Successfully reported this slideshow.

Viešos interneto prieigos poveikis bibliotekų vartotojams: Lietuva Europos Sąjungos valstybių kontekste

740 views

Published on

Dr. Ineta Krauls, LNB Bibliotekininkystės centras.
Viešos interneto prieigos poveikis bibliotekų vartotojams: Lietuva Europos Sąjungos valstybių kontekste.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Viešos interneto prieigos poveikis bibliotekų vartotojams: Lietuva Europos Sąjungos valstybių kontekste

 1. 1. Viešos interneto prieigospoveikis bibliotekų vartotojams:Lietuva Europos Sąjungosvalstybių konteksteDr. Ineta KraulsLNB Bibliotekininkystės centras
 2. 2. Pranešimo turinys• Poveikio vertinimo tyrimai Lietuvos viešosiosebibliotekose: projekto „Bibliotekos pažangai“palikimas,• Bibliotekų rinkodara ir poveikis visuomenei, arbamajonezo fenomenas,• 17 ES valstybių viešos interneto prieigos ir IKTbibliotekose tyrimas (B.ir M.Gatesų fondas, TNS,LNB),• Lietuvos viešos interneto prieigos ir IKT vartotojųnuomonės tyrimas (lyginimas su ES vidurkiu).2
 3. 3. Poveikio vertinimo tyrimai Lietuvos viešosiosebibliotekose: projekto „Bibliotekos pažangai“palikimas•2008-2012 m. „BP“ iniciatyva atlikti 4 viešosinterneto prieigos (VIP) Lietuvos viešosiosebibliotekose poveikio tyrimai,Rezultatai:viešųjų bibliotekų veikla turėjo svarbiosįtakos šalies socialinei pažangai, o plėtrospagreitį įgavusios viešosios bibliotekos irpasibaigus projektui „Bibliotekos pažangai“lieka išmanios visuomenės kūrimo epicentre.3
 4. 4. Viešos interneto prieigos Lietuvosbibliotekose poveikio vertinimo rezultatai(2008-2012)• Didesnės darbo užimtumo galimybės• Dalyvavimas bendruomeniniame valdyme• Geresnė prieiga prie mokymosi išteklių• Geresnė prieiga prie sveikatos informacijos• Geresnė socialinė komunikacija• Pinigų ir laiko sąnaudų sumažinimas4
 5. 5. Kodėl tiriame bibliotekų poveikį visuomenei?Rinkodaros principai, arba Hellman‘s majonezo fenomenas(Nedas Potteris, Jorko universitetas, JK)5
 6. 6. Kodėl tiriame bibliotekų poveikį visuomenei?Bibliotekų atstovavimo(advocacy) principai:-„Duok vargšui dolerį ir jis busdoleriu turtingesnis, duok dolerįturtingam ir jis tą dolerįpadvigubins“ (žydų išmintis);-Atstovaujame savo interesusparodydami veiklos rezultatus irnaudą visuomenei;-Partnerystė versle ir viešajamesektoriuje - pagrįsta abipusenauda.6
 7. 7. Bibliotekų ir kitų institucijų partnerystė –nauda visuomenei7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. Visuomenės požiūris į biblioteką (2008-2011 m.)11
