Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ИТ - начален преговор за 7 клас

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ИТ - начален преговор за 7 клас

 1. 1. по Информационни технологии за учениците от 7 клас
 2. 2. Информация <ul><li>Информация - това са сведения, познания за реалния свят, които се възприемат при взаимодействие с него. </li></ul>
 3. 3. Информационни технологии ( ИТ ) <ul><li>Съвременните ИТ са свързани с използването на компютри и други електронни средства за събиране, съхранение, защита, обработка и разпространение на информация </li></ul>
 4. 4. Основни информационни дейности
 5. 5. Мерни единици за измерване на количество информация в компютъра <ul><li>1 b (бит) </li></ul><ul><li>1 B (байт) = 8 b </li></ul><ul><li>1 KB (килобайт) = 1024 B </li></ul><ul><li>1 MB (мегабайт) = 1024 KB </li></ul><ul><li>1 GB (гигабайт) = 1024 MB </li></ul><ul><li>1 TB (терабайт) = 1024 GB </li></ul>
 6. 6. Входни устройства на компютърната система <ul><li>Клавиатура </li></ul><ul><li>Мишка </li></ul><ul><li>Скенер </li></ul><ul><li>Микрофон </li></ul>
 7. 7. Изходни устройства на компютърната система <ul><li>Монитор </li></ul><ul><li>Принтер </li></ul><ul><li>Тонколони </li></ul><ul><li>Слушалки </li></ul>
 8. 8. Носители на информация Вид Количество информация Дискета 1,44 МВ Компактдиск ( CD) 700 МВ DVD 4,7 GB USB флаш памет 1 GB, 2 GB, 4 GB, 16 GB… Твърд диск , хард диск 80 GB, 160 GB, 320 GB , 1 TB… Blu-ray диск ( BD) до 25 GB
 9. 9. Компютърна система (КС) <ul><li>Хардуер </li></ul><ul><li>Частите на компютъра </li></ul><ul><li>Софтуер </li></ul><ul><li>Компютърни програми </li></ul>
 10. 10. Данните в компютъра са записани на твърдия диск под формата на файлове , подредени в папки.
 11. 11. Файлова организация на данните дървовиден модел
 12. 12. Име на файл и папка <ul><li>Кръщават се с най-близко до съдържанието име. </li></ul><ul><li>Windows ограничава файловите имена до 260 знака. </li></ul><ul><li>В името на файл не може да се използват следните знаци: / ? : * &quot; > < | </li></ul><ul><li>За предпочитане е имената на файловете и папките да са на латиница , а не на кирилица. </li></ul><ul><li>Старайте се да не оставяте интервали между думите. Замествайте ги с _ или - </li></ul>
 13. 13. Файлово разширение <ul><li>Разширението е набор от знаци /най-често 3 на брой/, който помага на Windows да разбере какъв вид информация се съхранява във файла и коя програма би следвало да го отвори. </li></ul><ul><li>Показва се в края на файловото име, след точка . </li></ul>pismo. doc Име, дадено от потребителя Разширение, дадено от програмата Пример:
 14. 14. Операции с файлове и папки <ul><li>Създаване – ДБ  New; File  New </li></ul><ul><li>Копиране – Copy  Paste </li></ul><ul><li>Преместване – Cut  Paste </li></ul><ul><li>Изтриване – ДБ  Delete </li></ul><ul><li>Преименуване – ДБ  Rename </li></ul>
 15. 15. Windows Explorer <ul><li>Програма за управление на файловата система </li></ul><ul><li>Бърз начин на зареждането й е клавишната комбинация:  + Е </li></ul><ul><li>Знакът + пред папка в Windows Explorer означава, че тя има подпапки </li></ul>
 16. 16. Графични изображения с Irfan View
 17. 17. Графични изображения <ul><li>Картинки </li></ul><ul><li>Снимки </li></ul><ul><li>Рисунки </li></ul>
 18. 18. Графичен редактор <ul><li>Графичен редактор - програма за създаване и обработка на графични изображения </li></ul><ul><li>напр.: Paint, Irfanview , Photoshop , GIMP </li></ul>
 19. 19. Файлови формати за изображения <ul><li>JPG - най-добро съотношение на качество/размер на файла </li></ul><ul><li>BMP – основен формат за програмата Paint </li></ul><ul><li>GIF – използва се за движещи картинки/анимации </li></ul><ul><li>WMF – формат за изображенията от Clip Art </li></ul><ul><li>PNG – поддържа прозрачен фон </li></ul>
 20. 20. Обработка на изображения с програмата IrfanView <ul><li>Промяна на ориентацията </li></ul><ul><li>Преоразмеряване </li></ul><ul><li>Наситеност на цветовете </li></ul><ul><li>Контраст </li></ul><ul><li>Осветеност </li></ul><ul><li>Изрязване ( crop ) </li></ul><ul><li>Изправяне на хоризонт </li></ul>
