Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เสนอ  อ.ปิยวรรณ รัตนภานุศร      จัดทาโดย  1.บุญธิดา อยูชา เลขที่ 3         ่               ...
สาย Fiber Optic คือเส้นใยแก้วนำแสง กล่ำวคือ สำยนำสัญญำณที่ใช้แสงเป็นตัวกลำงในกำรสื่อสำรข้อมูลจำกจุดหนี่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โ...
กำรส่ง ข้อมูลไปบนไฟเบอร์ออฟติก จะต้องมีอุปกรณ์กำเนิดแสงที่ถูกมอดูเลต โดยทั่วไปแล้วจะใช้เลเซอร์ไดโอด ทำหน้ำที่ปล่อยพัลส์แสง...
ไฟเบอร์ในปัจจุบันนี้ครวบคลุมหลำยวินโดวส์ สำมำรถป้อนสัญญำณที่ควำมยำวคลื่นต่ำงกันในวินโดวเดียวกันเข้ำไปในหนึ่งไฟ เบอร์ และที...
ข้อดี ของ fiber optic cables ที่ สร้ำงจำกแก้วซึ่งเป็นฉนวน คือ สนำมพลังงำนที่ถูกปล่อยออกมำจะไม่ถูกรบกวนและถูกดูดซับ แก้วเป็...
กำรสูญเสียของสัญญำณแสงในสำย Fiber Optic เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดควำมผิดพลำดของข้อมูลข่ำวสำร ทำให้กำรเชื่อมต่อสื่อสำรด้วยร...
กำรสูญเสียของ Fiber Optic สำมำรถมีสำเหตุหลำยประกำรดังนี้  -Bending Loss เนื่องจำกกำรโค้งงอของสำยเกินค่ำมำตรฐำน  ที่ผู้ผล...
ข้อดี1. ส่งข้อมูลด้วยควำมเร็วสูง2. ไม่มีกำรรบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ3. ส่งข้อมูลได้ในปริมำณมำกข้อเสีย1. มีรำคำแพงกว่ำสำยส่งข้อ...
1.มีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร2.ข้อดีของสายไฟเบอร์ออฟติกมีอะไรบ้าง3.ข้อเสียของสายไฟเบอร์ออฟติกมีอะไรบ้าง4.การสูญเสียไฟเบอ...
1.แปลงแสง เป็นกระแสไฟฟ้ำ2.-ส่งข้อมูลด้วยควำมเร็วสูง -ไม่มีกำรรบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ -ส่งข้อมูลได้ในปริมำณมำก3.-มีรำคำแพงก...
http://klsharing.blogspot.com/2011/09/fiber-optic.htmlhttp://www.ofpt.co.th/index.php?option=com_content&view=category&lay...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สายไฟเบอร์ออฟติก(บุญธิดา+ชนิกานต์)405

1,889 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สายไฟเบอร์ออฟติก(บุญธิดา+ชนิกานต์)405

