Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

16 quinones

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

16 quinones

  1. 1. 4/9/2015 1 Лекция 16 Хинони Органична химия Пантелей Денев O O O O O O O O 1,2-áåíçîõèíîí 1,4-áåíçîõèíîí 1,4-íàôòîõèíîí 9,10-àíòðàõèíîí Ðàñòå àðîìàòíèÿò õàðàêòåð Ïîâèøàâàò ñå îêèñëèòåëíèòå ñâîéñòâà Фенол Бензохинон
  2. 2. 4/9/2015 2 Бензохинон Хидрохинон Редукция Окисление O O OH OH + 2H 2e 2e + O O e+ e O O : : : : O O : : : : O O : : : : .. .. ..... . e+ e ñåìèõèíîí äèìåð Бензохинони OH OH O O î-áåíçîõèíîíAg2O, åòåð OH OH O O ð-áåíçîõèíîí K2CrO7 H2SO4 CH3 NH2 O O CH3 K2CrO7 H2SO4
  3. 3. 4/9/2015 3 O O : : : :.. O O : : : : õèíîèäíà áåíçîèäíà Резонансни структури HO N=O NO OH ð-íèòðîçîôåíîë ìîíîîêñèì íà ð-áåíçîõèíîíà O O N N OH OH 2NH2OH+ 1,4-Присъединяване O O O OH O O Cl H OH Cl + HCl OH OH OH Cl Cl O O O H OCH3 OCH3 OH CH3OH/HCl+ OH OH
  4. 4. 4/9/2015 4 O NH NHHN Хинонимини Убихинон +2e H O O CH3 CH3O CH3O (-CH2CH=C CH3 CH2)10 H OH OH CH3 CH3O CH3O (-CH2CH=C CH3 CH2)10 H Биологични окислителни процеси Коензим Q10(KoQ10) редуцирана форма на коензим Q10(KoQ10-H2)
  5. 5. 4/9/2015 5 Нафтохинон и производни Âèòàìèí Ê O O OH OH Íàôòàçàðèí O O CH3 H(CH2CH2CH=C CH3 CH2CH2CHCH2 CH3 )3 1,5-íàôòîõèíîí (1,2-íàôòîõèíîí)(1,4-íàôòîõèíîí) (àìôè) 2,6-íàôòîõèíîí-íàôòîõèíîí-íàôòîõèíîí O O O O O O O O Антрахинон и производни 1,2-àíòðàõèíîí O O 1,4-àíòðàõèíîí O O 9,10-àíòðàõèíîí O O O O OH OH N N O OO NH NH O O O Àëèçàðèí Èíäàíòðåí Ôëàâàíòðåí
  6. 6. 4/9/2015 6 Нинхидрин Индантрион Индан Н2О ОН ОН Нинхидрин Амониевата сол на енолната форма има виоле- тово-син цвят

×