 12. 12. 17 ES valstybių VIP ir IKT bibliotekosetyrimas: tikslas ir metodologijaBilo ir Melindos Geitsų fondo užsakymu, bendradarbiaujant su LNB, irvykdant TNS 2012 m. rudenį atliktas mokslinis tyrimas 17-oje ES šalių,siekiant nustatyti vartotojų požiūrį į viešąsias bibliotekas ir bibliotekųnaudojimo rezultatus.Tyrimo tikslas – nustatyti poveikį, kurį ES viešosios bibliotekos daro VIP ir IKTvartotojų gyvenimams.Tyrimo metodai:•Seminaras – diskusija tyrimo dalyviams;•Statistinis tyrimas, skirtas pagrindiniams duomenims apie bibliotekas sugretinti;•15-os metų ir vyresnių gyventojų reprezentatyviosios imties apklausa kiekvienoje iš17-os šalių;•kiekvienos iš 17-os šalių bibliotekų atlikta 15-os metų ir vyresnių bibliotekų vartotojųbei viešos interneto prieigos (VIP) ir informacijos komunikacijos technologijų (IKT)vartotojų apklausa;•kokybinis bibliotekų vartotojų ir bibliotekų darbuotojų tyrimas.12
 13. 13. Lietuvos viešosios bibliotekos ESvalstybių konteksteViešųjų bibliotekų panorama:•Statistinio tyrimo skaičiavimais, Lietuvoje yra 1301viešoji biblioteka, t.y.10 000 gyventojų tenka 4,3 bibliotekų (ES vidurkis– 1,3 bibliotekos 10 000 gyventojų).Kompiuterių prieigą siūlo 96 % Lietuvos viešųjųbibliotekų.13
 14. 14. Lietuvos viešosios bibliotekos ES valstybiųkontekste: bibliotekų ir VIP/IKT naudojimas• Lietuvoje per pastaruosius 12 mėnesių viešąja biblioteka naudojosi apie 0,6mln. suaugusiųjų, maždaug ketvirtadalis (24 %) suaugusiųjų šalies gyventojų(Europos vidurkis – 23 % visų suaugusiųjų gyventojų).• Lietuvoje labiau negu pagal ES vidurkį tikėtini VIP naudotojai buvo moterys, 15–24 metų amžiaus asmenys, kaimo vietovių gyventojai ir dar tebesimokantieji.• ES, o ypač Lietuvoje, pagrindinis VIP naudotojų motyvas buvo nemokamaspaslaugos pobūdis. Palyginus su ES, VIP naudotojai Lietuvoje dažniauminėdavo šias priežastis naudotis kompiuteriais viešosiose bibliotekose: dėlgaunamos bibliotekose darbuotojų pagalbos; dėl galimybės dirbti su draugaisarba kitais žmonėmis; prieiga prie geresnės programinės bei techninės įrangos.• Apie 0,1 mln. Lietuvos VIP naudotojų niekur kitur neturėjo interneto prieigosarba nemokamos interneto prieigos išskyrus kaip viešosiose bibliotekose.• VIP paslaugai Lietuvos vartotojai suteikė šiek tiek didesnę vertę neguvidutiniškai ES. Lietuvoje 99 % VIP naudotojų teigė, jog bibliotekos kompiuteriųir interneto ryšio paslaugos yra vertingos, palyginti su 92 % visų ES VIPnaudotojų. Du penktadaliai (39 %) Lietuvos VIP naudotojų nurodė, kad šipaslauga yra itin vertinga. Tai atitiko ES 36 % vidurkį.• Daugelį vartotojų labai tenkino kompiuteriai ir interneto ryšys viešosiosebibliotekose – Lietuvoje buvo patenkinti 93 % naudotojų.14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. Lietuvos viešosios bibliotekos ES valstybiųkontekste: neformalus mokymasis, darbinėveikla bibliotekose• Saviugda ir neformalusis mokymasis• Lietuvoje per pastaruosius 12 mėnesių mokymo veiklojebibliotekose dalyvavo trys ketvirtadaliai (75 %) bibliotekųvartotojų. Tai gerokai daugiau nei ES 25 % vidurkis.• Užimtumas ir VIP naudojimas darbui• Maždaug pusė (49 %) Lietuvos VIP naudotojų per pastaruosius12 mėnesių pasinaudojo bibliotekos kompiuteriais, kadpalaikytų kokią nors su darbo užimtumu susijusią veiklą. Taidaugiau nei ES 30 % vidurkis. Ši dalis reprezentuoja apytikriai0,1 mln. Lietuvos VIP naudotojų, kurie naudojo VIP veiklai,susijusiai su darbo užimtumu.