Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

23 amines f

Амини лекции

 • Be the first to comment

23 amines f

 1. 1. 4/9/2015 1 Лекция 23 Амини Органична химия Пантелей Денев Амините се разглеждат като производни на амоняка, в които един или повече водородни атома са заместени с въглеводородни остатъци. Определение Според броя на заместените един, два или три водородни атома амините биват първични, вторични и третични Класификация
 2. 2. 4/9/2015 2 Според вида на въглеводородния остатък амините биват: алифатни (мастни), ароматни и арилалифатни (смесени) CH3NH2 NH2 NH CH3 ìåòèëàìèí àëôàòåí àìèí ôåíèëàìèí àðîìàòåí àìèí ìåòèëôåíèëàìèí àðèëàëèôàòåí àìèí Класификация 3-Бромо-1-пентанамин N,N-Диметил-3-хексанамин NH2CH2CH2CHCH2CH3 Br CH3CH2CHCH2CH2CH3 N(CH3)2 IUPAC Хирални амини
 3. 3. 4/9/2015 3 Инверсия на хирални амини с асиметричен азотен атом •Нисшите амини (< 6 C) са разтворими във вода. •Всички амини образуват водородни връзки с водата и алкохолите. •Разклоненията повишават разтворимостта. •Повечето амини миришат на развалена риба. 1,5-пентандиамин или кадаверин NH2CH2CH2CH2CH2CH2NH2 Разтворимост и мирис Физични свойства Температура на кипене CH3CH2CH2NH2 CH3CH2NHCH3 (CH3)3N n-Пропиламин т.к. 48 С Етилметиламин т.к. 36 С Триметиламин т.к. -3 С
 4. 4. 4/9/2015 4 NH2 N H N CH3 Първичeн (1º) Вторичен (2º) Третичен (3º) Основността расте Основност на амините Основност на амините Амин Амониев йон Е Основност на амините
 5. 5. 4/9/2015 5 Амониеви соли  Йонни съединения с висока температура на топене.  Разтворими във вода.  Без миризма на риба. Амини (водонеразтворими) Амониеви соли (водоразтворими) Пречистване на амини Смес от амини и онечиствания В горния етерен слой остават амини и органични онечиствания Във водния останат амониевите соли Водният слой се алкализира и екстрахира със свеж етер Воден слой онечиствания Етерен слой пречистен амин В етерния слой остават органичните онечиствания Екстрахира се с подкислена вода В долния воден слой остават неорганични онечиствания Екстракция с етер в делителна фуния Етерна фаза Водна фаза Етерна фаза Водна фаза Водна фаза Етерна фаза R3N и други ОВ 1) Отстраняваме водната фаза 2) Доливаме разреден кисел разтвор 2) Прибавя се алкален разтвор 1) Отстраняваме етерната фаза 3) Добавяме свеж етер Амините са разтворими в етер, но не във вода Амониевите соли са разтворими във вода, но не в етер Воден разтвор на NaOH или NaHCO3 Воден разтвор на HCl Амините са разтворими в етер, но не във вода Na Cl Пречистен R3N Пречистване на амини Други органични вещества R3NН Cl
 6. 6. 4/9/2015 6 Познати са съединения, в които азотният атом посредством координа- тивно-ковалентна връзка е свързан с четвърти заместител - кватернерни (четвъртични) амониеви съединения (соли или хидроксиди) Аминът играе роля на основа Аминът играе роля на нуклеофил Наименования ôåíèëàìèí èëè àìèíîáåíçåí (àíèëèí) äèìåòèëôåíèëàìèí (äèìåòèëàíèëèí) CH3 CH3 NNH2 Наименования
 7. 7. 4/9/2015 7 Строеж
 8. 8. 4/9/2015 8 Метамерия Изомерия Позиционна изомерия Методи за получаване Амонолиза на алкилхалогениди RI + NH3 RNH3 I NH3 RNH2 NH4I+ Хофманово разпадане на киселинни амиди Химични свойства Основни свойства на амините
 9. 9. 4/9/2015 9 Киселинни свойства на амините R N H H (R) + B R NH(R) + HB
 10. 10. 4/9/2015 10 Азотна киселина Азотиста киселина Взаимодействие на първични амини с азотиста киселина CH3CH2CH2NH2 NaNO2 + HCl H2O CH3CH2CH2N2 CH3CH2CH2-N2 êàðáîêàòèîí CH3CH2CH2 CH3CH2CH2Cl CH3 CH CH3 H2O Cl CH3 CH2 CH2OH2 H CH3CH2CH2OH H2O Cl èçîìåðèçàöèÿ H H CH3 CH=CH2 Cl CH3 CH CH3 CH3CH3 CH OH2 CH3 CH OH CH3 Взаимодействие с азотиста киселина
 11. 11. 4/9/2015 11 Вторичните амини Третичните мастни амини не реагират с азотиста киселина •Amines are easily oxidized, even in air. •Common oxidizing agents: H2O2 , MCPBA. •2 Amines oxidize to hydroxylamine (—NOH) •3 Amines oxidize to amine oxide (R3N+—O-) Окисление на амини
 12. 12. 4/9/2015 12 Ацилиране на първичните и вторични амини 2R NH2 R C Cl O + R C NHR O + RNH3 Cl N- àëêèëàìèä + CH3COOHR NH2 (CH3CO)2O+ R NHCOCH3 R NH2 CH3COOC2H5+ + C2H5OHR NHCOCH3 Взаимодействие с карбонилни съединения
 13. 13. 4/9/2015 13 Образуване на имини R R C O êåòèìèí R NH2 1 + R NH C R OH R 1 - H2O 1 R N C R R êàðáèíîëàìèí R NH2 1 + R H C O R NH C R OH H 1 - H2O 1 R N CH R àëäèìèí Първични амини Образуване на енамини R CH2 CH OH 1 2 N R R R CH CH 1 2 N R RH2O R CH2CHO + HN R R 1 2 åíàìèí Вторични амини Аминоалкохоли åòàíîëàìèí CH2 O CH2 NH3 HOCH2CH2NH2+ CH2 O CH2 RNH2 HOCH2CH2NHR+ HN CH2CH2OH CH2CH2OH N CH2CH2OH CH2CH2OH CH2CH2OH äèåòàíîëàìèí òðèåòàíîëàìèí
 14. 14. 4/9/2015 14 -H2O HN CH2CH2OH CH2CH2OH HN CH2CH2 CH2CH2 O ìîðôîëèí [HOCH2CH2N(CH3)3] HO Холин Триметил-(2-хидроксиетил)- амониев хидроксид CH2 O CH2 HCl HOCH2CH2Cl+ HOCH2CH2Cl+ N(CH3)3 [HOCH2CH2N(CH3)3] Cl NaOH NaCl- [HOCH2CH2N(CH3)3] HO [(CH3)3NCH2CH2OCOCH3] HO àöåòèëõîëèí Синтез на холин Диазометан CH2 N NCH2 N N CH2 N N RCOOH + CH2N2  RCOOCH3 + N2 Получаване CHCl3 + NH2NH2 + 3KOH  CH2N2 + 3KCl + H2O Свойства CH2N2

×