Viešosios bibliotekos informacijos       ištekliaiSamprata, fondų formavimo politika, principai,       sistema...
Pranešimo tikslai• Supažindinti su bibliotekos informacijos išteklių teorija ir praktika (sampratos kaita);• IFLA rekomen...
Informacijos išteklių samprata• Išteklius paprastai vadiname ekonominio potencialo elementus, kuriais disponuoja visuomen...
Informacijos sistemų specialistaiinformacijos išteklius skirsto į 3 kategorijas:1. Duomenis;2. Procesus;3. Žmones.    ...
Informacijos ir valdymo specialistai išskiria 4 pagrindinius informacijos išteklius:• Informacijos šaltinis – žmogus ar or...
Išteklių grup s•  Dokumentai;•  Personalas;•  Organizacijos;•  Gamybos pavyzdžiai;•  Mokslo įrankiai.        ...
Pagrindin s informacijos išteklių dalys• Informacijos turinys (jį sudaro duomenys, informacija ir žinios);• Informacijos ...
Bibliotekin bendruomen turi dupožiūrius į informacijos išteklius• Informacijos ištekliai suvokiami tik kaip tinkliniai, p...
Informacijos ištekliai ar bibliotekosfondas?• Bibliotekos informacijos ištekliai tai platesn sąvoka nei bibliotekos fonda...
Informacijos ištekliai - tai atskiri dokumentai arba  atskiri dokumentų masyvai, dokumentai ir  dokumentų masyvai inform...
Informacinių išteklių struktūraapibūdinama, kaip:• ankstesnio ir einamojo meto publikuoti ir nepublikuoti pirminiai dokum...
Lietuvos kultūros politika įgyvendinama,remiantis demokratiškumo, atvirumo,decentralizacijos ir tapatumo principais• Lietu...
Lietuvos bibliotekų fondų sistema• Valstybin Lietuvos bibliotekų fondų politika nustatyta Lietuvos Respublikos Bibliotekų...
Lietuvos bibliotekų fondo struktūrą, formavimo principus,bibliotekų teises ir pareigas formuojant šį fondą ir jonaudojimą ...
Lietuvos bibliotekų fondą sudaro•  pagrindiniai,•  depozitiniai fondai,•  mainų fondai,•  atsarginiai fondai,•  senų...
Viešosios bibliotekos fondų formavimoprincipaiSiekiant išsiaiškinti VB Informacijos išteklių formavimo principus turime a...
Viešoji biblioteka veikia tradicin s irvirtualios bibliotekos terp jeS kmingai įsitvirtinti ir veikti šioje terp je įmanom...
Bibliotekos fondas tinkamai sukomplektuotas,jeigu patenkina 75-80 proc. informacijosvartotojų poreikiųS kmingam bibliotekų...
IFLA/UNESCO gair se rekomenduojama• Vienam gyventojui bibliotekos fonde tur ti nuo 1,5 iki 2,5 knygos (viešojoje bibliote...
Siūloma bibliotekų fondus kasmetpapildyti:• ne mažiau 250 naujų knygų 1000 gyventojų t. y. po 1 knygą 4 gyventojams;• maž...
Kaip IFLA rekomendacijų laikosi Lietuvosbibliotekos?• Fondai mažai atnaujinami; Lietuvos viešųjų bibliotekų fondų formavi...
Fondo formavimo s km priklausoAr nuolat analizuojami bibliotekos ištekliai (finansai, dokumentų visose laikmenose fondas...
Biblioteka turi periodiškai vertinti:• Ar pakito (pager jo) bibliotekos technologijos;• Ar galima atsisakyti kai kurių lei...
Modeliuojant bibliotekos fondą turi būtiatsižvelgiama į šiuos parametrus:• Teminį;• Rūšinį;• Tipologinį;• Kalbinį;• Geogra...
