Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Entrada bloc Reflexió i Innovació

275 views

Published on

Power Point sobre com treballar les meves competències al centre on estic fent les pràctiques

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Entrada bloc Reflexió i Innovació

 1. 1. Després d’analitzar el context amb el DAFO,com penso treballar les mevescompetències en aquest context?Plantejar estratègies per millorar o adquiriraquestes competències.
 2. 2. DEBILITATS FORTALESES Hauria d’haver dues educadores per aula.  Clima familiar en tots els Algunes aules no tenen sentits. calidesa. Els falta color.  Personal no docent inclòs en El PEC ens parla moltes activitats del centre. d’aconfessionalitat,  PEC: aconseguir infants coeducació i autònoms, competents i interculturalitat i no es segurs. correspon amb la realitat al  Espais lúdics, espaiosos i 100%. amb molta llum. Després de tants d’anys al  Comunicació i interrelacions centre, algunes mestres i obertes. educadores són tradicionals i no volen modernitzar-se.  Continuïtat entre nivells.
 3. 3. AMENACES OPORTUNITATS Falta de recursos  Relació amb l’entorn econòmics. més immediat. No es fan visites per  Visites a museus, part dels consellers parcs. i si es fan, no  Excursions al Camp escolten les d’Aprenentatge. necessitats que té el centre.
 4. 4. DEBILITATS FORTALESES  Joc com a base d’aprenentatge.  No discriminació per raó de sexe, religió, cultura. La mestra de suport hi  Cada infant és diferent i es ha vegades que no sap treballa per aconseguir la seva autonomia. estar a l’altura de les  Aula espaiosa, amb molta lluminositat. circumstàncies.  Es respira un bon ambient. Alguns materials són  Aula molt acolorida, que invita a estar en ella. molt obsolets.  Molts tipus de materials i jocs.  Es treballa per racons i projectes.  Cada nen és tingut en compte.  Hàbits i rutines desenvolupades correctament. Sense rigidesa d’horaris.  Bona comunicació, interrelació i continuïtat entre les mestres, les famílies i tota la comunitat educativa.
 5. 5. AMENACES OPORTUNITATS Falta de recursos  L’EAP està totalment integrat a l’aula ja que hi econòmics. ha un nen amb NEE. Aturament d’algunes  Les famílies col·laboren amb moltes activitats de activitats per visites a la l’aula. classe.  Algunes botigues ens regalen materials per treballar amb els nens.  Altres companyes ens demanen ajuda al nostre aula quan ens necessiten.
 6. 6. Després de fer l’anàlisi DAFO sobre el centre il’aula, he fet la següent reflexió: pràcticament, enaquest mes que duc al centre, veig més punts fortsque febles, és a dir, ho veig quasi tot de manerapositiva, ja sigui per la novetat, o per les ganes quetenia de fer les pràctiques.Penso que tal vegada, quan dugui més temps,podré fer l’anàlisi des d’altre punt de vista, peròara mateix, el que exposat anteriorment és el queveig realment.
 7. 7. Després d’analitzar el DAFO de centre i d’aula, m’headonat que sí que contrasto creences que tinc ambles pràctiques.Per exemple, quan veig conflictes, intento intermediarper solucionar-los mitjançant el diàleg, però he de dirque és més difícil del que jo pensava. Ara, tambépenso que amb la pràctica, cada dia ho faré millor.
 8. 8. Per exemple, un dels dubtes que he tingut ha estat en quèconsisteix el treball del psicòleg de l’EAP perquè hi ha undia per setmana que ve a l’aula i es queda observantdurant tot el matí.Doncs, parlant amb ell, m’ha dit que el que fa és observaral nen amb NEE i a altre nen que presenta retard en elllenguatge, per trobar solucions. Per exemple, unad’aquestes solucions ha estat derivar al nen al Logopeda,és a dir, al mestre d’Audició i Llenguatge.
 9. 9. Un dels meus punts més febles és que no tinc molta paciència i aixòho vaig canviant cada dia.Per exemple, en una de les activitats en la qual no volia treballar unnen, li vaig dir a la meva tutora que perquè no li dèiem que sortís alpati i ella em va dir que el que havíem de fer és donar temps al nenperquè s’incorporés a l’activitat. I així va ser, el nen, més tard, vaparticipar-hi i va gaudir de la sessió.Així doncs, he de dir que si hagués estat per la meva actuació, el nenno hauria gaudit de la sessió igual que els seus companys.Per tant, vaig aprendre del meu error i intentaré canviar perquè noem torni a passar. M’he adonat que he de respectar més elsdiferents ritmes dels infants.
