Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ดูแลด้วยศรัทธา Edit รัชฎาพร 16 ก.พ. 54

3,051 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ดูแลด้วยศรัทธา Edit รัชฎาพร 16 ก.พ. 54

 1. 1. ดูแลด้วยศรัทธาเยียวยาด้วยหัวใจ....หมอครอบครัว พญ.รัชฎาพร สีลา กันยายน 2553-กุมภาพันธ์ 2554
 2. 2. คุณยายบ. อายุ 72 ปี รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ....ในวันนี้ แทบไม่น่าเชือว่า....เมื่อหกเดือนก่อนคุณยายบัว ่ ต้องเผชิญกับความเจ็บไข้....เกือบเอาชีวิตไม่รอด
 3. 3. ด้วยศรัทธาของลูกสาวและครอบครัว....กับการเยียวยาด้วยหัวใจของทีมสุขภาพ.... จึงมีคุณยายบัว....ในวันนี้
 4. 4. อยากชวนทุกท่านมาทาความรู้จักกับ...คุณยายบ. ผู้เด็ดเดียว ่ และกระบวนการดูแล ของ.........ทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
 5. 5. ทาความรู้จักกัน (Identification data)• ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 72 ปี• ที่อยู่ : อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด• การทางาน: ผู้สูงอายุ เคยมีอาชีพทานา ปัจจุบันอยู่ บ้านเฉยๆ• สถานภาพสมรส : หม้าย
 6. 6. พื้นฐานครอบครัว (Family background)• ผู้ป่วยเป็นบุตรคนโตในจานวนพีน้อง 2 คน น้องชาย 1 ่ คน เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อ 10 ปีก่อน• บิดา-มารดาเสียชีวิตด้วยโรคชรานานแล้ว (จาระยะเวลา ไม่ได้)• บิดา มารดา อาชีพทานา• ปี พ.ศ.2521 สามีเสียชีวิตจากโรคถุงลมโป่งพอง ด้วย วัย 40 ปี
 7. 7. พื้นฐานครอบครัว (Family background)• มีบุตร 8 คน ชาย 1 คน หญิง 7 คน• บุตรคนโตไปทางานประเทศลาว แล้วหายสาบสูญไป เมื่อ ปี 2515 คาดว่าเสียชีวิต• บุตรคนที่สาม เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ เมื่อ 30 ปีก่อน• บุตรสาวคนอื่นๆ แต่งงานมีครอบครัวแล้ว• บุตรชายคนสุดท้องยังไม่แต่งงาน ทางานรับจ้างอยู่ที่ กรุงเทพฯ
 8. 8. พื้นฐานครอบครัว (Family background)• ปัจจุบันผู้ป่วยอาศัยอยู่กบครอบครัวของบุตรสาวคน ั ที่ 6 ซึ่งมีสมาชิกคนอื่นๆ คือ บุตรเขย และหลาน อีก 3 คน• บุตรสาวคนที่ 2 อาศัยอยู่บ้านข้างกัน ขณะทีผู้ป่วยมี ่ อาการป่วย ได้มาอยู่ด้วยเพื่อคอยดูแลผู้ป่วย ตลอดเวลา
 9. 9. พบกันครั้งแรก (Case approach)• 30 ก.ย. 2553• Chief complain : – ซึมไม่พูดไม่กินอาหารหายใจเร็ว 1วัน ก่อนมา โรงพยาบาล
 10. 10. พบกันครั้งแรก (Case approach) Present illness  5 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วย หกล้มหลังจากนั้นลุก เดินไม่ได้ นอนอยู่กับที่นอนตลอด  2 วันก่อนมากินได้น้อย นอนหลับเกือบตลอดวัน บ่นว่า เหนื่อย  1 วันก่อนมาซึมมากไม่พูด ไม่กินอาหาร เรียกลืมตา ตัว ร้อนหายใจเร็ว
 11. 11. ประวัติการเจ็บป่วย• Past history : ผู้ป่วยมีประวัติ Iron deficiency anemia เริ่มวินิจฉัย และรักษา เมื่อ มีนาคม 2552 ได้ยา FBC 1 tab oral tid pc , Folic acid 1tab oral OD มาตลอด มี ประวัติได้รับเลือด 2 ครั้ง