Rekomenduojama SVB fondo sud tis:• iki 30 proc. SVB fondo turi sudaryti literatūra vaikams iki 15 m., jei mikrorajone n r...
Dokumentų fondo apskaitaBibliotekos pareiga užtikrinti bibliotekos dokumentų apskaitą, t.y.dokumentų tvarkymą ir jų įrašym...
Bibliotekų fondo apsaugos nuostataiPatvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-49...
Dažniausiai teikiami bibliotekų darbuotojųklausimai:Klausimas: (11 str.) Ar privalome parengti ir pasitvirtintisavo biblio...
Dažniausiai teikiami bibliotekų darbuotojųklausimai:Klausimas: (11.2 str.) Ar reikia koreguoti automatizuotojeapskaitoje j...
NURAŠYMO AKTOpapildymas (žr. 10 priedą) gali būti toks:Nurašyta __________________________ ____ fiz. vnt už ____Lt ___ ct ...
Klausimas: (11.5 str.) Kokiuose dokumentuosenumatyti dokumentų įkainojimo kriterijai?  Tipin s Dokumentų įkainojimo metod...
Klausimas (19.4 str.) Ar įtraukiant periodiką įbendrąją apskaitą reikia nurodyti jų kainą ar ne?Taip, kainą bendrojoje aps...
Kausimas: (27 ir 29 str.) Ar vykdant automatizuotą fondųpatikrą, filialuose visai nebereik s naudoti popieriniųinventoriau...
Klausimas: (30 str.) Koks bibliotekos fondo patikrinimo aktųsaugojimo terminas? Ar būtina patikrinimo aktą saugoti iki kit...
Klausimas : Ar perduoti knygas filialams galima per Atsarginį artik per Mainų fondus? Ar galima perduoti pvz. iš vieno fon...
Klausimas: Kaip teisingai vesti mainų fondoapskaitą, kad nepažeistume VSAFAS 12standarto reikalavimų?• Įgyvendinant VSAFAS...
Klausimas: Kas mainų fondo apskaitojeneatitinka ir kur rasti tvarką kaip keistiapskaitą?•  Mainų fondai SVB tvarkomi vado...
Fondo apsauga• Fondo apsauga yra nuolatinis ir vientisas procesas, kuris prasideda dokumento įsigijimu ir tęsiasi per vi...
Fondo laikymui bibliotekose sudarytossąlygos turi atitikti fondų apsaugosreikalavimus, kurie išd styti:• LST ISO 11799:200...
Rekomenduoju peržiūr ti ir paskaityti                    40
Viešosios bibliotekos informacijos       ištekliaiSamprata, fondų formavimo politika, principai,       sistema...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Viešosios bibliotekos informacijos ištekliai

3,044 views

Published on

Genovaitė Ivaškevičienė. Viešosios bibliotekos informacijos ištekliai: samprata, fondų formavimo politika, principai, sistema, apskaita. 2012 11 26.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Viešosios bibliotekos informacijos ištekliai

 1. 1. Viešosios bibliotekos informacijos ištekliaiSamprata, fondų formavimo politika, principai, sistema, apskaita 2012.11.27 Vilnius Genovait Ivaškevičien Lietuvos nacionalin Martyno Mažvydo biblioteka BC BVS vyriausioji metodinink
 2. 2. Pranešimo tikslai• Supažindinti su bibliotekos informacijos išteklių teorija ir praktika (sampratos kaita);• IFLA rekomendacijomis;• Lietuvos Respublikoje galiojančiais teis s aktais reglamentuojančiais fondų organizavimą;• Praktiniais fondų tvarkymo, apskaitos ir saugojimo klausimais. 2
