Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El

1,996 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El

 1. 3. <ul><li>Euroopa Liidu liikmesriigid on Austria , Belgia , Bulgaaria , Eesti , Hispaania , Holland , Itaalia , Iirimaa , Kreeka , Küpros , Leedu , Luksemburg , Läti , Malta , Poola , Portugal , Prantsusmaa , Rootsi , Rumeenia , Saksamaa , Slovakkia , Sloveenia , Soome , Suurbritannia , Taani , Tšehhi , Ungari . </li></ul>
 2. 5. Euro on kasutusel <ul><li>17 liikmesriigid </li></ul><ul><li>Eesti alates 01.01.2011.a </li></ul>
 3. 6. <ul><li>II maailmasõja järgne majanduslik ülesehitustöö </li></ul><ul><li>Vajadus rahu kindlustamiseks ja poliitilise stabiilsuse tagamiseks Euroopas </li></ul><ul><li>Nn “Saksamaa küsimus” (vajadus rahumeelseks kaasamiseks, k.a. kommunismivastasesse võitlusse; </li></ul><ul><li>soov välistada Saksamaa varjatud taasrelvastumine) </li></ul><ul><li>Vajadus vastu seista NSVL ekspansionismile; kartus </li></ul><ul><li>kommunismi levimise eest Lääne-Euroopasse </li></ul><ul><li>USA sekkumine: soov ja huvi luua jõukas, rahumeelne ja ühendatud Euroopa (esialgu Lääne-Euroopa ) </li></ul>
 4. 7. <ul><li>Riikide välispoliitilised eesmärgid </li></ul><ul><ul><li>Julgeolek </li></ul></ul><ul><ul><li>Sõltumatus </li></ul></ul><ul><ul><li>Heaolu </li></ul></ul><ul><ul><li>Prestiiž </li></ul></ul><ul><li>Euroopa Liidu eesmärgid </li></ul><ul><ul><li>Rahu ja julgeoleku tagamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa identiteedi arendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Tasakaalustatud majanduslik ja sotsiaalne areng </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa konkurentsivõime parandamine ja mõjuvõimu </li></ul></ul><ul><ul><li>suurendamine rahvusvahelisel areenil </li></ul></ul>
 5. 8. EL ja liikmesriikide p ädevused <ul><li>Kolm võimalust: </li></ul><ul><ul><li>EL on ainupädev </li></ul></ul><ul><ul><li>Jagatud pädevus </li></ul></ul><ul><ul><li>Riikide pädevus </li></ul></ul>
 6. 9. EL on ainupädev <ul><li>Tolliliit </li></ul><ul><li>Konkurents </li></ul><ul><li>Euroga ühinenud liikmesriikide rahanduspoliitika </li></ul><ul><li>Mere bioloogilise ressursside kaitse ühise kalanduspoliitika raames </li></ul><ul><li>Kaubanduspoliitika </li></ul><ul><li>… . </li></ul>
 7. 10. Jagatud pädevus <ul><li>Siseturu toimimine </li></ul><ul><li>Sotsiaalpoliitika ja sotsiaalkaitse </li></ul><ul><li>Põllumajandus </li></ul><ul><li>Kalandus </li></ul><ul><li>Keskkond </li></ul><ul><li>Tarbijakaitse </li></ul><ul><li>Transport </li></ul><ul><li>Energia </li></ul><ul><li>Rahva tervis </li></ul><ul><li>…… </li></ul>
 8. 11. Riikide pädevus <ul><li>Tervisekaitse </li></ul><ul><li>Töötus </li></ul><ul><li>Kultuur </li></ul><ul><li>Turism </li></ul><ul><li>Haridus </li></ul><ul><li>Noorsugu </li></ul><ul><li>Sport </li></ul><ul><li>Kutseharidus </li></ul><ul><li>Kodanikukaitse </li></ul><ul><li>… .. </li></ul>
