Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Topic Chronic Illness ทิว 27 ก.ค. 54

2,510 views

Published on

 • Be the first to comment

Topic Chronic Illness ทิว 27 ก.ค. 54

 1. 1. CHRONIC ILLNESS นพ . ทิว อุดชาชน
 2. 2. <ul><li>&quot; ภาวะป่วยเรื้อรัง &quot; คือ ภาวะใดๆที่ต้องอาศัยกิจกรรมและการตอบสนองต่อเนื่องจากผู้ป่วย ผู้ดูแล และระบบบริการการแพทย์ ภาวะนี้ครอบคลุมมิติทางกาย ใจ และพฤติกรรม . </li></ul><ul><li>Ref: MacColl Institute for Healthcare Innovation </li></ul>
 3. 3. ความเจ็บป่วยเรื้อรัง <ul><li>หมายถึง ภาวะสุขภาพที่เบี่ยงเบนออกจากสภาพปกติและมีลักษณะต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ คือ </li></ul><ul><li>ไม่สามารถรักษาให้หายขาด </li></ul><ul><li>มีความพิการหลงเหลือ </li></ul><ul><li>พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นไม่สามารถกลับคืนมาได้เหมือนเดิม </li></ul><ul><li>ต้องการการฝึกฝนเป็นพิเศษเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ </li></ul><ul><li>ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน </li></ul>
 4. 4. โรคเรื้อรัง <ul><li>แพทย์โดยทั่วไป => &quot; โรคธรรมดาที่แสนน่าเบื่อ &quot; </li></ul><ul><li>ผู้ป่วย => โรคเรื้อรังคือ ข่าวร้าย ที่บ่งบอกว่า ต่อไปนี้ร่างกายเขาจะมีความ เสียหายอย่างถาวร ถึงจะไม่ทำให้ตายในเวลาอันสั้น แต่ต่อไปนี้ชีวิตจะมีแต่ ทรงกับทรุด ฉุดดิ่งลงไปเรื่อยๆ เหมือนตายผ่อนส่ง จะอยู่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตทั้งชีวิต . </li></ul>
 5. 5. EMOTION OF CHRONIC ILLNESS <ul><li>- Immediate compose with shock, anxiety and fear </li></ul><ul><li>- Short time compose with denial, anger,frustration and regression </li></ul><ul><li>- Long time compose with powerlessness and depression </li></ul>
 6. 6. หลักการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและครอบครัว <ul><li>เข้าใจกลไกครอบครัว : บทบาท ความเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>วางแผนร่วมกัน : ผู้ป่วย ผู้รักษา ครอบครัว และผู้ดูแล </li></ul><ul><li>สื่อสารต่อเนื่อง : ปรึกษากัน </li></ul><ul><li>หากลุ่มเพื่อนใหม่ (support group) แลกเปลี่ยน </li></ul><ul><li>อย่าให้ตกหนักใครคนเดียว </li></ul><ul><li>Living will </li></ul>
 7. 7. เป้าหมายดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง <ul><li>ให้ผู้ป่วยทำกิจวัตรที่คิดว่าสำคัญให้ได้มากที่สุด </li></ul><ul><li>คงสภาพความสัมพันธ์ต่างๆให้ใกล้เคียงเดิม </li></ul><ul><li>ชะลอหรือป้องกันทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้น </li></ul>
 8. 8. คำถามเพื่อเข้าใจผู้ป่วยเรื้อรัง <ul><li>วันหนึ่ง ๆ ทำอะไรบ้าง </li></ul><ul><li>ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรตั้งแต่ป่วย </li></ul><ul><li>ยังสามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง </li></ul><ul><li>รู้สึกอย่างไรบ้างที่ต้องมาตามหมอนัดทุกครั้ง </li></ul><ul><li>หวังผลการรักษาไว้อย่างไรบ้าง </li></ul>