 3. 3. Informacijos išteklių samprata• Išteklius paprastai vadiname ekonominio potencialo elementus, kuriais disponuoja visuomen ir kurie prireikus gali būti panaudoti siekiant konkrečių ūkio ir socialin s raidos tikslų.• Terminas „informacijos ištekliai” plačiąja prasme apibr žiami kaip intelektin s veiklos produktas.• Bibliotekų ir kompiuterizavimo specialistai informacijos išteklius apibr žia kaip mokslines žinias, mokslo tiriamųjų ir bandomųjų darbų rezultatus. Informacijos išteklius jie skirsto į fiksuotus ir nefiksuotus. (Fiksuoti informacijos ištekliai – tai informacija yra kokioje nors fizin je laikmenoje; Nefiksuoti – tai žinios, (kompetencija, patirtis, kvalifikacija ir pan.). 3
 4. 4. Informacijos sistemų specialistaiinformacijos išteklius skirsto į 3 kategorijas:1. Duomenis;2. Procesus;3. Žmones. 4
 5. 5. Informacijos ir valdymo specialistai išskiria 4 pagrindinius informacijos išteklius:• Informacijos šaltinis – žmogus ar organizacija, teikianti vartotojams reikiamą informaciją;• Informacijos paslauga – naudinga veikla, leidžianti tenkinti vartotojų informacijos poreikius;• Informacijos produktas – naudingas produktas ar plačiai naudojama prek , tenkinanti vartotojų informacijos poreikius;• Informacijos sistema – struktūruotas procesas ar procedūra, pagal kurią duomenys ar informacija kaupiami, organizuojami ir pateikiami vartotojams. 5
 6. 6. Išteklių grup s• Dokumentai;• Personalas;• Organizacijos;• Gamybos pavyzdžiai;• Mokslo įrankiai. 6
 7. 7. Pagrindin s informacijos išteklių dalys• Informacijos turinys (jį sudaro duomenys, informacija ir žinios);• Informacijos technologijos ( priemon s, skirtos informacijai apdoroti, perduoti ar kaupti);• Personalas (žmon s, įtraukti į informacinių procesų platinimą, organizavimą ir kt.):• Informacijos sistemos (renkančių, sisteminančių, perdirbančių žmonių atliekamų veiksmų ir išteklių visuma). 7
 8. 8. Bibliotekin bendruomen turi dupožiūrius į informacijos išteklius• Informacijos ištekliai suvokiami tik kaip tinkliniai, pasiekiami kompiuterinio ryšio priemon mis;• Bet kuri informacija užfiksuota tradicin se ir elektronin se laikmenose tinkamose jai saugoti ir skleisti. 8
 9. 9. Informacijos ištekliai ar bibliotekosfondas?• Bibliotekos informacijos ištekliai tai platesn sąvoka nei bibliotekos fondas tai atsirado, kai susiformavo naujas požiūris į biblioteką jos misiją ir darbo technologijas.• Tačiau, seminare aiškinant sistemą, apskaitą ir kitus dokumentų organizavimo bibliotekoje klausimus vyraus sąvoka FONDAS, nes taip apibr žta LR teis s aktuose. 9
 10. 10. Informacijos ištekliai - tai atskiri dokumentai arba atskiri dokumentų masyvai, dokumentai ir dokumentų masyvai informacin se sistemose (bibliotekose, archyvuose, fonduose, DB ir kitose informacin se sistemose). 10
 11. 11. Informacinių išteklių struktūraapibūdinama, kaip:• ankstesnio ir einamojo meto publikuoti ir nepublikuoti pirminiai dokumentai įvairiose laikmenose (knygos, periodiniai leidiniai, natos, meno leidiniai, disertacijos ir t. t.);• visatekst s DB;• bibliotekų, informacijos centrų, archyvų ir kitų įstaigų kaupiami publikuotų ir nepublikuotų pirminių dokumentų fondai;• anksčiau parengta ir rengiama bibliografin produkcija;• bibliotekų, informacijos centrų ir archyvų paieškos šaltiniai, tame tarpe katalogai ir bibliografin s kartotekos (DB);• faktografin s DB;• apžvalgin -analitin produkcija (analitin s apžvalgos, prognoz s, reitingai ir t.t.);• informacijos rinkoje siūlomos paslaugos ir kt. 11