 9. 12. <ul><li>II MS järgne olukord Euroopas </li></ul><ul><ul><li>Poliitilised pinged ja ebastabiilsus </li></ul></ul><ul><ul><li>Rivaliteet ja vastandlikud huvid </li></ul></ul><ul><ul><li>Majanduslik madalseis </li></ul></ul><ul><li>Integratsiooni areng enne EÜ aluslepingute sõlmimist </li></ul><ul><ul><li>1946 W. Churchill ja Euroopa Ühendriigid </li></ul></ul><ul><ul><li>1947 Marshalli plaan </li></ul></ul><ul><ul><li>1948 Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni (OEEC) loomine </li></ul></ul><ul><ul><li>1948 Lääneliidu loomine (UK, FRA, Benelux) </li></ul></ul><ul><ul><li>1949 NATO loomine </li></ul></ul><ul><ul><li>1949 Euroopa Nõukogu (The Council of Europe) </li></ul></ul>
 10. 13. <ul><li>1951/52 Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamine </li></ul><ul><li>• Schumani plaan (1950) </li></ul><ul><li>• Riikideülesuse (supranationalism) põhimõte </li></ul><ul><li>• Idee autoriks Jean Monnet </li></ul><ul><li>Osales 6 riiki </li></ul>
 11. 14. <ul><li>Belgia </li></ul><ul><li>Holland </li></ul><ul><li>Itaalia </li></ul><ul><li>Luksemburg </li></ul><ul><li>Prantsusmaa </li></ul><ul><li>Saksamaa </li></ul>
 12. 15. <ul><li>1957/58 Rooma lepingud </li></ul><ul><li>• Euroopa Majandusühenduse asutamise leping (ingl. k. </li></ul><ul><ul><li>European Economic Community, lühend EEC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ühisturg (Common Market) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tolliliit (Customs Union) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ühine põllumajanduspoliitika (Common Agricultural Policy) </li></ul></ul><ul><li>• Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamise leping (ingl. k. European AtomicEnergy Community, lühend EURATOM) </li></ul>
 13. 16. <ul><li>1960 Euroopa vabakaubanduspiirkonna (EFTA) konventsioon </li></ul><ul><li>1966 Luxembourgi kompromiss </li></ul><ul><li>1965/67 Ühtse Komisjoni ja ühtse Nõukogu </li></ul><ul><li>moodustamise leping (Merger Treaty) </li></ul><ul><li>1968 Tollibarjäärid kolmandatele riikidele </li></ul><ul><li>1970 Euroopa Ühenduste tuluallikad </li></ul><ul><li>1973 Ühendatud Kuningriigi, Taani ja Iirimaa ühinemine EÜ-ga </li></ul><ul><li>1974 Euroopa Ülemkogu (The European Council) </li></ul>
 14. 17. <ul><li>1979 Euroopa Rahasüsteem (European Monetary System) </li></ul><ul><li>1979 Euroopa Parlamendi otsevalimine </li></ul><ul><li>1981 Kreeka ühinemine Euroopa Ühendustega </li></ul><ul><li>1986 Hispaania ja Portugali ühinemine Euroopa Ühendustega </li></ul><ul><li>1985/87 Ühtne Euroopa Akt (ingl. K. Single European Act, lühend </li></ul><ul><li>SEA) </li></ul><ul><li>1990 Saksamaade ühendamine </li></ul>
 15. 18. <ul><li>1992/93 Euroopa Liidu leping (Maastrichti leping) </li></ul><ul><li>• Euroopa Liidu kolm sammast </li></ul><ul><ul><li>Uus Euroopa Ühendus (3 algühendust) senise koostöö süvendamine ning laiendamine uutesse valdkondadesse </li></ul></ul><ul><ul><li>Ühine välis- ja julgeolekupoliitika </li></ul></ul><ul><ul><li>Koostöö õigus- ja siseküsimustes </li></ul></ul><ul><li>1994 Euroopa Majandusruumi lepingu (EEA) jõustumine (sõlmitud </li></ul><ul><li>mais 1992; EU ja EFTA) </li></ul><ul><li>1995 Austria, Soome ja Rootsi ühinemine Euroopa Liiduga </li></ul><ul><li>1994 - 1996 10 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi liitumisavaldused </li></ul>