 9. 9. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัว <ul><li>ให้สุขศึกษาทีละน้อย แต่บ่อยครั้ง </li></ul><ul><li>เข้าใจความรู้สึกสูญเสีย </li></ul><ul><li>สนับสนุนให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมแต่แรก </li></ul><ul><li>วางแผนควบคุมอาการต่างๆให้สบายที่สุด </li></ul><ul><li>ประเมินกลไกครอบครัวซ้ำ </li></ul><ul><li>ประเมินว่ากลับไปทำกิจวัตรในสังคมได้หรือไม่ </li></ul><ul><li>ช่วงอาการกลับซ้ำ ประเมินครอบครัวใหม่ตั้งแต่ต้น </li></ul>
 10. 10. การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่แสนดื้อ ( WORKING WITH CHRONICALLY ILL AND STUBBORN PATIENT)
 11. 11. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง <ul><li>บุคลากรทางการแพทย์ : การสื่อสาร ภาษา การสั่ง </li></ul><ul><li>ระบบบริการ : ความสะดวก เวลา ค่าใช้จ่าย </li></ul><ul><li>ผู้ป่วย : ความเชื่อ ครอบครัว </li></ul>
 12. 12. ความเชื่อในการควบคุมดูแลสุขภาพ ( LOCUS OF CONTROL) <ul><li>1. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ( The Internal Controller) : พยายามดูแลสุขภาพตนเอง </li></ul><ul><li>แบบแรก ทำ ตามหมอแนะนำอย่างเคร่งครัด มีวินัยอย่างมากในการดูแลสุขภาพ </li></ul><ul><li>แบบที่สอง ไม่ทำตามแพทย์สั่ง คนที่สำคัญคือตัวเอง ทดลองวิธีการรักษาตามรูปแบบและทฤษฎีของตนเอง </li></ul>
 13. 13. ความเชื่อในการควบคุมดูแลสุขภาพ ( LOCUS OF CONTROL) <ul><li>2. ปล่อยไปตามยถากรรม ( The External Controller) </li></ul><ul><li>เชื่อว่าตนเองไม่สามารถควบคุมดูแลสุขภาพได้ การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องอาศัยความไว้วางใจ เชื่อใจในระยะยาว อย่าตอกย้ำ ประชดประชัน ข่มขู่ หรือจับผิด . </li></ul>
 14. 14. ความเชื่อในการควบคุมดูแลสุขภาพ ( LOCUS OF CONTROL) <ul><li>3. ชีวิตนี้ขอฝากไว้ในมือแพทย์ ( The Powerful Other) ผู้ป่วยกลุ่มนี้เชื่อว่าผู้ที่ควบคุมดูแลสุขภาพตนเองได้คือ คนอื่น ที่ไม่ใช่ตนเอง </li></ul><ul><li>แบบแรก โอนอ่อนผ่อนตาม คิดอะไรเองไม่เป็น รอมาปรึกษาแพทย์อย่างเดียว แม้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ </li></ul><ul><li>แบบที่สอง แยกเรื่องสุขภาพออกจากชีวิตส่วนอื่น และยกให้หมอทำหน้าที่ไปเลย เป็นหน้าที่ของแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่ความรับผิดชอบของตนเอง </li></ul>
 15. 15. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่แสนดื้อ <ul><li>1. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยทีละน้อย ควรแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ป่วยมากกว่าให้ฝ่ายเดียว . </li></ul><ul><li>2. ทำความเข้าใจกับความสูญเสียที่เกิดจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง </li></ul><ul><li>3. ทำความเข้าใจกับอาการดื้อที่เกิดขึ้น ว่าเกิดจากอะไร ต้องการความช่วยเหลือแบบใด . </li></ul><ul><li>4. สนับสนุนให้ครอบครัวของผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ </li></ul>
 16. 16. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่แสนดื้อ <ul><li>5. วางแผนควบคุมอาการต่างๆให้สบายที่สุด โดยตั้งเป้าหมายอยู่ที่การ รักษาคนมากกว่าโรค </li></ul><ul><li>6. ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ . </li></ul><ul><li>7. ถ้าอาการของโรคกลับซ้ำหรือกำเริบมากขึ้น ควรประเมินผู้ป่วยและครอบครัวใหม่ว่าเกิดการเปลี่ยน แปลงอะไรขึ้น อย่าดูแต่โรค ให้ดูคนและครอบครัว . </li></ul>