 12. 12. ประวัติการเจ็บป่วย• Past history : ได้รับการวินิจฉัยเป็น DM type 2 และ Hypertension เมื่อ สิงหาคม 2547 ปัจจุบัน ได้รับการรักษาด้วย Glibencamide (5) 2x2, Metformin(500) 2x3, Enalapril(5) 2x1, Atenolol(50) 1/2x1,Simvastatin(10) 1xhs ปกติผู้ป่วย รับประทานยาด้วยตนเองควบคุมระดับ FBS อยู่ในช่วง 101- 170 ผลการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเมื่อ 21 ก.ค. 2553 BUN 17 mg/dl, Cr 1.36 mg/dl, HbA1c 5.9, Microalbuminuria 49.55, TG 149 mg/dl, HDL 33 mg/dl, LDL 161 mg/dl, BMI 19.04, ตรวจสภาพเท้า Low risk
 13. 13. ประวัติการเจ็บป่วย• Past history : ปฏิเสธการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ปฏิเสธการใช้ยาสมุนไพรปฏิเสธการแพ้ยาใดใด
 14. 14. Physical Examination• General appearance : A Thai female, drowsiness, dry lip, kussmaul breathing, E3V1M5• V/S : BT 39.2 c, PR 114/min, RR 28 /min, BP 80/50mmHg• HEENT : pale , no jaundice• Heart : tachycardia regular rhythm, normal s1 s2 , no murmur• Lung : equal breath sound both lung, no adventitious sound• Abdomen : soft ,liver and spleen not palpable• Extremity : no edema, shortening Rt leg• Other : pressure sore grad 2
 15. 15. Investigation30 ก.ย. 2553DTX stat HIBs 650 mg/ dlCBC :Hb 8 g/dl , Hct 23% ,MCV 69 fL ,MCH 26.2pg,MCHC 32.9g/dl, WBC 16,340/ul, N 85%, L 10%, M 5.7% , Platelet 516,000 /ul
 16. 16. Investigation 30 ก.ย. 2553 Blood chemistry : BUN 83.6 mg%,Cr 3.1mg% Na 145, K 5.2, Cl 106, CO2 10 Urine Analysis : color turbid, alb 1+,sug 4 + , Ketone body 3+, Rbc 3-5, wbc 50-100
 17. 17. Investigation• Film both hip AP : – closed fracture neck of right femur
 18. 18. Diagnosis • Septic shock • Diabetic ketoacidosis • Acute renal Failure • Microcytic anemia • Urinary tract infection • Pressure ulcer • Closed fracture neck of Rt femur
 19. 19. Treatment • Initials treatment – Resuscitation – RI IV drip – IV fluid – Blood transfusion – Antibiotic – Dressing wound – Supportive care
 20. 20. Investigation (5 ตค 53)Bs 154 mg/ dlCBC :Hb 9.6 g/dl , Hct 27.9% ,MCV 69.8 fL ,MCH 24.2pg,MCHC 34.9g/dl, WBC 12,540/ul, N 82%, L 13%, M 2.7% ,Platelet 197,000 /ulBlood chemistry : BUN 30.6 mg%,Cr 1.4 mg% Na 133, K 4.5, Cl 107, CO2 20Urine Analysis : color yellow, alb -ve, sug 1+ , Ketone body -ve, Rbc 1-2, wbc 2-3
 21. 21. ผลการรักษาในโรงพยาบาล • รับการรักษาในโรงพยาบาล 30 กย – 8 ตค 2553 • Refer : Closed fracture neck of Rt femur • Home med – Novomix 8-0-4 u sc – AsA(81) 1x1 – Simvastatin(10) 1xhs – Folic acid 1x1 – FBC 1x3 – Augmentin (625) 1x3
 22. 22. ผลการรักษาในโรงพยาบาลเป็นที่น่าพอใจ • ปัญหาทีได้รับการแก้ไขจากการนอนโรงพยาบาล ่ –Septic shock –Diabetic ketoacidosis –Acute renal Failure –Urinary tract infection
