Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4/9/2015
1
Лекция 22
Производни на
карбоксилните киселини
Органична
химия
Пантелей Денев
Киселинни халогениди X= Cl, Br
Ан...
4/9/2015
2
Относителна реакционна
способност
Амиди
Естери
Анхидриди
Киселинни
хлориди
Карбоксилни
киселини
Получаване на к...
4/9/2015
3
Получавани на естери
Получавани на амиди
Реакции на киселинните
анхидриди
4/9/2015
4
Превръщане в амиди
Реакции на естери
Амонолиза
Преестерификация
Интерестерификация
4/9/2015
5
Механизъм на киселинната
преестерификация
Алкален хидролиз на естери
Осапунване
Хидролиз на амиди
4/9/2015
6
Механизъм на основен хидролиз на
амиди
Киселинен хидролиз на амиди
Редукция на естери до алкохоли
4/9/2015
7
Редукция на амиди
Редукция на нитрили
Реакции с киселинни хлориди
4/9/2015
8
Реакция на Фридел-Крафтс
Реакции на анхидриди
Реакция на Фридел-Крафтс
с анхидриди
4/9/2015
9
Реакции на естери
O
OCOOH
OH H+
H2O+
H
+
H2O+
O
O
OH
COOH
Образуване на лактони
Реакции на амиди
/
4/9/2015
10
Дехидратация на амиди до
нитрили
Образуване на лактами
-Аминомаслена киселина -Бутиралактам
Реакции на нитри...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

22 derivates

Производни на карбоксилните киселини

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

22 derivates

 1. 1. 4/9/2015 1 Лекция 22 Производни на карбоксилните киселини Органична химия Пантелей Денев Киселинни халогениди X= Cl, Br Анхидриди X= OOCR Естери X= OR Амиди X= NH2, NRH Нитрили RCN Механизъм на ацилните заместителни реакции Заместване = Присъединяване + Елиминиране
 2. 2. 4/9/2015 2 Относителна реакционна способност Амиди Естери Анхидриди Киселинни хлориди Карбоксилни киселини Получаване на киселинни хлориди Реакции на киселинните хлориди Получаване на анхидриди
 3. 3. 4/9/2015 3 Получавани на естери Получавани на амиди Реакции на киселинните анхидриди
 4. 4. 4/9/2015 4 Превръщане в амиди Реакции на естери Амонолиза Преестерификация Интерестерификация
 5. 5. 4/9/2015 5 Механизъм на киселинната преестерификация Алкален хидролиз на естери Осапунване Хидролиз на амиди
 6. 6. 4/9/2015 6 Механизъм на основен хидролиз на амиди Киселинен хидролиз на амиди Редукция на естери до алкохоли
 7. 7. 4/9/2015 7 Редукция на амиди Редукция на нитрили Реакции с киселинни хлориди
 8. 8. 4/9/2015 8 Реакция на Фридел-Крафтс Реакции на анхидриди Реакция на Фридел-Крафтс с анхидриди
 9. 9. 4/9/2015 9 Реакции на естери O OCOOH OH H+ H2O+ H + H2O+ O O OH COOH Образуване на лактони Реакции на амиди /
 10. 10. 4/9/2015 10 Дехидратация на амиди до нитрили Образуване на лактами -Аминомаслена киселина -Бутиралактам Реакции на нитрили / /

×