 16. 19. <ul><li>1951 Söe- ja Teraseühenduse asutamisleping (jõustunud </li></ul><ul><li>1952) </li></ul><ul><li>Lepingu eesmärk </li></ul><ul><ul><li>Kiirendada majanduslikku arengut, tööturu laienemist ning </li></ul></ul><ul><ul><li>elukvaliteedi tõusu liikmesriikides söe ja terase ühisturu loomisega </li></ul></ul><ul><ul><li>Lepingu rakendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>5 aastane kahte etappi jagatud üleminekuperiood </li></ul></ul><ul><ul><li>1. etapp - tollitariifide ja kaubandustõkete kõrvaldamine; 2. etapp - </li></ul></ul><ul><ul><li>ühisturu loomine </li></ul></ul><ul><ul><li>Riikideülese institutsionaalse struktuuri loomine </li></ul></ul><ul><ul><li>Ülemamet (High Authority) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ministrite Nõukogu (Council of Ministers) </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa Assamblee (Common Assembly) </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa Kohus (Court of Justice) </li></ul></ul>
 17. 20. <ul><li>1957 Euroopa Majandusühenduse asutamisleping </li></ul><ul><li>(jõustunud 1958) </li></ul><ul><li>Lepingu eesmärk </li></ul><ul><ul><li>Ühisturu loomine </li></ul></ul><ul><ul><li>Vabakaubanduspiirkonna loomine </li></ul></ul><ul><ul><li>Ühise tollitariifi sisseseadmine mitte-liikmesriikidele </li></ul></ul><ul><ul><li>Inimeste, kaupade ja kapitali vaba liikumine </li></ul></ul><ul><ul><li>• Konkurentsipoliitika </li></ul></ul><ul><ul><li>Majandusühenduse laiendamine teistesse valdkondadesse </li></ul></ul><ul><ul><li>• Ühine põllumajanduspoliitika </li></ul></ul><ul><ul><li>• Ühine transpordipoliitika </li></ul></ul><ul><ul><li>• Euroopa Sotsiaalfondi loomine </li></ul></ul><ul><ul><li>• Euroopa Investeerimispanga loomine </li></ul></ul><ul><ul><li>• Majandus- ja rahanduspoliitika koordineerimine </li></ul></ul>
 18. 21. <ul><li>1957 Euroopa Majandusühenduse asutamisleping </li></ul><ul><li>(jõustunud 1958) </li></ul><ul><li>Institutsionaalse struktuuri loomine </li></ul><ul><ul><li>Euroopa Komisjon (European Commission) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ministrite Nõukogu (Council of Ministers) </li></ul></ul><ul><ul><li>Parlamentaarne Assamblee (Parliamentary Assembly) </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa Kohus (Court of Justice) </li></ul></ul><ul><ul><li>Euroopa Investeerimispank (European Investment Bank) </li></ul></ul><ul><ul><li>Majandus- ja Sotsiaalkomitee (Economic and Social Committee; </li></ul></ul><ul><ul><li>ECOSOC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrollikoda (Court of Auditors) </li></ul></ul>