 12. 12. Lietuvos kultūros politika įgyvendinama,remiantis demokratiškumo, atvirumo,decentralizacijos ir tapatumo principais• Lietuvos Respublikos kultūros ministerija formuoja bendrą valstyb s kultūros politiką. Kultūros politiką įtakoja ir regionin savivalda bei viešosios institucijos.• Lietuvos bibliotekų taryba atlieka vieną iš fundamentaliausių dalykų - formuoja bendrą valstyb s bibliotekų politiką.Ši institucija, atlieka eksperto ir konsultanto funkcijas, kai sprendžiami bibliotekų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimai. 12
 13. 13. Lietuvos bibliotekų fondų sistema• Valstybin Lietuvos bibliotekų fondų politika nustatyta Lietuvos Respublikos Bibliotekų Įstatyme (toliau- LRBĮ), jo naujoje redakcijos ketvirtajame skirsnyje „Lietuvos bibliotekų fondas ir jo apsauga”.• „Vienodais organizaciniais principais sudaryta ir bendros informacin s sistemos pagrindu sujungta bibliotekų dokumentų fondų visuma sudaro Lietuvos bibliotekų fondą” (LRBĮ 16 str.). Pastaba. Toliau seminare bus naudojama fondo sąvoka, nes taip yra Lietuvos teis s aktuose. 13
 14. 14. Lietuvos bibliotekų fondo struktūrą, formavimo principus,bibliotekų teises ir pareigas formuojant šį fondą ir jonaudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūrosministro patvirtinti poįstatyminiai aktai:• Lietuvos bibliotekų fondo nuostatai: patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr.ĮV-670.• Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai: patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV- 499.• Bibliotekų rankraščių ir senų bei ypač vertingų spaudinių apsaugos nuostatai: patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu nr.106.• Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatai: patvirtinta Lietuvos respublikos kultūros ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. ĮV- 265.• D l bibliotekos dokumentų formų patvirtinimo: Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas, 1997 m. lapkričio 7 d. Nr. 757.• D l bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo: Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas, 2005 m. gruodžio 23 d. Nr.ĮV-757.• D l bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formų patvirtinimo: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-695. 14
 15. 15. Lietuvos bibliotekų fondą sudaro• pagrindiniai,• depozitiniai fondai,• mainų fondai,• atsarginiai fondai,• senų, retų ir ypač vertingų knygų ir rankraščių fondai,• nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas.Pagrindiniai bibliotekų fondai yra sudaromi bibliotekos vartotojams aptarnauti ir turi atitikti bibliotekos veiklos tikslą bei vartotojų poreikius. 15
 16. 16. Viešosios bibliotekos fondų formavimoprincipaiSiekiant išsiaiškinti VB Informacijos išteklių formavimo principus turime atsakyti į klausimus:• Koks tur tų būti viešosios bibliotekos fondas?• Ko reikia s kmingam bibliotekų fondų funkcionavimui? 16