 23. 23. การรักษาในโรงพยาบาลไม่สามารถแก้ไขในบางปัญหา • ปัญหาที่ยังคงอยู่และอาจเป็นปัญหาหลักทีทาให้เกิด ่ ภาวะวิกฤตครั้งนี้ – Closed fracture neck of Rt femur – Pressure ulcer – Microcytic anemia – DM type 2
 24. 24. การเตรียมการส่งผู้ป่วยกลับบ้าน และส่งต่อ• ให้ความรู้ - ฝึกทักษะผูดูแล ในการฉีด Insulin และการ ้ ทาแผล- การป้องกันการเกิดแผลกดทับเพิ่ม• ให้คาปรึกษาแนวทางการรักษาและส่งต่อกระดูกต้นขา หัก• ประสานการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการผ่าตัดกระดูกต้นขา
 25. 25. สาเหตุที่เลือกผู้ป่วยรายนี้เป็นกรณีศึกษา• ผู้ป่วยและญาติตัดสินใจไม่รักษากระดูกต้นขาหักด้วย การผ่าตัด• ผู้ป่วยมีแผลกดทับและลุกนั่งไม่ได้ต้องการการดูแล อย่างใกล้ชิด• ครอบครัวยังไม่มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย เสี่ยง ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากเบาหวานซ้า ได้อีกและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ นอนนานๆ
 26. 26. เยี่ยมบ้านครั้งที่ 1• เหตุผลที่เยี่ยมบ้าน – เพื่อประเมินการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม ของผู้ป่วย เพื่อวางแผนดูแลผู้ป่วยร่วมกับครอบครัวป้องกัน การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานและจากการนอนนานๆ – เพื่อหาข้อมูลทาความเข้าใจบริบทครอบครัวและหาแนวทาง ร่วมกันในการรักษาผู้ป่วย• การเตรียมการเยี่ยมบ้าน – ประชุมทีมที่ให้การดูแลก่อนออกไปเยี่ยม วางแผนการดูแล ผู้ป่วยรายนี้ในระยะสั้นและระยะยาว – นัดหมายกับครอบครัวผู้ป่วยก่อนออกไปเยี่ยม
 27. 27. เยี่ยมบ้านครั้งที่1 12 ตุลาคม 2553• คุณยายบ.ผอมมาก ท่าทางอ่อนเพลีย ไม่ยอมกินอาหาร นอนนิ่งอยู่บนฟูก มีแผลกดทับขนาดใหญ่ที่ก้น
 28. 28. เยี่ยมบ้านครั้งที1 12 ตุลาคม 2553 ่ • ลูกหลานห้อมล้อม กังวลห่วงใย
 29. 29. เยี่ยมบ้านครั้งที1 12 ตุลาคม 2553 ่
 30. 30. สิ่งที่ประเมินขณะเยี่ยมบ้าน (INHOMESSS)• Impairment/Immobility ผู้ป่วยไม่สามารถเดิน ได้ ต้องได้รับการช่วยเหลือ ทุกอย่าง ลูกสาว จะเป็นผู้ช่วยดูแลในการทากิจวัตรประจาวัน•• Nutrition รับประทานอาหารแล้วแต่ลูกจะหามา ให้ กินได้น้อย(ไม่อยากกิน)
 31. 31. สิ่งที่ประเมินขณะเยี่ยมบ้าน (INHOMESSS)• Home Environment บ้าน 2 ชั้น เป็นพื้นไม้คอนข้าง ่ เรียบ ความสะอาดปานกลาง ทีนอนผู้ป่วยอยู่ชั้น ่ ล่าง• Other People ผู้ดูแลหลักคือลูกสาวคนที2 มี ่ หลานสาวและลูกสาวคนที่ 6 เป็นผู้ช่วยดูแลเรื่อง ทั่วไปในครอบครัว บุตรเขย ขับรถรับส่งผลไม้ ขาย ผลไม้ เป็นผู้หารายได้หลักในครอบครัว หลานสาม คน กาลังเรียน หลานคนเล็ก อายุ 3 ปีครึ่ง
 32. 32. ผังบ้าน ชั้น 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องน้้า บันได นอน บันได ห้องครัว ห้องที่นอนผู้ป่วย นอน
 33. 33. สิ่งที่ประเมินขณะเยี่ยมบ้าน (INHOMESSS)• Medication : – Novomix 8-0-4 u sc – AsA(81) 1x1 pc – Simvastatin(10) 1xhs – Folic acid 1x1 pc – FBC 1x3 pc – Augmentin (625) 1x3 pc
