แนวทางการบริหารสหกรณ์

1,187 views

Published on

`

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Leading by Heart, Leading for Results © Prof. Philip Hallinger 2008
 • และต
 • แนวทางการบริหารสหกรณ์

  1. 1. โดย ...นาย ก๊ก ดอนสำา ราญ ประธานกรรมการดำา เนิน การ
  2. 2. ความมุง หวัง ของ ชสอ. ่“ฝัน ให้ไ กลไปให้ถึง ”
  3. 3. เราเคยถามตัว เองไหมว่าอะไรคือ เป้า หมาย เรากำา ลัง ทำา อะไร ของสหกรณ์? อยู่?เราจะไปทางไหน? อย่า งไร?
  4. 4. จำา หน่า ย/ร้า นค้า บริก าร ระบบสหกรณ์ สวัส ดิ การ กิจ กรรมสหกรณ์ ออม ผลิต /แปรรูป
  5. 5. ความ สำา เร็จ ในทางสหกร เป้า เศรษฐกิจ ณ์ หมาย ออม ความทรัพ ย์ สำา เร็จ 5 5
  6. 6. กาลเวลาเปลี่ย น เราจะบริห าร อย่า งไร
  7. 7. ความคาดหวัง ขององค์ก รที่ กำา ลัง เผชิญ กับ การเปลี่ย นแปลง “ผู้บริโภคทั่วโลกกำาลังมี ความคาดหวังทาง วัฒนธรรมที่คล้ายคลึง กันในประเด็นที่ว่า อะไร คือสิ่งที่จะสามารถซือได้ ้ และอะไรคือสิ่งThe่ตองการ Ohmae, K. (1995). ทีof ้ regional nation state: The rise end of the ซือ. . .” ้ economies. New York: Free Press.นำาด้วยใจ นำาเพือผลสำาเร็จ ่ © Dr. Philip Hallinger
  8. 8. เมื่อ กาลเวลา- IT พร้เปลี่ย น อ มหรือ ไม่ - คนพร้อ ม- คนด้า นเกษตร - เงิน ภาคออมทรัพ ย์ ของเขา / ของเรา - ภาษาสำา หรับ การ
  9. 9. ข้อ ได้เ ปรีย บของสหกรณ์ไ ทยเมื่อ เข้า สู่ สัง คมต่า งประเทศ ดี เสีย-ระบบปิด -กฎหมายหล้า-ทุน ทีเ ป็น หุ้น คงที่ ่ หลัง ลงทุน มีข ้อ-ไม่เ สีย ภาษี จำา กัด -เงิน ฝากอาจไหล ออกหากมี ผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่
  10. 10. เราขาดอะไรบ้า งที่ย ัง ไม่ม ี - เครือข่า ย - คนการเชื่อ มโยง(กับ เขา) - IT -บริห ารจัด การ
  11. 11. แก้อ ย่า งไร เตรีย มอย่า งไร 1 IT 2 คน คิดแบบยั่ง ยืน 3 บริห ารจัด การ และสู้เ ขาได้ 4 เงิน คิด จะเป็นหนึ่ง ในเรื่อ งใด
  12. 12. สหกรณ์จ ึง จำา เป็น ต้อ ง พัฒ นา IT พฤติก รรมการบริก าร ระบบบริห ารการจัด การ คน ภาษาแหล่ง เงินสถาบัน การเงิน KMสมาชิก ใหม่
  13. 13. โมเดลระบบการสร้า งความเข้ม แข็ง ของ ชสอ . และสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ ระบบสวัส ดิก าร ระบบ IT ระบบพัฒ นาบุค ลากร ชสอ.ระบบเครือ ข่า ย ระบบการออม FSCT ระบบสิน เชือ ่ ระบบบริห ารจัด การ ระบบการลงทุน
