2010 2011 .11jil ajliin tailan ene zob natsagdorj

1,240 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 2011 .11jil ajliin tailan ene zob natsagdorj

  1. 1. Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí Åñºíáóëàã ñóìûí Óëñûí òýðã¿¿íèé 12 æèëèéí I ñóðãóóëèéí Ôèçèêèéí áàãø Áàçàððàã÷àà îâîãòîé Íàöàãäîðæûí æèëèéí àæëûí òàéëàíÑóðãàëòûí òàëààð : 2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëä òóññóðãóóëèéí 7в, 8-ё, 9-д 10- г ,д 11-а,ё á¿ëã¿¿äèéí íèéò 310õ¿¿õäýä ôèçèêèéí õè÷ýýëèéí …….. öàãèéí õè÷ýýë çààæ ñóðãàëòÿâóóëàâ. Ñóðãàëòûã ÿâóóëàõäàà óëèðàë á¿ð öºì õºòºëáºðèéí äàãóóõè÷ýýëýý òºëºâëºæ ýýëæèò õè÷ýýëèéí áýëòãýëèéã õàíãàí ñóðãàëòûíìåíåæåðýýð áàòëóóëàí ìºðäºí àæèëëàà. Ýíý õóãàöààíä ñòàíäàðòûíäàãóó I. II, III,IV óëèðàëûí òºëºâëºãºº õèéæ áàòëóóëëàà. Äýýðõá¿ëã¿¿äèéí ñòàíäàðò õàíãàëò æèëèéí ýöýñò 100% áàéëàà.¯¿íýýñ III I õàãàñ II õàãàñ Æèë II Ñóðàã÷äûí 308 310 310 òîî A 117 140 126 B 99 106 104 C 49 39 62 D 36 25 18 F 7 - - A-B 70.1 79.3 74.1 A-C 86 91.1 94.4 A-D 97.1 100 100 ä¿ãíýãäëýý. Ñóðàã÷äûí á¿òýýë÷ ñýòãýëãýýã õºãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîðôèçèêèéí õè÷ýýëèéí æèæèã òóðøèëòóóäûã õèéæ ã¿éöýòã¿¿ëýíòîãòìîëæóóëàâ.Ôèçèêèéí õè÷ýýëýýð òºãñºõ øàëãàëò ºãñºí 11-а,ё àíãèéí íèéò59 ñóðàã÷èäàä äàâòëàãà ºã÷ À- 30 , Â-22 , Ñ-7 ,D- = ãýñýí¿íýëãýýòýéãýýð àìæèëòòàé øàëãóóëëàà. ̺í òºãñºõ 9д àíãèéí íèéò34 ñóðàã÷äààñ À-20, Â-10, Ñ-4, D- =, F- = ä¿íòýéãýýð øàëãóóëëàà.Ñóðàã÷äûí îëèìïàäûí I äàâààã ôèçèêèéí áàãø íàðòàé õàìòðàíçîõèîí áàéãóóëëàà. I äàâààíä 11à àíãèéí ñóðàã÷ Лянхуяацэцэг2-ð áàéð îðëîî. . Áàãø îëèìïèàäàä àìæèëòòàé àéìàãò IV áàéðýçýëëýý. Çààäàã õè÷ýýëèéíõýý ãîë á¿ëã¿¿äýýð ñóðàã÷äûí ìýäëýãøàëãàõ òåñò¿¿ä áîëîâñðóóëæ ñóðãàëòàíäàà àøèãëàëàà. Áàãø íàðûíäóíä çîõèîí áàéãóóëñàí ¿ç¿¿¿ëýíãèéí óðàëäààíä àìæèëòòàéîðîëöëîî. ̺í ýíý õè÷ýýëèéí æèëä 7-ð àíãèйн 25 öàã, 9-ð àíãèйн50 öàã, 10-ð àíãèйн 75 öàã 11-р ангийн 75 цагийн íýãæ õè÷ýýëèéíõºòºëáºð¿¿äèéã õèéæ ñóðãàëòàíäàà àøèãëàëàà.
  2. 2. “ Хувьсах гүйдэл” õè÷ýýëèéã Чандмань сумын 8-р àíãèийн сурагчидад çààлаа. Мөн Чандмань сумын 7,8,9,10,11-р ангийн сурагчид физикийн хичээлээр давтлага өглөө. Чандмань сумын áàãø íàð Mobi тэмүүлэл хөтөлбөрийн хүрээнддэхь Цахим сургалт төслийн хэрэгжилт ач холбогдол сургалтандаа хэрхэн ашиглаж байгаа талаар ярьж танилцууллаа.Энэ хичээлийн жилд Цахим сургалт төсөлд хамрагдан төслийнэхний шатны сургалтанд хамрагдан офисийн програмууд ашигланхичээлийн хэрэглэгдэхүүн, хөтөлбөр, электрон хичээл хийж ашиглах,хичээлийн хэрэглэгдэхүүн боловсруулахдаа интернэтээс мэдээлэл хайжашиглах, блог үүсгэн хөтлөх, имэйл хаяг ашиглах талаарсуралцлаа.