 34. 34. สิ่งที่ประเมินขณะเยี่ยมบ้าน (INHOMESSS)• Examination V/S :PR80/min,RR20/min, V/S140/80mmHg HEENT : mildly pale, no jaudice Heart : normal s1s2, no murmur Lung: clear• Extremity : no edema, shortening Rt leg• Other : pressure sore grad 2
 35. 35. สิ่งที่ประเมินขณะเยี่ยม (INHOMESSS)• Safety: พื้นบ้านค่อนข้างเรียบ จัดเป็นระเบียบ สะอาด ห้องน้าและพืนบ้านไม่ลน ้ ื่ – นอกบ้านอยูในบริเวณรั้วเดียวกันกับ ครอบครัว ่ บุตรสาวคนที่ 2• Spiritual: นับถือศาสนาพุทธ ชอบทาบุญ• Service: เมื่อคนในครอบครัวป่วย รับการรักษาที่ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย โรงพยาบาลเอกชน และ รักษาที่คลินิกแพทย์ใกล้บ้าน
 36. 36. ความเจ็บป่วย ของยายบัว Illness• Idea: ผู้ป่วยรู้ว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานรักษาไม่ หายขาด ตอนนี้เดินไม่ได้ ก็เป็นเพราะเบาหวานขึ้นหนัก ถ้าไม่เป็นเบาหวานคงไม่มีแผลที่กน คิดว่าคงเดินไม่ได้อีก ้ แล้ว ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย ต้องให้หมอช่วย• Feeling: กลัวเดินไม่ได้อีก กลัวเป็นภาระให้ลูกดูแล สงสารลูกสาว สามีพึ่งตายก็ต้องมาดูแลแม่อีก แม่ก็เกือบ ตาย กลัวลูกดูแลตนไม่ได้
 37. 37. ความเจ็บป่วย ของยายบัว Illness• Function: ผู้ป่วยนอนอยู่บนที่นอนตลอดเวลาลุก นั่งจะปวดต้นขา มือสองข้างหยิบอาหารกินเองได้ กลางคืนไม่นอน• Expectation: อยากเดินได้เหมือนเดิม อยากดีขึ้น อยากช่วยตัวเองได้
 38. 38. ดูแลทั้งตัวและหัวใจ Whole person approach• Biological aspects : – DM type 2 – Closed fracture neck of Rt femur – Infected bed sore• Psychological aspects: Depressive mood• Socioeconomic aspects : – Financial problem
 39. 39. ผังเครือญาติ Family genogram COPD 40ปี ดา บัว 43 ปี 34บุญเย็ น บุญเรี ย น สาลี หนู แ ดง สุดตา สาคร บังอร วุ ฒิพงษ์ หัว ใจวาย 45 ปี 40 ปี 52 ปี 2548 37 ปี หัว ใจวาย 3 อุบัติเ หตุอายุ เดือนก่อน 7 ปี อายุ 52 ปี 18 ปี 15 ปี 11 ปี 3 ปี 6 เดือน
 40. 40. Family censusชื่อ- บทบาท สถานภาพ อายุ การศึก รายได้/เดือน อาชีพ สิทธิการรักษานามสกุล ษา (บาท)นาง บัว Index case หม้าย 73 ป4 1000 ผู้สูงอายุ ประกันสุขภาพในเขตนางบุญ บุตรสาว หม้าย 52 ป. 4 -< 5000 ท้านา แม่บ้าน ประกันสุขภาพในเขตเรียน คนที่2นาย ก. ลูกเขย คู่ 44 ม. 3 10000-20000 ค้าขาย ท้า ประกันสุขภาพในเขต สวนกาแฟนางสาคร บุตรสาว คู่ 40 ป.6 -< 5000 ท้านา แม่บ้าน ประกันสุขภาพในเขต คนที่6นส. น หลาน โสด 18 ม. 6 - นักเรียน ประกันสุขภาพในเขตนส. จ หลาน โสด 15 ม. 4 - นักเรียน ประกันสุขภาพในเขตดญ.ก หลาน โสด 11 ป. 5 - นักเรียน ประกันสุขภาพในเขตดญ.อ หลาน โสด 3 ,1/2 - - ประกันสุขภาพในเขต