 17. 17. Viešoji biblioteka veikia tradicin s irvirtualios bibliotekos terp jeS kmingai įsitvirtinti ir veikti šioje terp je įmanoma tik vykdant teisingą fondų sudarymo ir valdymo politiką, kuri orientuotų į pagrindinį tikslą – siekti, kad viešosiose bibliotekose būtų sudaromi universalūs fondai, kurie atitiktų bibliotekos paskirtį ir būtų orientuoti į vartotoją bei jo reikmes. 17
 18. 18. Bibliotekos fondas tinkamai sukomplektuotas,jeigu patenkina 75-80 proc. informacijosvartotojų poreikiųS kmingam bibliotekų fondų funkcionavimui reikia:•Tinkamo finansavimo;•Pritaikytų patalpų;•Kvalifikuotų specialistų;•Konkrečių teis s aktų;•Vartotojų poreikius atitinkančio fondo ir t.t. 18
 19. 19. IFLA/UNESCO gair se rekomenduojama• Vienam gyventojui bibliotekos fonde tur ti nuo 1,5 iki 2,5 knygos (viešojoje bibliotekoje 1 gyventojui turi būti 2 knygos be specialiųjų kolekcijų, rankraščių ir kitų dokumentų), mažiausiuose administraciniuose vienetuose – 3 knygos;• Mažiausio bibliotekos aptarnavimo punkto minimalus fondas netur tų būti mažesnis nei 2500 knygų;• Apyvartos rodiklis tur tų siekti 5, o optimalus viešosios bibliotekos fondo apyvartos rodiklis būtų 3;• Viešųjų bibliotekų fondus reikia atnaujinti per 10 metų. (Siūloma, kad 10 proc. sudarytų dokumentai išleisti per paskutiniuosius 2 metus, 30-40 proc. dokumentai išleisti per paskutiniuosius 5 metus, ne mažiau kaip 5 proc. sudarytų dokumentai, išleisti einamaisiais metais). 19
 20. 20. Siūloma bibliotekų fondus kasmetpapildyti:• ne mažiau 250 naujų knygų 1000 gyventojų t. y. po 1 knygą 4 gyventojams;• mažuose administraciniuose vienetuose –300 knygų 1000 gyventojų, t.y. po 1 knygą 3 gyventojams;• etnin ms grup ms (iki 2000 gyventojų) –1 knyga 25 žmon ms, didesn ms negu 2000 gyventojų – 1 knyga 50 žmonių. 20
 21. 21. Kaip IFLA rekomendacijų laikosi Lietuvosbibliotekos?• Fondai mažai atnaujinami; Lietuvos viešųjų bibliotekų fondų formavimo politika aiški, bet galimyb s labai menkos, tod l atnaujinti SVB fondus realu tik po 30-40 metų, jei išliks toks bibliotekų fondų komplektavimo finansavimas.• Fondai turi istorinį aspektą yra likusių daug dubletų;• Pastebimi teigiami pokyčiai. Pvz., 1996 m. Lietuvos SVB statistinis fondų apyvartos rodiklis buvo 0,8; 2005 m. - 1,18; 2010 m. –1,1; 2011 – 1,3. Pagal IFLA rekomendacijas fondų apyvartos rodiklis - 3. 21
 22. 22. Fondo formavimo s km priklausoAr nuolat analizuojami bibliotekos ištekliai (finansai, dokumentų visose laikmenose fondas, personalas, pastatai ir kt.). 22
 23. 23. Biblioteka turi periodiškai vertinti:• Ar pakito (pager jo) bibliotekos technologijos;• Ar galima atsisakyti kai kurių leidinių, jei yra prieigos prie duomenų bazių, virtualių bibliotekų, skaitmenintų spaudinių. 23
 24. 24. Modeliuojant bibliotekos fondą turi būtiatsižvelgiama į šiuos parametrus:• Teminį;• Rūšinį;• Tipologinį;• Kalbinį;• Geografinį;• Fondo retrospektyvumą;• Fondo orientaciją į pagrindines vartotojų grupes. 24
