Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengenalan Pendidikan Moral (IPTS) - Bab 1

3,030 views

Published on

Pendidikan moral. Pengenalan kepada moral, etika, nilai. Pernyataan normatif serta deskriptif. Menggunakan buku:

Muthualagan et. al (2009). Pendidikan Moral. Pearson Malaysia Sdn. Bhd.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pengenalan Pendidikan Moral (IPTS) - Bab 1

 1. 1. Pemahaman Konsep Moral Disediakan oleh: Nor Izzuddin Bin Norrahman Pensyarah Pengurusan, Perbankan dan Kewangan Islam Kolej Astin, Puchong
 2. 2.  Pemahaman     Konsep Moral Etika, Nilai dan Moral Pernyataan Normatif & Deskriptif Prinsip asas nilai Perbezaan asas nilai etika
 3. 3.  Etika atau ethics berasal dari perkataan yunani iaitu ‘ethos’ yang bermaksud adat atau kegunaan.  Etika membawa maksud perwatakan, tingkah laku dan SEKUMPULAN PRINSIP MORAL yang mempengaruhi KELAKUAN.  Etika juga didefinisikan sebagai suatu SET nilai, norma serta asas moral yang menentu dan MEMBEZAKAN SESUATU TINDAKAN MANUSIA itu sama ada betul atau salah, baik atau buruk.  Berdasarkan definisi etika tersebut, maka kod etika ditakrifkan sebagai etika yang dibentuk secara formal, ditulis dengan jelas dan dinyatakan dalam bentuk yang sistematik.
 4. 4.  Perkataan Moral berasal dari Bahasa Latin iaitu ‘mores’ yang ditakrifkan sebagai kesusilaan, adab, sopan santun dan tradisi.  Moral merupakan pengetahuan tentang budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga bererti ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak).  Moralisasi, bererti huraian (pandangan, ajaran) tentang perbuatan dan kelakuan yang baik.  Demoralisasi, bererti kerosakan moral.
 5. 5.  Kamus Dewan (1995) mendefinisikan Nilai sebagai taksiran harga, harga sesuatu dibandingkan dengan harga benda yang lain, darjat, kualiti, mutu, taraf dan sifat ketinggian, contohnya pemikiran, agama, kemasyarakatan dan lain-lain.  Nilai adalah sesuatu yang abstrak, bukan konkrit.  Nilai hanya boleh difikirkan, difahami, dan dihayati.  Nilai juga berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat batiniah.  Menilai bererti menimbang, iaitu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengambil satu keputusan.
 6. 6.  Moral juga bersifat praktikal kerana moral merupakan disiplin yang memberitahu apakah sistem moral yang dihayati oleh sesuatu masyarakat  Etika pula bersifat teoretikal kerana etika mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral tersebut.
 7. 7.  Pernyataan  Normatif Boleh dikategorikan kepada dua:   Normatif Moral Normatif bukan moral
 8. 8.  Pernyataan normatif moral adalah penegasan atau pernyataan yang melahirkan atau menyatakan pertimbangan nilai kita.  Menggunakan pernyataan ini untuk menegaskan bahawa sesuatu itu baik atau jahat, benar atau salah.
 9. 9.  Mengigit telinga adalah salah  Mencuri adalah salah  Menderma ialah baik  Membantu merupakan perbuatan yang baik
 10. 10.  Menurut Abd. Rahman Aroff (1999) : terdapat 2 cara untuk menggunakan istilah baik, buruk, benar, salah dan sebagainya.  2 Cara tersebut ialah: a) Menilai PERBUATAN individu b) menilai CIRI perwatakan ataupun MOTIF
 11. 11.  Juga dikenali sebagai pertimbangan nilai obligasi atau deontic  Tidak mengambil kira KESAN perbuatan tersebut.  Contoh:   Kita sepatutnya menepati janji Kita tidak boleh paksa orang untuk ikut arahan
 12. 12.  Juga dikenali sebagai pertimbangan moral aretaic.  Contoh:   Ali ialah seorang budak yang baik Menggantung penjenayah adalah perbuatan yang baik.
 13. 13.  Terdapat dua kaedah apabila membuat pernyataan normatif ini. a) Menasihati / menentukan patut atau tidak “Jangan malas berusaha” b) Memerintahkan / arahan “Peraturan kolej ini mesti dipatuhi”
