Computer software         Computer software ---------------------------------------------------------------------...
-------------------------------------------------------------------------------------------------             ...
Computer software   -------------------------------------------------------------------------------------------------  ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------             ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------             ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------             ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------             ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------             ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------          PERSEK...
-------------------------------------------------------------------------------------------------          PERSEK...
-------------------------------------------------------------------------------------------------          PERSEK...
-------------------------------------------------------------------------------------------------          PERSEK...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Visual basic -ictl bm

703 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Visual basic -ictl bm

 1. 1. Computer software Computer software ------------------------------------------------------------------------------------------------- Microsoft access Just basic v1.01 HURAIAN KURIKULUM TEKNOLOGIMAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ( GCS 4013) Pensyarah : TENGKU NORAZLAN B TENGKU SULAIMAN NAMA AHLI KUMP: NADIAH ABDUL AZIZ 030849 NORFAIZAN MOHD KHAIDIR – 030847 NIK NOR DALILA - 030839 NOR SYUHADA - 030854
 2. 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------- SEJARAH• Pembangunan VB adalah secara berperingkat-peringkat iaitu bermula daripada versi 1.0 pada 1991, versi 2.0 pada 1992, versi 3.0 pada 1993, versi 4.0 pads 1995, versi 5.0 pada 1997, versi 6.0 pada 1998 dan versi VB .Net pada 2003. Visual Basic 6.0 mempunyai 4 edisi iaitu Learning.• Professional, Enterprise dan Working Model. Edisi Professional dan Enterprise sesuai bagi pembangunan aplikasi profesional dan kompleks contohnya yang melibatkan pengurusan pangkalan data yang besar
 3. 3. Computer software ------------------------------------------------------------------------------------------------- Just basic v1.01 PENGENALAN/JENIS• Apakah Visual Basic?Terdapat banyak bahasa pengaturcaraan yang direka bagi menyelesaikanpelbagai masalah. Bahasapengaturcaraan ini boleh dikhaskan kepada bahasa mesin, bahasaperhimpunan dan bahasaparas tinggi1) Bahasa mesinmelibatkan penggunaan arahan bahasa pengaturcaraan - yang berbentukdigit binari (0 dan 1). Ia merupakan bahasa asal sesebuah komputer.
 4. 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------- JENIS• Aturcara yang ditulis di dalam bahasa ini tidak perlu diterjemahkan dan sedia untuk dilaksanakan. Ini kerana arahan-arahannya• telah difahami oleh komputer. Kelemahan bahasa ini ialah susah dipelajari kerana menggunakan kod 0 dan 1.• Oleh itu aturcara akan menjadi panjang walaupun untuk menyelesaikan masalah yang mudah. Bahasa ini juga hanya boleh dilarikan pada komputer yang dikhaskan sahaja
 5. 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------- JENIS 2)Bahasa perhimpunan• lebih mudah difahami oleh pengaturcara dalam membuat penulisan aturcara.• Aturcara yang ditulis dalam bahasa perhimpunan ini tidak boleh diproses secara terus oleh komputer kerana ianya memerlukan penterjemah bahasa yang dipanggil penghimpun• untuk menukarkan aturcara kepada kod mesin bagi tujuan perlaksanaan• Aturcara masih lagi panjang kerana masih lagi berkait dengan arahan bahasa mesin
 6. 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------- JENIS 3)Bahasa paras tinggi• Direka bagi memudahkan pengaturcaraan kerana mirip bahasa lnggeris dan mempunyai struktur bahasa yang senang difahami.• Bahasa ini senang dipelajan, namun masih perlu diterjemahkan yang dipanggil pengkompil (compiler) kepada bahasa mesin sebelum boleh dilaksanakan. Aturcara boleh dilarikan dari mana-mana komputer.• Contohnya BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code), C, COBOL (Common Business Oriented Language), FORTRAN (FORmul TRANslation), Ada dan Pascal
 7. 7. ------------------------------------------------------------------------------------------------- PENDEKATAN• Visual Basic adalah dibangunkan daripada BASIC. lanya menggunakan pendekatan yang berbeza daripada pendekatan prosedur, iaitu menggunakan pendekatan i) Pengaturcaraan Berorientasikan Objek (Object Oriented Programming) dan Pengaturcaraan Event-Driven.• Pengaturacaraan Visual Basic melibatkan penggunaan object. Object ini terdiri daripada Properties dan Method. a) Object: Merupakan benda atau kata benda seperti Form dan Control. Form adalah tetingkap (windows) dan kotak dialog yang terpapar pada skrin komputer. Control adalah elemen-elemen yang berada di dalam Form seperti kotak teks, butang arahan dan kotak senarai.
 8. 8. ------------------------------------------------------------------------------------------------- PENDEKATAN• Properties: Menerangkan ciri-ciri bagi Object seperti warm, saiz, lokasi, nama dan sebagainya. Contohnya Forml.Caption• Methods: Methods mewakili tindakan yang akan dilaksanakan oleh object. lanya menggunakan perkataan yang dikhaskan oleh OOP seperti Move, Print, Resize dan Clear. Contohnva Forml.Print***Visual Basic adalah antara bahasa pengaturcaraan yang paling mudahdan menarik kerana ianya bersifat mesra-pengguna dan kelihatan sepertipersekitaran Windows. Microsoft Windows menggunakan Graphical UserInterface (GUI).
 9. 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------- PERSEKITARAN VB• Persekitaran Visual Basic adalah tempat di mana anda akan membina dan menguji program.• Sebelum memulakan projek pengaturcaraan, perkara yang asas perlu dilakukan ialah melarikan perisian Visual Basic.• Kotak Dialog akan keluar dan anda boleh memilih sama ada ingin memulakan projek yang baru atau membuka projek yang telah sedia ada atau projek yang terkini.
 10. 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------- PERSEKITARAN VB• Form Window Tempat bagi mereka bentuk antara muka. Bagi projek yang baru, Visual Basic akan menetapkan nama form sebagai FORMI, dan ianya adal default. Anda boieh menukarkannya kepada nama yang lain apabila projek disimpan.• Project Explorer Window – akan memaparkan nama-nama fail yang disimpan di dalam projek. Bar tajuk memegang nama fail .vbp. Project1 adalah nama default yang diberi oleh Visual Basic selagi anda tidak menukarkannya dengan nama yang lain
 11. 11. ------------------------------------------------------------------------------------------------- PERSEKITARAN VB• Properties Window digunakan untuk set properties bagi objek.• Form Layout Window kedudukan form di dalam Form Layout menunjukan kedudukan form semasa projek dilarikan.• Toolbox mengandungi tools yang digunakan untuk menempatkan objek di dalam form.
 12. 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------- PERSEKITARAN VB• Toolbar butang arahan ini adalah sama fungsinya seperti arahan yang terdapat pada menu.• Design Time, Run Time dan Break Time semasa mereka bentuk antara muka dan menulis kod ia dipanggil Design Time. Semasa pengujian dijalankan atau projek dilarikan, ia dipanggil Run Time. Sekiranva anda mendapat ralat (error) semasa Run Time atau projek diberhentikan (pause) semasa dilarikan, anda berada di Break Time

×