 25. 25. Rekomenduojama SVB fondo sud tis:• iki 30 proc. SVB fondo turi sudaryti literatūra vaikams iki 15 m., jei mikrorajone n ra specialios vaikų bibliotekos;• iki10 proc. – informacin ir bibliografin literatūra (esant interneto prieigai galima mažinti);• 35-40 proc. šakin literatūra (esant interneto prieigai galima mažinti);• apie 60 proc. – grožin literatūra (turint knygų skaitykles, taip pat gal tų maž ti fizinių vienetų skaičius);• kasmet esamą fondą reik tų atnaujinti 5 proc. (Lietuvos SVB 2011 m. fondas buvo atnaujintas – 3,89 proc.) 25
 26. 26. Dokumentų fondo apskaitaBibliotekos pareiga užtikrinti bibliotekos dokumentų apskaitą, t.y.dokumentų tvarkymą ir jų įrašymą pagal tam tikras taisykles į nustatytosformos fondo apskaitos dokumentus.Fondo apskaita – kompleksas operacijų, apimančių:•dokumentų pri mimą,•jų ženklinimą,•registravimą,•paskirstymą,•fondo tikrinimą,•nurašymą,•iš mimą iš fondo.Reikalavimai dokumentų fondo apsaugai patvirtinti LR kultūros ministro2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-499 ( komentaras “Šiandienaktualu”,2012,Nr. 2(47), p.113-131)Apskaitos procedūros leidinyje: “Bibliotekos veiklos apskaita” (2011 m.) 26
 27. 27. Bibliotekų fondo apsaugos nuostataiPatvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-499Kokie esminiai pasikeitimai Bibliotekų fondų apskaitoje ?•Nuo 2010 metų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojosektoriaus atskaitomyb s įstatymą ir Viešojo sektoriausapskaitos ir finansin s atskaitomyb s standartus (VSAFAS),keičiasi viešojo sektoriaus buhalterin apskaita, kuri tvarkomataikant kaupimo principą. Taigi, keičiasi buhalterin apskaita.•Bibliotekin apskaita keičiasi dalinai, tai: – Ilgalaikio turto vienetų nustatymas; – Dokumentų įkainojimas; – Įtraukiant į apskaitą ir nurašant dokumentus, nurodyti ir finansavimo šaltinį (valstyb s biudžetas, savivaldyb s, kt. l šos); – Nurašomų spaudinių sąrašų sudarymas pagal įsigijimo metus. 27
 28. 28. Dažniausiai teikiami bibliotekų darbuotojųklausimai:Klausimas: (11 str.) Ar privalome parengti ir pasitvirtintisavo bibliotekos Fondo apskaitos tvarkos aprašą?Biblioteka turi teisę, vadinasi tik turi teisę, bet neprivalo.Biblioteka gali pasirinkti:•Atskiriems apskaitos ir darbo procesams parengti atskirastaisykles, instrukcijas, nuostatus;•Parengti vieną dokumentą (Aprašą), kuris apjungtų visusdarbo procesus nuo dokumentų gauties iki likvidavimo. 28
 29. 29. Dažniausiai teikiami bibliotekų darbuotojųklausimai:Klausimas: (11.2 str.) Ar reikia koreguoti automatizuotojeapskaitoje jau turimas formas?Jei visi privalomi elementai yra, koreguoti nereikia, bet jeiduomenų trūksta - papildyti.Rekomenduotina papildyti 10 priedąPrie Nurašymo akto pridedami nurašymo sąrašai sudaromi netik pagal atskiras priežastis, įsigijimo metus, bet ir finansavimošaltinį (tai VSAFAS 12 standarto reikalavimas). 29
 30. 30. NURAŠYMO AKTOpapildymas (žr. 10 priedą) gali būti toks:Nurašyta __________________________ ____ fiz. vnt už ____Lt ___ ct ., iš jų, (turto vieneto pavadinimas) pagal finansavimo šaltinį:iš valstyb s biudžeto įsigytų iki 2010 m. ____ fiz. vnt. ____ Lt ____ ct; įsigytų 20___ m.____fiz. vnt.už ______Lt___ct.;iš kitų šaltinių įsigytų iki 2010 m._____ fiz. vnt. ____ Lt ____ ct; įsigytų20___ m.____fiz. vnt. už ______Lt___ct.PRIDEDAMA: Nurašytų inventorintų dokumentų sąrašas pagal įsigijimo metus:iki 2010 m. ____ lapai; įsigytų 20___ m. ____ lapai.Komisijos pirmininkas ________________ __________________ (parašas) (vardas ir pavard )Nariai: _______________ __________________ (parašas) (vardas ir pavard ) ________________ _____________________ (parašas) (vardas ir pavard ) 30