  14. 14. km แผนกลยุท ธ์ 5 – 10 ปี1 บริห ารจัด การ โอกาสใหม่ ผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ เครือ ข่า ยสหกรณ์อ าเซีย น2 พัฒ นาบุค ลากร คน 2 ภาษา ศูน ย์ก ลางการพัฒ นาสหกรณ์ข องสหกรณ์3 ระบบเครือ ข่า ย เครือ ข่า ยการตลาด/ การผลิต / การเงิน ปรับ โครงสร้า งเครือ ข่า ยเพื่อ รับ อาเซีย น หาพัน ธมิต รสหกรณ์ใ น AEC
  15. 15. 4 IT ลงทุน ด้า น IT ให้ท ัน AEC5-7 เงิน / สิน เชือ ่ เงิน ใน กระบวนการที่ร องรับ ออม / ลงทุน กระบวนการ สหกรณ์8 สวัส ดิก าร ระบบสวัส ดิก ารที่ มีค ณ ค่า ุ
  16. 16. จาก 8 ระบบถอดระหัส เร่ง ด่ว น ระบบเครือ ข่า ย ระบบ IT ระบบบุค ลากร ทำาอะไรก่อ น ระบบการลงทุน (เงิน ) ระบบบริห ารการจัด การ
  17. 17. 4ศูน ย์ 1 ศูน ย์ IT 2 ศูน ย์พัฒ นาบุค ลากร 3 ศูน ย์วิช าการ
  18. 18. สหกรณ์ท ั้ง ประเทศเกราะป้อ งกัน- ทั้ง 7 ประเภท เป็น หัว ขบวนลงทุน- ออมทรัพ ย์ ต้อ ง ด้า น IT - สารสนเทศที่ เพื่อ สัง คม ยั่ง ยืน ดีท ี่ส ุด เพื่อ ช่ว ยกระบวนการ
  19. 19. คิด กว้า ง คิด ไกล คิด ทำา อะไรบ้า ง คนมากคุณ ภาพดี (เยี่ย ม) พม่า 60 ไทย 60
  20. 20. - อะไรที่ค ิดสั้น - อะไรที่ค ิดยาว 5 – 10 ปี ความมั่น คง
  21. 21. - ออกแบบสหกรณ์ท ี่ค วรเป็น เขตสหกรณ์ร ะดับ ประเทศ อะไรบ้า งเช่น สหกรณ์บ ริก ารต่า งๆสหกรณ์ท ี่สามมารถทำา การค้า ระหว่า งประเทศ - สหกรณ์ว าระแห่ง ชาติ - รูป แบบการพัฒ นาร่ว มกัน ทัง 7 ้ประเภทระบบเครือ ข่า ย - การลงทุน กับ ภาษีส หกรณ์ กลับ คืนสัง คม23 %
  22. 22. สรุป อนาคต 10 ปีข องสหกรณ์ออมทรัพ ย์ไ ทย ในอีก 10 ปีข ้า งหน้า ความเปลี่ย นแปลงใน โลกจะมีบ ทบาทต่อ สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ไ ทย อย่า งมาก การหลอมเอเชีย ให้อ อกมาเป็น เศรษฐกิจ เดีย วก็จ ะเกิด ขึ้น ภายใน 10 ปีข า งหน้า นี้ ้ จุด รับ และบุก ของการเปลี่ย นแปลงนีอ ยู่ท ี่ ้ การจัด การสหกรณ์ส มาชิก การเตรีย มความพร้อ มที่ด ีท ี่ส ด คือ ต้อ งสร้า ง ุ สหกรณ์ส มาชิก ให้ม ค วามรู้ค วามสามารถ ี
  23. 23. หลัก สูต ร อบรม ผู้บ ริห ารสหกรณ์ออมทรัพ ย์ร ะดับ สูง รุ่น ที่ 1หมวดที่ 1 การเศรษฐกิจ 2 ช.ม.หมวดที่ 2 การสหกรณ์ 6 ช.มหมวดที่ 3 การบริห ารงานและการจัด การ 24 ช.ม
