Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Livelihood group 31

494 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Livelihood group 31

  1. 1. samaUh k`: 3 Aao PaI isaMh Aar pI isaMh raGavaond/ saMjaya baI pI isaMh Qa`uva gaOrI
  2. 2. AajaIivakajaIvana kao jaInao ko ilae nyaUnatma saaQanaaoM kI ] plabQata jaao ik inarMtr hao AaOr
  3. 3. garIbaI ]nmaUlana hotup`yaasasaIimat saMsaaQanaaoM ka ]icat p`baMQanainarMtr bacatApvyaya pr raokkaOSala ivakasasaaMgazinak saamaUdaiyak p`yaasa
  4. 4. pO@sa AaOr AajaIivakamaaMga AaQaairtkaya-p`Naailasva: sahayata samaUhAajaIivaka ivastar samaudaya AaQaairt samaUh
  5. 5. samBaavanaae^baohtr samaJa AaOrjaanakar ena jaI Aao.saIbaIAao AaOr esa eca jaIAnya saMsqaaAaoM kosaaqa jauDa,vamaihlaaAaoM kao AiQakAvasar
  6. 6. caunaaOityaa^saUKa ko karNa K%ma haota kRiYa evaM pSauQanaPalaayanasaamaMtvaadI maanaisaktasarkarI AfsaraoM evaM ivaBaagaaoM kao saMvaodnaSaIla banaanaaToUDr p`NaalaIkama krnao kI p`dSa-naI kaya-p`NaalaIbaajaa,r kI saMBaavanaae^ivalauPt haotI praMpragat AajaIivaka
  7. 7. sauJaavasaMsaaQanaaoM ko saMvaQa-na hotu hstxaop: ena Aar emamau_a AaQaairt jana pOrvaIsaovaadataAaoM kao saMvaodnaSaIla banaanao hotu p`yaasa krnaa.lambao samaya tk kaya- krnao ka p`yaasa krnaa ijasasao ivakasa iTka} rhosaImaaMt kRYakaoM ko mau_aoM pr kaya- krnaa.saI esa Aao kao sarkar Wara ]plabQa saMsaaQanaaoM kao saI baI Aao kao
  8. 8. aad Aapko sauJaavaAamaMi~t hOM.

×