 41. 41. ทาความรู้จักสมาชิกครอบครัว Family orientation• นาง บุญเรียน บุตรสาว คนที่2 : ทาหน้าที่ดูแลผู้ป่วยทุกอย่าง ยัง เสียใจเรื่องสามีพึ่งเสียชีวิต แต่ตอนนี้ตั้งใจทุ่มเทที่จะดูแลแม่ให้ดี ที่สุด ตัวเองไม่มีรายได้และไม่มีงานทาเลยอาสาดูแลแม่ให้น้องๆ ตั้งใจทางาน• นาย ก. ลูกเขย : เป็นคนหารายได้ให้ครอบครัว รักครอบครัวตั้งใจ ทางาน ขับรถรับส่งผลไม้ขาย เดินทางบ่อยทางานหนักไม่ค่อยได้ พักผ่อน มีไร่กาแฟที่ ชุมพร• นางสาคร บุตรสาวคนที่ 6 ทาหน้าที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก – หลาน ทางานในบ้านทุกอย่าง เตรียมอาหารให้ทุกคนในครอบครัว เป็นคน นิสัยร่าเริง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 42. 42. ทาความรู้จักสมาชิกครอบครัว Family orientation• นส. น หลาน กาลังเรียน ม. 6 ตั้งใจเรียน เรียนเก่ง รักยาย มากช่วยแม่ดูแลยายทุกอย่าง• นส. จ หลาน กาลังเรียน ม. 4 การเรียนปานกลาง ชอบเล่น กีฬา เป็นนักกีฬาโรงเรียน นิสัยร่าเริง• ดญ. ก หลาน กาลังเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนในหมู่บ้าน• ดญ.อ หลาน ยังไม่ได้เข้าเรียนอนุบาลเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่ งอแง ไม่เจ็บป่วยบ่อย
 43. 43. ประเมินครอบครัวโดยใช้หลัก: PRACTICE• P: Presenting Problem ภายหลังที่แม่ซึ่งมีอายุมาก เจ็บป่วยด้วยภาวะวิกฤต กะทันหันทาให้ครอบครัวเผชิญกับความรู้สึก กลัวการสูญเสียผู้ที่รัก กลัวการรักษาที่มีความเสี่ยง เช่นการผ่าตัด สาหรับคุณยายบัวรู้สึกกลัวมากว่าจะไม้สามารถกลับมาเดินได้อก ี• R: Roles บทบาทของคุณยายบัว เปลี่ยนไปอย่างกะทันหันจากเคย ทาทุกอย่างได้ดวยตัวเอง กลายเป็นคนที่ทาอะไรไม่ได้ เลย ลูกสาวคนที่ ้ 2 เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ดูแลหลัก และน้องคนอื่นๆ ไปทางานเพื่อ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย
 44. 44. ประเมินครอบครัวโดยใช้หลัก: PRACTICE• A: Affect คุณยายบัวและครอบครัวอยู่ในบรรยากาศที่กลัวกังวล เกี่ยวกับการเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ขณะผ่าตัด “กลัวแม่ไม่ฟื้นขึ้นมาอีก เอาแค่นี้ก็พอแล้ว” ส่วนคุณยายบัว รู้สึกสิ้นหวังว่าจะเดินไม่ได้อก เศร้านอนไม่หลับ กินอาหารไม่ได้ ี• C: Communication ครอบครัวสามารถสื่อสารกันได้ดี ด้วย บรรยากาศของการช่วยเหลือ และความห่วงใยผู้ที่รัก ผู้ป่วยสามารถ บอกความต้องการของตนกับลูกๆ ได้ การที่ลูกๆ เลือกที่จะไม่พาไป ผ่าตัดก็ดีแล้ว ในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 45. 45. ประเมินครอบครัวโดยใช้หลัก: PRACTICET: Time of life cycle of family ระยะที่ 7ครอบครัวที่อยู่ในวัยเกษียณเริ่มเข้าสู่วัยชรา ซึ่งเป็นช่วงวัยทีต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามสังขาร ความเจ็บป่วยของตนและปรับตัวกับการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง โดยต้องพึ่งพาลูกหลานมากขึ้น ซึ่งการเจ็บป่วยครั้งนี้ก็ทาให้ คุณยายบัวปรับตัวรับกับสภาพที่เกิดขึ้นยังไม่ได้จึงอยู่ในภาวะสิ้นหวัง ซึมเศร้า• I: Illness ยายบัวคิดว่าตัวเองคงเดินไม่ได้อีก กลัวเป็นภาระให้ลูก ดูแล กลัวลูกดูแลตนไม่ได้ ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะเป็นเบาหวาน อยากดีขึ้น อยากหาย
