Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20 carboxylic acids

Карбоксилни киселини лекция

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20 carboxylic acids

 1. 1. 4/9/2015 1 Лекция 20 Карбоксилни киселини Органична химия Пантелей Денев Определение Органични съединения, които съдържат в молекулата си карбоксилна група ‒СООН Класификация Мастни Ароматни N Хетероциклени
 2. 2. 4/9/2015 2 Класификация Ненаситени Кетокиселини COOH C O CH3 Аминокиселини CH3CHCOOH NH2 Пирогроздена киселина Хидроксикиселини Аланин C OH CH3 H COOH Млечна киселина C H COOH C HHOOC Фумарова киселина Наситени Според броя на карбоксилните групи различаваме: Едноосновни Двуосновни Многоосновни CH3СООН Оцетна киселина НООССООН Оксалова киселина CH2COOH HO–C–COOH CH2COOH CH2=CH–СООН Акрилова киселина НООСCH2СООН Малонова киселина Лимонена киселина Класификация COOH NH2 COOH COOHO2N COOH OH ð-àìèíîáåíçîåíà êèñåëèíà 4-íèòðîôòàëîâà ê-íà î-õèäðîêñèáåíçîåíà (ñàëèöèëîâà) êèñåëèíà
 3. 3. 4/9/2015 3 Наименования по IUPAC Името на съответния въглеводород и окончанието -ова киселина. Структура на карбоксилната група OC HO HOHOHO O: .. ..O: .. ..O: .. .. CCC
 4. 4. 4/9/2015 4 Физични свойства R C O O H H O O C R Формула Тривиално наименование Точка топене, оС Точка кипене, С Разтворимост, g/100 H2O НСООН Мравчена 8,4 100,7 СН3СООН Оцетна 16,6 118,1 СН3СН2СООН Пропионова -22,0 141,1 СН3(СН2)2СООН Маслена -8,0 163,5 (СН3)2СНСООН Изомаслена -47,0 154,4 20(20 ) СН3(СН2)3СООН Валерианова -34,5 187,0 3,3(16 ) (СН3)2СНСН2СООН Изовалерианова -37,6 176,7 4,2(20 ) Някои физични константи на наситените монокарбоксилови киселини Физични свойства Обикновено солите са без мирис, Разтворими във вода са Na+, K+, Li+ и NH4 +. Солите на поливалентните метали не са разтворими във вода. Сапуните са алкалните соли на висшите мастни киселини. Карбоксилните киселини са по-силни киселини от въглеродната киселина. Точка на топене Мастните киселини с повече от 8 въглеродни атома са твърди при стайна температура. Ненаситените киселини имат по-ниска точка на топене от съответните наситени: Стеаренова киселина (наситена С18): 72C Олеинова (С18 една двойна връзка): 16C Линолова (С18 две двойни връзки): -5C Киселинност Оцетна киселина Монохлороцетна киселина Дихлороцетна киселина Трихлороцетна киселина
 5. 5. 4/9/2015 5 Киселинност CH3COOH Оцетна киселина pKa=4,74 ClCH2COOH Монохлороцетна киселина pKa=2,86 Cl2CHCOOH Дихлороцетна киселина pKa=1,26 Cl3CCOOH Трихлороцетна киселина pKa=0,64 ClCH2CH2CH2COOH 4-Хлорбутанова киселина pKa=4,52 CH3CHClCH2COOH 3-Хлорбутанова киселина pKa=4,05 CH3CH2CHClCOOH 2-Хлорбутанова киселина pKa=2,86 Ароматни карбоксилни киселини pKa=4,46 pKa=4,19 pKa=3,47 pKa=3,41 pKa=2,16 Методи за получаване Окисление на първични алкохоли или алдехиди