 21. 21. Текстообработка с MS Word
 22. 22. Форматиране на текст <ul><li>Вид на шрифта (font) – напр. Times New Roman , Arial , Comic Sans … </li></ul><ul><li>Размер на шрифта (size) – измерва се в пунктове. Бележи се напр. - 14 pt. </li></ul><ul><li>Стил на шрифта (Font Style) </li></ul><ul><ul><li>Обикновен ( regular) </li></ul></ul><ul><ul><li>Получер, удебелен ( bold ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Курсив, наклонен ( italic ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Подчертан ( underline ) </li></ul></ul>
 23. 23. Настройка на абзац – Format  Paragraph <ul><li>Отстъп за първи ред в абзац </li></ul><ul><li>Отстъп преди абзац </li></ul><ul><li>Отстъп след абзац </li></ul><ul><li>Междуредие </li></ul><ul><li>Подравняване на абзац /ляво, дясно, центрирано, двустранно/ </li></ul>
 24. 24. Търсене и замяна на текст <ul><li>Търсене на текст в текстов документ: </li></ul><ul><ul><li>Меню Edit  Find </li></ul></ul><ul><ul><li>Клавишна комбинация Ctrl+F </li></ul></ul><ul><li>Замяна на текст в текстов документ: </li></ul><ul><ul><li>Меню Edit  Replace </li></ul></ul><ul><ul><li>Клавишна комбинация Ctrl+H </li></ul></ul>
 25. 25. Настройки на лист – File  PageSetup <ul><li>Размер ( A5, A4, Letter… ) </li></ul><ul><li>Ориентация (портрет - portrait , пейзаж - landscape ) </li></ul><ul><li>Наборно поле (долно - bottom , горно - top , ляво - left , дясно – right ) </li></ul><ul><li>Номерация на страниците – Insert  Page numbers </li></ul>
 26. 26. Клавиатурна подредби за латиница <ul><li>QWERTY </li></ul>Смяна от кирилица на латиница от езиковата лента в лентатата на задачите. Клавишната комбинация за същото действие е ALT+SHIFT .
 27. 27. Клавиатурни подредби за кирилица <ul><li>БДС – Български държавен стандарт </li></ul><ul><li>Фонетична подредба </li></ul>Смяна между кирилица по БДС и фонетична кирилица от езиковата лента. Клавишната комбинация е CTRL+SHIFT .
 28. 28. Електронни таблици с MS Excel
 29. 29. Работен лист <ul><li>Състои се от редове и колони </li></ul><ul><li>Именувани са с букви и числа </li></ul>
 30. 30. Адрес на клетка <ul><li>Клетката се образува при пресичането на ред и колона </li></ul><ul><li>Адресът й е буквата на колоната и номерът на реда (напр.: А 1 , С23... И т.н.) </li></ul><ul><li>Всяка клетка има уникален адрес </li></ul>
 31. 31. Оператори за извършване на аритметични действия <ul><li>Събиране + </li></ul><ul><li>Изваждане - </li></ul><ul><li>Умножение * </li></ul><ul><li>Делене / </li></ul>
 32. 32. ВАЖНО : Всяко изчисление започва със знака =
 33. 33. Функции – Insert  Function <ul><li>SUM - намира сумата на числата, в диапазона от зададени клетки; </li></ul><ul><li>MAX - намира най-голямото число в диапазона от зададени клетки; </li></ul><ul><li>MIN - намира най-малкото число в диапазона от зададени клетки ; </li></ul><ul><li>AVERAGE - намира средното аритметично на числата в клетките. </li></ul>
 34. 34. Компютърна презентация с MS Power Point
 35. 35. Предназначение <ul><li>Средство за нагледно представяне на определена идея. Представя информация в атрактивен вид , използвайки: </li></ul><ul><ul><li>текст </li></ul></ul><ul><ul><li>изображения </li></ul></ul><ul><ul><li>звук </li></ul></ul><ul><ul><li>видео </li></ul></ul><ul><ul><li>схеми, диаграми, таблици... </li></ul></ul><ul><li>Предимство е анимацията на обекти. </li></ul>
 36. 36. Ключови понятия <ul><li>Презентация ( представяне ) </li></ul><ul><li>Слайд ( един екран/една „страница“ от презентацията ) </li></ul><ul><li>Слайдшоу ( режим на изпълнение на презентацията със всички зададени ефекти на цял екран ) </li></ul><ul><li>Структура на слайд ( какви елементи съдържа ) </li></ul><ul><li>Дизайн на презентация ( шаблон за цвят и форма ) </li></ul><ul><li>Анимационна схема ( задаване на готови ефекти за всички елементи в слайда/презентацията наведнъж ) </li></ul>
 37. 37. За пълноценен преговор използвайте учебника си по Информационни технологии от 6 клас!

×