Мөн интернэтийн орчинд ажиллах, мэдээлэл хайх, имэйл хаягнээх yahoo мэйл, мэссэнжэр ашиглах, www.4shared.com ашиглажмэдээлэл байршуулах, www.blogmn.net дээр хувийн блог үүсгэх талаарерөнхий ойлголттой боллоо.2-р шатны сургалт 2011 оны 03 сарын 25-аас03 саырн 31 хооронд 3 багаар хичээллэн сургалт амжилттай явагдлаа.Сургалтыг төслийн сургагч багш Амарзаяа, Сэр-Од, Саруулбуян нархөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулан явууллаа. Энэхүү сургалтаар:
  3. 3. - www.slide.com ашиглаж зураг байршуулах, янзлах, цахим тест бэлтгэх,-Pitivi video програм дээр ажиллах, програм хэрхэн татаж суулгах гэх мэт зүйлсийг хөтөлбөрийн дагуу сурлааМөн энэхүү сургалтын үеэр дотоод удирдлагын “Цахим сургалт 2.0”програмд мэдээлэл хэрхэн оруулах, програмыг яаж ашиглах, ажиллуулахталаар төслийн зохицуулагч Энхмаа, программист Энхзаяа нар сургалтявууллаа.Өөрийн www.natsagdorj.blogmn.net blog-г нээж 11-р ангийн сурагчидадЭЕШ-н 2006-2007 A,С хувилбарыг 4shared дээр байршууланажиллууллаа. Мөн 9,10-р ангийн төгсөх болон анги дэвших шалгалтынтестийг байршлууллан ажиллууллаа.Slideshare дээр цахим хичээлийн бэлтгэн өөрийн блогтоо байршуулсан.Цахим тестийг шууд ажиллахаар байршууллаа.̺í ýíý õóãàöààíä ÁÓÇÀÍ –èéí àõëàã÷ààð àæèëëàæ 7 õîíîãèéí 2äàõü ºäºð á¿ð 15 öàãààñ Багш хөгжлийн төвд орж Цахим сургалттөслийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж ирлээ.Багш нарт офисийнпрограмууд ашиглан хичээлийн хэрэглэгдэхүүн, хөтөлбөр, электронхичээл хийж ашиглах, хичээлийн хэрэглэгдэхүүн боловсруулахдааинтернэтээс мэдээлэл хайж ашиглах, блог үүсгэн хөтлөх, имэйл хаягашиглах талаар сургалтуудыг мэдээлэл зүйн багш нар болон дадлагынбагшийн тусламжайгаар явууллаа.
  4. 4. 2010-2011 õè÷ýýëèéí æèëä ìàíàé ÇÀÍ äàðààõ àìæèëòóóäûããàðãàëàà. 2010-2011 хичээлийн жилд сургуулийн 70 жилийн угтан явуулсан тэргүүний заах аргын нэгдэл шалгаруулах уралдаанд түрүүлж 1-р байр эзэлж 1000000 төгрөгөөр шагнууллаа. Мөн энэ хичээлийн жилд сургуулийн тэргүүний ЗАН-ээр шалгарж сургуулийн хүндэт самбарт ЗАН зураг тавигдлаа.̺í ìàíàé ÇÀÍ õàìò îëîí íýãæ õè÷ýýëèéí õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõóðàëäààíä àìæèëòòàé îðîëöîí áàãø Ñ.Áàäàìöýöýã, ×.Íàðàíòóÿàíàð ñóðãóóëüä I áàéð, áàãø Á.¯¿ðöàéõ , Ä.Öýíãýëìàà íàð IIIáàéðàíä îðñîí. Cургуулийн 70 жилийн ойг угтан зарласан шилдэгбагш шалгаруулах уралдаанд I байр эзлэн зөөврийн компьютерээршагнууллаа. Æèëèéí àæëûí òàéëàí áè÷ñýí ………………………../Á.Íàöàãäîðæ /

×