานโปรแกรมประเภท 3D ที่มา : http://www.slideshare.net/kookkai21/5-14041049 ( สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555)

×