 19. 22. <ul><li>1957 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping </li></ul><ul><li>(jõustunud 1958) </li></ul><ul><li>Lepingu eesmärk </li></ul><ul><ul><li>Koordineerida aatomienergia ühist rahumeelset kasutamist </li></ul></ul><ul><ul><li>liikmesriikides ning suurendada selle osakaalu </li></ul></ul><ul><ul><li>Lepingu põhiprintsiibid </li></ul></ul><ul><ul><li>Uuringute toetamine ja koordineerimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatsiooni vahetamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Tervishoiu ja turvalisuse tagamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Ühisturu loomine aatomienergiale </li></ul></ul><ul><ul><li>Lepingu tulemus </li></ul></ul><ul><ul><li>Rahvuslike huvide eelistamine ühistele koostööprojektidele </li></ul></ul>
 20. 23. <ul><li>1985 Ühtne Euroopa Akt (jõustunud 1987) </li></ul><ul><li>Lepingu eesmärk </li></ul><ul><ul><li>Ühisturu reformi ja protseduurilise reformi läbiviimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Lepingu olulisemad sätted </li></ul></ul><ul><ul><li>Siseturu sisseviimine 1992 aastaks </li></ul></ul><ul><ul><li>Komisjoni Valge Raamat ‘Completing the Internal Market’; aprill 1985 </li></ul></ul><ul><ul><li>sisaldas 300 abinõu siseturu efektiivsemaks muutmisel </li></ul></ul><ul><ul><li>• Siseturu 4 alustala </li></ul></ul><ul><ul><li>• 4 vabadust (kaupade vaba liikumine; isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine,) </li></ul></ul><ul><ul><li>• Seaduste ühtlustamine </li></ul></ul><ul><ul><li>• Konkurentsieeskirjad </li></ul></ul><ul><ul><li>• Tolliliit </li></ul></ul>
 21. 24. <ul><li>1985 Ühtne Euroopa Akt (jõustunud 1987) </li></ul><ul><li>Lepingu olulisemad sätted </li></ul><ul><li>• Uued koostöövaldkonnad </li></ul><ul><ul><li>• Keskkonnapoliitika, teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise ja regionaalpoliitika </li></ul></ul><ul><li>Euroopa Poliitiline Koostöö ja Euroopa Ülemkogu </li></ul><ul><li>Parlamendi pädevuse oluline suurendamine otsustusprotsessis </li></ul><ul><ul><li>• koostöömenetlus; nõusolekumenetlus </li></ul></ul><ul><li>• Kvalifitseeritud häälteenamuse laiendamine Ministrite Nõukogus </li></ul><ul><li>• Esimese astme kohtu loomine (Court of First Instance) </li></ul>
 22. 26. <ul><li>• I sammas: Uus Euroopa Ühendus </li></ul><ul><li>• Subsidiaarsuse põhimõte </li></ul><ul><li>• Euroopa Liidu kodakondsus </li></ul><ul><li>• õigus valida ja saada valituks kõikide liikmesriikide kohalikel valimistel </li></ul><ul><li>• õigus valida ja saada valituks Euroopa Parlamendi valmistel (art.19 end. 8b) </li></ul><ul><li>• konsulaarlepe (art. 20, end. 8c) </li></ul><ul><li>• Majandus- ja rahapoliitika (VII jaotis, art. 98-124) </li></ul><ul><li>• majanduspoliitika (art. 98-104) </li></ul><ul><li>• rahapoliitika (EKS ja EKPS; art. 105-111) </li></ul><ul><li>• institutsioonilised sätted (art. 112-115) </li></ul><ul><li>• üleminekusätted (majandus- ja rahaliidu loomise etapiline areng; art.116-124) </li></ul>
 23. 27. <ul><li>Tööturu ja - sotsiaalpoliitika </li></ul><ul><li>Keskkonnapoliitika </li></ul><ul><li>EL regionaalpoliitika väljaarendamine </li></ul><ul><li>majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus </li></ul><ul><li>Lepingu erandid (• Iirimaa, Ühendkuningriik, Taani - III sammas (lisaks EÜ lepingu IV jaotis - viisa-, varjupaiga-, sisserände-, ja muu isikute vaba liikumisega seotud </li></ul><ul><li>poliitika) </li></ul>