 17. 17. การปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย <ul><li>ถามให้เข้าใจในสิ่งที่ผู้ป่วยเข้าใจมาก่อนโดยไม่ขัด </li></ul><ul><li>ประยุกต์ความรู้ทางการแพทย์เข้าไปในวิธีคิดของผู้ป่วย </li></ul><ul><li>หาจุดเด่น ชื่นชม </li></ul><ul><li>เสนอแนวทางการรักษาเพิ่มเติม โดยยังสนับสนุนสิ่งเดิม </li></ul><ul><li>เปิดโอกาสพูดคุย </li></ul><ul><li>แสดงความห่วงใย ต่อรองเท่าที่ได้ </li></ul><ul><li>อธิบายรายระเอียด ผลข้างเคียง </li></ul><ul><li>ดึงครอบครัวเข้ามาร่วมแต่แรก </li></ul>
 18. 18. THE DEVELOPMENTAL CHALLENGES OF CHRONIC ILLNESS: HELPING PATIENTS AND FAMILIES COPE
 19. 19. FAMILY ASSESSMENT <ul><li>Illness characteristics </li></ul><ul><ul><li>Onset : suddenly, gradually </li></ul></ul><ul><ul><li>Course : progressive, constant, relapsing </li></ul></ul><ul><ul><li>Prognosis : rapid fetal, risk of sudden death </li></ul></ul><ul><ul><li>Disability : </li></ul></ul>
 20. 20. FAMILY DEVELOPMENTAL STAGE <ul><li>Stage of family life cycle </li></ul><ul><li>Family developmental tasks impacted by th illness </li></ul>
 21. 21. FAMILY HEALTH BELIEFS <ul><li>Each member think caused the illness </li></ul><ul><li>Family members believe to improve the pt health </li></ul><ul><li>Clinician can be helpful ? </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Multigenerational patterns of coping with illness </li></ul><ul><li>Other stress and demand on family </li></ul>
 23. 23. FAMILY STRENGTHS AND SUPPORTS <ul><li>Source of support </li></ul><ul><li>What has helped the family cope with crisis in the past ? </li></ul><ul><li>How adaptable </li></ul><ul><li>Accept outsider? </li></ul>
 24. 24. HELPING FAMILIES COPE WITH CHRONIC ILLNESS <ul><li>Provide education and help with problem solving </li></ul><ul><li>Help remove blame and accept unacceptable feeling </li></ul><ul><li>Normalize common family responses to illness : encourage openly discus </li></ul><ul><li>Help the family determine what can be changed and accept what they cannot control </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Facilitate the family’s involvement in the care of the patient through negotiation with the patient </li></ul><ul><li>Balance the demands of the illness and the needs of family members </li></ul><ul><li>Encourage connection with others </li></ul><ul><li>Identify family requiring for medical family therapy </li></ul>
 26. 26. REFERENCE <ul><li>การดูแลโรคเรื้อรัง : ข้อมูลสื่อ File Name : 280-005 วารสารคลินิก เล่ม : 280 เดือน - ปี : 04/2551 คอลัมน์ : เวชปฏิบัติปริทัศน์ นักเขียนรับเชิญ : พญ . ปัทมา โกมุทบุตร </li></ul><ul><li>http://elearning.medicine.swu.ac.th/fammed53/?p=2501 </li></ul><ul><li>การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่แสนดื้อ File Name : 273-020 วารสารคลินิก เล่ม :273 เดือน - ปี : 09/2550 คอลัมน์ : คู่มือหมอครอบครัว นักเขียนหมอชาวบ้าน : ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ นักเขียนรับเชิญ : พญ . วัจนา ลีละพัฒนะ </li></ul><ul><li>family oriented primary care </li></ul>

×