  24. 24. ชสอ. จึง มีค วามเชื่อ ว่า ผู้เ ข้า รับ การ อบรมหลัก สูต รผู้บ ริห ารสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ รุ่น ที่ 1มีบ ุค ลิก ภาพ1. ดัง นี้ มีค วามรู้ค วามเข้า ใจในบริบ ทการดำา เนิน งาน ของสหกรณ์แ ละการเป็น สถาบัน การเงิน ท่า มกลางปัจ จัย สภาพแวดล้อ มที่ เปลี่ย นแปลง2. ได้พ ัฒ นาวิธ ีค ิด และวิธ ีก ารบริห ารจัด การอย่า ง เป็น องค์ร วมเพือ นำา ประโยชน์ สูง สุด ่3. ได้พ ฒ นาทัก ษะและการเรีย นรู้จ ากรูป แบบและ ั แนวปฎิบ ัต ิท ด ีใ นการบิร หารการเงิน อย่า งมี ี่ ประสิท ธิภ าพตามแนวทางธรรมาภิบ าล ทฤษฎี เศรษฐกิจ พอเพีย งและเป็น ไปตามมาตรฐานสากล4. มีโ อกาสการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้แ ละ ประสบการณ์ส ำา หรับ แนวปฎิบ ัต ิท ด ีแ ละการพัฒ นา ี่
  25. 25. “competency 40” ความ กระบวนการ ชำา นาญ องค์ค วามรู้ เปลี่ย นแปลง การและ และ ทัก ษะต่า งๆ เชี่ย วชาญ เกิด แนวร่ว ม การสร้า งความเชื่อ บทบาทที่แ สดงออกต่อ สัง คม เปลี่ย นแปลงมัน และศรัท ธา ่ (Social Role) ภาวะผู้น ำา ใน ภาพลัก ษณ์ภ ายใน (Self- การทำา ให้ คนจะต้อ ง เกิด การ เปลี่ย นก่อ น Image) องค์ก รจึง จะ เปลี่ย นแปลง เปลี่ย น อุป นิส ัย (Traits)
  26. 26. สุภ าษิต จีน•เวลาเปลีย น สัง คมเปลี่ย น•สัง คมเปลี่ย น คนต้อ งเปลี่ย น
  27. 27. แนวคิด พื้น ฐาน สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ เป้า หมาย ของ สหกรณ์ อุด มการณ์ส หกรณ์ หลัก การ วิธ ีก าร ส่ง เสริม ให้ คน 1 ช่ว ยตนเอง - รวมกัน 1. เข้า ออกสมัค รใจ กิน ดี อยู่ด ี  ขยัน  ประหยัด 2. ประชาธิป ไตยปฏิบ-ัตร่ว มมือ  พัฒ นาตน  หลีก พ้น อบาย ิ มีส น ติส ข ั ุ 2 ช่ว ยเหลือ ซึ่ง กัน และกัน 3. จำา กัด ผลตอบแทน ธุร กิจ อย่า งมีค ุณ ธรรม - ทำา  เสีย สละเพื่อ ส่ว นรวม 4. ปกครองตนเอง  ซื่อ สัต ย์  ร่ว มมือ กัน พัฒ นา 5. เก่ง การศึก ษา  เสีย สละรายได้ =เงิน  ซื่อ ตรงต่อ กติก า 6. พัฒ นาเป็น ขบวน  สามัค คีออม+ค่า ใช้จ ่า ย  เมตตารัก ใคร่ก ัน 7. เอื้อ อาทร  มีว ิน ัย ต่อ ชุม ชน เงิน ออม เงิน คืน สู่ ออม เพื่อ สัง คม สมาชิก (เงิน ฝาก) เพื่อ สหกรณ์ (หุ้น ) กำา บริก าร ไร ทุนดำาเนิน เงิน กู้ ลงทุน เงิน งาน 27
  28. 28. แนวคิด เกณฑ์เ พือ การจัด ตั้ง สมา่ คมฯ โดยมี 900,000, 3 รูป แบบ1. เกณฑ์ใ ช้เ งิน ยึด หลัก เมื่อ เสีย ชีว ิต แล้ว จะได้ส งเคราะห์สมาคมละ 300,000, 600,000, 1,200,000, 1,500,000, 1,800,000 ( มี 7 สมาคม )คำา นึง ถึง เงิน เดือ นแต่ล ะคนไม่เ ท่า กัน2. ยึด อาชีพ เป็น หลัก โดยแบ่ง เป็น 7 สมาคม และสมาคมรวม 1สมาคม โดยให้ส มาคมเท่า ๆ กัน ประมาณ 600,000 บาท และแต่ล ะสมาคมสามารถสมัค รข้า มสมาคมได้เ ป็น3.