 1. 1. เสนอ อ.ปิยวรรณ รัตนภานุศร จัดทาโดย 1.บุญธิดา อยูชา เลขที่ 3 ่ ม.4/52.ชนิกานต์ ศักดิ์ภอร่าม เลขที่ 24 ู่
 2. 2. สาย Fiber Optic คือเส้นใยแก้วนำแสง กล่ำวคือ สำยนำสัญญำณที่ใช้แสงเป็นตัวกลำงในกำรสื่อสำรข้อมูลจำกจุดหนี่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยทำจำกแก้วที่มีควำมบริสุทธิ์มำกเส้นใยแก้วนำแสงที่ดีต้องสำมำรถนำสัญญำณแสงจำกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยมีกำรสูญเสียของสัญญำณแสงน้อยที่สุด
 3. 3. กำรส่ง ข้อมูลไปบนไฟเบอร์ออฟติก จะต้องมีอุปกรณ์กำเนิดแสงที่ถูกมอดูเลต โดยทั่วไปแล้วจะใช้เลเซอร์ไดโอด ทำหน้ำที่ปล่อยพัลส์แสง (light pulse) ไปยังไฟเบอร์ และที่ด้ำนตรงปลำยทำง ต้องมีอุปกรณ์ตรวนจับแสง (photo detector) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำรกึ่งตัวนำที่ทำงำนคล้ำยกับโซลำร์เซลด้วยกำรแปลงแสง เป็นกระแสไฟฟ้ำ อุปกรณ์ส่วนใหญ่ทำงำนกับกำรกำรผสมของสัญญำณที่อำศัยควำมแรงของสัญญำณ (AM) ซึง ่จะส่งผลให้มีแบนด์วิดธ์เป็น 5 ถึง 10 GHz เมื่อเปรียบเทียบกับควำมถี่พำหะ (carrierfrequency) แล้ว จะเห็นว่ำน้อยมำก กำรลดทอนของแสงใน glass fiber ขึ้นอยู่กับควำมยำวคลื่น มีค่ำลดทอนต่ำสุดใน attenuation curve ค่ำดังกล่ำวนี้ถูกเรียกว่ำ วินโดวส์ ซึ่งควำมถี่บริเวณในวินโดวส์นี้จะใช้สำหรับกำรส่งข้อมูล
 4. 4. ไฟเบอร์ในปัจจุบันนี้ครวบคลุมหลำยวินโดวส์ สำมำรถป้อนสัญญำณที่ควำมยำวคลื่นต่ำงกันในวินโดวเดียวกันเข้ำไปในหนึ่งไฟ เบอร์ และที่ด้ำนปลำยทำงสัญญำณแสงจะถูกแยกออกได้ รูปแบบนี้จะเป็นหลำยช่องสัญญำณต่อวินโดว์โดยใช้ไฟเบอร์อันเดียวซึ่ง เรียกกันว่ำ wavelength-division multiplexing (WDM)เทคนิค อีกวิธีหนึ่งคือกำรส่งสัญญำณที่มีควำมยำวคลื่นต่ำงกันในลักษณะสองทิศทำงโดย ผ่ำนไฟเบอร์อันเดียว วิธีกำรแบบนี้เรียกว่ำ bi-directionaltransmission ซึ่งสำมำรถจะลดจำนวนเคเบิลที่ต้องใช้ลง 50 %
 5. 5. ข้อดี ของ fiber optic cables ที่ สร้ำงจำกแก้วซึ่งเป็นฉนวน คือ สนำมพลังงำนที่ถูกปล่อยออกมำจะไม่ถูกรบกวนและถูกดูดซับ แก้วเป็นวัสดุที่มีผลต่อกำรลดทอนน้อยมำกและเป็นอิสระจำกกำรมอดูเลตทำงควำม ถี่ เมื่อเปรียบเทียบกับเคเบิลชนิดทองแดงแล้วจะมีควำมสำมำรถในกำรรับส่งเหมือนกัน แต่ไฟเบอร์ออฟติกมีขนำดเล็กและน้ำหนักเบำกว่ำมำก นอกจำกนี้ยังมีรำคำถูก แม้ว่ำจะพิจำรณำรวมถึงต้นทุนในกำรติดตั้ง อุปกรณ์ต่ำง ๆ แล้วกำรพัฒนำต่อไปในอนำคตจะสำมำรถลดต้นทุนเครือข่ำยไฟเบอร์ออฟติกได้มำกกว่ำนี้ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรผลิต กำรติดตั้ง กำรบำรุงรักษำ และกำรใช้งำนเครือข่ำย จึงทำให้สำยไฟเบอร์ออฟติกเป็นอีกตัวเลือกที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ
 6. 6. กำรสูญเสียของสัญญำณแสงในสำย Fiber Optic เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดควำมผิดพลำดของข้อมูลข่ำวสำร ทำให้กำรเชื่อมต่อสื่อสำรด้วยระยะทำงไม่เป็นไปตำมที่คำดหวัง รวมทั้งยังขึ้นอยู่กับโปรโตคอลของเครือข่ำย อย่ำงไรก็ดี ปัจจัยหลักคือกำรสูญเสียของสัญญำณแสงในสำย ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกำรทำให้เกิดกำรสูญเสียของกำลังแสงในสำย มีหลำยประกำร-ควำมสูญเสีย Power ของ Fiber Optic นั้นขึ้นอยู่กับควำมยำวคลื่นที่ใช้ ควำมยำวคลื่นยิ่งมำกเท่ำใด อัตรำกำรสูญเสียของแสงจะน้อยลง สำหรับ Silica Glass นั้น ควำมยำวคลื่นสั้นที่สุดจะมีอัตรำกำรสูญเสียมำกที่สุดอัตรำกำรสูญเสีย Power ที่น้อยที่สุด ได้แก่ ควำมยำวคลื่น 1550 nm
 7. 7. กำรสูญเสียของ Fiber Optic สำมำรถมีสำเหตุหลำยประกำรดังนี้ -Bending Loss เนื่องจำกกำรโค้งงอของสำยเกินค่ำมำตรฐำน ที่ผู้ผลิตกำหนด -กำรสูญเสียอันเนื่องมำจำกกำรทำ Splice รวมทั้งกำรเข้ำหัวสำย ที่ไม่สมบูรณ์ -กำรสูญเสียเนื่องจำกรอยแตกหักเกิดขึ้นที่พื้นผิว -กำรสูญเสียอันเนื่องจำกมุมแสงไม่เป็นไปตำมคุณลักษณะจำเพำะ ของผู้ผลิต (Numeric Aperture Mismatch)
 8. 8. ข้อดี1. ส่งข้อมูลด้วยควำมเร็วสูง2. ไม่มีกำรรบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ3. ส่งข้อมูลได้ในปริมำณมำกข้อเสีย1. มีรำคำแพงกว่ำสำยส่งข้อมูลแบบสำยคู่ตีเกลียวและโคแอกเชียล2. ต้องใช้ควำมชำนำญในกำรติดตั้ง3. มีค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งสูงกว่ำ สำยคู่ตีเกลียวและโคแอกเชียล
 9. 9. 1.มีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร2.ข้อดีของสายไฟเบอร์ออฟติกมีอะไรบ้าง3.ข้อเสียของสายไฟเบอร์ออฟติกมีอะไรบ้าง4.การสูญเสียไฟเบอร์ออฟติกต้นเหตุจากอะไร5.สายไฟเบอร์ออฟติกทาจากอะไร
 10. 10. 1.แปลงแสง เป็นกระแสไฟฟ้ำ2.-ส่งข้อมูลด้วยควำมเร็วสูง -ไม่มีกำรรบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ -ส่งข้อมูลได้ในปริมำณมำก3.-มีรำคำแพงกว่ำสำยส่งข้อมูลแบบ สำยคู่ตีเกลียวและโคแอกเชียล -ต้องใช้ควำมชำนำญในกำรติดตั้ง -มีค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งสูงกว่ำ สำยคู่ตีเกลียวและโคแอกเชียล4.กำรสูญเสียเนื่องจำกรอยแตกหักเกิดขึ้นที่พื้นผิว-กำรสูญเสียอันเนื่องจำกมุมแสงไม่เป็นไปตำมคุณลักษณะจำเพำะของผู้ผลิต5.แก้วที่มีควำมบริสุทธิ์มำก (เส้นใยแก้วนำแสง)
 11. 11. http://klsharing.blogspot.com/2011/09/fiber-optic.htmlhttp://www.ofpt.co.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=69&Itemid=383http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/Networks%20Technology/network1.htm

×