 46. 46. ประเมินครอบครัวโดยใช้หลัก: PRACTICE• C: Coping with stress ครอบครัวมีการพูดคุยแบ่ง หน้าที่กันใหม่หลังเกิดวิกฤต ตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษา ร่วมกัน• E: Ecology ลูกสาวคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ดูแลแม่..ช่วยกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแล
 47. 47. สรุปปัญหา ที่ครอบครัวต้องเผชิญ Family problem• Biological aspects – DM type 2 – Closed fracture neck of Rt femur – Infected bed sore(case index) – Malnutrition , Iron deficiency anemia(case index)• Psychological aspects – depressive mood (case index, บุตรสาว)• Socioeconomic aspects - Financial problem
 48. 48. Community เป็นชุมชนชาวพุทธ เพื่อนบ้านมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 49. 49. Plan of management• Short term • Biological : • ส่งต่อเพื่อรักษาเรื่องกระดูกต้นขาหัก • สอนและให้ผู้ดูแลฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่บ้านในเรื่องต่างๆ – การฉีด อินซูลิน การให้ยา การกินอาหาร – การทาแผล และการดูแลป้องกันการเกิดแผลกดทับเพิ่ม – การทากายภาพบาบัดและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิด ภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ • Psychological : • Psycho supportive • Empowerment
 50. 50. Plan of management• Long term – ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น
 51. 51. สอนญาติทาแผลให้ผู้ป่วย สนับสนุนอุปกรณ์ทาแผล
 52. 52. สอนผู้ดูแลทากายภาพบาบัด
 53. 53. 12 ตค 53 24 ตค 53
 54. 54. สรุปความสาเร็จจากการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว • ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจและยอมรับการเจ็บป่วย • แพทย์ศัลยกรรมกระดูกนัดผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดใน เดือน ธันวาคม • ครอบครัวเกิดการเรียนรู้ ร่วมกันวางแผนดูแลผู้ป่วย และ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันใหม่ในครอบครัว • ญาติสามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ โดยมีบุคลากร สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยง
 55. 55. เยี่ยมครั้งที่ 2 5 พฤศจิกายน 2553• วัตถุประสงค์การเยี่ยม – ติดตามประเมินผลการรักษาอาการของผู้ป่วยและ ประเมินการดูแลของครอบครัว – ประเมินความพร้อมในการเตรียมผ่าตัดกระดูกต้นขา
 56. 56. คุณยายบัวยังนอนอยู่บนฟูกใบเดิม สีหน้ายิ้มแย้ม ยินดีกับการมาของหมอครอบครัวที่สาคัญ คุณยายลุกนังด้วยตนเอง เพื่อโชว์พวกเรา ่
 57. 57. แผลกดทับ หายวันหายคืน.....12 ตค 53 24 ตค 53 5 พย. 53
