Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10 ar substi

Механизъм на електрофилните заместителни реакции при ароматните въглеводороди

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 ar substi

 1. 1. 26.3.2015 г. 1 Лекция 10 Механизъм на електрофилните заместителни реакции при ароматните въглеводороди Органична химия Пантелей Денев Е НамереноОчаквано Очаквано Действи- телено
 2. 2. 26.3.2015 г. 2 Механизъм на електрофилните заместителни реакции
 3. 3. 26.3.2015 г. 3 Халогениране (Бромиране) + H2O Сигма комплекс
 4. 4. 26.3.2015 г. 4 Хлориране
 5. 5. 26.3.2015 г. 5 Сулфониране Обратим процес
 6. 6. 26.3.2015 г. 6 Нитриране + H2O тринитротолуен (тротил)
 7. 7. 26.3.2015 г. 7 Реакция на Фридел - Крафтс Алкилиране по Фридел - Крафтс + HCl Механизъм на алкилиране по Фридел-Крафтс
 8. 8. 26.3.2015 г. 8 Изомеризация при алкилиране по Фридел - Крафтс Изомеризация при алкилиране по Фридел - Крафтс Ацилиране по Фридел-Крафтс + HCl
 9. 9. 26.3.2015 г. 9 Механизъм на ацилиране по Фридел-Крафтс Механизъм на ацилиране по Фридел-Крафтс Теория на ориентирането
 10. 10. 26.3.2015 г. 10 I
 11. 11. 26.3.2015 г. 11 +M I
 12. 12. 26.3.2015 г. 12 M Активатори Дезактиватори
 13. 13. 26.3.2015 г. 13 CH3 R −COOH, −SO3H, −NO2, −CHO I
 14. 14. 26.3.2015 г. 14 +M F, Cl, Br, I

×