สมทบซึ่ง กัน และกัว ง ดัง นี้ ด สมทบของตัว เอง แบ่ง ตามอายุ 3ช่ น และเปิ คำา นึง อัต ราการตายจะทำา ให้ท ุก คนไม่พ ะวงว่า เสีย มากเสีย น้อ ย 1อายุ 40 ลงมา 1 สมาคมเสีย โดย เฉลี่ย 2,000 ต่อ ปี 2 อายุ 55 ลงมา 1 สมาคม 3,000 3 อายุ 55 ขึ้น ไป 1 สมาคม 28 4,000
  29. 29. ต้น ทุน ดอกเบีย 5 บาท ้ (40เดือ น) นำา ไปลงทุน1 น กู้ หุ้ ผลตอบแทน 4.30 บาท (.70) ำ้า . ม า ค เ ง ิน ก ู้ ธ น ำา ก ัน ประ 2กู้ 3.50 บาท นำา ไปลงทุน ต่อ ผลตอบแทน 4.30 บาท+ 0.80 ำ้า . ม า ค เ ง ิน ก ู้ ธ น ำา ก ัน ประกู้ 3.50 บาท ปล่อ ยเงิน กู้ใ ห้ส มาชิก ผลตอบแทน 4.50 บ + 1.00 ส่ว นต่า งจากการดำา เนิน งาน + 1.10
  30. 30. ต้น ทุน ดอกเบีย 5 บาท ้ (40เดือ น) นำา ไปลงทุน1 น กู้ หุ้ ผลตอบแทน 4.30 บาท (.70) ำ้า . ม า ค เ ง ิน ก ู้ ธ น ำา ก ัน ประ 2กู้ 3.50 บาท นำา ไปลงทุน ต่อ ผลตอบแทน 6.40 บาท+ 1.40 หากดอกเบีย เงิน กู้ส ง ้ ู สามารถดำา เนิน การ เพีย งรอบเดีย ว ส่ว นต่า งจากการดำา เนิน งาน + .70
  31. 31. ต้น ทุน ดอกเบีย 4.95 ้ บาท นำา ไปลงทุน 1 น กู้ หุ้ ผลตอบแทน 6.50 บาท 1.55 ำ้า ม า ค เ ง ิน ก ู้ น ำา ก น ั ระกู้ 3.50ปธ .บาท นำา ไปลงทุน ต่อ 2 ผลตอบแทน 6.50 บา + 3.0 หากดอกเบีย เงิน กู้ส ง ้ ู สามารถดำา เนิน การ เพีย งรอบเดีย ว ส่ว นต่า งจากการดำา เนิน งาน + 4.55
  32. 32. - เป้า หมายการจัดกลุ่ม ทีดิก าร ่1สวัสสมาชิก ที่ม ีช ีว ิต อยู่ - - ครอบครัว สมาชิก 50,000-300,000กลุ่ม ที่ 2 - สมาชิก ที่เ สีย ชีว ิต - ครอบครัว สมาชิก ที่เ สีย ชีว ิต 600,000-1,000,000
  33. 33. ปัน ผ ดอกเบีย ้ล เงิน ฝาก 10% ต้น ทุ 1.75- น 3.50%ดอกเบีย ้ =? ทุนเงิน กู้ สะสม 33
  34. 34. อัต ราผลตอบแทนจาก การลงทุน (Return onางเดือInvestment มกราคม 2556 น เมษายน 2555 – : ROI)ROI ด้า นสิน เชื่อดอกเบีย รับ จากเงิน ให้ก ู้ x 100 ้ = ROI ลูก หนี้เ งิน กู้เ ฉลี่ย1,358,095,128.34 x 100 = 3.813 35,614,570,000
  35. 35. ROI ด้า นการลงทุน รายได้จ ากการลงทุน x 100 = ROI เงิน ลงทุน เฉลี่ย 766,440,164.17 x 100 = 3.9745 19,284,000,000
  36. 36. 3. เงิน ให้ก ู้ มากกว่า เงิน ลงทุน = 16,330,570,000ผลตอบแทนเงิน ให้ก ู้น ้อ ยกว่า ผลตอบแทนเงิน ลงทุน = 0.16124. หากนำา เงิน 16,330 ล้า นบาท ไปลงทุน แทนให้ก ู้จะได้ผ ลตอบแทนมากขึน ้= 26,324,878 บาท

  ×