Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

22 derivates

Производни на карбоксилните киселини

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

22 derivates

 1. 1. 4/9/2015 1 Лекция 22 Производни на карбоксилните киселини Органична химия Пантелей Денев Киселинни халогениди X= Cl, Br Анхидриди X= OOCR Естери X= OR Амиди X= NH2, NRH Нитрили RCN Механизъм на ацилните заместителни реакции Заместване = Присъединяване + Елиминиране
 2. 2. 4/9/2015 2 Относителна реакционна способност Амиди Естери Анхидриди Киселинни хлориди Карбоксилни киселини Получаване на киселинни хлориди Реакции на киселинните хлориди Получаване на анхидриди
 3. 3. 4/9/2015 3 Получавани на естери Получавани на амиди Реакции на киселинните анхидриди
 4. 4. 4/9/2015 4 Превръщане в амиди Реакции на естери Амонолиза Преестерификация Интерестерификация
 5. 5. 4/9/2015 5 Механизъм на киселинната преестерификация Алкален хидролиз на естери Осапунване Хидролиз на амиди
 6. 6. 4/9/2015 6 Механизъм на основен хидролиз на амиди Киселинен хидролиз на амиди Редукция на естери до алкохоли
 7. 7. 4/9/2015 7 Редукция на амиди Редукция на нитрили Реакции с киселинни хлориди
 8. 8. 4/9/2015 8 Реакция на Фридел-Крафтс Реакции на анхидриди Реакция на Фридел-Крафтс с анхидриди
 9. 9. 4/9/2015 9 Реакции на естери O OCOOH OH H+ H2O+ H + H2O+ O O OH COOH Образуване на лактони Реакции на амиди /
 10. 10. 4/9/2015 10 Дехидратация на амиди до нитрили Образуване на лактами -Аминомаслена киселина -Бутиралактам Реакции на нитрили / /

×