• Per pastaruosius 12 mėnesių 12 000 Lietuvos VIP naudotojųpasinaudojo VIP, kad pateiktų prašymus priimti į darbą, omaždaug 4000 suaugusiųjų tokiu būdu sėkmingai užsitikrinodarbo vietas.17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. Lietuvos viešosios bibliotekos ES valstybiųkontekste: e-vyriausybė ir aktyvus pilietiškumas• Per pastaruosius 12 mėnesių maždaug vienas iš keturių (24 %)Lietuvos VIP/IKT naudotojų pasinaudojo VIP sąveikai su valdžiosinstitucijomis. Toks pat yra ir ES vidurkis (24 %). Lietuvos VIPnaudotojai daug labiau nei ES naudojosi VIP, kad pasiųstų ir (arba)užpildytų savo mokesčių deklaracijas (9 % ir atitinkamai 2 %), tačiaumažiau, kad gautų informaciją iš valdžios institucijų oficialių svetainių(12 % ir atitinkamai 17 %).• Iš viso per pastaruosius 3 mėnesius VIP dalyvavimui pilietinėjeveikloje pasinaudojo 42 % Lietuvos VIP naudotojų. Tai daugiau nei ESnaudotojų vidurkis (26 %).• Trys labiausiai paplitusios bendruomeninio dalyvavimo veiklos, kuriaspaminėjo maždaug vienas iš penkių Lietuvos bibliotekų vartotojų,buvo:– komentarų pilietiniais arba politiniais klausimais skaitymas ir rašymasinterneto svetainėse (22 % Lietuvoje, palyginti su 14 % ES),– informacijos apie vartotojų ir (arba) įstatymines teises paieška (20 %Lietuvoje, palyginti su 11 % ES)– informacijos apie vietos, nacionalinių arba ES valdžios institucijų veikląarba politiką (18 % Lietuvoje, palyginti su 10 % ES) paieška.20
 21. 21. 21Elektroninė valdžia – sąveika su valdžiosinstitucijomis per pastaruosius 12mėnesiųVPK naudojimas aktyvaus pilietiškumoveiklai per pastaruosius 3 mėnesius4521712112468912141424Pasidalijo savo nuomone arbaįžvalgomis su valdžiosinstitucijomisBet kuriuo kitu būdu internetubendravo su valdžiosinstitucijomisSiuntė užpildytus blankus(formas), skirtus mokesčiamsdeklaruotiGavo informacijos iš valdžiosinstitucijų interneto tinklaviečiųParsisiuntė oficialius blankus(pildymo formas)Siuntė užpildytus blankus(formas)Bet kuri iš paminėtų veiklųLietuvaES75101114268918202242Ieškojo informacijos apievietines, nacionalines arba ESsubsidijas arba išmokųschemasDalyvavo konsultacijoseinternetu arba balsavoapibrėžiant pilietinius arpolitinius klausimusIeškojo informacijos apievietinių, nacionalinių arba ESvaldžios institucijų veiklą arbapolitikąIeškojo informacijos apievartotojų ir (arba) įstatyminesteisesSkaitė arba rašė komentaruspilietiniais arba politiniaisklausimais tinklavietėseBet kuri iš paminėtų veiklųLietuvaES
 22. 22. Lietuvoje per 2012 m. VIP ir IKT naudojimaspadėjo (%):• 145 000 žmonių pagerinti savo išsilavinimą• 105 000 žmonių pagerinti savo darbo užimtumoarba verslo galimybes• 75 000 žmonių pagerinti prieigą prie informaciniųišteklių, kurių reikia darbui rasti• 60 000 žmonių padidinti savo pajamas• 55 000 žmonių pagerinti prieigą prie valdžiosinstitucijų teikiamų informacijos paslaugų.22
 23. 23. 23
 24. 24. „Nežinai? į biblioteką!“

×