 10. 10. Cada dia em faig preguntes sobre millores que es podrien dur a terme al centre.Per exemple, penso que hauria d’haver més coordinació entre les mestres,perquè encara que parlen entre elles, no fan treball en equip i això es nota enles aules.Cada aula és diferent, des d’aquella que no té un ambient acollidor, a aquellaque sí ho té.Per altra banda, un dels dies que vàrem fer una activitat amb el segon i tercernivell, li vàrem proposar a la tutora del primer nivell si volia participar-hi i es vanegar perquè va donar per suposat que els nens no voldrien fer l’activitat.La meva reflexió és que si al menys ho hagués intentat, hauríem sabut si elsnens haurien gaudit o no amb la sessió.
 11. 11. En quant a l’espai i al temps, penso que són molt adients, jaque els espais estan molt bé diferenciats i són molt lluminosos.Pel que fa al temps, no existeixen rigideses horàries, és a dir, siper exemple un dia no es pot sortir al pati o no es pot fer lasessió de psicomotricitat, es proposen altres activitats.Respecte als materials, encara que hi ha falta de recursoseconòmics, el centre compte amb molts de recursos pertreballar amb els nens, així com les aules, en les quals hi hamolt de material per fer molts i diferents tipus d’activitats.
 12. 12. Segons el PEC es vol aconseguir infants autònoms i segurs a través de les rutines i els hàbits. En aquest punt he de dir que he observat que es compleix en un alt percentatge ja que els nens són molt autònoms en molts d’hàbits, com per exemple:- En quant a la higiene, van tots sols al bany, es lleven els pantalons i els calçons, es renten les mans.- En quant a l’alimentació, mengen sols, agafen els coberts sense ajuda, recullen els plats, els pitets i els babys de cadascú, etc.
 13. 13. Gràcies a la anàlisi DAFO, he reflexionat sobre la meva pràcticadocent i la de la resta de les meves companyes i cada diaintento millorar en molts aspectes: observar més, ser menysimpulsiu, tenir més paciència i en definitiva, a plantejar-medubtes i possibles conflictes per trobar la millor solució.Altra conclusió a la que he arribat és que he de treballar mésles meves competències per millorar-les en tot allò que siguipossible.
 14. 14. Algunes de les estratègies que he pensat per millorar serien:- Observar molt més del que estic fent ara.- Desenvolupar més la paciència i l’escolta activa.- Dur un diari per apuntar tots els dubtes i dilemes que em van sorgint per després preguntar i intentar solventar-los, així com per apuntar tasques que he de fer o millorar, observacions, apunts i en general, tot allò que em pugui ajudar per reflexionar i pensar sobre la meva actuació com aprenent en pràctiques.
 15. 15. Més tasques a tenir en compte seria que igual que la mevaclasse és molt acollidora i existeixen plafons en els qualss’exposen les activitats dels nens, la resta de les aules hauriende fer el mateix per tal que el centre donés la mateixa sensaciód’acolliment per tot arreu.D’aquesta manera les fortaleses que he posat al DAFO delcentre, com ara, la continuïtat entre nivells i el bon climafamiliar del centre, s’estarien utilitzant per millorar més si caula bona marxa del centre.
 16. 16. Una de les meves propostes que faria cap alcentre seria, per dur a terme unaaconfessionalitat i interculturalitat real, fer una“jornada de cultures” per tal que els nens queno segueixen la religió catòlica, no hagin decelebrar només la festa de Nadal, sinó que espodrien dur al centre altres cultures, els seusmenjars i costums i així els nens aprendriencom es viuen altres festes en altres països icontextos.
 17. 17. Per altra banda, com el projecte de centred’aquest any, així com el nostre projecte demillora, gira en torn a la música, penso que enlloc de fer les activitats cadascú al seu aula, espodrien compartir totes les activitats i fer unprojecte conjunt final on tots els nensparticipessin en una sessió final per donar unsentiment de treball conjunt entre tot el centre.
 18. 18. Per últim, i com la meva aula és la més constructivistai dóna un sentiment molt gran d’acolliment i calidesa,penso que si jo fes feina en aquest centre, parlariaamb la tutora d’aquesta classe perquè m’ajudés ambles seves idees per canviar el meu aula i fer queaquest seguís la mateixa línea que aquella: espaisdividits per racons en el que en les parets s’exposinles activitats que fan els nens i l’aula sigui unaexposició oberta a tothom sobre les sevesexperiències i descobertes.

×