 14. 14.  Pernyataan atau ayat yang mempunyai nilai selain dari nilai moral.  Domain bukan moral. Domain yang merujuk kepada:        Agama atau rohani Estestika (keindahan/keselesaan) Ekonomi Intelek Kebendaan dan fizikal (Keselamatan/pembangunan) Politik Sosial
 15. 15.  Frankena (1973) : istilah-istilah nilai bukan moral digunakan untuk menilai sesuatu BENDA lain.  Contoh:  Buku ini sangat baik
 16. 16.  Abd.      Rahman Aroff (1999): Pernyataan deskriptif = Pernyataan Bukan Normatif BEBAS daripada sebarang NILAI atau tidak berkatian dengan nilai moral Pernyataan value-neutral Berbentuk LAPORAN Pernyataan yang menyatakan FAKTA atau LOGIK
 17. 17.  Contoh   bagi pernyataan deskriptif: Bas ini berwarna kuning Bas ini besar
 18. 18.  Moral = Nilai, tetapi bukan semua nilai adalah moral.  Rokeach, M. (1973): Nilai boleh BERUBAH tetapi masih stabil dalam kehidupan seseorang dan masyarakat.  Contoh:  Nilai masyarakat di Malaysia berbeza dengan masyarakat di England.
 19. 19.  Eow B.H. (2001) – Nilai mempunyai pelbagai fungsi.  Fungsi-fungsi nilai:    Sebagai satu KRITERIA, piawaian, garis panduan (Standard) Sebagai satu TUNJUK ARAH, rujukan dan panduan. Sebagai BATASAN (Restriction).
 20. 20. Dalam asas nilai etika, terdapat banyak CARA atau konteks dalam menggunakan sesuatu nilai.  Berikut merupakan tiga konteks utama yang membantu seseorang itu memahami sesuatu nilai:   Nilai yang digunakan untuk menunjukkan HUBUNGAN antara nilai:    Nilai yang menunjukkan PANDANGAN:    Nilai instrumental / Ekstrinsik Nilai Intrisik Nilai subjektif Nilai Objektif Nilai untuk menunjukkan APA YANG DINILAI:   Nilai Relatif Nilai Absolute / Mutlak
 21. 21.  Kualiti yang diterima / ditolak sebagai alat untuk mencapai matlamat.  BERGANTUNG kepada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat.  Nilai peringkat kedua (Second order value) seperti berani, rajin dan sebagainya.  Contoh:  Mengenakan hukuman bunuh (1) kepada pengedar dadah bagi menghapuskan kegiatan dadah(2).
 22. 22.  Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata kerana PERBUATAN itu baik atau buruk TANPA mengira KESAN.  Tidak bergantung kepada nilai lain untuk mencapai matlamat. Nilai tersebut sendiri adalah matlamat akhir.  Dipanggil sebagai first order value  Contoh:  Membunuh ialah perbuatan yang tidak baik.
 23. 23.  Kualiti yang diterima atau ditolak melalui pandangan INDIVIDU.  Pandangan PERIBADI menentukan sesuatu itu baik ataupun buruk.  Contoh:  Ali tidak menyukai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)
 24. 24.  Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pandangan peribadi.  Ditentukan dengan PANDANGAN UMUM/ORANG ramai tentang baik atau buruk sesuatu nilai tersebut.  Contoh:  Masyarakat Malaysia tidak bersetuju dengan pencerobohan Israel dalam negara Palestin.
 25. 25.  Nilai yang diterima atau ditolak oleh PERATURAN sesuatu MASYARAKAT untuk mencapai matlamat masyarakat tersebut.  Ianya tidak sempurna, berbeza-beza dan selalu berubah-ubah.  Contoh:  Di Belanda (Netherlands) membolehkan rakyatnya berkahwin sesama jenis.
 26. 26.  Nilai yang TIDAK TERIKAT dengan peraturan umum masyarakat.  Nilai ini diterima umum pelbagai masyarakat dan TERBUKTI sebagai baik atau buruk.  Contoh:  Mengambil dadah itu perkara yang tidak baik.
 27. 27.  Berikan maksud Moral.  Berikan maksud Etika.  Berikan perbezaan antara moral dan etika.
 28. 28.  Tuliskan 2 pernyataan normatif tentang rumah tersebut.  Tuliskan 2 pernyataan deskriptif tentang rumah tersebut.
 29. 29. Bab 1

×