 31. 31. Klausimas: (11.5 str.) Kokiuose dokumentuosenumatyti dokumentų įkainojimo kriterijai? Tipin s Dokumentų įkainojimo metodikos parengtos n ra.Reik tų vadovautis tokia profesine literatūra:• MIKŠA A., TAMOŠIŪNAIT G. Dokumentų įkainojimas bibliotekose. Šiandien aktualu, 2007, nr. 2(37), p.119-128;• SKUODYT A. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos patirtis siekiant atlyginti vartotojų padarytą žalą [bibliotekos fondo dokumentų įkainojimo tvarka]. Šiandien aktualu, 2011, nr. 1(44), p.156-173;• VALAITYT A. Neperiodinių leidinių, išleistų nuo 1946 m. įkainojimas bibliotekose. Šiandien aktualu, 1996, nr. 2, p.34-42;• VALAITYT A. Senų ir retų neperiodinių leidinių įkainojimas bibliotekoje. Šiandien aktualu, 1997, nr. 1, p. 60-66;• VALAITYT A. Dokumentų įkainojimo metodika Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Šiandien aktualu ,2012, nr. 1(46), p. 154-170:• ТАМОЙКИН М. Ю., ТАМОЙКИН Д. М. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод определениярасчетной рыночной стоимости любого предмета колекционирования (метод ТЭС): Патент РФ №2264654 от 20/11/2005. Вильнюс. 58 с. 31
 32. 32. Klausimas (19.4 str.) Ar įtraukiant periodiką įbendrąją apskaitą reikia nurodyti jų kainą ar ne?Taip, kainą bendrojoje apskaitoje reikia nurodyti.To reikalauja VSAFAS 12 standartas, nuo 2010 m. buhalterin apskaita tvarkoma kaupimo būdu, tod l periodinius leidinius, kuriuos saugote terminuotai (pilnus komplektus) įtraukiate į bendrosios apskaitos dokumentus su kainomis (jei prenumeruoti įrašoma prenumeratos kaina).Visus apskaitos klausimus turite susiderinti su Buhalterija. 32
 33. 33. Kausimas: (27 ir 29 str.) Ar vykdant automatizuotą fondųpatikrą, filialuose visai nebereik s naudoti popieriniųinventoriau knygų?• D l automatizuotos patikros visa informacija yra žinoma kiekvienos bibliotekos LIBIS administratoriui, tod l jei nor tum te atlikti kokius nors veiksmus, būtų racionaliau kreiptis tiesiogiai į jį.• Popierin inventoriaus knyga bus reikalinga, jei iškils neaiškumai, ją turime tur ti ir saugoti nuolat, be to, jei dokumentai tikrinimo metu bus nurašyti, tai patikroje nematysite, o inventoriaus knygoje tai yra atžymos.• Automatizuotu būdu bus galima atlikti pilnai sutvarkytą patikrai dokumentų fondą, kol to n ra, patikra galima tik kai kuriuose bibliotekos padaliniuose ar mažose bibliotekose. 33
 34. 34. Klausimas: (30 str.) Koks bibliotekos fondo patikrinimo aktųsaugojimo terminas? Ar būtina patikrinimo aktą saugoti iki kitopatikrinimo, jeigu jis vyksta daugiau kaip po 10 m.?Fondų patikrinimo aktus saugoti 10 metų. Tuoatveju, jei fondas per 10 m. nebuvo tikrintasaktus reikia saugoti iki sekančio patikrinimo.Kai kurios bibliotekos patikrinimo aktus saugonuolat. 34