 24. 28. <ul><li>• Eesmärgid </li></ul><ul><li>• Kaitsta liikmesriikide ühiseid huve, väärtusi ja sõltumatust </li></ul><ul><li>• Tugevdada liidu ja tema liikmesriikide julgeolekut </li></ul><ul><li>• Säilitada rahu ja tugevdada RV julgeolekut kooskõlas ÜRO, NATO, Helsingi lõppakti ja Pariisi rahukonverentsi põhimõtetega </li></ul><ul><li>• Arendada ja tugevdada demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid </li></ul><ul><li>• Põhiprintsiibid </li></ul><ul><ul><li>Süsteemne koostöö </li></ul></ul><ul><ul><li>Ühised seisukohad kaitseküsimustes </li></ul></ul><ul><ul><li>Ühismeetmed Koordineeritud seisukohad RV konverentsidel ja organisatsioonides </li></ul></ul><ul><ul><li>Ühise välis- ja julgeolekupoliitika väljatöötamine </li></ul></ul>
 25. 29. <ul><li>III sammas: koostöö õigus- ja siseküsimustes </li></ul><ul><li>Ühist huvi” pakkuvad valdkonnad </li></ul><ul><li>Asüülipoliitika </li></ul><ul><li>Isikute liikumist reguleerivad eeskirjad </li></ul><ul><li>Immigratsioonipoliitika </li></ul><ul><li>Narkomaaniavastane võitlus </li></ul><ul><li>Pettustevastane võitlus </li></ul><ul><li>Õigusalane koostöö tsiviil- ja kriminaalasjades </li></ul><ul><li>Tollikoostöö </li></ul><ul><li>Politseikoostöö </li></ul><ul><li>• Koostöömeetodid </li></ul><ul><ul><li>• Ühised seisukohad </li></ul></ul><ul><ul><li>• Ühisaktsioonid </li></ul></ul><ul><ul><li>• Konventsioonid </li></ul></ul><ul><li>• Koordineeriv Komitee </li></ul>
 26. 30. <ul><li>1997 Amsterdami leping (jõustunud mai 1999) </li></ul><ul><li>Lepingu 2 põhieesmärki </li></ul><ul><li>Tuua EL kodanikele lähemale </li></ul><ul><li>Valmistada liit ette uute liikmete vastuvõtuks </li></ul><ul><li>Lepinguga sisseviidud muudatused </li></ul><ul><ul><li>Euroopa Rahaliidu ajakava kinnitamine (VII jaotis); Euroopa </li></ul></ul><ul><ul><li>Valuutakoostöö Fondi kaotamine ja Euroopa Rahainstituudi loomine vabaduse, demokraatia, õigusriigi põhimõtete tähtsustamine (EL lepingu art. F muutmine) </li></ul></ul><ul><ul><li>III samba 7 ‘ühise huvi’ valdkonna viimine I samba alla (alles jäävad </li></ul></ul><ul><ul><li>koostöö kriminaalasjades ja politseialane koostöö) (EL lepingu VI </li></ul></ul><ul><ul><li>jaotise muutmine) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tööhõive peatüki täiendamine (VIII jaotis) </li></ul></ul>
 27. 31. <ul><li>2001 Nice’i (Nizza) leping (jõustunud 01.02.2003) </li></ul><ul><li>Institutsioonide ja otsusetegemise reform </li></ul><ul><li>EL Ministrite Nõukogu – häälte arv (jaotus liikmesriikide vahel) </li></ul><ul><li>Euroopa Komisjon – volinike arv, presidendi pädevuse suurendamine </li></ul><ul><li>Euroopa Parlament – kohtade jaotus liikmesriikide vahel </li></ul><ul><li>Euroopa Kohus – kohtunike arv </li></ul><ul><li>Kontrollikoda (Audiitorkogu) – liikmete arv </li></ul><ul><li>Majandus- ja sotsiaalkomitee, regioonide komitee – esindajate arv </li></ul><ul><li>Euroopa Ülemkogu – toimumise koht </li></ul>

×