 58. 58. สิ่งเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น• Biological aspects – DM type 2: ลูกสาว สามารถฉีด Insulin ให้ผู้ป่วยได้ดี ทาให้ ระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ (120-154) – Closed fracture neck of Rt femur : ยายบัวลุกนั่งด้วย ตัวเองได้ ไม่ปวดแล้ว แขนสองข้างแข็งแรงขึ้น จะไม่ผ่าตัดอย่าง แน่นอน “ยายบัวตัดสินใจแล้ว ..” – Infected bed sore(case index) : แผลเริ่มหายขนาดเล็กลง ไม่เป็นเพิ่ม ไม่มการติดเชื้อ ี – Malnutrition , Iron deficiency anemia : ยายบัว รับประทานอาหารได้ มากขึ้น อ้วนขึ้น และ ผล Hct เพิ่มขึ้น ( 22% เป็น 33%)
 59. 59. สิ่งเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น• Psychological aspects – Depressive mood (case index, ลูกสาว): – ยายบัว : ใบหน้ายิ้มแย้ม กินอาหารได้ นอนหลับดี มี ลูกหลานห้อมล้อม มีกาลังใจ “ลูกหลานเขากะมาเล่นนา เดี๋ยวผู่ นั้นกะมา. ผูนี่กะมา แม่กะนอนอยู่นี่หละ กะดียู่” ่ – ลูกสาว: รู้สึกภูมิใจที่สามารถช่วยแม่ได้ รู้สึกมีกาลังใจที่แม่ดี ขึ้นน้องๆ ก็เข้าใจ ดีใจและส่งเงินมาให้ คิดว่าแม่จะดีขึ้นได้โดย ไม่ต้องผ่าตัด• Socioeconomic aspects - Financial problem : ทุกคนในครอบครัวช่วยเหลือกัน
 60. 60. สรุปการเยี่ยมครั้งที่ 2• ผู้ป่วยและครอบครัวมีทางเลือกที่ชัดเจนขึ้นในการเลือก วิธีการรักษา• ทีมสุขภาพได้เรียนรู้การดูแลรักษาโดยยึดผู้ป่วยเป็น ศูนย์กลางอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เรียนรู้กระบวนการหา แนวทางร่วมกันกับครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น• การให้ความรูครั้งนี้เน้นการกายภาพบาบัด เพื่อเพิ่มกาลัง ้ แขนให้ผู้ป่วยสามารถใช้แขนทั้ง สองข้างให้ดีขึ้น แนะนาการ ทาอุปกรณ์บริหารในบ้าน การจัดหาเตียงให้ผู้ป่วย
 61. 61. เยี่ยมครั้งที่ 3 27 มกราคม 2554• วัตถุประสงค์การเยี่ยม – ติดตามประเมินผลการรักษาอาการของผู้ป่วยและ ประเมินการดูแลของครอบครัว – เน้นการฝึกกายภาพบาบัด
 62. 62. คุณยายบัวนั่งรับประทานอาหารกลางวัน..บนที่นอนที่มีอุปกรณ์การออกกาลังกาย ที่ลูกๆ ทาให้ ยิ้มแย้ม ส่งเสียงทักทาย เมื่อพวกเราไปถึง..
 63. 63. คุณยายบัวโชว์การออกกาลังกาย
 64. 64. คุณยายบัวเรียนรู้ที่จะยืนขึ้นและฝึกก้าวขาสองข้างอีกครั้ง... คุณยายไม่มั่นใจเลย และกลัวมาก...กลัวจะล้มลงอีก...
 65. 65. อ้อ....ข่าวดีมากๆ แผลที่ก้นคุณยายหายแล้วค่ะ...
 66. 66. โจทย์ที่ต้องทาต่อ...• หาเตียงให้ยายบัว..• หาอุปกรณ์ช่วยเดินที่เหมาะสม• เสริมสร้างกาลังกล้ามเนื้อขา• สร้างความมั่นใจในการกลับมายืนและเดิน
 67. 67. บทสรุปการเรียนรู้จากการดูแลคุณยายบัวคาตอบคือ... Patient-Centered Medicine (PCM) 1. ค้นหาทั้งโรคและความเจ็บป่วย 2. ช่วยเข้าใจชีวิตบุคคล 3. หาหนทางร่วมกัน 4. สร้างสรรค์งานป้องกัน-ส่งเสริม 5. ต่อเติมความสัมพันธ์ที่ดี 6. มีวิถีอยู่บนความเป็นจริง
 68. 68. ด้วยศรัทธาของลูกสาวและครอบครัว....กับการเยียวยาด้วยหัวใจของทีมสุขภาพ.... จึงมีคุณยายบัว....ในวันนี้
 69. 69. คาขอบคุณ..คือกาลังใจให้คนทางานก้าวต่อไป• “ดีใจหลายที่มาเบิ่งแม่...นั่งลงแม่ะลูกแม่สิไห่พร ขอไห่บุญรักษา ขอไห่พระคุ้มครอง ได้เป็นเจ้าคน นายคน..”
 70. 70. คือ....บทสรุปของการดูแลด้วยศรัทธาเยียวยาด้วยหัวใจ.... คือ....คำขอบคุณ

×