Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11 stereo

Оптична изомерия

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

11 stereo

 1. 1. 26.3.2015 г. 1 Лекция 11 Оптична изомерия Органична химия Пантелей Денев Изомери Структурни изомери Еднаква молекулна формула, но различна структура Пространствени изомери Еднаква молекулна формула и еднаква структура, но различно пространствено разположение на атомите Оптична изомерия Геометрична изомерия Пространствена изомерия
 2. 2. 26.3.2015 г. 2 Плоскополяризована светлина Неполяризована светлина Поляризована светлина
 3. 3. 26.3.2015 г. 3 Поляриметрична тръба Оптична активност c = g/mL l = dm
 4. 4. 26.3.2015 г. 4 Хиралност Хирални молекули Ахирална АхиралнаАхирална Хирална
 5. 5. 26.3.2015 г. 5 Ахирални молекули Енантиомери Енантиомери Енантиомерите са двойка съединения, които се отнасят като предмет и огледално отражение
 6. 6. 26.3.2015 г. 6 Правило на Кан-Инголд-Прелог  От атомите свързани към хиралния център по-старши е този с по-голям пореден номер в периодичната система.  Когато атомите са еднакви, за всеки от тях се прилага по-горното правило.  Изотопите с по-голямото масово число са по-старши от изотопите с по-малкото. Ако към един и същи хирален център са свързани 2 1Н и 1 1Н, по-старши е 2 1Н. С Определяне на абсолютната конфигируция 1 23 4
 7. 7. 26.3.2015 г. 7 R S
 8. 8. 26.3.2015 г. 8 Свойства на енантиомерите Едни и същи физични показатели (точка та кипене, точка на топене, плътност). Един и същи ъгъл на пречупване (рефрактив индекс). Една и съща големина на въртене на поляризованат светлина, но в различни посоки. Различно взаимодействие с други хирални молекули : Различен вкус и мирис. Ензимната активност е селективна за специфичен енантиомер. (R)-2-Бромобутан (S)-2-Бромобутан D =1.255 g/ mL nD =1.437 т.т. = −112.65 °C т.к. = 91 °C Свойства на енантиомерите в симетрична среда
 9. 9. 26.3.2015 г. 9 Свойства на енантиомерите в асиметрична среда Дясновъртящи (по часовниковата стрелка) (+) Лявовъртящи (срещу часовниковата стрелка) (‒) ВНИМАНИЕ (+) и (‒) Не е длъжно да съвпада с (R) и (S) (R)-(‒)-Карвон Мирис на мента (S)-(+)-Карвон Мирис на кимион [α]D = ‒62,5 20 [α]D = +62,5 20
 10. 10. 26.3.2015 г. 10 Енантиомерна чистота (ЕЧ) ЕЧ измерен на чист енантиомер Броят на оптичните изомери при n-асиметрични въглеродни атоми =2n Броят на рацематите при n-асиметрични въглеродни атоми =2n-1
 11. 11. 26.3.2015 г. 11 Два хирални атома Три хирални атома Четири хирални атома Изомери Структурни (Конституционни) Пространствени (Стерео изомери) Енантиомери (Огледални образи) Диастериомер (Неогледални образи) Степен на окисление Метан Метанол Формалдехид Мравчена киселина Въглероден диоксид
 12. 12. 26.3.2015 г. 12 Правила на Фишер • Най-окислената част на молекулата да бъде отгоре • Въглеродните атоми да бъдат подредени надолу един под друг, като асиметричния въглероден атом не се пише • Двата крайни въглеродни атома, най- горният и най-долният да бъдат зад равнината на проектиране Проекционни формули на Фишер • Хиралният въглероден атом е на пресечната точка на четирите валенции. • Хоризонталните валенции са пред равнината на проектиране. • Вертикалните заместители са зад равнината. • Ако ОН групата е от дясната страна, изомерът е D. Ако групата е от ляво изомерът е L D-Глицеролов алдехид L-Млечна киселина
 13. 13. 26.3.2015 г. 13 Завъртане на 180° Позицията на ОН групата се обръща, но конфигурацията се запазва COOH COOH OH OH H H COOH COOH OH H H HO COOH COOH H OH HO HH Диастериомери Енантиомери Диастериомери COOH COOH OH OH H H COOH COOH H H HO HO Инактивни изомери Meзo изомери
 14. 14. 26.3.2015 г. 14 Проекционни формули на петвалентните алкохоли Третият въглероден атом при тях съдържа два структурно еднакви, но пространствено антиподни заместителя и се нарича псевдоасиметричен. Псевдоасиметричните атоми не причиняват оптична активност, тъй като молекулата като цяло е симетрична. Проекционни формули на петвалентните алкохоли Третият въглероден атом при двете форми на арабитола е симетричен (съдържа два еднакви заместителя). д L-арабитол е D-арабитол ж идентичен с е з идентичен с д Свойства на диастериомерите • Диастериомерите имат различни физични свойства и могат лесно да се разделят. • Енантиомерите имат различни свойства в хирална среда или поляризована светлина. • Енантиомерите са трудни за разделяни. • Превръщането на енантиомери в диастериомери ще позволи да ги разделим.
 15. 15. 26.3.2015 г. 15 Превръщането на енантиомери в диастериомери Двойка енантиомери Двойка диастериомери Хроматографско разделяне на енантиомери 1 2 3 Хирален сорбент Разтвор на енантиомери Елуент (+) енантиомер (‒) енантиомер (‒) енантиомер (+) енантиомер

×