 6. 6. 4/9/2015 6 CH3 COOH KMnO4 CH3 CH3 COOH COOH K2Cr2O7 Общ метод за получаване на арилкарбоксилови киселини е окисление на алкилбензен със силни окислители (калиев перманганат, калиев бихромат или азотна киселина) 3 NaOH+ RCOOH+ NaCl HCl CH2OCOR CHOCOR CH2OCOR + 3 RCOONa CH2OH CHOH CH2OH CH2OCOR CHOCOR CH2OCOR + 3 H2O êàòàëèçàòîð + 3 RCOOH CH2OH CHOH CH2OH Хидролиз на естери Етерна фаза Водна фаза Етерна фаза Водна фаза Водна фаза Етерна фаза RCOOH 1) Отстраняваме водната фаза 2) Доливаме разреден алкален разтвор RCOO Na 2) Подкисляваме със HCl 1) Отстраняваме етерната фаза 3) Добавяме свеж етер Мастните киселини са разтворими в етер, но не във вода Алкалните соли на мастните киселини са разтворими във вода, но не в етер Воден разтвор на NaOH или NaHCO3 Воден разтвор на HCl Мастните киселини са разтворими в етер, но не във вода H Cl Пречистена RCOOH Изолиране на висши мастни киселини от храни
 7. 7. 4/9/2015 7 По-важни карбоксилови киселини Мравчена киселина – формиати Оцетна киселина – ацетати Пропионова киселина Маслена киселина – бутирати Бензоена киселина Нитрилен синтез RCl + NaCN RCN RCOOH + NH3 H2O ФОРМУЛА НАИМЕНОВАНИЕ КА(Н2О) при 25оС НСООН мравчена 1,77.10-4 СН3СООН оцетна 1,35.10-5 СН3СН2СООН пропионова 1,3.10-5 СН3(СН2)2СООН маслена 1,5.10-5 СlСН2СООН хлороцетна 1,4.10-3 Сl2СНСООН дихлороцетна 5.10-2 Сl3ССООН трихлороцетна 1.10-1 С6Н5СООН бензоена 6,5.10-5 С6Н5СН2СООН фенилоцетна 5,6.10-5 Дисоциационни константи на някои по-важни карбоксилови киселини
 8. 8. 4/9/2015 8 Заместителни реакции в карбоксиловата група Ацилна група åñòåð RCOOH + C2H5OH RC OC2H5 O + H2O àöèëõëîðèä RCOOH + PCl5 RC Cl O + POCl3 + HCl RCOOH + NH3 RC NH2 O RCOONH4 -H2O êèñåëèíåí àìèä Реакции на въглеводородния радикал Халогениране Реакция на Хел-Фолхард-Зелински RCH2COOH RCH2COCl Cl2, P Cl2 RCHCOCl Cl RCH2COOH RCH2COClRCHCOOH Cl + Алдолни реакции RCHO + CH2 R COX 1 NaNH2 RCH CH OH R COX 1
 9. 9. 4/9/2015 9 Естерификация Механизъм на естерификация Декарбоксилиране RCOONa + NaOH t  RH + Na2CO3 (C6H5COO)2Ca + Ca(OH)2 t  2C6H6 + 2CaCO3 RCOOH ензими RH + CO2
 10. 10. 4/9/2015 10 Дикарбоксилови киселини Обща характеристика îêñàëîâà ìàëîíîâà ÿíòàðíà ãëóòàðîâà àäèïèíîâà ïèìåëèíîâà COOH (CH2)2 COOH COOH (CH2)3 COOH COOH (CH2)4 COOH COOH (CH2)5 COOH COOH CH2 COOH COOH COOH êèñåëèíà êèñåëèíà êèñåëèíà êèñåëèíà êèñåëèíà êèñåëèíà (сукцинат) COOH COOH t o CO2 + HCOOH COOH CH2 COOH t o CO2 + CH3COOH COOH (CH2)2 COOH COOH (CH2)3 COOH CH2 CH2 CO CO O CH2 CH2 CH2 CO CO O t o t o Правило на Блан O COOH (CH2)4 COOH CH2 CH2 CH2 CH2 C t o öèêëîïåíòàíîí Правило на Блан öèêëîõåêñàíîí COOH (CH2)5 COOH CH2 CH2 CH2 C CH2 CH2 t o O
 11. 11. 4/9/2015 11 Полиесетери n Полиетилентерефталат Полиесетери Полимлечна киселина Стереохимия на етилендикарбоксиловите киселини C C H H COOH COOH C C H COOH HOOC H C C COOH HOOC H H C C COOH H COOH H 200o çàâ. òð. C C COOH H COOH H C C CO CO O H H 300o îòâ. ñúä H2OC C Малеинова киселина Фумарова киселина

×