 35. 35. Klausimas : Ar perduoti knygas filialams galima per Atsarginį artik per Mainų fondus? Ar galima perduoti pvz. iš vieno fondo įkitą, iš vieno kaimo filialo į kitą? Ar tai reikia daryti būtinai perMainų fondą?• Bibliotekos informacijos išteklių sistemoje dokumentai perduodami iš vieno į kitą su perdavimo-pri mimo aktu, tai yra fondo jud jimas vienos bibliotekos ribose. Vienas filialas perduoda kitam, bet iš bibliotekos spaudinys neišeina ir yra apskaitoje.• Į Atsarginį fondą perduodama, tik tuo atveju, kuomet nurašyti dar nenorite, nes gali reik ti ateityje.• Į Mainų fondą perduodami, kai esate įsitikinę, kad bibliotekai ir jos padaliniams niekada nereik s, bet dokumentas dar neprarado istorin s ir kultūrin s vert s.• Šiuose klausimuose painiojate dokumento jud jimą su nurašymu. 35
 36. 36. Klausimas: Kaip teisingai vesti mainų fondoapskaitą, kad nepažeistume VSAFAS 12standarto reikalavimų?• Įgyvendinant VSAFAS reikalavimus Mainų fondo apskaita turi būti tokia kaip ir pagrindinių fondų.• Mainų fondas turi būti įtrauktas į buhalterinę apskaitą. 36
 37. 37. Klausimas: Kas mainų fondo apskaitojeneatitinka ir kur rasti tvarką kaip keistiapskaitą?• Mainų fondai SVB tvarkomi vadovaujantis. “Lietuvos bibliotekų fondų nuostatais”(patvirtinta LR kultūros ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-670). Šių Nuostatų 28.4 str. rašoma, kad “… priimti į vidaus mainų fondą dokumentai neinventorinami ir neapskaitomi buhalterin s apskaitos dokumentuose”. Šis straipsnis prieštarauja viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin s atskaitomyb s standartams (VSAFAS), kuriuose aiškiai parašyta, kad visas turtas turi būti įkainotas ir įtrauktas į apskaitą, o mainų keliu perduoti kitoms bibliotekoms galima, bet turtas nurašomas tik perduodant. Negali būti bibliotekoje turto neįtraukto į buhalterinę apskaitą.• D l tos priežasties reikia keisti Mainų fondo apskaitos tvarką.• Apie tai bus dar šiais metais pateikta medžiaga LR kultūros ministerijai d l Nuostatų patikslinimo;• Mainų fondo anketos duomenų apibendrinimas ir rekomendacijos kaip tvarkyti mainus bus publikuota ŠIANDIEN AKTUALU, 2013 metų Nr. 1(48). 37
 38. 38. Fondo apsauga• Fondo apsauga yra nuolatinis ir vientisas procesas, kuris prasideda dokumento įsigijimu ir tęsiasi per visą dokumento buvimo fonduose ir jo naudojimo laiką bibliotekoje.• Fondo apsauga yra fondo išlaikymas taikant biologines, mechanines, elektronines, priešgaisrines, teisines ir kitokias apsaugos priemones. 38
 39. 39. Fondo laikymui bibliotekose sudarytossąlygos turi atitikti fondų apsaugosreikalavimus, kurie išd styti:• LST ISO 11799:2004. Informacija ir dokumentavimas. Archyvų ir bibliotekų dokumentų saugojimo reikalavimai (Pavirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. ĮV-323).• Bibliotekų fondų apsaugos ir konservavimo principai: [IFLA dokumentas, vert S.Sprindien ] / LNB, DKRC. Vilnius, 1995. 15 p.• Daug publikacijų skelbta ŠIANDIEN AKTUALU. 39
 40. 40. Rekomenduoju peržiūr ti ir paskaityti 40
 41. 41. Viešosios bibliotekos informacijos ištekliaiSamprata, fondų formavimo politika, principai, sistema, apskaita 2012.11.27 Vilnius Genovait Ivaškevičien g.ivaskeviciene@lnb.lt slideshare.net/nacionalinebiblioteka www.lnb.lt

×